Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện thạch thành ( tỉnh thanh hóa) hiện trạng và giải pháp

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện thạch thành ( tỉnh thanh hóa) hiện trạng và giải pháp

Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện thạch thành ( tỉnh thanh hóa) hiện trạng và giải pháp

fff

Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện thạch thành ( tỉnh thanh hóa) hiện trạng và giải pháp

fff

Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện thạch thành ( tỉnh thanh hóa) hiện trạng và giải pháp

fff

Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện thạch thành ( tỉnh thanh hóa) hiện trạng và giải pháp

fff

Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện thạch thành ( tỉnh thanh hóa) hiện trạng và giải pháp

fff

Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện thạch thành ( tỉnh thanh hóa) hiện trạng và giải pháp

fff

Trang phụ bìa

Lời ca 111 đoan

Lời cà 111 ơn

Mục ỉục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh sách các bàng

Danh mục các bàn đồ, biểu đồ, hình ãnh

MỞ DÀI

 • 1. Tính cấp thiết cùa đề tài

Trong nhưng năm qua kinh tế Việt Nam đà thu được nhiều thành tựu to lớn. trong đó có sự đóng góp to lớn cùa ngành nông nghiệp. Đen nay sàn xuất nông nghiệp nói chung đà đáp ứng đũ nhu cầu tiêu dùng trong nước và đóng góp một phan quan trọng vào tòng giá trị Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện thạch thành ( tỉnh thanh hóa) hiện trạng và giải pháp kim ngạch xuất khâu của nen kinh te. Sán xuất lương thực, đặc biệt là lúa gạo ôn định ờ mức cao, đà đám bão an ninh lương thực quốc gia và đưa Việt Nam trờ thành một trong nhừng nước xuất khâu gạo hàng đau the giới. Đứng trước nliừng yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc te, nông nghiệp Việt Nam nói chung và ở từng địa phương trong cả nước nói riêng, đang có những bước phát trièn đi vào chiều sâu theo xu thế Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện thạch thành ( tỉnh thanh hóa) hiện trạng và giải pháp chung cùa the giới. Một trong nhưng bước chuyên đó chính là hướng đen phát triên một nen nóng nghiệp hàng hóa và ben vững.

Huyện Thạch Thành là một huyện mien núi nghèo của tinh Thanh Hóa. Ngành kinh te quan trọng nhất cua huyện hiện nay vẫn là nòng nghiệp. Trong nhùng năm gan đây, giá trị sàn xuất nông nghiệp ngày càng tàng, góp phan quan trọng trong việc nàng cao đời song nhân dân và tạo nên diện mạo mới cho khu vực nông Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện thạch thành ( tỉnh thanh hóa) hiện trạng và giải pháp thôn trong huyện. Tuy nhiên, bên cạnh nhừng thành quả đạt được, thì nòng nghiệp cùa huyện vẫn còn gặp không it nhũng khó khăn, thách thức. Đó là kết quá đạt được chưa tương xứng với tiêm năng của địa phương, hiệu quá kinh tế từ nông nghiệp tảng lên nhưng không ôn định, sâ n xuất chưa gắn nhiều với thị trường tiêu thụ. dẫn tới tình trạng cung – cầu bat hợp lí. van đe mòi trường ờ một so vùng bị ánh hưởng Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện thạch thành ( tỉnh thanh hóa) hiện trạng và giải pháp nghiêm trọng, đe dọa tới sàn xuất và đời song,… Đứng trước nhũng khó khăn và thách thức đó. thì việc xây dựng một nen nông nghiệp phát triên theo hướng ben vừng có ý nghía het sức quan trọng đoi với sự phát triển kinh tế – xà hội của địa phương.

Vi the tôi đà chọn đề tài "Phát triên nông nghiệp hen vững ở huyện Thạch Thành (tĩnh Thanh Hóa): Hiện trạng và giúi pháp" đẻ thực hiện luận văn thạc sì. Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện thạch thành ( tỉnh thanh hóa) hiện trạng và giải pháp với mong mói được đóng góp phan nhò bé cua minh vào sự phát triển kinh tế – xà hội của quê hương minh.

 • 2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu

  • 2.1. Mục tiêu

Trên cơ sớ nghiên ciru cơ sở li luận và thực tiền về phát triền nông nghiệp ben vừng, vận dụng vào phân tích, đánh giá tiềm nâng và hiện trạng nóng nghiệp ớ huyện Thạch Thành, từ đó đe xuất định hướng và các giái pháp nhàm sử dụng hợp li các nguồn lực Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện thạch thành ( tỉnh thanh hóa) hiện trạng và giải pháp đè phát triển nông nghiệp địa phương theo hướng ben vừng.

 • 2.2. Nhiệm vụ

Đê thực hiện được mục tiêu đe ra, luận văn tập tiling giãi quyết các nhiệm vụ chú yếu sau:

 • – Tỏng quan cơ sở li luận và thực tiễn về phát triển nông nghiệp ben vừng dè vận dụng vào nghiên cứu nông nghiệp ben vững ớ cap huyện.

 • – Phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đen phát triền nông nghiệp ben vừng ớ huyện Thạch Thành.

 • – Phân tích Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện thạch thành ( tỉnh thanh hóa) hiện trạng và giải pháp và đánh giá hiện trạng phát triển nông nghiệp huyện Thạch Thành dưới góc độ nòng nghiệp ben ihig.

 • – Đe xuất định hướng và các giãi pháp chủ yeu nham sử dụng hợp li các nguồn lực đè phát triền nông nghiệp huyện Thạch Thành theo hướng ben vừng trong thời gian tới.

 • 3. Phạm vi nghiên cứu

  • 3.1.  về nội dung

Đe tài tập trung nghiên cứu các nhàn tố tự nhiên và kinh tế – xã hội anh hưởng tới sự phát triển ben whig nông nghiệp ờ Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện thạch thành ( tỉnh thanh hóa) hiện trạng và giải pháp huyện Thạch Thành. Phàn tích Thực trạng phát triên nông nghiệp địa phương đê thây được nhùng thành tựu và hạn che can khắc phục đê phát triên ben whig nông nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2025.

Tuy chi tập trung giãi quyết các van đe thuộc lĩnh vực nông nghiệp, song nội dung nghiên cứu được đặt trong bối canh chung cua quá trinh phát triển nen kinh te – xà hội địa phương.

 • 3.2.  về lãnh thồ

Phạm vi lành thô nghiên cứu bao gồm Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện thạch thành ( tỉnh thanh hóa) hiện trạng và giải pháp toàn bộ địa bàn huyện Thạch Thành, trong một số trường hợp tập trung nghiên cứu sâu vảo các xà có ti trọng đóng góp lớn cho nông nghiệp của huyện và nhùng xà có nhieu tiêm nâng phát triên nòng nghiệp.

 • 3.3.  về thời gian

 • Đê tài tập tiling nghiên cứu về các điều kiện và hiện trạng phát triển nông nghiệp của huyện Thạch Thành trong giai đoạn 2005-2014. đày là thời gian mà ngành nông nghiệp của huyện đà có nhiều chuyên biến tích cực tác Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện thạch thành ( tỉnh thanh hóa) hiện trạng và giải pháp động tới đời song kinh tế và xà hội cua địa phương.

 • – Đe xuất định hướng và các giãi pháp chủ yếu nham phát triển nông nghiệp huyện theo hướng ben xìhig đen năm 2025.

 • 4. Lịch sử nghiên diu

Phát triên ben vũng nói chung và phát triển ben wing trong sán xuất nông nghiệp nói trièng ờ trên the giới là van đề không mới. Tuy nhiên cho đen nay ở Việt Nam thi khái niệm phát triển ben whig và đặc biệt là phát triên ben wing Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện thạch thành ( tỉnh thanh hóa) hiện trạng và giải pháp trong nông nghiệp vẫn là nhừng van còn mang tích thời sự.

Trong những năm qua ờ Việt Nam đà có một so công trình nghiên cứu về phát triên ben whig trong nông nghiệp được công bố:

 • Nông nghiệp Việt nam trong phát triền bền vừng cùa Nguyền Từ (2005), Nhà xuất bàn Chinh trị quốc gia. Hà Nội;

 • Công nghiệp hoá, hiện đại hoả nòng nghiệp và nông thôn ờ Việt Nam – Con đường và bước đi của GS.TS. Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện thạch thành ( tỉnh thanh hóa) hiện trạng và giải pháp Nguyễn Ke Tuấn (năm 2006). Nhà xuất bân Chinh trị quốc gia, Hà Nội;

 • Góp phan phát trièn bền vừng nóng thôn Việt Nam của tác giã Nguyền Xuân Thao (năm 2004), Nhà xuất bán Chinh trị quốc gia, Hà Nội;

 • Phát triển bền vừng ớ Việt Nam – Thành tựu, cơ hội, thách thức và triển vọng cua GS.TSKH Nguyền Quang Thái và PGS.TS. Ngô Thẳng Lợi (năm 2007). Nhà xuất bân Lao động – Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện thạch thành ( tỉnh thanh hóa) hiện trạng và giải pháp xà hội:

 • Một so vấn dề về phát n iên nông nghiệp nông thôn cùa Đặng Kim Sơn và Hoàng Thu Hà (năm 2002). Nhà xuất bân Thống kê;

 • Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam hôm nay và mai sau cùa tác giã Đặng Kim Sơn (năm 2008). Nhà xuất bản Chinh trị quốc gia, Hà Nội:…

Cho đến nay, nghiên cửu về phát triển ben vững nói chung vả phát triển ben vừng nông nghiệp nói riêng ở Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện thạch thành ( tỉnh thanh hóa) hiện trạng và giải pháp Thanh Hóa chưa nhiều. Có thê kê đen các công tinh sau:

 • – Bài: “A/ô hình liên kết kinh te góp phan phát triển ben vừng vùng mía dường Lam Sơn. Báo điện tử ĐCSVN, ngày 01/02/2011.

 • Đe án tái cơ cấu ngành nông nghiệp linh Thanh Hóa den nám 2020, định hướng dền năm 2025, Sở NN và PTNN Thanh Hóa (nãm 2014).

Chiến lược phát triển nông nghiệp Thanh Hoa thời kì 20ỉ Ị Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện thạch thành (tỉnh thanh hóa) hiện trạng và giải pháp -2020, Sỡ NN và PTNN Thanh Hóa.

Đối với huyện Thạch Thành, trong lình vực nghiên cứu về nông nghiệp, chi có một sổ đe tài, bài viết do phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện nghiên cứu và tim hiểu: Chiên lược phát triển nông nghiệp huyện Thạch Thành thời ki 2010-2020′, Quy hoạch phát triển nòng nghiệp huyện Thạch Thành giai đoạn 2000-2010, tầm nhìn đến nủm 2025.

Như vậy, van đề nghiên cứu Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện thạch thành ( tỉnh thanh hóa) hiện trạng và giải pháp sâu dưới góc độ địa li kinh te đê đề xuất định hướng và các giài pháp phát trièn nòng nghiệp huyện Thạch Thành theo hướng ben vừng cho đen nay vẫn chưa được đề cập đen trong một nghiên cứu cụ thê nào. Vi the tác giá đã lựa chọn đề tài "Phát triên nông nghiệp hen vững ở huyện Thạch Thành (tinh Thanh Hóa): Hiện trạng và giải pháp ‘ đê có những đóng góp thiệt thực hơn với địa phương.

 • 5. Quan điểm và phưoiig pháp nghiên Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện thạch thành ( tỉnh thanh hóa) hiện trạng và giải pháp cứu

  • 5.1.  Quan íĩìêtn nghiên cứu

   • 5.1.1.  Quan điểm hệ thống

   • 5.1.2.  Quan diêm tông hợp lãnh thô

   • 5.1.3.  Quan điểm lịch sử – viễn cành

   • 5.1.4.  Quan diêm phát triền ben xíhig

  • 5.2.  Phương pháp nghiên cừu

   • 5.2.1.  Phương pháp thu thập và xứ li tư liệu

   • 5.2.2.  Phương pháp phân tích, tỏng hợp

   • 5.2.3.  Phương pháp thong kê

   • 5.2.4.  Phương pháp bân đồ – GIS

   • 5.2.5.  Phương pháp dự báo

   • 5.2.6.  Phương pháp điều tra xã hội học

   • 5.2.7.  Phương pháp khảo sát thực địa

   • 5.2.8.  Phương pháp chuyên gia

 • 6. Những Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện thạch thành ( tỉnh thanh hóa) hiện trạng và giải pháp đóng góp cúa dề tài:

 • – Góp phan bô sung và làm sáng to một so van đe về cơ sờ lý luận và thực tiễn phát triển nông nghiệp ben vừng.

 • –  Phàn tích vả đánh giá các nhàn tố anh hướng đen phát trièn ben vừng nông nghiệp ở huyện Thạch Thành.

 • – Nhận diện dược thực trạng phát trièn nông nghiệp ờ huyện Thạch Thành, chi rò nhừng thành tựu và hạn chế can khắc phục đê thúc đây nông nghiệp địa phương phát triển theo hướng ben Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện thạch thành ( tỉnh thanh hóa) hiện trạng và giải pháp vừng trong tương lai.

 • – Đe xuất định hướng và các giãi pháp chủ yếu nham phát triển nông nghiệp Thạch Thành theo quan diêm phát triển bền ihig về cá ba mặt: kinh tế, xà hội và môi trường.

 • 7. cáu trúc của luận văn

Ngoài phan mỡ đau và kết luận, nội dung chinh của luận văn được trình bày trong 3 chương:

 • –  Chương 1: Cơ sở li luận và thực tiễn về phát triển nông nghiệp ben vừng.

 • –  Chương 2 Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện thạch thành ( tỉnh thanh hóa) hiện trạng và giải pháp : Hiện trạng phát triển nông nghiệp ớ huyện Thạch Thành. Thanh Hóa.

 • – Chương 3: Định hướng và giãi pháp phát trièn nông nghiệp ben vừng ớ huyện Thạch Thành.

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện thạch thành ( tỉnh thanh hóa) hiện trạng và giải pháp”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Lv ths luật giáo dục pháp luật cho nhân dân các dân tộc ít người ở tỉnh đăk lăk thực trạng và giải pháp
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Lý luận về công bằng xã hội và việc thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục và đào tạo ở việt nam hiện nay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng việt nam chi nhánh cần thơ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
33.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát triển dlcđ làng cổ đường lâm
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Sold by
@ xcnguyen220
Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện thạch thành ( tỉnh thanh hóa) hiện trạng và giải pháp
Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện thạch thành ( tỉnh thanh hóa) hiện trạng và giải pháp
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart