phát triển khả năng tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc giải toán bằng nhiều cách cho chủ đề phân số (toán lớp 4)

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

phát triển khả năng tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc giải toán bằng nhiều cách cho chủ đề phân số (toán lớp 4)

phát triển khả năng tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc giải toán bằng nhiều cách cho chủ đề phân số (toán lớp 4)

fff

phát triển khả năng tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc giải toán bằng nhiều cách cho chủ đề phân số (toán lớp 4)

fff

phát triển khả năng tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc giải toán bằng nhiều cách cho chủ đề phân số (toán lớp 4)

fff

phát triển khả năng tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc giải toán bằng nhiều cách cho chủ đề phân số (toán lớp 4)

fff

phát triển khả năng tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc giải toán bằng nhiều cách cho chủ đề phân số (toán lớp 4)

fff

phát triển khả năng tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc giải toán bằng nhiều cách cho chủ đề phân số (toán lớp 4)

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẤN THƠ

KHOA SưPHẠM BỌ MÒN TOÁN


LUẬN VÃN TÔT NGHIỆP

Đề tài:

PHÁT TRIÉN KHẢ NĂNG TƯ DUY SÁNG TẠO C HO HỌC SINH THÒNG QUA VIỆC GIẢI TOÁN BÀNG NHIÊU CÁCH C HO CHỦ DÈ PHÂN SÓ

(TOÁN LÓP 4)

Giáng viên hương dần:

ThS. DƯƠNG HỮU TÒNG


Sinh viên thưc hiên:

PHẠM THỊ HONG

MSSV: 1110295

Ngành: Giáo dục Tiêu học K37

Cần Thơ, 2015

LỜI C phát triển khả năng tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc giải toán bằng nhiều cách cho chủ đề phân số (toán lớp 4) ẢM ƠN

Đẽ hoãn thành Luận vãn Tốt nghiệp với dể tài: ‘Thát triển nr duy sáng tạo cho học sinh thòng qua việc giãi toán bằng nhiều cách cho chù dề phân số (Toán lớp 4). em xin chân thành cam on Ban giám hiệu. Khoa sư phạm và các đ(m vị liền quan cùa trường Dại học cân Thơ. Em xin trân trọng cam on các thây, cô giang viên Khoa Sư phạm trường Dại học Can I hơ đà trang bị và phát triển khả năng tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc giải toán bằng nhiều cách cho chủ đề phân số (toán lớp 4) hò trợ cho cm nhùng kicn thức quý háu đê cm có the nghicn cửu và hoàn thành luận văn này. Dặc biệt, em xin bày lo lòng bict on sâu sac đen thây Dương Hừu ròng. Thây đà tận lình hướng dần, giúp đờ và động vicn em trong suốt quá trinh nghiên cứu và hoàn thành luận văn

Em cũng xin gửi lời căm em đèn Ban giám hiệu, tập the giáo x iên xà học sinh trường Tiểu học Ngô Quyển đà tạo điểu kiện và phát triển khả năng tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc giải toán bằng nhiều cách cho chủ đề phân số (toán lớp 4) giúp đờ em trong suốt quá trinh khào sát sư phạm cho đê tài.

Mặc dù rất cố gắng trong việc nghiên cứu các tài liệu và được sự tận tình giúp đờ của quý thầy, cô đế hoàn thành luận x án tốt nghiệp, tuy x ây luận x án khó tránh khôi nhùng thiếu sót. Vì thế. em rất mong nhận được sư đóng góp ý kiến cùa quý thầy, côđẽ bài luận vãn cùa em được hoàn chinh hơn.

Em xin chân thành phát triển khả năng tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc giải toán bằng nhiều cách cho chủ đề phân số (toán lớp 4) cam ơn!

Cần Thơ. ngày.. .tháng.. ..năm 2015

Người viết

Phạm I hị Hồng

MỤC LỤC

MỚ DẤU

1………………………………………………………………………………………………………….

1.1′ do chọn đề lài

7. Cấu trúc luận vãn 2 phát triển khả năng tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc giải toán bằng nhiều cách cho chủ đề phân số (toán lớp 4)

Chương 1. Cơ SỜ LÝ LUẬN CỬA VÂN ĐE PHÁT TRIÉN TƯ DUY SẢNG TẠO CHO HỌC SINH TIẾU HỌC THÒNG QUA GIẢI TOÁN BANG NHIÈƯ CÁCH CHO CHỦ ĐÊ PHẢN SÓ

( TOÁN LỚP 4)

 • 1.1.1.5…………………………………………………………………………………………………..

phát triển khả năng tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc giải toán bằng nhiều cách cho chủ đề phân số (toán lớp 4) Các loạt hình tư duy

Cơ sờ thực lien

Chương 2. PHÁT TRIÉN KHA NÀNG TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TIẺƯ HỌC THÒNG QUA VIỆC GIẢI TOÁN BÀNG NHIÊU CÁCH CHO CHU phát triển khả năng tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc giải toán bằng nhiều cách cho chủ đề

phân số (toán lớp 4) ĐẺ PHÂN SÓ ( TOÁN LỚP 4)

nghía ra đời của phân số

 • 2.1.4 …………………………………………………………………………………………………….

Các cách tiếp cận phân số

2.1.4.3………………………………………………………………………………………………….

Cách tiếp cận dựa trên phép chia

Phân số và phép chia số tự nhiên

 • 2.2.1.4 ………………………………………………………………………………………………….

Rút gọn phân số

phát triển khả năng tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc giải toán bằng nhiều cách cho chủ đề phân số (toán lớp 4)

sánh hai phân so củng mầu so

sánh hai phân so có mầu số khác nhau

 • 2.2.3.4 ………………………………………………………………………………………………….

Tim phân sổ của mộĩ số

 • 2.3.  Nhùng bài loán có thề giãi háng nhiêu cách và cách phát triển khả năng tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc giải toán bằng nhiều cách cho chủ đề phân số (toán lớp 4) giai 30

 • 2.5.  Các biện pháp nhằm phát triền khà năng rư duy sáng tạo ớ học sinh tiếu học

thòng qua giãi về phân số bang nhiều cách

2.5.11. Phát triển thao tác tư duy phân tích

 • 2.5.1.2.  Phát triển thao tác tòng họp phát triển khả năng tư duy sáng tạo cho học sinh thông

qua việc giải toán bằng nhiều cách cho chủ đề phân số (toán lớp 4)

 • 2.5.2. Khuyên khích quá trinh sáng lạo cho HS thông qua giai toán báng nhiêu cách..44

 • 2.5.3.1.  Phát triền phát triển khả năng tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc giải

toán bằng nhiều cách cho chủ đề phân số (toán lớp 4) tính mềm đèo

 • 2.5.3.2. ………………………………………………………………………………………………..

Phát triển tính nhuần nhuyễn

 • 2.5.3.3. ‘………………………………………………………………………………………………..

Phát triền tính độc đáo

Chương 3. KHAO SÁT SƯPHẠM

 • 3.1.5.  Còng tác chuẩn bị phát triển khả năng tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc

giải toán bằng nhiều cách cho chủ đề phân số (toán lớp 4)

KÊT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHAO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “phát triển khả năng tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc giải toán bằng nhiều cách cho chủ đề phân số (toán lớp 4)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thuyết minh báo cáo khảo sát địa chất công trình thủy điện bảo lâm 3a
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu thành phần nguyên tố vi lượng B, Mn, Cu, Zn, Mo, trong đất trồng cam ở huyện Quỳ Hợp Nghệ An
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
34.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Sổ tay công tác tuyên giáo Khánh Hòa
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện quản lý tiền lương tại công ty cổ phần xây dựng số 21
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
giải pháp hoàn thiện chiến lược chiêu thị cho khách sạn hậu giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
22.000
Sold by
@ xcnguyen220
phát triển khả năng tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc giải toán bằng nhiều cách cho chủ đề phân số (toán lớp 4)
phát triển khả năng tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc giải toán bằng nhiều cách cho chủ đề phân số (toán lớp 4)
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart