Phát triển dịch vụ viễn thông quốc tế tại tổng công ty viễn thông mobifone

55.000

Category:

Phát triển dịch vụ viễn thông quốc tế tại tổng công ty viễn thông mobifone

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Phát triển dịch vụ viễn thông quốc tế tại tổng công ty viễn thông mobifone

Phát triển dịch vụ viễn thông quốc tế tại tổng công ty viễn thông mobifone

fff

Phát triển dịch vụ viễn thông quốc tế tại tổng công ty viễn thông mobifone

fff

Phát triển dịch vụ viễn thông quốc tế tại tổng công ty viễn thông mobifone

fff

Phát triển dịch vụ viễn thông quốc tế tại tổng công ty viễn thông mobifone

fff

Phát triển dịch vụ viễn thông quốc tế tại tổng công ty viễn thông mobifone

fff

Phát triển dịch vụ viễn thông quốc tế tại tổng công ty viễn thông mobifone

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN

Đỗ NHậT PHONG

PHÁT TRIỂN DỊCH vụ VIẺN THÔNG QUÓC TÉ

TẠI TÔNG CÔNG TY VIỂN THÔNG MOBIFONE

CHUYÊN NGÀNH: KINH TÉ VÀ QUẤN LÝ THƯƠNG MẠI MÃ NGÀNH: 8340410

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN LÝ KINH TÉ

NGƯỜI HƯỚNG DẦN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYễN VĂN TUấN

HÀ NỘI-2019

LỜI C AM ĐOAN

Tôi đà đọc và hiên về các hành vi vi phạm sự trung thực nong học thuật. Tôi cam kết bang danh dự cá nhàn rang nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm Phát triển dịch vụ viễn thông quốc tế tại tổng công ty viễn thông mobifone yêu cân vé sự trung thực trong học thuật.

Hà Nội. ngày thủng năm 2019

TÁC GIẢ LUẬN VÃN

ĐÓ NHẠT PHONG

LỜI CẢM ƠN

Tác giã xin bày tó lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Nguyền Vãn Tuấn người đà tận tinh giúp đờ, hướng dần tác giã trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài luận văn.

Tác già cùng xin chân thành câm ơn quý thầy có trường Đại học Kinh tế Quốc dân đà Phát triển dịch vụ viễn thông quốc tế tại tổng công ty viễn thông mobifone tận tình giúp đờ trong suốt quá trình làm luận văn thạc sỳ này.

Do thời gian và trinh độ còn hạn hữu, nên ban luận văn này không tránh khói những thiếu sót và hạn chế nhất định. Rất mong nhận được sự góp ý chân tinh cua quý thầy cô và quý độc già quan tàm đến để tâi.

Tác giá xin chân thành cám ơn!

Hà Nội, ngày tháng nỗm2OỈ9

TẤC GIẢ LUẬN VÃN

ĐÓ NHẠT PHONG

MỤC LỤC

Phát triển dịch vụ viễn thông quốc tế tại tổng công ty viễn thông mobifone LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC TƯ VIÉT TÁT

DANH MỤC BẢNG BIÊU, HÌNH VÈ

MỜ ĐẦU

CHƯƠNG 1 .NHƯNG VẤN ĐÈ cơ BÀN VẺ PHÁT TRIẺN DỊCH vụ MÉN THÔNG QUÓC TẾ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỀN THÒNG

 • 1.1. Khái niệm, đặc diêm và vai trò của dịch vụ viễn thông quốc tế tại các doanh

nghiệp viễn thông

1.1.3……………………………………………………………………………………………………

Vai trô cúa các dịch vụ viền thòng quốc tế đối với doanh nghiệp viẻn thông

 • 1.2. NỘĨ dung, công cụ phát triển dịch vụ viễn thông quốc tế cùa doanh nghiệp

viễn thông

 • 1.2.1. Nội dung phát triền dịch vụ viền thông quốc tế tại các doanh nghiệp viễn

thông

 • 1.2.2 ……………………………………………………………………………………………………

Cóng cụ phát triển dịch vụ viền thông quốc tế tại doanh ngliiệp viễn thông

 • 1.3. Các yếu tổ Phát triển dịch vụ viễn thông quốc tế tại tổng công ty viễn thông mobifone ãnh hưởng tới phát triển dịch vụ viễn thòng quốc tế tại các

doanh nghiệp viền thông

Các yếu tố ngoài doanh nghiệp viền thông

CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ PHÁT TRIEN DỊCH vụ MÉN

THÔNG QVÓC TÉ TẠI TONG CÒNG TY MÉN THÒNG MOBIFONE

ặc diêm, nhiệm vụ tô chức hệ thống sản xuất và cung ứng dịch vụ viễn thông quốc tế cùa Tông Công Phát triển dịch vụ viễn thông quốc tế tại tổng công ty viễn thông mobifone ty Viễn thông MobiFone

 • 2.1.1.  Nhiệm vụ và tố chức hệ thống cung câp dịch vụ cua T ông Công ty Viễn

thòng MobiFone

 • 12.1.2……………………………………………………………………………………………………….

Thực trạng và kết quà kinh doanh của Tồng công ty Viền thông MobiFone 28 2.1.3 .Nhân lục và công nghệ của Tông công ty Viền thông MobiFone

 • 2.2. Phân tích thực trạng dịch vụ viễn thông quốc tể và phát triển dịch vụ viễn thông quốc tế của Tông công ty Viễn thông MobiFone34 Phát triển dịch vụ viễn thông quốc tế tại tổng công ty viễn thông mobifone

  • 2.2.1.  Thực trạng kết quả và hiệu quà dịch vụ viền thông quốc tế của Tông Công

ty Viền thông MobiFone

 • 2.2.2.  Thực trạng công cụ phát triền dịch Ị1 viền thông quốc tế cúa Tồng Công ty

Viễn thông MobiFone

 • 2.3. Đánh giá thực trạng phát triển các dịch vụ viễn thông quốc tế cùa Tồng

Công ty Viễn thông MobiFone

CHCƠNG3.PHCƠNG HƯỚNG Phát triển dịch vụ viễn thông quốc tế tại tổng công ty viễn thông mobifone VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIEN DỊCH VỤ MÉN THÔNG QVÓC TÉ TẠI TONG CÒNG TY MÉN THÒNG MOBIFONE

 • 3.1.2.  Định hướng phát triên dịch vụ viễn thòng quôc tê cho Tông Công ty Viên

thòng MobiFone

 • 3.2. CÚC giãi pháp nhảm phát triển dịch vụ viên thông quốc Phát triển dịch vụ viễn thông quốc tế tại tổng công ty viễn thông mobifone tể tại Tông Công ty Men thông MobiFone (giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024)

 • 3.2.2.  Giãi pháp phát triền công cụ sàn phẩm phục vụ phát triển dịch vụ viễn

thông quôc tê tại Tông Công ty Viên thông MobiFone

 • 3.2.3.   Giãi pháp tôi ưu hóa công cụ giám sát chất lượng, nâng cao mức độ

hãi lòng cùa khách hãng đôi vói dịch vụ Phát triển dịch vụ viễn thông quôc tê tại tông công ty viễn thông mobifone viên thông quôc tê của Tỏng Công ty Viên thòng MobiFone …. 72

3.3

ÚC điều kiện phát triển dịch vụ viễn thông quốc tế tại Tông Công ty Viễn thông

MobiFone

 • 3.3.2.   Đào tạo, thu hút nguồn nhân lực

 • 3.3.3.   Đẩu tư. mua bán các nghiên cứu, công nghệ mới phục vụ cho phát

triên dịch vụ viên thòng quôc tê

 • 3.3.4.   Nâng cao hiệu quá công tác phôi Phát triển dịch vụ viễn thông quôc tê tại tông công ty viễn thông mobifone hợp nội bộ trong kinh doanh, khai

thác và phát triển dịch vụ viên thông quôc tê

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển dịch vụ viễn thông quốc tế tại tổng công ty viễn thông mobifone”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phát triển dịch vụ viễn thông quốc tế tại tổng công ty viễn thông mobifone
Phát triển dịch vụ viễn thông quốc tế tại tổng công ty viễn thông mobifone
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart