Phát triển thị trường phần mềm của công ty cổ phần misa

52.000

Category:

Phát triển thị trường phần mềm của công ty cổ phần misa

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Phát triển thị trường phần mềm của công ty cổ phần misa

Phát triển thị trường phần mềm của công ty cổ phần misa

fff

Phát triển thị trường phần mềm của công ty cổ phần misa

fff

Phát triển thị trường phần mềm của công ty cổ phần misa

fff

Phát triển thị trường phần mềm của công ty cổ phần misa

fff

Phát triển thị trường phần mềm của công ty cổ phần misa

fff

TRƯÒNG OẠI HỌC KÍNH TẾ Quốc DÂN …….<.<« o————–

NGUYỄN DIỆU LĨNH

PHÁT TRIỂN THI TRƯỜNG PHẢN MÉM CỦA CÔNG TY CỐ PHẦN MISA

LUẬN VÂN ĨHAC sĩ QUẢN 1RIHNH DOANH

HÀNỘI-NĂM 2011

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan nhừng nội dung Irong bài luận văn "Phát triên thị Phát triển thị trường phần mềm của công ty cổ phần misa trường phần mềm của Công ty cổ phần MỈSĂ ” hoàn toàn là do tôi tự tìm hiểu, phân tích trong quá trình nghiên cứu không sao chcp của ai.

Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu mọi sự kì luật cùa nhà trường.

Hà Nội, tháng ỉ Ị năm 201 ỉ

Học viên

Nguyễn Diệu Linh

LỜI CẢM ƠN

l ôi xin chân thành cảm ơn Tien sĩ Trằn Văn Bão đà dành rất nhiều thời gian và tâm huyết Phát triển thị trường phần mềm của công ty cổ phần misa hướng dần tôi hoàn thành đề tài nghiên cứu cùa mình.

Nhân dây. tòi xin chân thành càm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế quốc dân. quý thầy cô trong Khoa Thương mại và Kinh tế quốc tế dă tạo rất nhiều điều kiện de tôi học tập và hoàn thành tốt khóa học.

Dồng thời, tôi cũng xin cảm ơn quý anh, chị và ban lành đạo Công ty cố phần MI SA…đã tạo điều kiện cho tôi điều tra. Phát triển thị trường phần mềm của công ty cổ phần misa khảo sát. dóng góp ý kiếnvà cung cấp dừ liệu đề tôi có dú diều kiện nghiên cứu đề tài và dưa ra giải pháp cho các vấn dề một cách hiệu quà nhất.

Rất mong nhận dược nhừng ý kiến dóng góp quý báu của quý thầy cô và các bạn đề luận văn cùa tôi được hoàn thiện hơn.

Hà Nội, tháng ỉ ỉ nám 20 ỉ Ị

Học viên

Nguyễn Diệu Linh

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIÉT TÁT

DANH Phát triển thị trường phần mềm của công ty cổ phần misa MỤC BÁNG

DANH MỤC BIÊU ĐÒ DANH MỤC Sơ ĐÒ TÓM TẤT LUẬN VÀN PHẦN MÔ ĐÀU

CHUÔNG 1: NHŨNG VẢN DÈ co BÀN VẼ PHÁT TRIÉN THỊ TRƯỜNG

PHÀN MÈM………………………………………………………………………...

ỉ. 1.1. Dặc điếm san phẩm phần mềm

ỉ. 1.2 Đặc diêm thị trường sàn phâm phan mem

  • 1.2. Nội dung phát triền thị trường phan mềm Phát triển thị trường phần mềm của

công ty cổ phần misa

  • 1.3.1. Các         nhân         to         hên         ngoài

nghiệp

  • 1.4. Kinh nghiệm về phát triển thị trường phan mềm cùa Phát triển thị trường phần mềm của công ty cổ phần misa các tô chức trong nước và một số quôc gia trên thê giới 25

1.4.2 Kinh nghiệm cua một số quốc gia trên the giới……………………………………………… 28

  • 2.2.   Thực trạng phát triển thị trường phần mèm Phát triển thị trường phần mềm

của công ty cổ phần misa cúa Công ty Cô phần M1SA

  • 2.2.1. Các hoạt dộng phát triển thị trường phần mềm cùa Công ty cỏ phần MỈSA

39

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TR1ÉN THỊ Phát triển thị trường phần mềm của công ty cổ phần misa TRƯỜNG PHÀN MÈM CỦA CONG TY CÓ PHÀN MISA…7…………………………………….. ………………………………………………….

  • 3.1.1. Định    hướng phát    triển    ngành    CNTT đến

2020……’…………………………..   7

  • 3.1.2. Định hưởng phát triển thị trường phan mềm cua Công ty Cô phần M1SA 7-ỉ

  • 3.2.  Giải pháp nham phát triển thị trường phần mềm của Công ty cồ phan MISA76

  • 3.3.1. Kiến                   nghị                   với

nước

KÉT LUẬN

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển thị trường phần mềm của công ty cổ phần misa”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phát triển thị trường phần mềm của công ty cổ phần misa
Phát triển thị trường phần mềm của công ty cổ phần misa
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart