Phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ bát tràng

55.000

Category:

Phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ bát tràng

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ bát tràng

Phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ bát tràng

fff

Phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ bát tràng

fff

Phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ bát tràng

fff

Phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ bát tràng

fff

Phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ bát tràng

fff

DV.TI1S

ĐHKTQD


TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÈ QUÓC DÂN

NGUYÊN THỊ QUỲNH NGA


PHÁT TRIỀN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GÓM SỬ BÁT TRÀNG

LUẬN VÀN THẠC sĩ KINH TÉ

HÀ NỘI-2014

LÒI CAM DOAN

Tác gia xin cam đoan luận vãn nay la do tự ban thân thực hiện và không sao chép cac cõng trình nghiên cứu cua người khác dè làm Phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ bát tràng san phẩm cua riêng minh. Các thông tin thư cấp sư dụng trong luận vãn co nguồn góc và được trích dần rõ ráng. I ác gia hoán loàn chịu trách nhiệm vê lính xác thực vả nguyên ban cua luận vân.

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

YÊU CÀU CỦA HỘI ĐÒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC sì VE Nhừng điểm cần sửa chừa bổ sung trước khi nộp luận văn chính thức cho Viện đào tạo SĐH


..À.í……..I Phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ bát tràng .ư ‘

…..TÌi……………………………………………………………………………………………………….

! .. ..KUhfl………rA.Xú:?… .c .Lù… .vJlL………../..-X.I.Ì.ÌÁ..

………………………………V………………………………..”………………………………………..•••••…….••••••••…………..22*    *……………………………………………………………………..

.Ạ.Ú.. ./.c.*… .ĩ 3. frrt.. ..XVc.j. „9L.J j£ Phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ bát tràng ‘

……………………………………………………………….7 .U..XvA.|Av…r.Astí…’. J *

….)…….jxxuỵ,.p……………………..vỉ..?.” .<..đkA.ì£j……………..t>.,.íỷ…..Vísí

……………………………………….I.Á.4AA………….. -j

…*.-……………. ….         ………………………………….ý…………….[,.. 1 LÍ.L….ÍLa...í…………Ố…A…1 Phát triển

thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ bát tràng ..J…………………………..

Chù tịch Hội đồng

(Ký và ghi rõ họ tẻn)

Cam kết của Học viên’

Gí‘v.ia..’fô(.. cÁnh.. Acời.-^A-C..

.. oưỉi.. .Ơ.&.. íĩ.<ĩQfi…………………….

Học viên

(Ký và ghi rồ họ tên)

TRƯỜNG ĐH KTQD


CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỪ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa kế hoạch và phát triển        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHẬN XÉT LƯẬN VÂN THẠC SỸ KINH TẾ

Chuyên ngành : Phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ bát tràng Kinh tế phát triển

Đề tài: Phát triển thị trường xuất khấu sân phẩm gốm sứ Bát Tràng

Của cao học viên: Nguyền Thị Quỳnh Nga

  • 1. Sự cần thiết cùa đề tài

Phấn đấu nàng cao kim ngạch xuất khẩu là mục tiêu phấn đấu của các quốc gia, các ngành và các doanh nghiệp trong điêu kiện hội nhập kinh tê quôc tê ngày càng sáu rộng. Đồ đạt được mục tiêu đó, một trong nhừng nhiệm vụ quan trọng là phát triền thị trường Phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ bát tràng tiéu thụ ra thế giới.

Sản phẩm sử cúa Việt Nam trong nhiều năm qua đà là một trong nhừng lình vực xuất khâu mang lại kim ngạch xuất khâu cao và đóng góp vào thành tựu chung cua xuẩt khâu Việt Nam. Trong đó thương hiệu gôm sử Bát Tràng đà trờ nên khá quen thuộc trên thị trường thế giới. Gốm sứ Bát Tràng đà chinh phục thị trường trong nước và thế giới băng chất lượng cùng như giá trị nghệ thuật. Doanh thu từ xuất khau Phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ bát tràng của Gốm sứ Bát Tràng đạt tỷ lệ khá cao trong tồng doanh thu cùa mặt hàng này.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, trong bối cành cạnh tranh quyết liệt, sản phâm gốm sứ Bát Tràng đà phái cạnh tranh gay gẳt với các sàn phẩm cùng loại đên từ Trung Quốc cùng như các thương hiệu khác trong nước, dẵn đến thị trường xuất khấu có xu thế bị thu hẹp lại do nhiều nguyên nhàn. Thực tế đó đà đặt ra yêu câu cằn Phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ bát tràng đánh giá đầy đù và toàn diện về thực trạng cùa thị trường xuất khâu hiện nay, từ dỏ tìm ra nguyên nhân và các giải pháp nhàm phục hồi và phát triền thị trường, tạo điều kiện phát triền mặt hàng này tương xứng với tiềm nãng và giá trị truyền thống của nó.

Xuất phát từ nhừng lý do trên đày, đề tài luận văn đà chọn cùa CHV Nguyền Thị Quỳnh Nga lả cần thiết và có ý nghĩa thực tiền cao.

  • 2. Nhùng thành công Phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ bát tràng chú yếu cũa luận văn

Luận văn dài gần 100 trang, được kết cấu thành 3 chương theo kiểu truyền thống. Két cảu luận văn hợp lý, trinh bày khá đẹp, đàm bảo hình thức theo quy định.

  • –  Trong chương 1, luận văn đà hệ thống hóa được những vấn đề cơ bản về xuất khẩu, thị trường xuất khau, các tiêu chí đánh giá phát triển thị trường xuất khẩu, các nhản tổ ảnh hưởng đến phát triển thị trường xuất khẩu, Phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ bát tràng đồng thời vận dụng hợp lý vào việc nghiên cứu đối với sản phẩm gốm sử. Trong chương một, luận văn cùng đà khảo sát kinh nghiệm phát triền thị trường xuất khẩu gốm sứ của trung Quốc và tình Bình Dương. Mặc dù lấy kinh nghiệm cùa Trung Quốc đối với Bát Tràng có the chưa thật phù hợp về mặt câp độ, song nhưng bài học rút ra từ phương thức và giải pháp phát triền thị trưởng cùng có ý nghĩa tham khảo chấp nhận được. Tôi Phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ bát tràng cho rằng, nhừng vấn đề lý thuyết dược nêu ra trong chương 1 là phù hợp với mục tiêu và hướng giải quyết cùa đề tài.

  • –  Trong chương 2, luận văn đà khái quát tình hình sản xuất, xuất khẩu sản phàm gốm sứ Bát Tràng giai đoạn 2005 – 2013. Theo đó luận văn đã nêu lên được các hình thức xuất khấu, kim ngạch xuẩt khẩu, các mặt hàng, tồ chức xuất khẩu. Luận văn cũng đã phân tích các nhản tố ảnh Phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ bát tràng hưởng đến phát triền thị trường. Luận văn tập trung phân tích được thực trạng phát trièn thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ Bát Tràng giai đoạn 2005 – 2013 theo các tiêu chí chiều rộng lẵn chiều sâu. Đà chì ra các tồn tại và các nguyên nhân cùa các tồn tại. Các nguyên nhân được chi ra bao gồm: thiếu vốn, hạn chế về nguôn nhân lực, thiêu chiên lược phát triên, …Tuy nhiên các nguyên nhân chi ra theo tỏi chưa thật Phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ bát tràng sự thuyết phục, nhất là các nguyên nhân về vốn, về vai trò dần dát của Trung tâm xuất khau gốm sứ Bát Tràng.

  • –  Trong chương 3, luận văn đà dự báo xu hướng phát triển cúa thị trường gốm sứ thể giới, dề xuất định hưởng và mục tiêu phát triền thị trường xuất khẩu gốm sử Bát Tràng trong thời gian tới. Đã đề xuất được 7 giãi pháp về phía các doanh nghiệp và Trung tâm xúc tiến xuất kháu cùng các kiến nghị về Phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ bát tràng phía Nhà nước và Hiệp hội. Nhìn chung, các giãi pháp là họp lý, song một số giãi pháp còn đơn giản vê nội dung, chưa thật sự thuyết phục.

2

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ bát tràng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ bát tràng
Phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ bát tràng
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart