Phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

Add your review

34.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

34.000

Phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

Phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

fff

Phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

fff

Phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

fff

Phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

fff

Phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

fff

Phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

fff

ĐẠI HỌC QUÕC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ

HỒ KIM HƯƠNG

PHÁT TRIẺN HẸ THỐNG BÁN LẺ VIẸT NAM THỜI KỲ HỢI NHẬP KINH TÉ QUỐC TẺ

LUẬN ÁN TIÉN SỸ KINH TÉ CHÍNH TRỊ

Hà Nội, 2015

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ

HỒ KIM HƯƠNG

PHÁT TRIẺN HẸ THỐNG BÁN LẺ VIỆT Phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế NAM THỜI KỲ HỢI NHẬP KINH TÉ QUỐC TẺ

CHI YEN NGÀNH: KINH TÉ CHÍNH TRỊ

MÃSÓ: 62 31 01 01

LUẬN ÁN TIÉN SỶ KINH TÉ CHÍNH TRỊ ____________________________________________________________________________________________________________________________________

NGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC

PGS.TS. Vũ Văn Phúc

Hà Nội, 2015

LỠ1 C AM ĐOAN

Tôi xin cam doan dây là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. Các số liệu và trích dan trong ĩ.uận án là trung thực vã có nguồn gổc ró ràng. Phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế Các kết quá nghiên cíni của ĩ.uận án không trùng vói các công trinh khoa học khác đii cõng bõ.

Nghiên cứu sinh

Hồ Kim llirong

MỤC LỤC

LÒI CAM ĐOAN

MỤC LỤC………………………. Phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập

kinh tế quốc tế

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỪ VIÉT TÁT

DANH MỤC CÁC BẢNG………………………………………….Phát  triển hệ

thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

DANH MỤC CÁC HÌNH VÈ

MỠ ĐÀU

CHƯƠNG 1: PHƯƠNG Phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế PHẤP VÀ THIÉT KÉ NGHIÊN củư

CHƯƠNG 2: TÒNG QUAN CÁC CÒNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐÊN

ĐÊ TÀI LƯẬN ÁN_

 • 2.2.  Tông quan các công trinh khoa Phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh

tế quốc tế học nghiên cứu về bán lẽ ờ trong nước

CHƯƠNG 3: MỘT sỏ VẤN ĐÊ LÝ LUẬN VÀ THỰC tiền vê phát TRIEN hê THÓNG

BÁN LẺ THÒI KỶ HỘI NHẬP KINH TÉ ỌUÓC TÉ

 • 3.1.  Một số khái niệm bàn, vai trò, nội dung và tiêu chí đánh giá sự phát triền

cua hệ thống bán lé trong điều kiện hội nhập kinh Phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế tế quốc tể

 • 3.1.1.  Một sỗ khái niệm cơ băn về hệ thống bán lè. phát triển hệ thống bán lẻ và cãc

loại hinli tồ chúc bán lè

 • 3.1.2.  Vai trò cùa phát triển hộ thống bán lé đói với sự phát triển kinh tế-xã hòi 45 3.1 3. Phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế Nòi dung và tiêu chi đánh giá mức độ phát trién hệ thống bán le trong bồi cành

hội nhập kinh tế quốc tế 51

 • 3.2. Những yếu to ảnh hướng đến sự phát triên hệ thong bán lẽ trong điểu kiện

hội nhập kinh tể quốc tể…………………………………………………………56

 • 3.2.1.  Trinh độ phát triển của Phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế

quốc tế nen kinh te đất nước

 • 3.2.2.  Trình độ hội nhập kinh tế quốc tế trong xu hướng phát triển của hệ thống bán lẽ

the giới

 • 3.2.3. Chinh sách phát Phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế triển thương mại và quăn lý hni thòng hàng hóa của Nhà nước 60

 • 3.2.5.  Anh hướng của các yếu tố vãn hóa. truyền thống, bối cánh lịch sir vã điểu kiện tư nhiên

khác

 • 3.3. Sự phát triên hệ thống bán lè cùa một so nước trên thế giới và một so kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam                        ………………………..-…………..- Phát triển hệ thống

bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

CHƯƠNG 4: THỰC trạng phát TRIÊN he thong bán le ó việt nam

THỜI KỲ HỢI NHĂP kinh tê quốc tể

 • 4.1. Khái quát những yếu tố cơ ban anh hưởng đến sự phát triển cua hệ thống

hán lè Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

 • 4.2. Phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế Thực trạng phát triển hệ thống bán le ơ Việt Nam từ khi hội nhập kinh tế

quốc tế đến nay (từ năm 2007 đến nay) -……..- …-……-……………………- .. -… -… – …- … 82

 • 4.2.3.  Mạng lưới của hệ thong bán lẽ …_ … Phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội

nhập kinh tế quốc tế

 • 4.2.5.  Khả nâng liên doanh, hên kết giừa cãc nhà phân phối bán lẻ trong hệ thong bán

lẽ

 • 4.3. Đánh giá chung về Phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sự phát triền hệ thông bán le Việt Nam thời kỳ hội nhập

kinh tế quốc tế

CHƯƠNG 5: Phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế BỎI CANH, QUAN ĐIẺM VÀ GIAI PHÁP cơ BAN TIEP TỤC PHẤT TRIEN HÊ THONG BÁN LÉ VIỆT NAM THỜI KỲ HỘI NHẬP KINH TÊ QUÓC TÉ…………………………………………..

…………………….. 146

 • 5.1.  Bối cành hội nhập kinh tế quốc tế và xu hướng phát triên hệ thống bán lè

Mệt Nam

 • 5.2.  Quan diêm và mục tiêu phát triên hệ thống bán lè Việt Nam đến mini 2025,

tầm nhìn đến nãm 2030 …………….. Phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập

kinh tế quốc tế

 • 5.3.  Giài pháp cơ bàn nhỉim tiếp tục phát triên hệ thong bán lẻ Việt Nam thời kỳ

hội nhập kinh tể quốc tể

KÉT LUẬN 187

DANH .MỤC CÁC CÓNG TRÌNH KHOA Phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế HỌC CỦA TÁC GIÀ LIÊN QUAN

ĐÉN ĐÈ TÀI CỦA LUẬN ÁN 189

TÀI LIỆU THAM KHẢO__________190

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PHỊ LỤC

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn tốt nghiệp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh ezsoft
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Piano Cho Học Sinh Tiểu Học Ở Trung Tâm Ngôi Sao Nhỏ – Long Biên – Hà Nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận văn thạc sĩ) ứng dụng chế phẩm fito biomix rr trong xử lý phế thải nông nghiệp rơm, rạ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế
Phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart