Phát triển sản phẩm dịch vụ mới ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam đến năm 2015

49.000

Category:

Phát triển sản phẩm dịch vụ mới ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam đến năm 2015

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Phát triển sản phẩm dịch vụ mới ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam đến năm 2015

Phát triển sản phẩm dịch vụ mới ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam đến năm 2015

fff

Phát triển sản phẩm dịch vụ mới ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam đến năm 2015

fff

Phát triển sản phẩm dịch vụ mới ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam đến năm 2015

fff

Phát triển sản phẩm dịch vụ mới ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam đến năm 2015

fff

Phát triển sản phẩm dịch vụ mới ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam đến năm 2015

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỈNH TẾ QUÔC DÂN —■— sòíotDơỉa?………………..

BỮI THỊ THỪY DƯƠNG

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH vụ MỚI ở NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM ĐẾN NAM 2015

LUẬN VÁN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

lù NỘI, NĂM 2011 • Phát triển sẳn phẩm dịch vụ mới ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam đến năm 2015 *

LÒÍ CAM DOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu khoa học độc lập cua tôi. Các thông tin, sổ liệu trong luận vãn là trung thực và có nguồn gốc rò ràng, cụ thê. Kẻt quà nghiên cứu trong luận văn là đúng đăn, trung thực vả chưa từng có ai công bò trong bát kỳ còng trình nghiên cứu nào khác.

ỉ ỉ à Nội, ngày tháng năm 20 ỉ Ị

Học viên

Bùi Phát triển sản phẩm dịch vụ mới ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam đến năm 2015 Thị Thùy Dương

LÒ1 CAM ON

ròi xin gửi lời cam ưn (ràn trọng nhất tới TS. Trần Vãn Bào cùng các giang viên trong khoa Thương mại và Kinh tể Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc Dân đà tận tình chi bao, hướng dẫn giúp tòi hoàn thành đề tài Luận vãn Thạc sỳ này.

Qua đây, tôi cùng xin chân thành cam ơn tập thẻ cán bộ tại Phòng Nghiên cứu Phát triẻn Dịch vụ, Nì lNo& PTNTVN, nơi tôi Phát triển sản phẩm dịch vụ mới ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam đến năm 2015 đang còng tác, đà nhiệt tình cung cấp các số liệu sát thực, tạo diều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình nghiên cứu vả phản tích Đe tải.

Tôi xin chán thành cam ơn!

Học viên

Bùi Thị Thùy Dương

MỤC LỤC

LÒI CAM ĐOAN

LÒI CAM ON

BÁNG KÝ HIẸU CÁC TÙ VIÉT TAT

DANH MỤC BANG, BIEU, so DÕ

TÓM TAT LƯẠN VÃN

LỜI Mơ ĐÀƯ

CHƯƠNG 1: CO so LÝ Phát triển sản phẩm dịch vụ mới ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam đến năm 2015 LUẠN CHUNG VÈ PHAI TRIÉN SAN PHÀM

DỊCH VỤ MỚI TẠI NGÂN HÀNG

 • 1.1. Ị. Khái niệm và đặc đì êm Sán phàm Dịch vụ Ngăn hàng…………………..4

Phát triển sản phẩm dịch vụ mới ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam đến năm 2015 Các dịch vụ truyền thòng cùa Ngân hàng

Ị. 1.2.2 .Sanphấm Dịch vụ Ngán hàng hiện dại:

 • 1.2.   Phát triền San phâni Dịch vụ mới tại các Ngân hàng Thương mại… 14

 • 1.2.2.   Phát triền San phàm Dịch vụ mòi tại Ngân Phát triển sản phẩm dịch vụ mới ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam đến năm 2015 hàng:

17

 • 1.2.4. Các chỉ íiẽit đánh giá sụ phát trìên Sán phâm Dịch vụ mỏi tụi Ngân

hàng:

 • 1.3.  Những nhân tổ anh hướng đến phát triển San phẩm Dịch vụ mói. …24

 • 1.4.  Kinh nghiệm phát triển Sân phâm Dịch vụ mới cùa một số Ngân

hàng trong và ngoài nước: 32 Phát triển sản phẩm dịch vụ mới ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam đến năm 2015

ỉ. 4.2. Rời học kình nghiệm đôi với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triên

Nông thôn Việt Nam:

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIẺN SÂN PIIÁM DỊCH vụ MỚI TẠI NGÂN HÁNG NÓNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN VIỆT NAM..35

 • 2.1.  Giới thiệu vê Ngân hàng Nông nghiệp và Phát tricn Nông thôn Việt

Nam

2. Phát triển sản phẩm dịch vụ mới ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam đến năm 2015 ỉ. ỉ. Lịch sử hình thành và phát triên

2. ỉ. 2. Cư càu tô chức, mạng lưới hoạt động:

 • 2.2.  Thực trạng kinh (loanh các Sân phàm Dịch vụ tại Ngân hàng Nông

nghiệp và Phát triên Nông thôn Việt Nam:

 • 2.3.  Phát triên San phâm Dịch vụ mó’i tại Ngân hàng Nông nghiệp và

Phát triển Nông thôn Việt Nam:

 • 2.3. ỉ. Quy trình phát triên San phàm Dịch vụ Phát triển sản phẩm dịch vụ mới ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam đến năm 2015 mới tụi Ngân hàng Nông

nghiệp và Phát triên Nông thôn Việt Nam:

 • 2.3.2.2………………………………………………………………………………………..

Kết qua triến khai San phàm Dịch vụ mới giai đoạn 2008- 2010:

 • 2.4.  Dánh giá tình hình phát triên hoạt (lộng San phâm Dịch vụ mới tại

Phát triển sản phẩm dịch vụ mới ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam đến năm 2015 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triền Nóng thôn Việt Nam79

 • 2.4.2.2………………………………………………………………………………………..

Nguyên nhân ch ù q uan:

CHƯONG III: GIAI PHÁP PHÁT TRIẼN SAN PHAM DỊCH vụ MÓI TẠI

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIẸP VÀ PHÁT Phát triển sản phẩm dịch vụ mới ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam đến năm 2015 TRIEN NÔNG THÔN VIỆT NAM 89

 • 3.1. Xu hirửng phát triên San phâm Dịch vụ mói Ngân hàng tại một số

Ngân hàngThiroiìg mại tại Việt Nam:…………………………………………………….89

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển sản phẩm dịch vụ mới ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam đến năm 2015”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phát triển sản phẩm dịch vụ mới ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam đến năm 2015
Phát triển sản phẩm dịch vụ mới ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam đến năm 2015
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart