Phát triển tín dụng của ngân hàng phát triển việt nam chi nhánh cao bằng

54.000

Category:

Phát triển tín dụng của ngân hàng phát triển việt nam chi nhánh cao bằng

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Phát triển tín dụng của ngân hàng phát triển việt nam chi nhánh cao bằng

Phát triển tín dụng của ngân hàng phát triển việt nam chi nhánh cao bằng

fff

Phát triển tín dụng của ngân hàng phát triển việt nam chi nhánh cao bằng

fff

Phát triển tín dụng của ngân hàng phát triển việt nam chi nhánh cao bằng

fff

Phát triển tín dụng của ngân hàng phát triển việt nam chi nhánh cao bằng

fff

Phát triển tín dụng của ngân hàng phát triển việt nam chi nhánh cao bằng

fff

Phát triển tín dụng của ngân hàng phát triển việt nam chi nhánh cao bằng

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG đẠi học kinh té quốc dân

*♦*

HOÀNG MINH QUÂN

PHÁT TRIÉN TÍN DỤNG

CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIÉN VIỆT NAM – CHI NHÁNH CAO BẰNG

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN LÝ KINH TÉ

HOÀNG MINH QUÂN

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG đẠi học kinh té Qlĩổc DÂN

*♦*

PHÁT TRIÉN TÍN DỤNG

CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIẺN VIỆT NAM

– CHI NHÁNH CAO BẰNG

CHUYÊN NGÀNH: KINH TÉ VÀ QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI MÃ NGÀNH: 8340410

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN LÝ KINH TÉ

NGƯỜI HƯỚNG DÁN KHÓA HỌC: PGS. TS. NGUYỄN MINH NGỌC

LỜI CAM doan

Tôi đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật, tôi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng sự nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cẩu về sự trung

thực trong học thuật. Phát triển tín dụng của ngân hàng phát triển việt nam chi nhánh cao bằng Tôi xin cam đoan ràng luận văn Thạc sĩ: “Phát triển tin dụng cúa Ngân hãng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cao Bằng” là còng trinh nghiên cứu khoa học độc lập cua tòi dưới sự hướng dần tận tinh cúa PGS.TS. Nguyễn Minh Ngọc. Các thông tin, số liệu và kết quả nghiên cứu cùa luận văn này là khách quan, trung thực và không trùng lạp với các công trình nghiên cứu dà công bố.

Hà Nội, ngày 04 Phát triển tín dụng của ngân hàng phát triển việt nam chi nhánh cao bằng tháng 12 năm 2020

Tác già luận vàn

Hoàng Minh Quân

LỜI CẢM ƠN

Tác già xin trân trọng cám ơn các thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, các cán bộ Viện Đào tạo sau đại học Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã tạo điểu kiện và hồ trợ lác giá trong quá trình học lập và lảm luận văn.

Câm ơn các thầy cô Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế đà giăng dạy và hồ trợ cho tác giã Phát triển tín dụng của ngân hàng phát triển việt nam chi nhánh cao bằng .

Đặc biệt, tác già bày tô lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Nguyễn Minh Ngọc đà tạrc tiếp hướng dần. tận tình chi bào. giúp đờ đê tác giã hoàn thành luận văn này.

Xin trân trọng câm ơn các lành đạo, các phòng chuyên môn của Ngân hãng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cao Bằng và đồng nghiệp đã lạo điều kiện hỏ trợ về cung cấp thông tin. dừ liệu, tãi liệu cho tác giã trong quá Phát triển tín dụng của ngân hàng phát triển việt nam chi nhánh cao bằng trinh nghiên cứu luận vãn.

Xin được trân trọng căm ơn gia đình, bạn bè. người thân đà thường xuyên động viên, tạo điều kiện giúp đờ lác già những lúc khó khăn nhất đế tôi vượt qua và hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2020

Tác già luận vàn

Hoàng Minh Quân

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CẤC CHỮ MÉT TẤT

DANH MỤC CÁC Phát triển tín dụng của ngân hàng phát triển việt nam chi nhánh cao bằng BÀNG VÀ HÌNH

TÓM TẤT LUẬN VĂN THẠC sĩ

MỜ ĐÀU

Chuông 1: NHỮNG VÁN ĐÈ co BẢN VÈ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CỦA

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN

1.1.3…………………………………………………………………………………………………….

Các hoạt động cơ bân của Ngân hàng Phát triển

 • 1.2. Quan điểm, nội dung và chỉ tiêu đánh giá phát triển tin dụng tại Ngân hàng

Phát triển

 • 1.2.2.  Nguyên tấc thực thi tin dụng cho vay cùa Nhà nước lại Ngàn hàng Phát triền 18

 • 1.2.3.  Quy trinh thực hiện tín dụng cho vay cùa Nhà nước ờ Ngân hàng Phát triên … 21

 • 1.2.4.  Các chí liêu dành giá phát triển tin dụng tại Ngân hàng Phát triển tín dụng của ngân

hàng phát triển việt nam chi nhánh cao bằng Phát triển:

 • 1.3. Các nhân tố ánh hướng tới phát triển tin dụng cua Ngân hàng Phát triển….29

Chương 2: THựC TRẠNG PHẤT TRIỂN TÍN DỤNG CÙA NGÂN HÀNG PHÁT

TRIỀN MẸT NAM- CHI NHÁNH CAO BẢNG

2.1.3…………………………………………………………………………………………………….

Đặc diêm hoạt động cũa Chi nhánh Ngân hàng phát triên Cao Bằng

 • 2.1.5.  Yêu cầu đôi với phát triền tín dụng tại Chi nhánh Ngân hãng Cao Bằng…. 36

 • 2.2. Thực trạng phát triển tín dụng cùa Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi

nhánh Cao Bang

 • 2.2.1.   Các sán phẩm tin dụng cúa Ngân hãng Phát Phát triên tín dụng của ngân hàng phát triển việt nam chi nhánh cao bằng triên Việt Nam- Chi nhánh

Cao Bằng

 • 2.2.2.   Thực trạng kết quả hoạt động tin dụng cua Ngân hàng Phát triền Việt Nam-

Chi nhánh Cao Bằng

 • 2.3. Thành công và hạn chế trong phát triển tín dụng của Ngân hàng Phát triển

Việt Nam- Chi nhánh Cao Bang và các yếu tố ảnh hưởng

Chương 3: Phát triển tín dụng của ngân hàng phát triển việt nam chi nhánh cao bằng PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GLÀI PHÁP PHẤT TRIỂN TÍN DỤNG CỬA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHI NHÁNH CAO BẢNG

 • 3.1.  Chiến lược phát triển tín dụng cùa Ngán hàng Phát triển Việt Nam- CN

Cao Bầng

 • 3.1.1.  Chiến lược phát triên tín dụng của Ngân hãng Phát triền Việt Nam đến năm

2020, tầm nhìn đến năm 2030

 • 3.1.2.  Định hướng phát triền tin dụng cho vay của Ngân hàng Phát triên Việt Nam*

CN Cao Băng

 • 3.2.  Một Phát triển tín dụng của ngân hàng phát triển việt nam chi nhánh cao

bằng số giài pháp phát triển tín dụng cùa Ngân hàng Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Cao Bẳng

3.2.1. Bô sung hoàn thiện các bước trong quy trinh tin dụng

 • 3.2.5. Xây dựng chiến lược cho vay phũ hợp với định hướng phát triền kinh tế – xà hội cùa Phát triển tín dụng của ngân hàng phát triển việt nam chi nhánh cao bằng tinh, đăm

bão mang lại hiệu quà đầu tư

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển tín dụng của ngân hàng phát triển việt nam chi nhánh cao bằng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phát triển tín dụng của ngân hàng phát triển việt nam chi nhánh cao bằng
Phát triển tín dụng của ngân hàng phát triển việt nam chi nhánh cao bằng
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart