Phát triển thị trường xăng dầu ở việt nam

55.000

Category:

Phát triển thị trường xăng dầu ở việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Phát triển thị trường xăng dầu ở việt nam

Phát triển thị trường xăng dầu ở việt nam

fff

Phát triển thị trường xăng dầu ở việt nam

fff

Phát triển thị trường xăng dầu ở việt nam

fff

Phát triển thị trường xăng dầu ở việt nam

fff

Phát triển thị trường xăng dầu ở việt nam

fff

MỤC LỤC

TRANG PHỊ BÌA

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIÊT TẤT

DANH MỤC BANG BIÊU, ĐÒ THỊ. so ĐÓ

TÓM TÁT LUẬN VÀN

LUẬN VÃN

LỜI MỞ ĐÀU

CHƯƠNG 1: NHƯNG VẤN ĐÉ cơ BẢN VÊ PHÁT TRIÊN THỊ TRƯỜNG______

|XĂNG DẲU

 • 1.1.  Khái quát thị trường xàng dầu, đặc điêm và vai trò cúa nó đôi VƠI

nền kinh tế nước ta

 • 1.1.2.  Vai trò. đặc diêm của kinh doanh xăng dầu với nền kinh tế

nước ta

 • 1.1.2.2.  Đặc diêm của Phát triển thị trường xăng dầu ở việt nam kinh doanh

xăng dầu

 • 1.2.  Nhùng nội dung cơ ban về phát triên thị trường xăng dằu, động

thái phát triền thị trường xăng dầu

 • 1.3.  Các nhân tô anh hướng đến việc phát triền thi trường xãng dầu

cùa Việt Nam

1.3.11. Nhân tô về kinh Phát triển thị trường xăng dầu ở việt nam tế

1.3.1.3…………………………………………………………………………………

Nhân tổ về văn hóa – xà hội

 • 1.3.2.1…………………………………………………………………………………

Khách hàng

CHƯƠNG 3: PHI ONG Hl ỒNG. GIẤI PHẤP PILÁT TRIẺN THỊ TRƯỞNG XĂNG DẤU Ờ MẸT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI

 • 3.1.  Quan Phát triển thị trường xăng dầu ở việt nam điểm, mục tiêu phát triên thị

trường xăng dầu Việt Nam

trong những năm tới

 • 3.1.2.2.  Quan điểm xử lý các vần đề cụ thê đê phát triên thị trường

xăng dâu

 • 3.2.  Phương hướng phát triển Phát triển thị trường xăng dầu ở việt nam thị trường

xăng dầu Việt Nam

 • 3.3.  Giải pháp phát triên thị trường xăng dầu Việt Nam những năm tới… 90

 • 3.3.1 Nhùng giai pháp đối mới thuộc tầm quan lý vì mô của Nha nước…. 90

 • 3.3.1.1. Xác lập các chú thè kinh doanh xăng dầu theo một cơ

cau hop lý

 • 3.3.1.2. Tạo lập mòi trường thuận lợi đê Phát triển thị trường xăng dầu ở việt

nam phát triên thị trường xăng dầu

 • 3.3.2.3.  Xây dựng chiến lưoc marketing phù hợp xu thế phát triển

cúa thị trường xăng dầu

 • 3.3.2 4 Hiện đại hóa cơ sờ vật chất, kỳ thuật cua ngành Phát triển thị trường

xăng dầu ở việt nam xăng dầu 116

 • 3.3.2.5. Tò chức bộ máy, phát huy yếu tố con người đê phát triển thị

trường xăng dầu

KÉT LUẬN

TÀI LIÊU THAM KHẢO

DANH MỤC CHỪVIÉT TẤT

<<<123>>>

CPLT

Chi phí lưu thông

DO

Dầu Diesel

FO

Dầu Mazut

GDP

Tống sản phâm Quốc nội

GTGT

Giá tn gia tăng

Koresenne

Dầu lira

LN

Lợi nhuận

NMLD

Phát triên thị trường xăng dầu ở việt nam Nhà máy Ịeic dầỊỊ——————————————

PXD

Phí xãng dầu

ƯB DSKHHGD

ủy Ban Dân số Kế hoạch hoá Gia đinh

XD

Xăng dầu

XHCN

Xà hội chủ nghĩa

TCT

Tòng còng ty

TNHH

Trách nhiêm hữu hạn

TNK

Thuế nhập khấu

TTTĐB

Thuê tiêu thu đặc biệt

DANH MỤC BÀNG BIỂU, ĐÒ THỊ, sơ DÒ

BẢNG BIỂU

Báng 1.1: Lượng xăng dầu Phát triển thị trường xăng dầu ở việt nam tiêu dùng bình

quân đầu người ớ một số nước năm 2008

Báng 1.2: số liệu nhập khâu xáng dầu năm 2007 và 2008

Bâng 1.3: Thị trường nhập khấu xăng dầu nãm 2008

Bâng 1.4: Nhu cầu tiêu dùng xăng dầu ờ Việt Nam qua các năm

Bảng 1.6: Dự báo tăng trướng dân sổ Việt nam đến năm 2020

Bâng 2.1: Tình Phát triển thị trường xăng dầu ở việt nam hình nhập khẩu xăng dầu năm 2008

Bâng 2.2: Nhu cầu liêu thụ xăng dầu của Việt Nam giai đoạn 2002 – 2008 …. 60 Báng 2.3: Giá bán qui định tối đa cua xăng, dầu tại một số thời diêm

Báng 2.4: Kết quâ hoạt động kinh doanh cúa TCT Xăng dầu Việt Nam

Báng 2.5: Cơ cấu cưa hãng bán le xăng dầu cua Tòng công ty xăng dầu

Việt Phát triển thị trường xăng dầu ở việt nam Nam từ năm 2004 – 2008 ………………… …………………………………………..

Báng 2.6: Hình thức bán xăng dầu cua Tồng còng tỵ xăng dầu Việt Nam tử năm 2004

– 2008

Báng 2.7: Các chi tiêu tài chính Tòng còng tỵ xăng dầu Việt Nam từ năm 2005 -2008

Bâng 2.8: Cơ cẩu các mặt hàng xăng dầu nhập khẩu theo năm

Bảng 3.1: Dự báo nhu cầu tiêu thụ sản phàm xăng dầu ờ Phát triển thị trường xăng dầu

ở việt nam Việt Nam

Bảng 3.2: Dự báo về cơ cấu tiêu thụ sàn phẩm xăng dầu của các khu vực…. 86 Bâng

3.3: Cân dối cung cầu xăng dầu đến năm 2025

ĐÒ THỊ

Đồ th| 1.1: Giá bán tối đa quỵ đinh đối với xàng, dầu tại một số thời điếm.. 26

Đồ thị 2.1: Khối lượng nhập khẩu cúa các doanh nghiệp đầu mối

Đồ thi 2 Phát triển thị trường xăng dầu ở việt nam .2: Tý lệ nhập khấu xăng dằu cua các doanh nghiệp đầu moi năm 2008.. 57

Đô thị 2.3: Cung – cầu sản phẩm lọc dầu ờ Việt Nam sau khi Nhà máy lọc dầu

số 1 và số 2   đi vào hoạt động

Đồ thị 2.4: Cơ cấu tiêu   thụ xăng, dầu theo sân phẩm năm 2008

Đồ thị 2.5: Cơ cấu tiêu    thụ xăng, dầu theo ngành năm Phát triển thị trường xăng

dầu ở việt nam 2008

Đồ thị 2.6: Cơ cấu tiêu   thụ xăng dầu theo khu vực năm 2008

Đô thị 2.7: Giá FOB nhập khâu cùa dầu thò và sán phàm xăng dầu giai đoạn

1993 đến 2008

Đồ thị 2.8: Tương quan giùa giá dầu thô và giá xăng dầu bán lè trong nước. … 64

Đồ thị 2.9: Thị phần cua Petrohmex và các đơn vị khác năm 2008 …. 66 Phát triển thị trường xăng dầu ở việt nam

Sơ ĐÒ

Sơ đồ 1.1: Mò hình 5 lực lượng của Michael Porter………………………………………..33

Sơ đồ 2.1: Cấu thảnh giá bán xăng dầu…………………………………………………………76

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển thị trường xăng dầu ở việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phát triển thị trường xăng dầu ở việt nam
Phát triển thị trường xăng dầu ở việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart