Phát triển kinh doanh của công ty cổ phần thép vân thái vinashin sau tái cấu trúc tập đoàn vinashin

52.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Phát triển kinh doanh của công ty cổ phần thép vân thái vinashin sau tái cấu trúc tập đoàn vinashin

Add your review

Phát triển kinh doanh của công ty cổ phần thép vân thái vinashin sau tái cấu trúc tập đoàn vinashin

Phát triển kinh doanh của công ty cổ phần thép vân thái vinashin sau tái cấu trúc tập đoàn vinashin

fff

Phát triển kinh doanh của công ty cổ phần thép vân thái vinashin sau tái cấu trúc tập đoàn vinashin

fff

Phát triển kinh doanh của công ty cổ phần thép vân thái vinashin sau tái cấu trúc tập đoàn vinashin

fff

Phát triển kinh doanh của công ty cổ phần thép vân thái vinashin sau tái cấu trúc tập đoàn vinashin

fff

Phát triển kinh doanh của công ty cổ phần thép vân thái vinashin sau tái cấu trúc tập đoàn vinashin

fff

Sell


r KỈNH TẾQƯÒC DÂN

•’•***• _«. ‘O<vAũJcACÍ8 ;■!■■……….. ■

z               <■

NGUYEN THANH TV

PHÁT TRIỀN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỀ PHẨN

THÉP VÂN THÁI ■ VINASHIN SAU

1 ÁI CÂU TRÚC TẠP ĐOAN VINASHIN

1


LUẬN VÀN THẠC Phát triển kinh doanh của công ty cổ phần thép vân thái vinashin sau tái cấu trúc tập đoàn Vinashin SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH


HÀ NỘI, NĂM 2011 _


LÒÌ CẤM ƠN

Quá trình học tập và thực hiện đề tài tôi đà nhận được sự giúp đờ nhiệt tình của nhiều cá nhân và tập thè. Tôi xin được bày tỏ sự cám ơn sâu sắc nhất tới tất cả cá nhân và tập thề đà tạo diều kiện giúp Phát triển kinh doanh của công ty cổ phần thép vân thái vinashin sau tái cấu trúc tập đoàn vinashin đờ tôi học tập và nghiên cứu.

Trước het. vời tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sẳc, tôi xin cảm ơn thày PGS.TS. Nguyen Anh Tuan, người đà trực tiếp hường dần và giúp đừ tôi trong suốt quá trình học tập. nghiên cứu hoàn thành luận văn này.

l ôi xin chân thành câm on các thầy giáo, cô giáo Khoa Thương mại và Kinh te Quôc te, Khoa Sau đại học dã tạo điều kiện giúp đờ Phát triển kinh doanh của công ty cổ phần thép vân thái vinashin sau tái cấu trúc tập đoàn vinashin tỏi về mọi mặt trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn.

Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty cồ phan ‘ITiép Vân Thái Vinashin. các phòng ban chức năng dà tạo diều kiện cho tôi trong việc thu thập số liệu và những thông tin cân thiết cho việc nghiên cứu luận vãn .

Tôi xin bày tỏ sự biết ơn chân thành tới gia đình, dồng nghiệp và bạn bè những người đã luôn bên tôi giúp dờ về vật chat cũng như tinh thần Phát triển kinh doanh của công ty cổ phần thép vân thái vinashin sau tái cấu trúc tập đoàn vinashin trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận vãn.

Hà Nội. ngày/4 tháng /.6năm 2011 rác giả

Nguyền Thanh Tú

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TÁT

DANH MỤC Sơ ĐÒ

DANH MỤC BẢNG, BIÉU LỜI MỜ ĐÀU

CHƯƠNG I: NHỮNG VÁN DÊ LÝ LUẬN cơ BẢN VÈ PHÁT TR1ÉN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP VÀ ẢNH HƯỜNG CỦA TÁĨ CÁU TRÚC TẬP DOÀN VINASHIN ĐÉN CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN Phát triển kinh doanh của công ty cổ phần thép vân

thái vinashin sau tái cấu trúc tập đoàn vinashin

LI. Lý luận cư bàn về phát triển kinh doanh cùa doanh nghiệp

ỉ. 1.1.      Kinh doanh và phái triên kinh doanh của doanh nghiệp

ỉ. 1.2.      Ỷ nghía phát triển kinh doanh cùa doanh nghiệp

/. 1.3.      Nội dung phát triển kinh doanh của doanh nghiệp

ỉ. 1.4.      Các yêu tô ảnh hường dền phát triền kinh doanh của Phát triển kinh doanh của

công ty cổ phần thép vân thái vinashin sau tái cấu trúc tập đoàn vinashin doanh nghiệp .. 10

 • 1.2. Tái cấu trúc Tập đoàn Vinashin và ảnh hường của tái cấu trúc Vinashin đen các

doanh nghiệp thành viên

 • 1.2.2.      Anh hường cùa tái cấu trúc Tập đoàn Vinashìn đến các doanh nghiệp

thành viên

 • 1.2.3.      Bài học rút ra về phát triền kinh doanh cùa các Doanh nghiệp thành viên của

Tập đoàn Vinashin sau tái cấu trúc Tập đoàn

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG PHÁT TRIẾN KINH DOANH CỦA CÔNG Phát triển kinh doanh của công ty cổ phần thép vân thái vinashin sau tái cấu trúc tập đoàn vinashin TY Cơ PHẤN THÉP VÂN THÁI – VINASHIN TRƯỚC VÀ SAU TÁI CÁU TRÚC VINASHIN ………………………………………………………………………………………………………………………..30

 • 2.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty cồ phần Thép Vân

Thái – Vinashin………………………………………………………………………………………….30

 • 2.1.1.      Các thông tin cơ bản………………………………………………………………..30

 • 2.2.3.      Chức năng nhiệm vụ cùa Khỏi Quàn lý Xây dựng: 38 Phát triển kinh doanh của công ty cổ phần thép vân thái vinashin sau tái cấu trúc tập đoàn vinashin

 • 2.3. Thực trạng phát triển kinh doanh của Công tỵ cồ phan Thép Vân Thái Vinashin giai đoạn 2006 – 2010 (giai đoạn trước tái cấu trúc Tập đoàn Vinashin).4O

 • 2.3.2.2.    Hưy dộng các nguồn lực đẻ phát Phát triển kinh doanh của công ty cổ phần

thép vân thái vinashin sau tái cấu trúc tập đoàn vinashin triển kình doanh:

 • 2.4.    Thực trạng phát triền kinh doanh giai đoạn từ sau tái cấu trúc Tập đoàn

Vinashin đến nay

 • 2.5.    Đánh giá hoạt động phát triển kinh doanh cùa Công ty Phát triển kinh doanh của

công ty cổ phần thép vân thái vinashin sau tái cấu trúc tập đoàn vinashin cổ phần Thép Vân Thái Vinashin từ khi thành lập

2.5.2

mặt còn tôn tại

 • 2.5.3.  Nguyên nhân tác động đen hoạt dộng phát triển kinh doanh của Công ty .69

CHƯƠNG III:

ĐỊNH HƯỞNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIẼN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CÔ PHÀN

THÉP VÂN THÁI VINASHIN SAU TÁI CẤU TRÚC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM

 • 3.1. Định hướng phát triển kinh doanh của Công ty Phát triển kinh doanh của công ty cổ phần thép vân thái vinashin sau tái cấu trúc tập đoàn vinashin cồ phần Thép Vân Thái

 • 3.1. ỉ. Yêu cấu đặt ra đồi với Công ty cổ phần Thép Vân Thái Vinashin sau tái

cấu trúc Tập đoàn Vinashin

 • 3.2.1.      Xây dựng chiến lược kinh doanh cụ thẻ cho từng bộ phận và tồ chức

thực hiện chiến lược hiệu quả

 • 3.2.2.      Huy động và sừ dụng vón cho dâu tư phát triẽn sán Phát triển kinh doanh của công ty cổ phần thép vân thái vinashin sau tái cấu trúc tập đoàn vinashin xuát kinh doanh cỏ

hiệu quà

 • 3.2.3.      Cài tiến dây chuyền công nghệ đê nâng cao chất lượng sân phẩm, hạ

giá thành sàn xuât:

3.3. Một số kiến nghị để thực hiện giâi pháp phát triển kinh doanh ở Công ty cổ phần ITiép Vân Thái Vinashin

KÉT LUẬN Phát triển kinh doanh của công ty cổ phần thép vân thái vinashin sau tái cấu trúc tập đoàn vinashin 90

TÀI LIỆU THAM KIĨÀO

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VIỆT

NAM TRƯỚC TÁI CÁU TRÚC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển kinh doanh của công ty cổ phần thép vân thái vinashin sau tái cấu trúc tập đoàn vinashin”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phát triển kinh doanh của công ty cổ phần thép vân thái vinashin sau tái cấu trúc tập đoàn vinashin
Phát triển kinh doanh của công ty cổ phần thép vân thái vinashin sau tái cấu trúc tập đoàn vinashin
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart