Phát triển kinh doanh nhóm hàng của pg tại công ty tnhh dịch vụ và thương mại mesa

55.000

Category:

Phát triển kinh doanh nhóm hàng của pg tại công ty tnhh dịch vụ và thương mại mesa

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Phát triển kinh doanh nhóm hàng của pg tại công ty tnhh dịch vụ và thương mại mesa

Phát triển kinh doanh nhóm hàng của pg tại công ty tnhh dịch vụ và thương mại mesa

fff

Phát triển kinh doanh nhóm hàng của pg tại công ty tnhh dịch vụ và thương mại mesa

fff

Phát triển kinh doanh nhóm hàng của pg tại công ty tnhh dịch vụ và thương mại mesa

fff

Phát triển kinh doanh nhóm hàng của pg tại công ty tnhh dịch vụ và thương mại mesa

fff

Phát triển kinh doanh nhóm hàng của pg tại công ty tnhh dịch vụ và thương mại mesa

fff

Phát triển kinh doanh nhóm hàng của pg tại công ty tnhh dịch vụ và thương mại mesa

fff

‘IKCỒNG DẠI HỌC KINH TÊ’ Qưổc DÂN’

:5

HOÀNG Wị BÍCH HVỆ

PHẤT TRÉ KINH SOA ỈđH NHÓM HÀNG OỎA P&G TẠI SÔNG TY ĨNHH »|©H vụ VÀ THW9NG M ẠỈ MESA

LUẬN VẤN HẶC Si BM DOANH VÀ QUÂN LÝ

Ilã – ắMHS

TRUỜMỈ ĐẠI HỌC IÌI.MI TẾ QUỐC DÂN

<-> LU <?>____________

ĐẠI HỌC K.T.Q.D

TT. THÔNG TIN THỮV1ỆN

PHÒNG LƯẬN ÁN • Tư LÌỆl

HOÀNG THỊ BÍCH HUỆ

PHẤT TRIỂN KINH DOANH NHÓM HÀNG Phát triển kinh doanh nhóm hàng của pg tại công ty tnhh dịch vụ và thương mại mesa CỦA P&G

TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH vụ VÀ THƯƠNG MẠI MESA

CHUYÊN NGÀNH: QUAN TRỊ KINH DOANH – THƯƠNG MẠI

LUẬN VĂN THẠC sĩ HNH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Người hướng dẫn khoa học:

GS.TS. ĐĂNG ĐÌNH ĐÀO

Hà Nôi – 2015

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Những kết quả và số liệu nghiên cứu trong luận văn được thực hiện tại Công ty TNHH dịch vụ Phát triển kinh doanh nhóm hàng của pg tại công ty tnhh dịch vụ và thương mại mesa và thương mại MESA là trung thực. Luận văn này chưa từng dược ai công bố dưới hình thức nào.

Tác giả

Hoàng Thị Bích Huệ

LỜI CẢM ƠN

Đe hoàn thành chương trình cao học và viết luận văn nghiên cứu này, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, giúp dờ và góp ý tận tình của các thầy cô trường Đại học Kinh tế quốc dân. Trước hết, tôi xin gửi lời cảm cm dến Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo Phát triển kinh doanh nhóm hàng của pg tại công ty tnhh dịch vụ và thương mại mesa trong trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nhừng thầy cô đà tận tình dạy bảo tôi trong suốt thời gian học tập tại trường. Tôi cũng xin chân thành càm ơn các thầy cô trong Viện thương mại và kinh tế quốc tế, Viện Dào tạo sau đại học Trường Đại học Kinh tế quốc dân đà tạo diều kiện thuận lợi dể tôi học tập và hoàn thành tốt khóa học.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS.TS. Đặng Dinh Phát triển kinh doanh nhóm hàng của pg tại công ty tnhh dịch vụ và thương mại mesa Đào người hướng dẫn trực tiếp dà dành thời gian tận tình chi bảo tôi trong suốt quá trình nghicn cứu, hoàn thành luận văn này.

Tôi cũng xin dược càm ơn đến Ban giám đốc công ty TNIIH dịch vụ và thương mại MESA đã tạo điều kiện và giúp đờ tôi trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu luận văn.

Hoàng Thị Bích Huệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ỉ là Nội, Phát triển kinh doanh nhóm hàng của pg tại công ty tnhh dịch vụ và thương mại mesa ngày 2 ỉ thúng ì 2 năm 2015

NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SỸ

Đề tài: Phát triền kinh doanh nhóm hàng của P&G tại công ty TNHH dịch vụ và thương mại MESA

Cao học viên: Hoàng Thị Bích Huệ

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanhThương mại

Người hướng dẫn khoa học: GS TS Đậng Đình Đào

Người nhận xct: PGS TS Nguyễn Thị Xuân Hương – ĐHKTQĐ

Đọc toàn bộ 93 trang đánh máy của bàn luận văn tôi Phát triển kinh doanh nhóm hàng của pg tại công ty tnhh dịch vụ và thương mại mesa xin dưa ra một số nhận xét như sau:

1. về tính cấp thiết của đề tài

Trong xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế. hoạt dộng sàn xuất, kinh doanh ngày càng phát triển, số lượng các doanh nghiệp tham gia vào thị trường này ngày càng nhiều và đa dạng về hình thức. Tính cạnh tranh trên thị trường ngày càng cao. Phát triền kinh doanh là một nhiêm vụ tất yếu của các doanh nghiệp tham gia kinh doanh trên thị trường Phát triển kinh doanh nhóm hàng của pg tại công ty tnhh dịch vụ và thương mại mesa .

Công ty TNHH TM và DV MESA là một công ty dược thành lập từ năm 1991. Cho đến nay, Công ty dã không ngừng phát triển, (‘ông ty có hệ thống phân phối rộng khắp và phân phối hàng hoá cho nhiều hàng nồi tiếng trôn thế giới, với hai mươi năm kinh nghiệm, công ty đà gặt hái dược không ít thành công trên thị trường. Nhóm hàng P&G là một nhóm hàng có khà năng dem lại rất nhiều thành công Phát triển kinh doanh nhóm hàng của pg tại công ty tnhh dịch vụ và thương mại mesa cho công ty trong thời gian tới. Vì vậy, phát triển kinh doanh nhóm hàng của P&G tại công ly TNHH dịch vụ và thương mại MESA là vấn dề có ý nghĩa thực tiền.

Cho đến nay, tôi dược biết có nhiều dề tài nghiên cứu về phát triền kinh doanh cũa một doanh nghiệp nhưng chưa có dề tài nào di sâu nghiên cứu về Phát triển kinh doanh nhóm hàng cùa P&G tại công ty TNHH dịch vụ và thương mại MESA do Phát triển kinh doanh nhóm hàng của pg tại công ty tnhh dịch vụ và thương mại mesa dó, tôi cho rằng dề tài không có sự trùng lắp với các dề tài đi trước.

về tính phù hợp cùa đề tài với chuyên ngành đào tạo và phương pháp nghiên cứu.

  • –  Đề tài phù hợp với chuyên ngành kinh doanh thương mại

  • –  Tác giã đà sử dụng nhũng phương pháp nghiên cún phù hợp như phân tích thong kê, phương pháp toán đe giả quyết van dê đặt ra của dê tài.

II. Ve nội dung

  • –  Những thành công cùa đề Phát triển kinh doanh nhóm hàng của pg tại công ty tnhh dịch vụ và thương mại mesa tài

+ Đe tài dược kết cấu cân đối, logic, so liệu phong phú

+ Đe tài đã làm rõ được một số vấn dề cơ bàn về kinh doanh hàng hoá cùa công ty thương mại, làm rõ được một số nhân tố ảnh hường đến PT kinh doanh của DNTM

Mô tả dược một số dặc điểm kinh doanh cùa công ty MESA dể trớ thành nhà phân phối của P&G

Phân tích dược một số nội dung phát triền kinh doanh của công Phát triển kinh doanh nhóm hàng của pg tại công ty tnhh dịch vụ và thương mại mesa ty MESA Đưa ra dược một số phương hướng và giải pháp nhằm Phát triển kinh doanh nhóm hàng cùa P&G lại công ly I NI III dịch vụ và thương mại MESA . Một số giãi pháp cỏ cơ sờ

Những vấn đề cần trao đôi vói tác giã

‘Tôi cho ràng Luận văn sẽ có giá trị cao hơn nếu tác già sữa chừa dược những van đe sau:

  • –  Chữa lại tên chương 1: Bò chừ của công ty TNI IH TM và I) Phát triển kinh doanh nhóm hàng của pg tại công ty tnhh dịch vụ và thương mại mesa V MESA

  • –  Làm rõ hơn diều kiện dê dược P&G chọn làm nhà phân phôi

  • –  Làm rõ hơn lính tương thích dk dê MESA làm dại lý chi P&G

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển kinh doanh nhóm hàng của pg tại công ty tnhh dịch vụ và thương mại mesa”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phát triển kinh doanh nhóm hàng của pg tại công ty tnhh dịch vụ và thương mại mesa
Phát triển kinh doanh nhóm hàng của pg tại công ty tnhh dịch vụ và thương mại mesa
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart