Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an

51.000

Category:

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an

fff

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an

fff

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an

fff

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an

fff

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an

fff

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG_ĐẠI_HỌC_KINH_TÉ.QƯÓC DÂN

TRÀN THỊ VÂN ANH

PHÁT TRIẺN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG LĨNH vực CÒNG NGHIỆP

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã ngành: 8310105

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉ PHÁT TRIẺN

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. NGUYÊN NGỌC SON

Hà Nội, nảm 2019

LỜI CAM DOAN

Tôi đà Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an đọc và hiếu về các hãnh vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tòi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tói tự thục hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thục trong học thuật.

Há Nội, ngày 22 thủng 7 năm 2019

Tác già Luận văn

Trần Thị vân Anh

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài “Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an trên địa hàn tinh Nghệ An" tòi đà nhận được sự giúp đờ nhiệt tinh, nhũng ý kiến đóng góp quý báu cùa nhiều cơ quan, cá nhân.

Trước hết tòi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Viện Đào tạo sau Đại học và các thầy cô giáo Khoa Kế hoạch và Phát triển – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Ban Giám hiệu, lãnh đạo Tiling tâm Liên kết Đào tạo và Hợp tác quốc tế – Trường Đại học Công nghiệp Vinh Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an đà tạo điều kiện cho tôi học tập và nghiên cứu úng dụng.

Tôi xin bày tò lòng biết ơn sâu săc nhất tới PGS. TS Nguyễn Ngọc Sơn – người hướng dần khoa học đà dành nhiều thời gian, tâm huyết, tận tinh hướng dẫn giúp đờ và định hướng cho tôi trong suốt quá trinh nghiên cứu và hoàn thành Luận văn tốt nghiệp.

Tôi xin trân trọng cám ơn lãnh đạo Cục Thống kê tinh Nghệ .An, tập thề Phòng Thống kê Công Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an nghiệp – Xây dựng. Cục Thống kê tinh Nghệ An cúng các đồng nghiệp, bạn bè và gia đình đà luôn kịp thời động viên, chia sè vã tạo điểu kiện tốt nhất cho tôi trong suốt thời gian học tập vả nghiên cứu.

Tôi xin chân thành căm ơn lành đạo các Sờ Công Thương, Sớ Kế hoạch & Đầu tư. Cục Thuế tinh Nghệ -An và các chù doanh nghiệp trên địa bàn tinh Nghệ .An đà nhiệt tinh họp tác và giúp đờ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an tôi thực hiện Luận văn.

Mặc dù tôi đà có nhiều cố gắng nồ lực. tim tòi. nghiên cứu đê hoàn thiện Luận văn. tuy nhiên không thể tránh khói những thiếu sót. rất mong tiếp lục nhận được nhùng đóng góp tận tinh của quý thầy cô và các bạn.

Nghệ An, ngày 22 thảng 7 năm 20ỉ 9

Tác giâ Luận vãn

Trần Thị Vân Anh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CĂC CHỪ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an VIẾT TẤT

DANH MỤC CÁC BÀNG, BIẾU TÓM TẤT LUẬN VĂN…………………………………………………………………………………….i

MỠĐẲƯ-……………………………………………………………………………………..

…………………………..é* ỉ

CHƯƠNG 1. Cơ SỞ LÝ LUẬN THựC TIỀN VẺ PHẤT TRIEN DOANH NGHIỆP NHÒ VÀ

VỪA TRONG LỈNH vực CÔNG NGHIỆP 10

 • 1.1.  Cơ sớ lý luận về doanh nghiệp nhò và vừa trong lĩnh vực cóng nghiệp.. 10

 • 1.1.1.  Khái niệm và tiêu chi phân loại doanh nghiệp nhó và vừa trong lình vực cóng

nghiệp

 • 1.1.2.  Đặc điềm cùa doanh nghiệp nhó và Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh

vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an vừa trong lình vực cóng nghiệp

 • 1.2.3.  Tiêu chi đánh giá phát triển doanh nghiệp nhô và vừa trong lĩnh vực

công nghiệp

 • 1.3.  Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an Các nhân tố tác động dến phát triển doanh nghiệp nho và vừa trong lĩnh

vực công nghiệp

1.3.2………………….

nhân tố địa phương và nguồn lực của địa phương

 • 1.4.  Kinh nghiệm phát triền doanh nghiệp nhò và vừa trong lỉnh vực công

nghiệp ờ một số địa phương

1.4.1 Kinh nghiệm của thành phố Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an Đã Nằng

 • 1.4.3.  Bài học kinh nghiệm về phát triển doanh nghiệp nhó và vừa trong lùih vực

công nghiệp

CHƯƠNG 2. THỤC TRẠNG PHẤT TRIEN DOANH NGHIỆP NHÒ VÀ VỪA

TRONG LỈNH vực C ÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHẸ AN 36

 • 2.1.2.  Độc điểm Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp trên địa

bàn tỉnh nghệ an về điều kiện kinh tế – xà hội

 • 2.2.  Thực trạng phát triển doanh nghiệp nhó và vùa trong lĩnh vực công

nghiệp trên địa bàn tinh Nghệ An

 • 2.2.1.  Thực trạng phát triên doanh nghiệp nhỏ và vừa ưong lình vực cóng nghiệp trên

địa bàn tinh Nghệ An về số lượng

 • 2.2.2.  Thực trạng phát triên doanh nghiệp nhỏ và vừa ưong lình vực cóng nghiệp trên

địa bàn tinh Nghệ An về cơ cấu

 • 2.2.3.  Thực trạng phát triền doanh nghiệp Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an nhó và vừa trong lũih vực công nghiệp trên

địa bàn tinh Nghệ An về chất lượng và hiệu quà hoạt động

 • 2.2.4.  Thực trạng phát niên doanh nghiệp nhỏ và vừa ưong lình vực cóng nghiệp trên

địa bàn tinh Nghệ An về mức độ lan tòa cùa doanh nghiệp

2.3. Phân tích các nhân tổ tác động đến phát triển doanh nghiệp nhò và vừa

trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tinh Nghệ An

 • 2.3.1. Các yếu tố bên ngoài55 Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an

 • 2.3.3.   Các nhân tố thuộc về các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lình vực

công nghiệp

 • 2.4. Đánh giá chung về phát triến doanh nghiệp nhò và vừa trong lĩnh vực

công nghiệp trên địa bàn tinh Nghệ An

CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯƠNG VA GIAI PHẢP PHẢT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHO VA

VỪA TRONG LĨNH vực CÒNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN Phát triến doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an TINH NGHÊ AN7 6

 • 3.1.  Bối canh trong nước và cùa tình tác động đến phát triển doanh nghiệp

nhò và vừa trong lĩnh vực công nghiệp

 • 3.2.  Quan diêm, định hướng và mục tiêu phát triến doanh nghiệp nho và vừa

trong lỉnh vực công nghiệp trên địa bàn tinh Nghệ An

 • 3.2.1.  Quan diêm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa frong lình vực công nghiệp ..78

 • 3.2.2.  Định hướng phát Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an ưiển doanh nghiệp nhó và vừa trong lùih vực công nghiệp ..80

 • 3.3.  Giãi pháp phát triến doanh nghiệp nhò và vừa trong lĩnh vực công

nghiệp trên địa bàn tinh Nghệ An

 • 3.3.2.  Nhóm giãi pháp đối với các doanh nghiệp nhô và vừa trong lĩnh vực công

nghiệp của tinh

 • 3.3.3.  Nàng Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn

tỉnh nghệ an cao vai trô hiệp hội doanh nghiệp nhó và vừa trên địa bàn tinh

KÉT LUẬN……..90 D ANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÁO

PHỊ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an
Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart