Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học một số kiến thức về từ trường và cảm ứng điện từ vật lí 11 qua sử dụng phối hợp thí nghiệm với phương tiện trực quan.

98.000

Category:

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học một số kiến thức về từ trường và cảm ứng điện từ vật lí 11 qua sử dụng phối hợp thí nghiệm với phương tiện trực quan.

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học một số kiến thức về từ trường và cảm ứng điện từ vật lí 11 qua sử dụng phối hợp thí nghiệm với phương tiện trực quan.

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học một số kiến thức về từ trường và cảm ứng điện từ vật lí 11 qua sử dụng phối hợp thí nghiệm với phương tiện trực quan.

fff

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học một số kiến thức về từ trường và cảm ứng điện từ vật lí 11 qua sử dụng phối hợp thí nghiệm với phương tiện trực quan.

fff

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học một số kiến thức về từ trường và cảm ứng điện từ vật lí 11 qua sử dụng phối hợp thí nghiệm với phương tiện trực quan.

fff

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học một số kiến thức về từ trường và cảm ứng điện từ vật lí 11 qua sử dụng phối hợp thí nghiệm với phương tiện trực quan.

fff

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học một số kiến thức về từ trường và cảm ứng điện từ vật lí 11 qua sử dụng phối hợp thí nghiệm với phương tiện trực quan.

fff

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học một số kiến thức về từ trường và cảm ứng điện từ vật lí 11 qua sử dụng phối hợp thí nghiệm với phương tiện trực quan.

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DƯƠNG DƯCGIÁP

PHÁI TRIỀN NĂNG Lực GIẢI QUYẾT VÁN DÈ CỦA HỌC SINTI TRONG DẠY IIỌC MỌT SÕ KIÉN THÚC VÈ TƯ TRUÔNG VÀ CẢM ƯNG DIỆN rư VẠT LÍ 11 QUA Sư DỤNG PHOI HỢP thí NGIHẸM VÓÌ PHƯƠNG TIỆN I Rực QUAN

LU.ỲN ẤN TIÉN Sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO

DƯƠNG ĐỨC GIÁP

PHÁT TRIEN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học một số kiến thức về từ trường và cảm ứng điện từ vật lí 11 qua sử dụng phối hợp thí nghiệm với phương tiện trực quan. NĂNG Lực GIẤI QUYÉT VẤN ĐẺ CỦA nọc SINH TRONG DẠY HỌC MỘ I SỎ KIẾN THƯC VÊ TƯTRƯỜNG VÀ CẤM ƯNG DIỆN lư VẠT LÍ 11 QUA Sư DỤNG PHOI HỢP Tin NGIIIẸM VỚI PHƯƠNG TIẸN

TRỤC QUAN

Ngành: Lí luận và pp dạy học bộ môn Vật lí Mà sổ: 9140111

LUẬN ẤN TIẾN SÌ KHOA HỌC GIÁO DỤC

NGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC

THƯA THIÊN HUẾ, 2023

PGS.TS. LÊ VÃN GIẢO


THƯA THIÊN HUẾ, 2023


LỜI CAM ĐOAN

Tòi xin cam đoan đây là công Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học một số kiến thức về từ trường và cảm ứng điện từ vật lí 11 qua sử dụng phối hợp thí nghiệm với phương tiện trực quan. trình nghiên cứu của riêng tôi. Các sổ liệu và két quá nghiên cửu dược sữ dụng trong luận án là trung thực, dược các dồng rác giã cho phép sử dụng và chưa từng còng hồ trong hất kỳ một còng trinh nào khác.

rác giã luận án

LỜI CẤM ƠN

Dế hoàn thành luận án Tiến sì, tác gia xin bày to lòng cám ơn dền Ban Giám đốc Dại hục Huề: Ban Dào tạo và Công tác sinh viên. Dại hục Huế: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học một số kiến thức về từ trường và cảm ứng điện từ vật lí 11 qua sử dụng phối hợp thí nghiệm với phương tiện trực quan. Ban giâm hiệu: Phòng dào tạo Sau dại học: Ban Chu nhiệm và Quỹ Thầy, Cô giáo khoa Vật li trường Dại học Sư phạm. Dại hục Huế.

Tác gia xin chân thành cám ơn Ban giâm hiệu; Quỹ Thầy, Cô giáo rổ Vật lí -KTCN, trường THPT Thuận Hoá. trưởng TH PT Nguyen Dinh chiêu. Thừa Thiên Huế dà nhiệt tình giúp dờ, trao dổi và tạo diều kiện thuận lợi cho tác gia trong quà trinh nghiên cửu và thực Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học một số kiến thức về từ trường và cảm ứng điện từ vật lí 11 qua sử dụng phối hợp thí nghiệm với phương tiện trực quan. hiện đề tài.

Dặc biệt, tác gia xin bày to lóng biết ơn sâu sắc về sự hướng dần rận tình chu đào của PGS. TS. Lê Ván Giáo trong suốt thời gian nghiên cứu và thực hiện luận án.

Cuối cùng, rác gia muốn bày ro lòng biết ơn dối với gia dinh, người thân, bạn bè đong nghiệp đà giúp đở. động viên tác già trong quá trinh học íập và thực hiện dể tài.

Thừa Thiên Huế, tháng Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học một số kiến thức về từ trường và cảm ứng điện từ vật lí 11 qua sử dụng phối hợp thí nghiệm với phương tiện trực quan. OS năm 2022

Tác giã luận án

MỤC LỤC

TRANG PHỤ BÌA

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẮM ON

MỤC LỤC

DANH MỤC CHƯ VIẾT TÁT

DANH MỤC B.VNG TRONG LUẬN ÁN

DANH MỤC BIẺU DÒ I RONG LUẬN ÁN

DANH MỤC ĐO THỊ TRONG LUẬN ÁN

DANH MỤC’ Sơ DÒ TRONG LUẬN ÁN

DANH MỤC HÌNH ẢNH TRONG LUẬN ÁN

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học một số kiến thức về từ trường và cảm ứng điện từ vật lí 11 qua sử dụng phối hợp thí nghiệm với phương tiện trực quan. MÒ DẪU

Chương 1. TONG QUAN VÁN ĐẺ NGHIÊN cửu

 • 1.1. Nhùng Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học một số kiến thức về từ trường và cảm ứng điện từ vật lí 11 qua sử dụng phối hợp thí nghiệm với phương tiện trực quan. nghiên cứu về năng lực. năng lực giai quyết vấn dề vã dạy học phát

triền nàng lực giãi quyêt vần đê………………………………………………………………….8

 • 1.2. Nhừng nghiên cứu về phát triển mãng lực và năng lực giai quyết vẩn dề qua

sư dụng phối hợp TN và PTTQ trong dạy học……………………………………………..15

 • 1.3. Hướng nghiên cứu của luận án………………………………………………………….18

Chương 2. Cơ SỚ LÍ LUẬN VÀ Tllực TIẺN CỦA VIỆC DẠY HỌC THEO HƯỞNG PHÁ I TRIỂN NÀNG Lực GIẢI QUYẾT VÁN DỀ CÙA HỌC SINH QUA Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học một số kiến thức về từ trường và cảm ứng điện từ vật lí 11 qua sử dụng phối hợp thí nghiệm với phương tiện trực quan. SỨ DỤNG PHÓI HỢP THÍ NGHIỆM VÀ PHƯƠNG TIỆN TRựC QUAN 19

 • 2.1. Dạy học theo hướng phát triển năng lực giai quyết vấn đề……………………..19

  2.1. ỉ.

  • 2.1.2.

  • 2.1.3.

  • 2.1.4.


Khái niệm nâng lực

Năng lực giãi quyết vẩn đế

Dạy học theo hướng phát triến năng lực giãi quyết vấn dề cho học sinh 23 Xây dựng khung năng lực giãi quyết vấn đê của hục sinh

 • 2.2.1.  Thí nghiệm Vật Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong

dạy học một số kiến thức về từ trường và cảm ứng điện từ vật lí 11 qua sử dụng phối hợp thí nghiệm với phương tiện trực quan. li

 • 2.2.3.  Sừ dụng phối hợp thỉ nghiệm và phương tiện trực quan trong 1)1 í Vỉ. theo

dịnh hướng phát triển NL GỘVD cua HS

 • 2.3.  1 hực trạng của việc dạy học sừ dụng thí nghiêm vả phương lien trực quan ớ

nhà trường phố thòng hiện nay

Đồi lượng Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy

học một số kiến thức về từ trường và cảm ứng điện từ vật lí 11 qua sử dụng phối hợp thí nghiệm với phương tiện trực quan. điều tra

 • 2.4.  Quy trinh ló chức dạy học theo hướng phát triền nàng lực giãi quycl vàn đê

cua học sinh qua sư dụng phối hợp thi nghiệm vã phương tiện trực quan

Chương 3. TO cnửc DẠY HỌC MỌT SÕ KIÉN THỨC TỪ TRƯỜNG VÀ CẢM ƯNG DIỆN TƯ VẬT LÍ 11 I HEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG Lực GIẢI ỌUYÉT VÃN ĐẺ CỦA nọc SINH QUA sử DỤNG PHOI IIỢP TIIÍ Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học một số kiến thức về từ trường và cảm ứng điện từ vật lí 11 qua sử dụng phối hợp thí nghiệm với phương tiện trực quan. NGIHẸM

VÀ PHƯƠNG TIỆN 1 Rực QUAN

 • 3.1. Đặc điếm cầu trúc, nội dung chương “Tứ trường" và chương "Cam ứng diện từ” .68

 • 3.2. Một số khó khãn khi dạy chương “Từ trường” và chương "(‘âm ứng điện từ”

vật lí 11 TIIPT

 • 3.3. Một số thí nghiệm và phương tiện trực quan sứ dụng trong quá trinh thiết kế

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học một số kiến thức về từ trường và cảm ứng điện từ vật lí 11 qua sử dụng phối hợp thí nghiệm với phương tiện trực quan. dạy học chương “Từ trường” và chương “Câm ứng diện từ” Vật lí 11 THPT ……………….’…….’…………..„…………………………………………………..’………….’……………73

 • 3.3. ỉ. Phương tiện trực quan………………………………………………………………73

  • 3.3.2. Thí nghiệm

   75


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học một số kiến thức về từ trường và cảm ứng điện từ vật lí 11 qua sử dụng phối hợp thí nghiệm với phương tiện trực quan.”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học một số kiến thức về từ trường và cảm ứng điện từ vật lí 11 qua sử dụng phối hợp thí nghiệm với phương tiện trực quan.
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học một số kiến thức về từ trường và cảm ứng điện từ vật lí 11 qua sử dụng phối hợp thí nghiệm với phương tiện trực quan.
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart