Phát triển kinh doanh của công ty tnhh thị trường quốc tế việt nam

54.000

Category:

Phát triển kinh doanh của công ty tnhh thị trường quốc tế việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Phát triển kinh doanh của công ty tnhh thị trường quốc tế việt nam

Phát triển kinh doanh của công ty tnhh thị trường quốc tế việt nam

fff

Phát triển kinh doanh của công ty tnhh thị trường quốc tế việt nam

fff

Phát triển kinh doanh của công ty tnhh thị trường quốc tế việt nam

fff

Phát triển kinh doanh của công ty tnhh thị trường quốc tế việt nam

fff

Phát triển kinh doanh của công ty tnhh thị trường quốc tế việt nam

fff

LỜI CAM ĐOAN

Tòi xin cam đoan để tải luận văn "Phát triền kinh doanh cùa Công ty TNHH Thị trường quốc tể I lệt Nam ” lã cóng trinh nghiên cửu cùa riêng tòi dưới sự hướng dần cùa TS. Ngô Thị Tuyết Mai

Các số liệu, kết quả nêu trong bãi viết là trung thực và có nguồn gốc rò ràng.

TẤC GIA

Nguyên Thu Phương

LỜI MỞ ĐÂU

 • 1. Tính cấp thiết cùa để tài

Đẽ có thê đứng xìnig vã phát triền trong điền kiện cạnh tranh gay gat. các doanh nghiệp Việt Nam cần có những giai pháp phù hợp và linh hoạt trong tùng giai đoạn. Trong boi cảnh cạnh tranh và hội nhập, yen to phát triền kmh doanh can được các doanh nghiệp nhặn thức một Phát triển kinh doanh của công ty tnhh thị trường quốc tế việt nam cách đúng đan và sir dụng hiệu quà hơn.

Còng ty TNHH Thị trường quốc tế Việt Nam là nhà phần phối độc quyền và duy nhắt tại Việt Nam trong lình vực cung cắp cãc sân phàm vã dịch vụ chăm sóc tóc với những thương hiệu nồi tiếng trên thế giới. Còng ty đà hoạt động Làu năm trong ngành tóc nhưng vẫn đang gặp phái lất nhiều khó khăn. Vi vậy. công ty cần có những giãi pháp phát triển kinh doanh đẻ mở rộng tin trưởng Phát triển kinh doanh của công ty tnhh thị trường quốc tế việt nam tiêu thụ. nâng cao chat hrợng sân pham nham thu hút sự chú ý của người tiêu dũng vã nâng cao khả năng cạnh tranh cùa sán phàm này trẽn thị trường Việt Nam Nhận thấy sự cần thiết phải nghiên cứu một cách khoa học vã cỏ hệ thong đẻ tữ đỏ lút ra những giãi pháp trong phát triển kinh doanh của cóng ty TNHH Thi trường quốc te Việt Nam. luận văn này được lựa chọn với để tài: "Phút triền kinh doanh cùa Công ty TNHH Thị Phát triển kinh doanh của công ty tnhh thị trường quốc tế việt nam trường quốc tế I ’iệt Nam

 • 2. Tông quan các công trinh nghiên cứu

Từ trước đến nay dà có rất nhiều các dề tãi khoa học và công trình nghiên cứu về phát triền kinh doanh của doanh nghiệp. Đe tái: "Phát triển kinh doanh cùa Công ty TNHH Thị trưởng quốc tế I lệt Nam" hệ thống hóa lại nhùng cơ sờ lý luận cùa các đề tài nghiên cứu trước, đồng thời kể thừa những nghiên cứu lý luận đó để tiếp tục phát triển. Phát triển kinh doanh của công ty tnhh thị trường quốc tế việt nam đe ra những chi tiêu phủ hợp đẻ phân tích tinh hình phát triên kinh doanh, từ đó định hướng giãi pháp phát triển kinh doanh của còng ty.

 • 3. Mục tiêu nghiên cứu

Trên cơ sờ vận dụng những lý luận về phát triền kinh doanh của doanh nghiệp đẻ phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh doanh của cóng ty TNHH Thi trường quốc tế Việt Nam, luận văn đề xuất một số giái pháp nhăm phát triền kinh doanh của cóng ty TNHH Thị trường Phát triển kinh doanh của công ty tnhh thị trường quốc tế việt nam quốc te Việt Nam cho đến năm 2020.

 • 4.  Đổi tượng và phạm vi nghiên cứu cùa luận vãn

 • – Dõi tượng nghiên cứu: Phai triên kinh doanh cua doanh ngỉiiệp

 • –  Phạm 1 ugỉiicn cứu:

I về mặt không gian: Đẽ tài tập trung nghiên cún phát triển kinh doanh sân phàm và dịch vụ chấm sóc lóc cua cóng ly TN1111 Hiị lnrõug quốc le Việt Nam.

I về mặt thời gian: Đe tài nghiên cún phát triền kinh doanh của công ty 1N1111 Phát triển kinh doanh của công ty tnhh thị trường quốc tế việt nam Hụ trường quốc te việt Nam qua 5 nấm tir nám 2007 đen năm 2012 và đụili hướng, dể xuất giải pháp cho den năm 2020.

 • 5.  Phương pháp nghiên cún

 • – Phương pháp nghiên cứu: Luận vãn sữ dụng câc phương pháp nghiên cứu chu yen trong kinh te như phương pháp lõng iiợp. phương pháp phân tick phương pháp thống kẻ $0 sánh, phương pháp dự háo.

 • – Phương pháp thu thập dừ liệu: thu thập tữ các tài liệu, ấn phàm đà được Phát triển kinh doanh của công ty tnhh thị trường quốc tế việt nam xuất bân. cãc báo cáo thường mèn về hoạt động săn xuất kinh doanh, sỗ liệu thông tin được còng bố chính thức của công ty TNHH Tin trường quốc tể Việt Nam: thu thập thòng qua quá trình phỏng vẩn và băng câu hói điều tra.

 • 6.  Kết cấu cùa luận văn

Ngoài phan mỡ đầu và kết luận, nội dtuig luận văn dược chia lãm 3 chương chính như sau:

Chương ỉ: Một so van dề lý luận về phát triển kinh doanh cùa Phát triển kinh doanh của công ty tnhh thị trường quốc tế việt nam doanh nghiệp

Chương 2: Thực trạng phái h iên kinh doanh cùa công ty TNiỉỉỉ Thị trường quốc te Việt Nam trong 5 năm vừa qua

Chương 3: DỊnh hướng vã giai pháp phát Irièn kỉnh doanh cua cõng ly TNHH Thị trường quốc tể Việt Nam cho den năm 2020

CHƯƠNG 1: MỘ I Sứ VÂN DÊ LÝ LVẶN co BÀN VÉ PHÁT TR1ÉN KIN 11 DOANH CỦA DOANH NGHTF.P

 • 1.1. Quan niệm và đặc diêm phát triền kinh doanh cùa doanh nghiệp

Trong Phát triển kinh doanh của công ty tnhh thị trường quốc tế việt nam phần thày tác già dề cập den phát triển kinh doanh ỡ hai khía cạnh: Phát triền kinh doanh theo clnẽu rộng là đẽ cặp den so lượng, khối lượng kinh doanh; phát triển kinh (loanh theo chiều sâu lá tập tiling vào chat lượng dịch vụ. tồ chức kênh cung ứng dịch vụ và lực lượng cung ứng dịch vụ. Từ đỏ chi ra đặc điẻm cùa phát triẽn kinh doanh sán phàm và dịch vụ chăm sóc tóc là. – phong phú và đa dạng, cỏ Phát triển kinh doanh của công ty tnhh thị trường quốc tế việt nam tính thời vụ kliá lò rệt. mang tính thâm mỹ cao. phù hợp với nhu cầu và sở thích cùa từng khách hàng.

 • 1.2. Phương thức phát triên kinh doanh

Trong nội dung này. luận văn đtra ra ba phương thức phát triển kinh doanh phò biến hiện nay Lã: Sáp nhập doanh nghiệp Là giao dịch trong đó một hoặc một số doanh nghiệp từ bỏ pháp nhân của mình để gia nhập vào một doanh nghiệp khác. Nhượng quyền thương mại Là hoạt dộng thương mại Phát triển kinh doanh của công ty tnhh thị trường quốc tế việt nam . bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bẽn nhận quyền tự minh tiến hành việc mua bán hàng hóa. dịch vụ. Ưu diêm cùa phương thức này là kha năng tập hợp các nhà bán lé độc lập Lại với nhau Cap phép kinh doanh là phương pháp mở rộng doanh nghiệp đtrợc điều chinh can thận với một mức phí cụ thế. Ưu điềm cùa phương thức cap phép kinh doanh lã sự độc Lập. tinh linh hoạt trong quá trinh hoạt động.

 • 1.3. Nội dung phát Phát triển kinh doanh của công ty tnhh thị trường quốc tế việt nam triên kinh doanh

Tác giã tập tiling vào ba nội dung chinh của phát triền kinh doanh lã phát triên sản phàm và dịch vụ, phát triển bán hàng và hè thống phàn phối, phát triển chắt lượng dịch vụ vã châm sóc khách hãng. Cụ thê. phát triển sân phàm vã dịch vụ về mặt quy mò và chúng loại thề hiên sự mờ rộng số lượng về thi trường, khách hàng và sự đa dạng hóa về các loại san phàm trên thị trường cùa doanh nghiệp Phát triển kinh doanh của công ty tnhh thị trường quốc tế việt nam . Phát triền về mặt số lượng và chất lượng thể hiện sự lớn lèn về số lượng cùng như chắt lượng cùa các sân phẩm, đa (Lạng hóa về cơ cấu các sàn phẩm. Phát triền bán hàng vã hệ thong phân phoi: duy tri vã phát triển hệ thống phân phối sao cho hiệu quả lã vấn đề cốt lòi. Tiước tiên phai xác định được dặc điềm, tiềm năng cùa thị trường, tiếp theo lựa chọn phương pháp tiep cận thị trường, quăn lý Phát triển kinh doanh của công ty tnhh thị trường quốc tế việt nam sau khi thiết lập hệ thống phân phổi Phát triển chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách háng: để việc chàm sóc khách hãng thực sự phát huy đúng chức năng của minh, doanh nghiệp phai liên tục cái tiến tốt các quy trình hoạt đòng; đầu ttr cơ sờ hạ tầng để phục vụ khách hàng tot hơn.

 • 1.4. Nhân tố ânh hương đến phát triển kinh doanh sàn phẩm vã dịch vụ chăm sóc tóc cùa doanh nghiệp

Luận vãn đưa ra hai nhân to chủ yếu Phát triển kinh doanh của công ty tnhh thị trường quốc tế việt nam kliácli quan và chủ quan ảnh hưởng đen phát triển kinh doanh sàn phẩm và dịch vụ chăm sóc tóc của doanh nghiệp. Trong đỏ. nhân tố khách quan bao gồm giá cá ảnh hưởng đến doanh thu cùa hoạt dõng kinh doanh, die độ chính sách của nhã nước tác động một cách trực tiếp hoặc giãn tiếp tới Việc kinh doanh, tinh thời vụ do nhu can mua và sử dụng các sân phâni dịch vụ châm sóc tóc thường không ổn định và sự cạnh tranh trẽn thị Phát triển kinh doanh của công ty tnhh thị trường quốc tế việt nam trường do đó doanh nghiệp cung cap sàn phẩm và dịch vụ tóc tảng lèn với số lượng nhiều vã tốc dò phát triển nhanh chóng. Còn những nhân tố chù quan Là dội ngil lao dộng quyết định đền chắt lượng sân phàm dịch vụ vã là tiền đề đẻ phát triển kinh doanh, trinh độ tổ chức quăn lý của nhà quăn toi cỏ tam nhìn xa trông rộng đong thời có khã nâng phân tích tinh hình tòt và Làm việc có hiệu quá thi hoạt dộng kinh doanh của Phát triển kinh doanh của công ty tnhh thị trường quốc tế việt nam doanh nghiệp ngày càng phát triền vã ngược lại. vốn kinh doanh lã nguồn co sở vật chất ban đầu quyết định đen quy mó ban đau vã cơ sở vật chat ban đau của doanh nghiệp, uy tin doanh nghiệp góp phan nâng cao khã năng cạnh tranh của doanh nghiệp kinh doanh sán phàm và dịch vụ chăm sóc tóc trên thi trường. cơ sở vật chất kỹ thuật tạo điều kiện hoặc Làm cân tiờ quá trinli tác nghiệp cùa người lao dòng và khách hàng.

 • 1.5. Chì Phát triển kinh doanh của công ty tnhh thị trường quốc tế việt nam tiêu đánh giá kết quà phát triên kinh doanh sàn phâm vã dịch vụ chăm sóc tóc cùa doanh nghiệp

Các chi tiều danh giá kết quá phát triển kinh doanh mà luận văn de cập đến là những chi tiêu được sừ dụng phổ biển hiện nay. Cụ thề Là: Chi tiêu số lượng sân phẩm và toe độ tâng doanh số gồm chi tiêu định lượng và chi tiêu định tinh lã đánh gicá mức độ hãi lóng của khách hàng, đánh giá khả năng đáp ứng nhu can Phát triển kinh doanh của công ty tnhh thị trường quốc tế việt nam của khách hãng, uy tín và thương hiệu cùa doanh nghiệp. Chi tiêu số lượng khách hàng và phát triền thi phần gồm các chi tiêu về thị phan thòng dụng như thi phần tuyệt dối. thị phần tương dối. tốc dộ tăng thị phần và chi tiêu sổ lượng khách hãng lã số lương người tiêu thụ mặt hàng cho doanh nghiệp, đãni bão cho quá trinh kmh doanh diến ra hên tục. bình thường. Chi tiêu doanh thu và toe độ tâng trưởng doanh thu trong Phát triển kinh doanh của công ty tnhh thị trường quốc tế việt nam đõ doanh thu cùa doanh nghiệp bao gom doanh thu từ hoạt động kinh doanh, doanh thu từ hoạt động tài chinh và doanh thu từ các hoạt dòng khác. Doanh thu tăng

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển kinh doanh của công ty tnhh thị trường quốc tế việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phát triển kinh doanh của công ty tnhh thị trường quốc tế việt nam
Phát triển kinh doanh của công ty tnhh thị trường quốc tế việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart