Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tại huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh

49.000

Category:

Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tại huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tại huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh

Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tại huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh

fff

Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tại huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh

fff

Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tại huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh

fff

Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tại huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh

fff

Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tại huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh

fff

Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tại huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh

fff

B* ……………….;—-‘———–

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN

LÊ THỊ VÂN ANH

PHÁT TRIỀN ĐỘI NGỦ GIÁO VIÊN T1ÉU HỌC TẠT HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TỈNH

Chuyên ngành: KINH TÉ PHÁT TRIEN Mã ngành: 8310105

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TẾ PHÁT TRIÈN

Người hướng dần khoa học: PGS. Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tại huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh TS. NGUYỀN NGỌC’ SON

Hà Nội, Năm 2020

ih

ff

i

LỜI C AM ĐOAN

Tôi dà dọc và hiếu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tòi cam kcl bang danh dụ cá nhân rang nghiên cứu này này do lôi lự thục hiện và không vi phạm yêu cầu VC sụ Irung thục irong học ihuậl.

ĩỉà Xội, ngàylhánỊỊnăm 2020

Tác giả luận vãn

Lẻ Thị Vân Anh

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin trân Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tại huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh trọng gửi đến Viện đào tạo sau đại họcTnrờng Đại học Kinh tế quốc dân; các Thầy giáo, Cô giáo đà tham gia quăn lý, giáng dạy và giúp dở tôi trong suốt quá trinh học tập, nghiên cứu và đóng góp ý kiến cho luận văn lời cám ơn chân thành và lòng biết ơn sâu săc.

Tôi xin gũi lời câm ơn sâu sắc tới PGS. TS. Nguyền Ngọc Sơn người trực tiếp hướng dần khoa học, đã tận tinh chi dần về phương Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tại huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh pháp luận và giúp dở tôi trong suốt quá trình nghiên cứu đề hoàn thành luận văn này.

Tôi xin chân thành cam cm các đổng chi đại diện lành đạo Huyện uỳ. ƯBND, các cơ quan chuyên mòn cùa huyện Thạch Hà. tinh Hà Tĩnh: Lành đạo, chu yên viên Phòng GD&ĐT huyện Thạch Hà; Cán bộ quan lý, giáo viên các trường Tiểu học thuộc huyện; Gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp đà cung cấp tài liệu, số Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tại huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh liệu, đóng góp ý kiến, động viên, khích lệ và tạo điềukiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập. nghiên cứu đến khi hoãn thành băn luận văn.

Trong quá trình nghiên cứu, hoàn thành luận văn, tòi đà hết sức cố gắng nhưng chắc chắn cùng không thể tránh khôi nhùng tổn tại. hạn chế. Tác giã rất mong nhận được sự góp ý trân thành cũa quý Thầy, Cô, đồng nghiệp và độc giã quan tâm đến luận Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tại huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh văn.

MỤC LỤC

LỜI CAM DOAN

LỜI CÀM ƠN

MỤC LỤC

DANTT MỤC cnr VIF.T TẤT

DANH MỤC BẢNG B1ẺU TÓM TẤT LI’ĂN VĂN

MỞ ĐÀU

CĨIƯƠNG1: cơ SỜ LÝ LUẬN VẺ PĨĨÁT TRIẺN ĐỌI NGŨ GTÁO VIÊN

TRUÔNG TIẺU HỌC’

1.1.3……………………………………………

giáo viên tiểu học Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tại huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh 10

 • 1.3.3. Tiêu chi đánh giá năng lực và chất lượng dội ngũ giáo viên tiêu Phát triển đội

ngũ giáo viên tiểu học tại huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh học

 • 1.4.  Các yếu tổ ánh hướng phát triền dội ngũ giáo viên tiểu học ó dịa phưong 23

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG PHÁT TRIỀN ĐỘI NGŨ GLÝO VIÊN TIỀU

nọc ĨTUYẸN TTTẠCĨT ĨTÀ

 • 2.1. Giói thiệu tông quan về huyện Thạch Hà và giáo dục tiêu học huyện

Thạch ĨTà, tinh ĩĩà Tĩnh

 • 2.2.  Thực trạng phát triên đội ngũ giáo viên tiêu học huyện Thạch Hà giai

đoạn 2015-2020

 • 2.2.2

trạng cơ cấu đội ngũ giáo viên các trường Tiều học

 • 2.2.3

trạng Chất lượng đội ngừ giáo viên các trường Tiêu học

 • 2.3.  Thực trạng nhân tổ ành hưởng phát triển đội ngũ giáo viên tiêu Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tại huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh học ơ

huyện Thạch Hà

 • 2.4.  Đánh giá chung phát triển đội ngũ giáo viên các trường Tiểu học huyện

Thạch Hà tinh Hà Tĩnh

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁPPHẤT TRIỂN ĐỘI NGỮ

GIÁO MÊN TIẺ V IKK HUYỆN THẠCH HÀ TÌNH HÀ TỈNH

 • 3.1.  Phưong hướng phát Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tại huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh triển đội ngũ giáo viên tiêu học huyện Thạch Hà

giai đoạn 2021-2025

 • 3.2.  Giái pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiều học huyện Thạch Hà tĩnh Hà

Tĩnh giai đoạn 2021 – 2025

3.2.1. Rã soát, hoàn chinh quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên tiêu

học cúa huyện Thạch Hà theo từng giai Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tại huyện

thạch hà, tỉnh hà tĩnh đoạn

 • 3.2.2.  Xây dựng các tiêu chí tuyến dụng giáo viên tiểu học phù hợp yêu cầu

chuẩn giáo viên

 • 3.2.3.  Cụ the hóa các chuẩn nghè nghiệp thành định hướng phái iriên núng lực

đe mỗi giáo V iên phấn đấu ren luyện

 • 3.2.4.  Dấy mạnh còng tác bồi dường và tự bồi dường nâng cao trinh dộ chuyên

môn

 • 3.2.6. Đôi mới nội dung, Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tại huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh yêu cầu cua kiêm ira và đánh giá chai lượng đội ngũ

giáo viên

KẼTLUẶN

TÀĨ LIFT TITAM KĨĨẤO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tại huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tại huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh
Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tại huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart