Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn huyện thanh trì, thành phố hà nội

48.000

Category:

Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn huyện thanh trì, thành phố hà nội

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn huyện thanh trì, thành phố hà nội

Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn huyện thanh trì, thành phố hà nội

fff

Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn huyện thanh trì, thành phố hà nội

fff

Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn huyện thanh trì, thành phố hà nội

fff

Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn huyện thanh trì, thành phố hà nội

fff

Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn huyện thanh trì, thành phố hà nội

fff

Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn huyện thanh trì, thành phố hà nội

fff

LÒI CAM ĐOAN

Tên tôi Là:     Nguyền Thu Hằng

Mà học viên:   CH220635

Chuyên ngành:  Quán tri kinh doanh thương mại

Lóp:          CH22T

TÔI xin cam đoan ban luận vãn Là công trình nghiên cứu khoa học, độc lập của tôi. Các sô liệu, kêt quã nghiên cứu trong luận vãn này là trung thực và đáng tin cậy.

Người cam đoan

Nguyen rhu Hãng

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời câm ưn Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn huyện thanh trì, thành phố hà nội chân thành nhất đền PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Hương, người đà tận tình hướng dần, chi bao em trong thời gian quan dê em có thè hoàn thành Luận văn. Em cùng xin gứi lời câm on đèn các thây cô Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế cùng các thầy cô, cán bộ cua Trường Đại học Kinh tế quốc dân đà lạo điêu kiện giúp cm hoàn thành đê lài này.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CIIƯ Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại


TRÊN ĐỊA BÂN HUYỆN THANH trì, thành phố hà nội VIÉT tất

DANH MỤC BÁNG BIEU, sơ ĐO

TÓM TảT LUẬN VÀN

LỜI MỜ DẤU ..’

CHƯƠNG 1: NHƯNG VẤN ĐẺ cơ BAN VẺ PHÒNG CHÓNG BUÔN LÀU,

GIAN LẬN THƯƠNG -MẠI TRÊN DỊA BÂN QUẬN/HUYỆN……..

 • 1.1.  Một số vấn để cơ bàn về buôn lậu, gian lận thương mại vã lẩm quan

trọng của phòng chống buôn lậu. gian lận thương mại

 • 1.1.2.   Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn huyện thanh trì, thành

phố hà nội Các hình thức buôn lậu và gian lận thương mại

 • 1.1.3.  râm quan trọng của công lác phòng chông buôn lậu. gian lận thương mại

ở các Quận. Huyên

 • 1.1.4.  Vai trô cua cơ quan nhà nước trong phông chống buôn Lậu. gian lận

thương mại trên dịa bàn Quận Huyện

 • 1.2.  Nội dung phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên dịa bàn

Quận. Huyện

 • 1.2.1.  Tô chức triển khai thực hiện và hoãn chinh Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn huyện thanh trì, thành phố hà nội các vãn bán pháp luật quỵ

định xứ lý vi phạm về buôn lậu và gian lận ihưong mại

 • 1.2.2.  Tô chức hoại động thông tin tuyên Iruycn nâng cao nhận thức của người

dàn và phò biến các văn ban pháp luật

 • 1.3.  Các Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn huyện thanh trì, thành phố hà nội yếu tố ánh hưởng đến phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại..25

 • 1.3.6.  Đạo đức cùa người kinh doanh

  CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG PHÔNG (’HÓNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÂN HUYÊN THANH TRÌ, THÀNH PHÓ Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn huyện thanh trì, thành phố hà nội HÀ NỘI ….30

  2.1. Tình hình buôn lậu và gian lận thương mại trên dịa bàn Huyện Thanh Trì – Hà Nội 30

  • 2.1.1.  Tống quan về dịa bân huyện Thanh Trì…………………………………………………30

  • 2.2.2.  Tình hình buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn trong thời gian qua.. .32


 • 2.2.  Thực trạng phòng chống buôn lậu và gian lận thưong mại trên địa bàn

huyện Thanh Trì

2.2.1………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ pháp lý

 • 2.2.2.  Bộ máy hoạt động phòng chống buôn lậu, gian Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn huyện thanh trì, thành phố hà nội lận thương mại trên đụi

bàn huyện Thanh Tri. thành phố Ilà Nội

 • 2.2.3.  Hoạt dộng phòng chống buôn lậu. gian lận thương mại cùa Ban chi dạo

389 Huyện Thanh Trì

 • 2.2.4.  Kêt quà phòng chông buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn Huyện

Thanh Tri. thành phố Ilâ Nội

 • 2.3.  Đánh giá hoạt dộng phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trôn dịa

bàn huyện Thanh Trì

 • 2.3.1.  Nhừng kết qua dà dạt Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn

huyện thanh trì, thành phố hà nội dược

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIAI PHÁP TĂNC CƯỜNG PHÒNG CHÓNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN DỊA BÀN HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHÓ HÀ NỘI.

 • 3.1.  Phuong hướng tăng cường phòng chống buôn lậu và gian lận thưong

mại trôn địa bàn huyện Thanh Tri den năm 2020

 • 3.1.1.  Dự báo tinh hĩnh thương mại trên dịa bân thành phố Ilả Nội nói chung và

Huyện Thanh Tri nói riêng dến nãm Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn huyện thanh trì, thành phố hà nội 2020

 • 3.1.2.  Phương hướng lăng cường phòng chóng buôn lậu và gian lận thương mại

trên dịa bàn huyện Thanh Tri

 • 3.2.  Giải pháp lăng cưỡng phòng chổng buôn lậu và gian lận thương mại

trên dịa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Ilà Nội

 • 3.2.2.  Hoàn thiện bộ máy. tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt

động phòng chông buôn lậu Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn huyện thanh trì, thành phố hà nội và gian lận thương mại

 • 3.2.3.  l áng cường nguôn nhân lực trong công lác phòng chông buôn lậu và

gian lận thương mại

 • 3.2.5.  l âng cường hoạt động tuyên truyền pháp luật, nâng cao V thức cùa người

dàn và thương nhân trên địa bàn

 • 3.3.  Một số kiến Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn huyện thanh trì, thành phố hà nội nghị nhầm tãng cường công tác phòng chống buôn lậu và

gian lận thương mại trên địa bân Huyện Thanh Trì

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU TH AM KH AO 99

DANH MỤC CHỮVIÉT TẮT

<<<123>>>

STT

Chữ viết tắt

Nghĩa Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên đia bàn huyện thanh trì

1

ATTP

An toàn thực phâm

2

BCĐ

Ban chi dạo

QLTT

Quan lý thi tnrờng

4

TP

Thành phố

5

UBND

ưỷ han nhân dân

DANH MỤC BẢNG BIÉƯ, so ĐÒ

A. Danh mục bàng

Băng 2.1: số vụ kiềm tra, xứ lý buôn lậu và gian lận thương mại và số thu nộp ngàn sách nhã nước cua Ban chi đạo 127 Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn huyện thanh trì, thành phố hà nội /TP (nay là ban chi dạo 389 TP) trong 5 năm (2010 -2014)……………..33

Bang 2.2. Một số vụ việc diên hình ưên dịa bàn Thành phố Hả Nội từ 2010 – 2014…33 Bâng

2.3: Kêl quá công lác tham mưu xây dựng kê hoạch kiêm tra theo chuyên đê cua Ban chí dạo 389 Huyện (trước dây Là BCĐ 127TIuyện)

Bâng 2.4: I ông sô vụ kiêm tra, xữ Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn huyện thanh trì, thành phố hà nội lý và sô thu ngân sách Irong 5 nàm

Bang 2.5: Thống kê các vụ việc vi phạm trong 5 nãm 2010-2014

Báng 2.6: I hòng kc kềt quà xứ lý trong lùng lĩnh vực Irong 5 năm

Bàng 2.7: Thống kè sổ thu ngân sách qua các nãm

Báng 2.8: Kêl quã xứ lý cúa các lực lượng chức nàng trên địa bàn Huyện Thanh Iri trong 5

Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn huyện thanh trì, thành phố hà nội năm

2010-2014

Báng 2.9: Kêl quá phôi họp xứ lý vụ việc Iren địa Huyện trong vòng 5 năm 2010-2014….61

B. Danh mục SO’ đồ, biểu đồ

Sơ đô 2.1: Tô chức bộ máy cùa Dội QI.TT sô 7

Sơ đô 2.2: Bộ máy lô chức của Ban chi đạo 389 Huyện rhanh Trì

Biếu đồ 2.1: Tý trọng từ loại hình vi phạm Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn huyện thanh trì, thành phố hà nội qua 5 năm lù 2010-2014

Biêu dồ 2.2: Tý lệ tổng số thu ngân sách trong từng lĩnh vực qua 5 năm 2010-2014 ….57

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn huyện thanh trì, thành phố hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn huyện thanh trì, thành phố hà nội
Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn huyện thanh trì, thành phố hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart