Phát triển kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đến năm 2020

53.000

Category:

Phát triển kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đến năm 2020

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Phát triển kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đến năm 2020

Phát triển kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đến năm 2020

fff

Phát triển kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đến năm 2020

fff

Phát triển kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đến năm 2020

fff

Phát triển kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đến năm 2020

fff

Phát triển kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đến năm 2020

fff


rRVỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ỌVÓC DÂN

PHẠM VIỆÌ TLNG

PHAI TRIỂN KỈNH DOANH BÃO HIÉM XE cơ GIỚI

TẠI TÔNG CÒNG TY CỐ PHÀN BÀO HIỀM NGÂN HÀNG

DÀU Tư VÀ PHÁT TRIỀN VIẸT NAM DÉN NĂM 2020

ỘMĨKSĩpraKỊtO

HÃ NỘI. NAM 2013

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HOÀ XẢ HỘI Phát triển kinh doanh bảo
hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đến năm 2020 CHỦ NGHIA việt nam
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DẢN      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỘI ĐÒNG CHẤM LUẬN VẢN THẠC sĩ

Cản cứ quyết định sổ 3077/QĐ-DHKTQD ngày 08/11/2013 cùa Hiệu trưởng trường Đại học KTQD, Hội dồng chấm luận văn thạc sĩ đã tồ chức chấm luận văn cho học viên:

Phạm Việt Tùng             MSHV: CH200895

Đề tài luận vân: “Phát triển kinh doanh bào hiểm xe Phát triển kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo

<<<123>>>

Họ tên. học hàm học vị

Chữ ký

_–Họ tên, học hàm học Phát triển

Chữ ký

CT: PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn

TK: TS Trần Vân Báo

PB 1: PGS.TS Phạm Công Đoàn

_ . . .. . . .

IJV: TS Trịnh Thị Thanh Thủy

PB 2: PGS.TS Nguyen Thị Xuân Hương

hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đến năm 2020 cơ giói tại Công ty cổ phần Bào hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đến năm 2020"

Chuyên ngành: QTKD Thưoĩig mại Khoá: 20 (CH20V)

Vào hồi:       . ngày ộ/ljA013 tại p.401 – nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dàn

Các thành vicn trongnội đồng có măt tại phiên họp gồm:__

 • 1. Phát triển kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đến năm 2020 Học viên đã trình bày trước hội đỏng nội dung tóm tát cũa luận vân

 • 2.  Hội đồng đã nghe nhận xét luận văn cùa 02 phàn biện (cớ văn bàn kèm theo)

 • 3.  Hội đồng đã nghe học viên trả lời các câu hỏi.

Sau khi họp đánh giá chất lượng cùa luận vãn. Hội đồng quyết nghị:

Đại biểu tới dự: Sĩ

Đại diện cơ sở đào tạo:

Giáo viên hướng dâm        PGS.TS Phan Tố Uyên – Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Nội dung chính cùa phiên bão vệ

1. Luận văn cùa học viên Phạm Việt Tùng đã đáp ứng đầy đủ các yêu cẩu về nội dung và hình thức của một luân văn Thạc sĩ. Phát triển kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đến năm 2020 Hội dồng nhất trí đánh giá luận văn như sau:

<<<123>>>

Các thành phần điểm

Điểm của các thánh vièn

Tổng điểm

Trung bỉnh

Trọng sổ

Điểm qui đồi

Điểm nội dung luận vàn

A,5"

£ ,T<->

0.7

5)3 5~

Điểm ưinh bày luận vân


ộ -t 5 -A- <3 t £) 1- 3


03


AT*


Điêm thưởng Phát triên kinh doanh bảo hiêm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiêm ngân hàng đầu tư và phát triên việt nam đến năm 2020 cõng trình nghicn cứu khoa học (không vươt quả 0.5 điểm)……………………….

Điêm kết luận của Hội đồng (ỉồy điếm lẻ đến 2 chừ số tháp phán)………………………………………….

Những điềm mới trong nội dung luận văn (nếu điếm nỏi dung í9) > 9.0 phán này bắt buôc phái có)

Ltdì. íK.

 • 2.  Hội đông kính đề nghị Hiệu trưởng trưởng Đại Phát triên kinh doanh bảo hiêm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiêm ngân hàng đầu tư và phát triên việt nam đến năm 2020 học KTQD xét duyệt và cấp băng thạc sĩ cho học viên.

 • 3.  Các thành viên HĐ biêu quyết công khai, nhất trí thông qua:..£y?/>7…A Mí’ %)


Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ kết thúc vào hồi……….<7- giờ     phút, ngày ..$z.J..A1/201A.

Thư ký Hội đồng                                Chù tịch Hội đồng

_____

YÊU CÀU CỦA HỘI ĐÒNG CHẤM LUẬN VÀN THẠC sỉ

về những điếm cần sửa chữa, bổ sung trước khi nộp luận văn chính Phát triển kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đến năm 2020 thức cho VĐTSĐH

Chù tịch Hội đồng (Ký vá ghi rõ ho tên)

Cam kết cùa học viên7

Z’ZZZZ’Z"Z""ZZZZZ”ZZZZZZ" 5

Học viên

(Kỷvàghirò ho lèn)

CỌNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM

ĐỘC lập -Tự do – Hạnh phúc

— oOo —

NHẬN XÉT PHẢN BIỆN LUẬN ÁN THẠC SỸ Dề tài: Phát then kinh doanh bào hiếm xe cơ giới tại tồng cóng ty cố phần báo hiểm ngân hàng đấu tư và phát triển việt nam đèn năm 2020

Chuyên ngành. Ọuàn tri kinh Phát triển kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đến năm 2020 doanh Của cao học viên: Phạm Việt Tùng

Người nhận xét: PGS. TS. Phạm Công tìoàn

Sau khi dọc toàn bộ bản thảo luận văn gồm 86 trang cùng với các báng biếu, sơ đồ, hình vê minh họa. Tôi có một số nhận xét sau:

 • 1. về tính cấp thiết cùa đề tài.

Tốc độ phát triển xe cơ giới ở Việt Nam trong những nàm qua tăng nhanh cùng với cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu, Phát triển kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đến năm 2020 đâ dẫn tới tai nạn rùi ro trong giao thông có nguyên nhân từ xe cơ giới cang tăng nhanh, gãy thiệt hại lớn về người va cùa, hình thức bảo hiểm xe cơ giới góp phẩn quan trọng vào khảc phục hậu quả do tai nạn giao thông gây ra, trong những nảm gân đây đã có nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường kinh doanh bão hiêm xe cơ giời song vần chưa đảp ứng yêu cẩu về số lượng chất lượng. Trong số này có tổng công Phát triển kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đến năm 2020 ty cổ phẩn bao hicrn BIDV, đe đáp ứng nhu cẩu ngày càng tăng, nâng cao năng lực cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ bão hiểm xe cơ giới, dôi hỏi tổng công ty cổ phẩn bào hiểm BIDV phái không ngừng mở rộng quy mô vã nâng cao chất lượng dịch vụ, qua đó đạt được các mục tiêu tâng trương, doanh thu, lợi nhuận. Nhừng nâm qua tổng công ty đà có nhiều cố gắng, nỗ lực kinh doanh dịch vụ này song thực Phát triển kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đến năm 2020 tiền còn nhừng tồn tại, hạn chế chưa khai thác dược tiềm nâng thể mạnh cùa một doanh nghiệp lớn trong kinh doanh bao hiếm xe CƯ giới. Do đố, Tác già chọn chọn đề tài: Phát triển kinh doanh báo hiếm xe cơ giới tại tống cóng ty cồ phấn bao hiếm ngủn hàng đầu tư và phát triển việt nam đến nủm 2020 là có ý nghía thực tiền, lý luận cấp bách.

 • 2. Một số thành cóng chủ yếu.
 • – Tên đề tài và nội Phát triển kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đến năm 2020 dung phù hợp với chuyên ngành đào tạo vã không trùng lẩp với các còng trình nghiên cứu khác mà tỏi đưực biết.

 • – Luận văn có mục đích, đổi tượng, phạm vi nghiên cứu rõ ràng, đúng đăn. Phương phap luân và phương pháp nghiên cứu cụ thề, đâm bão tính khoa học và thực tiễn chủ đề

– về nội dung:

+ Luận văn đẫ khái quát nhũng vấn đề lý luận cơ bản về bảo hiềm và kinh doanh bào hiểm xe cơ Phát triển kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đến năm 2020 giới tại việt nam tập trung vào các đặc điểm, và nội dung phát triển kinh doanh bao hiềm xe cư giới.

+• Phân tích tập trung làm rõ thực trạng nội dung phát triển kinh doanh bão hiếm xe cơ giới tại (ổng công ty cồ phẩn bào hiểm BỈDV trên cơ sở các dừ liệu điều tra dầy đủ, có nguỏn gốc rõ ràng, cảc kết luận rút ra lã xác đáng, là cơ sờ tin cậy cho việc đê xuât các giải phãp

+ Phát triển kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đến năm 2020 Trên cơ sở lý luận, phân tích thực tiền, Các giãi nhóm giải pháp, định hướng theo nội dung phát triển kinh doanh báo hiểm xe cơ giới là tài liệu tham khảo tốt để cóng ty hoạch đinh phát triển dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới đến 2020 và một sổ kiến nghị

+ Các giải pháp có ý nghĩa thực tiền để tồng công ty hoạch định cảc chính sách và biện pháp phát triển dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới đến 2020

 • 3. Kết cẩu luận Phát triển kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đến năm 2020 văn: Kết cấu luận vản gồm 3 chương với tên gọi và nội dung các chương, mục phù hợp, bám sát chù đề nghiên cứu, dâm bảo tính hệ thống, logic, gẳn kết.

 • 4. Một sổ hạn chế cùa luận văn

+ Luận văn chưa làm rỗ được khái niệm, nội hàm phát triển kinh doanh bào hiềm, do đó trong triền khai nghiên cứu lý luận, thực tiền còn những hạn chế,

+ Nội dung các mục 1.2 chưa Phát triển kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đến năm 2020 thực phù hợp với tiêu đề, chưa phân biêt rõ nội dung và cách thức phát triển, nhất là 1.2.4 (dây là kết quà của phát triên kinh doanh chử không phải là nội dung)

 • 5. Kết luận

Mặc dũ còn nhừng hạn chể, song luận văn là một công trình khoa học nghiêm tũc, có ý nghĩa lý luận và thực tiền; dẫ hội đủ điều kiện của luận văn thạc sỳ, đề nghị Hội đồng cho phép tác giã được Phát triển kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đến năm 2020 bào vệ đề nhận bang thạc sỳ.

Hà Nội, ngày 04/ ỉ 2/20 ì 3

Người nhận xét

PGS.TS Phạm Công Đoàn

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đến năm 2020”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phát triển kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đến năm 2020
Phát triển kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đến năm 2020
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart