Phát triển sản phẩm (sản phẩm thẻ) tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh kỳ anh

54.000

Category:

Phát triển sản phẩm (sản phẩm thẻ) tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh kỳ anh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Phát triển sản phẩm (sản phẩm thẻ) tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh kỳ anh

Phát triển sản phẩm (sản phẩm thẻ) tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh kỳ anh

fff

Phát triển sản phẩm (sản phẩm thẻ) tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh kỳ anh

fff

Phát triển sản phẩm (sản phẩm thẻ) tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh kỳ anh

fff

Phát triển sản phẩm (sản phẩm thẻ) tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh kỳ anh

fff

Phát triển sản phẩm (sản phẩm thẻ) tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh kỳ anh

fff

Phát triển sản phẩm (sản phẩm thẻ) tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh kỳ anh

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HọC KINH TẾ QUỐC DÂN

—————————–oOo——-

TRẰN THỊ QUỲNH TRANG

PHÁT TRIÉN SẢN PHẨM (SẢN PHÁM THẺ) TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÓ PHÀN ĐÀU Tư VÀ PHÁT TRIÉN VIỆT NAM CHI NHÁNH KỲ AnH

Chuyên ngành: KINH TÉ PHÁT TRIỂN Ma ngành: 8310105

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉ PHÁT TRIẼN

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYÊN TIÊN DŨNG

HÀ NỘI, NĂM 2020 ♦ 7

LỜI CAM ĐOAN

Tồi cam đoan rằng luận văn; ‘Thát triền san phàm ( Phát triển sản phẩm (sản phẩm thẻ) tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh kỳ anh San phâm thè) lại Ngân hàng ‘ 1 hương mại cô phàn Đầu tư vả Phát triền Việt Nam – Chi nhánh Kỳ Anh” là kết quà học lập và nghicn cứu cua chính lôi.

Ket quá nghiên cửu và trung thực, các so liệu sứ dụng trong luận vãn có nguồn gốc rò ràng, đáng tin cậy. Nhùng tài liệu tham khảo được sir dụng có trích dan theo quy định.

Hà Nội, ngày……tháng…….năm 2020

Tác già luận văn

Phát triển sản phẩm (sản phẩm thẻ) tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh kỳ anh Trần Thị Quỳnh Trang

LÒI C ẢM ON

Sau thời gian học tập, nghiên cứu tại trường Dại học Kinh te Quốc dân. tỏi xin dược gừi lời câm ơn chân thành tới các Ihầy, dà dành tàm huyết, kiến thức và tạo mọi điều kiện thuận lợi đê lòi hoàn ihành chương trình đào tạo sau dại học chuyên ngành Kinh te phát triền.

Với lòng kính trọng và sự bicl ơn sâu sac. tôi xin được gưi lời cam em lới PGS. Phát triển sản phẩm (sản phẩm thẻ) tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh kỳ anh TS. Nguyen Tien Dùng đà giúp đờ tỏi trong quá trinh lựa chọn đe tải, nghiên cúu và hoàn thành luận vãn này.

Xin được cam ơn các Thay, Cô trong Hội đong Khoa Kinh le phát triển, Ban Lãnh dạo BIDV Chi nhánh Kỳ Anh, các bạn bè, dồng nghiệp, nhừng khách hàng của BIDV Chi nhánh Kỳ Anh đà hợp tác. chia sẽ, giúp đờ tôi nhiều nguồn thông tin và số liệu quỷ báu dè thực hiện thành công luận văn Phát triển sản phẩm (sản phẩm thẻ) tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh kỳ anh này.

Xin trân trọng câm ơn!

MỤC LỤC

LÓI CAM ĐOAN

LÓI CẤM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẤT

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC BIÊU ĐÒ

TÓM TÁT LUẬN VĂN

LỜI MỜ ĐẦU

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN DÈ LÝ LUẬN cơ BẤN VÈ PHÁT TRIỀN

SÀN PHẢM THÈ NGÂN HÀNG

 • 1.1.1.  Khái niệm, lịch sứ phát trièn Phát triển sản phẩm (sản phẩm thẻ) tại ngân

hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh kỳ anh và phân loại thê ngân hàng

 • 1.3.1.  Nhàn to vĩ mỏ và Phát triển sản phẩm (sản phẩm thẻ) tại ngân hàng

thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh kỳ anh ngành

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG PHẤT TRIÈN SẢN PHÃM THẺ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẢU TƯ VÀ PHÁT TRIẺN VIỆT NAM – CHI NHÁNH KỲ

ANH

 • 2.1.  Tông quan về Ngân hàng Dầu tư và Phát triển Việt Nam và Chi

nhánh Kỳ Anh

 • 2.1.2.  Mô hình tô chức và hoạt động của Ngân hàng Đần tư và Phát triên

Việt Phát triển sản phẩm (sản phẩm thẻ) tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh kỳ anh Nam – Chi nhánh Kỳ Anh

 • 2.1.3.  Tình hình hoạt động kinh doanh cũa Ngàn hàng Đầu tư và Phát

triền Việt Nam – Chi nhánh Kỳ Anh

 • 2.1.4.  Các san pham the đang được trièn khai tại Ngân hàng Đau tư và

Phát triền Việt Nam – Chi nhánh Kỳ Anh

 • 2.2.  Thực trạng phát triển sàn phẩm thè ngân hàng tại Ngân hàng

Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kỳ Anh

 • 2.2.2.   Phát triển sản phẩm (sản phẩm thẻ) tại ngân hàng thương mại cổ phần

đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh kỳ anh về cơ cáu

 • 2.3.  Thực trạng các nhân tố ãnh hướng đến phát triển sàn phẩm thẻ tại

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kỳ Anh…. 49

 • 2.4.  Đánh giá thực trạng phát triển sàn phẩm thẻ ngân hàng tại Ngân

hàng Đầu tư và Phát triền Việt Nam – Chi nhánh Kỳ Phát triển sản phẩm (sản phẩm thẻ) tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh kỳ anh Anh

(‘HƯƠNG 3: GIÃI PHẤP PHẤT TRIÉN SẢN PHẤM THẺ TẠT NGÂN • HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHẤT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHẢNH KỲ ANH.. 73

 • 3.1.  Định hướng và mục tiêu phát triển sàn phâm thè tại Ngân hàng

Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kỳ Anh

 • 3.1.1.  Định hướng phát triển sán phàm thê tại Ngân hàng Đau tư và Phát

triền Phát triển sản phẩm (sản phẩm thẻ) tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh kỳ anh Việt Nam – Chi nhánh Kỳ Anh

 • 3.1.2.  Mục tiêu phát triển sán phàm the tại Ngân hàng Đau tư và Phát

trièn Việt Nam – Chi nhánh Kỳ Anh

 • 3.2.  Giải pháp phát triển sàn phẩm thè tại Ngân hàng Dầu tư và Phát

triển Việt Nam – Chi nhánh Kỳ Anh

• *

3.3.1………………………………………………………………………………………..

Kiến nghị với Phát triển sản phẩm (sản phẩm thẻ) tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh kỳ anh Ngàn hàng Nhà nước

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

2.1.1. Quá trinh hình thành và phát triển của Ngân hàng Đau tư và Phát

trièn Việt Nam và Chi nhánh Kỳ Anh                                 29

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển sản phẩm (sản phẩm thẻ) tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh kỳ anh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phát triển sản phẩm (sản phẩm thẻ) tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh kỳ anh
Phát triển sản phẩm (sản phẩm thẻ) tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh kỳ anh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart