Phát triển kinh doanh theo mô hình hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố thanh hoá

54.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Phát triển kinh doanh theo mô hình hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố thanh hoá

Add your review

Phát triển kinh doanh theo mô hình hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố thanh hoá

Phát triển kinh doanh theo mô hình hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố thanh hoá

fff

Phát triển kinh doanh theo mô hình hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố thanh hoá

fff

Phát triển kinh doanh theo mô hình hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố thanh hoá

fff

Phát triển kinh doanh theo mô hình hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố thanh hoá

fff

Phát triển kinh doanh theo mô hình hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố thanh hoá

fff

Phát triển kinh doanh theo mô hình hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố thanh hoá

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẺ ỌƯÓC DÂN

HOÀNG NGỌC MINH PHƯƠNG

PHÁT TR1ẺN KINH DOANH THEO MÔ HÌNH HỢP TÁC XẢ TRONG LĨNH vục THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ THANH HÓ A

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

NGƯỜI HƯỞNG DẤN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYÊN THỊ XUÂN HƯƠNG

HÀ NỌI – 2013

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

DANH MỤC TỪ MÉT TẤT

DANH MỤC BÀNG, HÌNH

TÓM TẤT Phát triển kinh doanh theo mô hình hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố thanh hoá LVẠN VĂN THẠC SỸ

LỜI MỜ DẦU

CHƯƠNG 1: MỌT SỠ A ẤN ĐẺ cơ BẤN AT PHÁT TRIÉN KINH DOANH

THEO MÔ HÌNHIIỢP TẤC XÃ TRONG LĨNH vực THƯƠNG MẠI

 • 1.1. Mô hình HT.x và đặc diêm kinh doanh theo mô hình HTX trong lình vực

thương mại

 • 1.2. Nội dung phát triền kinh doanh theo mô hình hợp tác xà trong lình vực

thương mại

 • 1.2.1. Nội dung phát triền kinh doanh theo mỏ hình IITX trong Phát triển kinh doanh theo mô hình hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố thanh hoá lĩnh vực

thương mại theo chiều rộng

 • 1.2.2. Nội dung phát triền kinh doanh theo mò hình H I X trong lình vực

thương mại theo chiều sâu

 • 1.3. Các diều kiệu dể phát triền kiuh doauh theo mó hình IITX trong lĩuh

vực thương mại

 • 1.3.2. Diều kiện về đường lối chinh sách phát triển kinh doanh theo mồ hình

IITX trong lĩnh vực thương mại cua Đang và Nhà nước

 • 1.3.3.  Phát triển kinh doanh theo mô hình hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố thanh hoá Diều kiện VC đội ngũ xà viên và lao động trong hợp tác

 • 1.4. Kiuh nghiệm phát triều kinh doanh theo mô hình họp tác xã trong lĩnh

vực thương mại

CHƯƠNG 2: THỰC trạng phất TRIÉN kinh doanh theo mỏ hình HỢP TÁC XÃ TRONG LĨNH vực THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ THANH HÓA

 • 2.1. Thục trạng Phát triển kinh doanh theo mô hình hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố thanh hoá kiuh doanh theo mô hình họp tác xã trong lĩnh vực thương mại trên địa bân thành phố Thanh Hóa …46

mại trên địa bàn thành phố Thanh Hỏa

 • 2.2. Thực trạng các điều kiện đề phát triền kinh doanh theo mô hình hựp tác

xã trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

 • 2.2.1. Điều kiện về nhu cầu thị trường53 Phát triển kinh doanh theo mô hình hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố thanh hoá

 • 2.2.2. Điều kiện về đường lối chinh sách phát triển kinh doanh theo mô hình

IITX trong lình vực thương mại của nhà nước

 • 2.3. Kết quà phát triền kinh doanh theo mô hình hợp tác xà trong lĩnh vực

thirong mại trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

 • 2.3.1. Phân tích kết quà phát triển kinh doanh theo mô hĩnh IITX trong lĩnh vực thương mại Phát triển kinh doanh theo mô hình hợp tác xã trong lĩnh vực

thương mại trên địa bàn thành phố thanh hoá theo chiều rộng

 • 2.3.2. Phân lích kèl quã phát triền kinh doanh theo mô hình H I X trong lình

Vực thương mại theo chiều sâu

 • 2.4. Đánh giá phát triển kinh doanh theo mô hình IITX trong lĩnh vực

thương mại trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỞNG, GIÀI PHẤP PHÁT TRIỂN KINH DOANH THEO MÔ HÌNH HỢP TẤC XÃ TRONG LĨNH vực THƯƠNG MẠI I KÊN DỊ.A BÀN THẢNH PHÓ THANH HÓA DÉN 2020…..84 Phát triển kinh doanh

theo mô hình hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố thanh hoá

 • 3.1. Phuong htróng phát triền kinh doanh theo mỏ hình IITX cùa liên minh

HTX tình Thanh Hóa

 • 3.2. Giài pháp kinh doanh theo mô hĩnh HTX trong lình vực thương mại trên

dịa bàn thành phố Thanh Hóa (lịnh hưóng dến năm 2020

3.2.1………."

pháp về hoàn thiện bộ máy tò chức hoạt dộng

 • 3.2.2. (ìiãi pháp vê nâng cao náng lực quàn lý cán bộ và trình độ chuyên môn

cua nhân viên

 • 3.2.3.  (ìiãi pháp vê Phát triển kinh doanh theo mô hình hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố thanh hoá phát Iriên nâng lực kinh doanh cúa HTX

109

 • 3.2.5. Giai pháp về tăng cường vai trô cua Liên minh IITX tinh Thanh hóa. 112

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIẸU THAM KHAO

LỜI CAM DOAN

Tôi xin cam đoan, bân luận vàn tôt nghiệp “Phát triên kinh doanh theo mô hình họp tác xã trong lĩnh vực thương mại trên dịa bàn Phát triển kinh doanh theo mô hình hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố thanh hoá thành phố Thanh Hóa” là công trinh nghiên cứu thực sự của cá nhàn, được thực hiện trên cơ sờ nghiên cứu lí thuyết, nghiên cứu khâo sát tinh hĩnh thục tiền và dưới sự hướng dần cúa PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Hưimg. Dông thin, các số liệu phân tích và kết quá trong luận vãn là trung thực và chưa dược công bố dưới bất cứ hĩnh thức nào trước khi trình, báo vệ và còng nhận bỡi “Hội đông đánh giá luận vân lót Phát triển kinh doanh theo mô hình hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố thanh hoá nghiệp Thạc sĩ quán trị kinh doanh".

Một lân nừa, tôi xin kháng định VC sự trung thực của lòi cam đoan trên

Người thực hiện

Hoàng Ngọc Minh Phuong

LỜI CẢM ƠN

Đè CÓ thế hoàn thành đề tài luận vãn thạc sĩ một cách hoàn chinh, bên cạnh sự nồ lực cố gắng cùa hán thân còn có sự hướng dần nhiệt lình của quý Thầy cô, cùng như sự dộng viên ung hộ cùa gia dinh và bạn bê dồng nghiệp trong suốt Phát triển kinh doanh theo mô hình hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố thanh hoá thời gian học lập nghicn cứu và thực hiện luận văn thạc sĩ.

Xin chân thành bây tỏ lòng biết ơn dến cò Nguyễn Thị Xuân Hương, người đà het lòng giúp đờ và lạo mọi đicu kiện tòl nhài cho tôi hoàn thành luận vãn này. Xin gỏi lời tri ân nhất cua tỏi dối với nhừng diều mã cô dà dành cho tôi.

Xin chân thành bày ló lòng bicl on đen loàn ihế quý Thầy cô trong bộ môn Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh Phát triển kinh doanh theo mô hình hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố thanh hoá thương mại, Viện Thương mại và kinh tế quốc tể, Trường Đại ỉỉọc Kinh Te Ouổc Dán đà lận lình truyền đạl nhùng kiên ihức quý báu cùng như tạo mọi diều kiện thuận lợi nhất cho tôi trong suốt quá trinh học tập nghiên cứu và cho đèn khi thực hiện đê lài luận vãn.

Xin chân thánh bày to lòng biết ơn dến gia dinh, nhưng người dà không ngừng động viền, hồ trọ và lạo mọi điêu kiện lôi nhâl cho lôi trong suôi ihời gian Phát triển kinh doanh theo mô hình hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố thanh hoá học tập và thực hiện luận vãn.

Cuối cùng, lôi xin chân thành bày tô lòng cám <m đèn các bác, các anh chị cua Liên minh IIợp tác xã tinh Thanh Ilõa dà hồ trợ cho tòi rất nhiều trong suốt quá trinh nghiên cứu và thực hiện đê lài luận vân ihạc sì mộl cách hoàn chinh.

Người thực hiện

Hoàng Ngọc Minh Phương

DANH MỤC Từ VIẾT TẤT

<<<123>>>

STT

Chừ viết tắt

Nghĩa đầy đít

ì

Phát triển kinh doanh theo mô—

Công nghiệp hoá. hiện đại hoá

2

HTX

Hợp lác xà

3

Saigon C°.op

I.ièn hiệp họp tác xà thương mại thành phổ Hồ (‘hì’ Minh

4

TP HCM

Thành phố Hồ (‘hỉ Minh

5

TỈT

Trung ưctng

6

XỈỈCN

Xà hội chủ nghía

<<<123>>>

STT

Chừ viết tắt

Từ tiếng Anh

Nghỉu đầy đù

Phát triển kinh doanh—

Gross Domestic Product

Tồng san phẩm quổc nội

2

jccU

Japanese      Consumers’

Cooperative Union

/ỉợp lác xà liêu dùng Nhật tỉán

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển kinh doanh theo mô hình hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố thanh hoá”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phát triển kinh doanh theo mô hình hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố thanh hoá
Phát triển kinh doanh theo mô hình hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố thanh hoá
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart