Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ

51.000

Category:

Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ

Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ

fff

Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ

fff

Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ

fff

Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ

fff

Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ

fff

Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ

fff

LÒI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đày là công trình nghiên cứu của tôi. loàn bộ số liệu, kết quá báo cáo kinh doanh được dề cập trong luận văn Là trung thục vã chưa từng dược ai công bô trong bàt kỳ công trình nào khác, l ôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm vê nghiên cứu cua mình.

Tác gia

Ilà Thị Thoa

LỜI C ẢM ON

Trước liên, lôi xin chần thành câm ơn các thây cô giáo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa sau Đại học dà tạo diều kiện cho việc thực hiện dề tài luận vân lôt nghiệp thạc sĩ. Tôi xin Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ chân thành câm on thây giáo PGS.TS. Nguyền Vãn Tuấn dà tận tình hướng dần. chỉ bao trong suốt thời gian thực hiện luận vàn này. 1 rong quá trình Iriên khai, học lập. nghiên cửu đê lài và những gì dạt dược hôm nay là nhờ các thầy cô trường dại học Kinh tế Quốc dân dà giâng dạy. hướng dan lận tình cho lồi.

Qua dây, tôi cùng mong muốn dược gưi lời căm ơn chân thành đến các ban lành đạo Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ . nhân viên (‘ông ty cô phân quốc lê Việl Mỹ đà lạo điêu kiện, giúp dờ, cung cấp các số liệu và tái liệu cần thiết cua Còng ty dê tôi có thể hoàn thiện dề tãi mội cách đầy đủ và chính xác nhâl. Dóng thin v<n nhùng gựi V nhicu ý lường liên quan dền thực tế cùa các nhàn viên dà giúp cho dề tài cua tôi trơ nên thiết thực hơn.

Mặc dù đà cô gang hoàn thành luận văn trong phạm Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ vi và khâ năng cho phép nhưng chắc chẩn không tránh khói thiếu sót. Rắt mong nhận dược sự cam thòng và đóng góp V kiến cúa các thầy cô, các chuyền gia và nhùng ai quan tâm đen đề lài.

Xin chân thành cùm <fn!

nà Nội, ngày tháng năm 20 ì 4

Hà Thị Thoa

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CÁM ƠN .MỤC LỤC

DANH MỤC BÀNG, BIẾU DỎ, HĨNH

TÓM TẢT LUẬN VÃN Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ MỜ DẤU

CHƯƠNG 1: LÝ LUẠN CHUNG VẺ PHẤT TRIEN KINH DOANH DỊCH VỤ HỢI CHỢ TRIEN LÃM

 • 1.2.2  Nội dung phát tri én kinh doanh dịch vụ hội Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ

triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ chợ triền làm

 • 1.4 Kinh nghiệm phát triển kinh doanh dịch vụ hội chọ- tricn lãm cùa một số

công ty cung cấp dịch vụ hội chọ- triển lãm

 • 1.4.1  Kinh nghiệm phát triển kinh doanh dịch Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ vụ hội chợ triển làm cùa còng ty

TNHH Kingsmcn Việt Nam

 • 1.4.2  Kinh nghiệm phát triền kinh doanh dịch vụ hội chợ triền làm của cõng ly

TNIIII Pico Ilà Nội

 • 1.4.3  Kinh nghiệm phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển làm cua còng ty

Thicn Vũ group

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH vụ HỘI CHỢ TRIÉN LÃM Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ CỦA CÒNG TY co PHẤN ỌUÕC TÉ VIẸT MỸ

 • 2.2 Phân tích thực trạng phát triên kinh doanh dịch Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ vụ hội chợ triên lãm cùa

(‘ông ty cổ phần quốc té Việt Mỳ

 • 2.2.5  Các biện pháp phát triền kinh doanh dịch vụ hội chợ tricn làm mà công

ty cò phần quốc tế Việt Mỳ dà thực hiện trong thời gian qua

 • 2.3 Dánh Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ giá về sự phát triền kinh doanh dịch vụ hội chợ triển làm của (‘ông

ty co phần quốc tế Việt Mỳ

 • 2.3.1  Nhùng kcl quâ đạt được của phát triền kinh doanh dịch vụ hội chợ

triển lãm

 • 2.3.2  Nhũng tồn tại cùa phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển làm và

nguyền nhân của sự tòn lại

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẤM PHÁT TRIEN KINH DOANH DỊCH vụ HỢI chợ TRIEN lãm cưa còng ty co Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ PII.ỸN ỌUÕC TẺ VIẸT MỸ………………………………………………………………………………………………………..76

 • 3.1.1  Mục lieu, phương hướng phái iriên kinh doanh dịch vụ hội chợ Iriên làm

cua ngành hội chợ triển làm

 • 3.1.2  Phương hướng phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển làm cùa công

ty cô phân quốc lê Việt My

 • 3.2 Giái pháp phát triển kinh doanh dịch vụ hội chọ tricn lãm của công ty cổ

phần quốc tế Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ Việt Mỹ trong nhũng năm tói

 • 3.2.4  Tiếp tục phát huy điềm mạnh nhằm duy tri tăng doanh thu vã lợi nhuận …90

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIÊU THAM KHẢO

DANH MỤC BẢNG, BIẺU DÔ, HÌNH

BÀNG

Băng 2.1: Báo cáo kết quả hoại động kinh doanh cùa Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ Công ty cổ phan quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2008 – 2013

Bâng 2.2: Doanh sô cùa các sán phàm dịch vụ cùa công ty cô phân quỏc tê Việt Mỳ giai đoạn 2008 – 2013

Bang 2.3: Danh mục các thiết bị phục vụ gian hãng cua công tỵ cò phần quốc tế Việt Mỹ nám 2008 và năm 2013

Bâng 2.4: rình hình châl lượng sân phâm dịch vụ của còng ty cô phân Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ Quôc tè Việt Mỹ giai đoạn 2008 2013

Bang 2.5: Bang tông kết số lượng khách hàng cùa Công ty cồ phần quốc tế Việt Mỳ qua các năm trong giai đoạn 2008 – 2013

Bâng 2.6: rhị phân cùa cồng ty cô phân quốc le việt Mỳ và một sô công ly cạnh tranh tại thị trường Hà Nội giai đoạn lừ 2008 2013

Báng 2.7: Khái quát doanh thu cứa công ly cô phân quốc Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ lề việt Mỹ trong giai đoạn 2008 -2013

Bang 2.8: Lợi nhuận cua công ty cồ phần quốc tế Việt Mỳ trong giai doạn 2008 2013

HÌNH

Ilinli 1.1 Quỵ trình tô chức hội chợ triển lãm

BIẾU ĐO

Biếu đồ 2.1: Dóng góp của các sán phầm dịch vụ trong tồng doanh thu dịch vụ hò trợ. phục vụ hội chợ. triển làm

Biêu dồ 2.2: Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ Tống doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cua Công ty cố phần quốc tế Việt Mỳ giai doạn 2008 – 2013

Biếu đồ 2.3: rốc độ tâng trường doanh thu của cồng ty cổ phần quốc tế Việt Mỷ giai đoạn 2008 – 2013

Biểu dồ 2.4: Tốc độ tăng lợi nhuận của công ty cố phần quốc tế Việt Mỳ giai đoạn 2008-2013

……………………………………………………………………………………………………63

TÓM TÁT LUẬN VÃN

Hoạt động tò chức hội chợ Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ triển làm lã một công cụ đắc lực. có hiệu qua cao phục vụ đắc lực các hoạt dộng xúc tiến thương mại hiện dại. Cùng VỚI sự phát triển ngày càng cao của loại hĩnh xúc liên này, đôi hói các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hội chợ triền làm luôn luôn phải nỏ lực. đôi men ve công nghệ kỷ thuật, trinh độ tay nghê, chài lượng dịch vụ và đa dạng hóa loại hình dịch vụ. (‘ông ly cô phân quốc tế Việt Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ Mỳ lã một trong nhùng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phục vụ cho hội chợ triền làm. Hiện nay. dà có một số dể tài nghiên cứu về hoạt dộng tô chức hội chợ triển làm. vãn hóa trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hội chợ triển làm. pháp luậl vê hội chợ Iricn làm… luv nhiên chưa có đe lài nào nghiên cứu vê phái iricn kinh doanh dịch vụ hội chợ triền làm, đặc biệt là các dịch vụ ho Irợ, phục vụ cho Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ hội chợ Irièn làm cùa công ly cò phân quốc lê việt Mỹ- Do đó, việc nghiên cứu thực trạng phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triền lăm và phương hướng, các giai pháp nhẩm phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm cua Công tỵ cò phần quôc lề việt Mỹ là việc cân ihicl đê góp phân nâng cao năng lực cạnh tranh cứa còng ly Iren ihị Irưèmg.

I.uận vàn được hoàn ihiện với mục liêu nghiền cứu lý luận VC Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ kinh doanh và phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lăm. trên cơ sở tim hiếu, phàn tích và dánli giá thực trạng phát triển kinh doanh dịch vụ hồ trợ. phục vụ cho hội chợ. triền làm cùa Cồng ty cố phần quốc lể Việt Mỹ, vận dụng lý thuyết phát triển kinh doanh dịch vụ cua doanh nghiệp từ dô đề xuất giãi pháp dê phát triển cho loại dịch vụ này lại (‘ông ly cố phần quốc tế Việt Mỹ.

Đối tượng Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ nghiên cứu cũa luận vãn là nhùng vần dể lý luận và thực tiễn về phát triển kinh doanh các dịch vụ hỏ Irợ, phục vụ cho hội chợ triển làm cùa (‘ông ty cổ phần quốc tế Việt Mỳ.

Phạm vi nghiên cử cùa luận vãn giới hạn ơ việc tim hiếu, phân tích phát triển kinh doanh dịch vụ hỏ trợ, phục vụ cho hội chợ triển làm cùa (‘ông ty cố phần quốc tế Việt Mỹ. Giai đoạn nghiên cứu từ năm 2008 đến Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ năm 2013 và đề xuất phương hướng, giãi pháp cho nhùng năm tiếp theo.

Phần cơ sớ lý thuyết dà dược tác giã tống hợp từ các nguồn như giáo trinh.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ
Phát triển kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm của công ty cổ phần quốc tế việt mỹ
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart