Phát triển xuất khẩu chè sang liên bang nga của tổng công ty chè việt nam

48.000

Category:

Phát triển xuất khẩu chè sang liên bang nga của tổng công ty chè việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Phát triển xuất khẩu chè sang liên bang nga của tổng công ty chè việt nam

Phát triển xuất khẩu chè sang liên bang nga của tổng công ty chè việt nam

fff

Phát triển xuất khẩu chè sang liên bang nga của tổng công ty chè việt nam

fff

Phát triển xuất khẩu chè sang liên bang nga của tổng công ty chè việt nam

fff

Phát triển xuất khẩu chè sang liên bang nga của tổng công ty chè việt nam

fff

Phát triển xuất khẩu chè sang liên bang nga của tổng công ty chè việt nam

fff

Phát triển xuất khẩu chè sang liên bang nga của tổng công ty chè việt nam

fff

*****


2658

LV . ThS

ĐHKTQD

‘M*       . A -‘tfMAF/KMVMB ,                                           V

AsW Li -w; Ct A m OONf


l-WKii jMaMniWWi


zoos – Ị’

ỉ ’ HNEH íỉi ,<>

7A

Nỹi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TE Quốc DÂN ………………………………………………S09O*GÍ?Qe………………

NGUYỄN VIỆT DŨNG

PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU CHÈ SANG LIÊN BANG NGA CỦA TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM

Phát triển xuất khẩu chè sang liên bang nga của tổng công ty chè việt nam Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh thương mại

LUẬN VÀN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

DAIHOCKTQD

THÔNG TIN THƯ VIÊN

Người hưởng dẫn khoa học: GS. TS. Hoàng Đức Thân

UÀ KiíSi onnv

MỤC LỤC

MỚ ĐÀU

CHƯƠNG 1: Cơ SỜ LÝ LUẬN CŨA PHÁT TRIỂN XUẨT KHÂU CHÈ

VIỆT NAM SANG LIÊN BANG NGA

LI KHAI QUÁT NỌI ĐUNG KINH DOANH VA PHÁT TRIỂN XUÀT KHÁU ớ DOANH

NGHIỆP

 • 1.1.1 Lira chọn Phát triển xuất khẩu chè sang liên bang nga của tổng công

ty chè việt nam thị tnrờng xuất khâu

1.13 Phương thức thâm nhập thị trường xuất khâu

1.1.4 Chính sách phát triên sân phâni

 • 1.2- ĐẠC DIÊM TI 1Ị TRƯỜNG NHẬP KI IẢU CIÍÈ CUA Í.IÊN BANG NGA… 11

 • 1.2.1- Đặc diêm tiêu dùng chè Phát triển xuất khẩu chè sang liên bang nga

của tổng công ty chè việt nam cua người Nga

1.23 Những qui định cũa Chính phu Nga dối với chè nhập khấu… 23

 • 1.3- ĐẠC DIÊM SÁN XUÂT VÀ NHÀN TÓ ANH HƯỞNG XUẤT KHÂU

CHẼ CỦA DOANH NGHIỆP

 • 13.1- Dặc diêm sân xuất và công nghệ chế biến chè cua Việt Nam. 24

Ị. 3.1.2 Tình hình trồng chè o’ Phát triển xuất khẩu chè sang liên bang nga của tổng công ty chè việt nam Việt Nam

yểu tồ trong nưóc

yếu tồ ngoài nước

133- Các nhân tố thuộc về doanh nghiệp chè

1.3.3.1 Các yểu tổ nguồn lực cua doanh nghiệp

ỉ.3.3.2- Kha nâng kinh doanh xuất khâu cua doanh nghiệp

1.3.3.3- Trình Phát triển xuất khẩu chè sang liên bang nga của tổng công ty chè việt nam độ năng lực và kinh nghiệm cua các cún bộ nhản viên kinh doanh xuất khẩu cua còng ty

ỉ.3.3.4 Các moi quan hệ giũa doanh nghiệp xuất khâu với các dồi tảc33

CHƯƠNG II TI lực TRẠNG XUẢT KHÁU CHÈ SANG LIÊN BANG

NGA CUA TỎNG CÔNG TY CHÈ VIẸT NAM

 • 2.1.1- Chức năng, nhiệm vụ, tô chức bộ máy cùa Tông công ty Phát triển xuất khẩu chè sang liên bang nga của tổng công ty chè việt nam chè

VN

 • 2.1.3- Tình hình kinh doanh cua Tông cóng ty chè trong giai đoạn

2002- 2006

2.1.4 Thực trạng xuất khấu chè cũa Tổng công ty’ chè VN sang các thị

trường

 • 2.2- THỤC TRẠNG XUÃÌ KHÂU CHÈ SANG LIÊN BANG NGA CŨA

TỎNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM

 • 2.2.1- Tình hình xuất khâu chẻ sang Liên bang Nga cua Phát triển xuất khẩu chè sang liên bang nga của tổng công ty chè việt nam ngành chè

Việt Nam

 • 2.2.2- Tình hình xuất khấu chè sang Liên Bang Nga cua Tông Công

ty chè Việt Nam

 • 2.3- ĐÁNH GIẢ THỰC TRẠNG XUẤT KHÁU CHÈ SANG LIÊN BANG

NGA CÙA TÔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM

 • 2.3.1- Đánh giá hoạt động phát triển xuất khâu chè sang Liên Bang Nga

cũa Tồng công ty chè Việt Nam

2.3.1. ỉ- Nghiên cứu thị trường xuất khâu chè

 • 2.3. ỉ.3- Phưong thức xâm nhập thị trường chè Liên Bang Nga…. 75

 • 2.3.1.5 ………………………………………………………………………………..

 • 2.3.1.6 ………………………………………………………………………………..

 • 2.3.2.1- Dảnh Phát triển xuất khẩu chè sang liên bang nga của tổng công ty chè việt nam giá diêm mạnh trong xuẩt khẩu chè sang Liên Bang

Nga cua Tồng còng ty chè Việt Nam

 • 2.3.2.2- Đánh giá dièmyểu trong xuất khâu chè sang Liên bang Nga

cua Tòng công ty chè Việt Nam

CHƯƠNG III PHƯƠNG HƯỚNG VA GIAI PHÁP PHÁT TRIÊN XUÁT KHÂU CHÈ SANG LIÊN BANG NGA CỦA TỎNG CÕNG TY CHE VIỆT NAM

3.1- PHƯƠNG HƯỚNG CHIÊN Lược XƯẲT KHÁU CHÈ CÙA TÒNG

CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM

 • 3.1.1- Chiến lược phát triển chung. Phát triển xuất khẩu chè sang liên bang nga của tổng công ty chè việt nam 81

 • 3.1.2- Phương hướng chiến lược xuất khâu chè của Tổng công ty chè

Việt Nam

 • 3.1.3- Phương hướng chiến lưọc xuất khấu chè cũa Tông công ty’ chè

Việt Nam sang Liên Bang Nga

 • 3.2- GIAI PHÁP PHÁT TRIÈN XUẢT KHAU CHÈ SANG LIÊN BANG NGA

CỦA TỎNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM

 • 3.2.1- Giải pháp tâng cường nghiên cứu thị trường và khách hàng

Nga

 • 3.2.2- Giải pháp xảy dưng mạng lưới phân phới hàng hoá trên thị trường Phát triển xuất khẩu chè sang liên bang nga của tổng công ty chè

việt nam Nga cua Tổng cõng ty chè Viẹt Nam

 • 3.2.3- Giải pháp tang cương xuc tiến va xây dưng, phat triển thương

hiệu chẽ Việt Nam ở Lien Bang Nga

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển xuất khẩu chè sang liên bang nga của tổng công ty chè việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phát triển xuất khẩu chè sang liên bang nga của tổng công ty chè việt nam
Phát triển xuất khẩu chè sang liên bang nga của tổng công ty chè việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart