Phòng vệ chính đáng trong luật hình sự việt nam hiện hành

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

Phòng vệ chính đáng trong luật hình sự việt nam hiện hành

Phòng vệ chính đáng trong luật hình sự việt nam hiện hành

fff

Phòng vệ chính đáng trong luật hình sự việt nam hiện hành

fff

Phòng vệ chính đáng trong luật hình sự việt nam hiện hành

fff

Phòng vệ chính đáng trong luật hình sự việt nam hiện hành

fff

Phòng vệ chính đáng trong luật hình sự việt nam hiện hành

fff

BLHS


DANH MỤC TỪ VIET TẢT

TRƯỜNG DAT HOC CẤN THO

………………………Bò luật hình sự


TAND


Tòa án nhãn (lànTANDTC.


Tòa án nhãn dân tôi caoLUẬN VẢN TÓT NGHIỆP cử N HÂN LUẬT

NIÊN KHÓA 2007-2011

teỉài;


PHÒNG YẸ CHÍNH ĐÁNG TRONG

Phòng vệ chính đáng trong luật hình sự việt nam hiện hành LUẬT HÌNH Sự MẸT N

AM HIỆN HÀNH

Giãne viên hướne dẫn:


TS. Phạm Vãn Beo


Sinh Gw. ihfK’ hiên

Ngô Mỹ Yên

MSSV: 5075241

Lóp: Luật Thương mại 3 khóa 33

Cần Thơ 4/2011

MỤC ĩ .ỤC

MỤC I.ục

NÓT ĐẢƯ

 • 4.  Phương pháp nghiên cún8 Phòng vệ chính đáng trong luật hình sự việt nam hiện hành

CHƯƠNG 1

MỌT SÔ VẤN ĐÈ VÈ PHÒNG VF. C HÍNH ĐÁNG TRONG ĩ TẠT HÌNH sụ MẸT NAM HTẸN HÀNH

u 1                1 – …

ch sứ của che định phòng vệ chính đáng

 • 1.2.2.  Từ năm Phòng vệ chính đáng trong luật hình sự việt nam hiện hành 1985 đến năm

1999

CHƯƠNG2

TRÁCH NHTẸM HÌNH sụ TRONG PHÒNG VF. C HĨNH ĐẤNG THEO

LUẬT

HĨNH Sự MẸT NAM HTF.N HÀNH

ậl khách quan cùa phòng vệ chính đáng

2.2.22. Dấu hiệu động co; mục đích

CHƯƠNG 3

MỌT SỎ GI AI PHÁP KHẤC PHỤC

3.1…………………………………………………………………………………………………………Tình

hình thực tề trong việc áp dụng chế định phòng yệ chinh đáng………………………………..41

‘ ‘3.2.2. Quy định ché định phòng vệ chinh Phòng vệ chính đáng trong luật hình sự việt nam hiện hành đãng năm trong phán “tội phạm" chưa đăm bão đúng băn chat của một hành vi chinh đáng được Nhã nước cho phép. ..43

 • 3 .2.3. Chưa quy định rõ hành vi xàm phạm trong trưởng họp như thế nào tlù hành

vi chồng trá được coi là phòng vệ, trường hop nào thi không được coi là phòng vệ …………………………………………………………………………..

 • 3.2.4.  Trách nhiệm lùuỉi sự đối với trường hop “làm chết Phòng vệ chính đáng trong luật hình sự việt nam hiện hành nhiều người" và cố ý

gây tỉnromg lích tông tý’ lệ thương tật trên 31% do vượt quá giới hạn phòng vệ chinh đáng chưa được quy định rò ràng trong khoản 2 Điêu 106 BLHS hiện hành

……… !   ’…………..7 ..7,

 • 3.2.7.  Khi áp dụng tinh tièt giâm nhẹ với yêu tò giám nhẹ “vượt Phòng vệ chính đáng trong luật hình sự việt nam hiện hành quá giới hạn

phòng vệ chính đáng" là không cần thiết

 • 3.2.8.  Trưởng họp phòng vệ chính đáng có thẻ nhâm VỚI pliạm tội do tinh thân bị

kích động manh

 • 3.2.9.  Khái niệm phòng vệ từ xa (hay lã phòng vệ quá sớm) chưa được pháp luật

Việt Nam thừa nhận

3.3. Giãi pháp khác phục những bất cập khi áp dụng chế định phông vệ chinh đáng .. *….* ……………77. .7 Phòng vệ chính đáng trong luật hình sự việt nam hiện hành……………….7

 • 3.3.1.  Nên có thêm vãn bân hướng dần dưới dạng Nghị định hay Thõng hr nêu căn

cử xác định hành vi chóng irã ciia người phông vệ được COI Lã cân thiết

 • 3.3.2.  Nên quy định chế dinh phóng vệ chinh dáng quy định tại Điều 15 BLHS

hiện hành thành một phân riêng, tách biệt ra với phan quy định trong Chương tội phạm

 • 3.3.3.  Nên có thêm văn ban quy định rỏ hành vi xâm phạm trong tiường họp như

Phòng vệ chính đáng trong luật hình sự việt nam hiện hành the nào thi hành vi chong trã được coi là phòng vệ. trường họp nào thi không dược coi là phòng vệ

 • 3.3.4.  cân thêm quy định "làm chết nhiều người" váo khoăn 2 Điều 106 BLHS

hiện hãnh

 • 3.3.6.  Nên CÓ thêm hướng dần rò ràng hơn về vắn đề phương tiện và phương pháp

của người phông vệ và người xâm hại

 • 3.3.7.  Nên bo đi tinh tiet eiâm Phòng vệ chính đáng trong luật hình sự việt nam hiện hành nhe ouv đinh tai điểm c khoăn 1 Điều 46 BLHS..54

 • 3.3.9. Nên thừa nhận thêm khái niệm phòng vệ từ xa (phòng vệ quá sớm) vã tinh

tiêt giảm nhẹ cho trưởng họp này……………………………………………………………………..55

KÉT LUẬN………………………………………………………………………………………………………….56

LỜI NÓI ĐÁI

 • 1.  Li do chọn dể tài

Trong nhùng năm gân đây tinh hĩnh xà hội càng phát triền về công nghệ khoa học kỳ thuật lẫn cá về nhộn thức con người cũng tiến bộ. cuộc sống vật chất, mức sống Phòng vệ chính đáng trong luật hình sự việt nam hiện hành con người ngày càng tâng cao hom so với tnrớc kia. Giã trị con người được thé hiện ra. quyên con người được ghi nhận hom. moi người đen có nhũng quyền bat khả xâm phạm tinh mạng, sửc khỏe., .họ đirợc phép bão vệ họ chống lại sự tan cóng của người khác, đỏi khi hãnh động bão vệ đó có thê lã trãi pháp luật, nhưng nhùng hãnh vi đó được pháp Luật hình sư thừa nhận và được loại tiừ tinh chat nguy hiếm Phòng vệ chính đáng trong luật hình sự việt nam hiện hành Những hành vi loại tiừ tính chất nguy hiềm cho xã hội phô biến hiện nay được pháp luật thừa nhận vã không xem Là tòi phạm trong đõ có phòng vệ chính đáng Phòng vệ chinh đáng là hành vi cùa người vi muon b«ão vệ nhùng lợi ích họp pháp có thê của minh hoặc của cá nhân, tỏ chúc khác mã chong trã lại một cách can thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trẽn Vã phông vệ chính đang không phái là tội Phòng vệ chính đáng trong luật hình sự việt nam hiện hành phạm Chinh vi vậy đề phông và chống lại nliừng hành vi xàm phạm đến quyền bất khá xâm phạm của con người nói chung, xàm phạm tính mạng, sức khóe con người được thề hiện qua hành VI phòng vệ chính đáng nói riêng lã việc cap bách luôn được Đãng và Nhã nước ta quan tâm. đề cao và chú trọng. Xuất phát tữ nhùng van đề nói trên nên người Viet quyết định chọn đe tài “Phòng vệ chinh đáng trong Luật hình sự ỉĩệt Nam hiện Phòng vệ chính đáng trong luật hình sự việt nam hiện hành hành đè làm đề tãi luận văn tot nghiệp cùa minh nhăm đóng góp một phan còng sức nhò cùa minh vào việc xây dựng pháp luật về mặt Luật hình sự nói chung và vắn đề xác định phòng vệ chinh đãng trong Luật hĩnh sự nói liêng. Vã trong quá trinh lâm đe tãi chác chan không tránh khỏi những thiếu sót rat mong được sự đóng góp của quý thay cô sửa chửa đê đề tãi luận văn đtrợc hoãn thiện hon.

 • 2. Mục tiêu nghiên cứu và V nghĩa Phòng vệ chính đáng trong luật hình sự việt nam hiện hành cùa để tài

Mục tiêu của đề tái Lã tập trung nghiên cửu băn chat, t inh chat vã mức độ của phòng vệ chính đáng, hành vi vượt quá giới hạn cho phép trong phông vệ chinh đáng, từ đõ xác định hành vi nào được luật cho phép và hành vi nào vượt quá sự cho phép đô và phai bi chịu trách nhiêm hình sự.

Việc nghiên cứu hãnh vi loại trìr tinh chắt nguy hiềm cho xã hội 11Ó1 chung, phòng vệ chinh đáng Phòng vệ chính đáng trong luật hình sự việt nam hiện hành nói riêng về mặt lý luận vã thực tiến có nhùng ý nghía sau đây:

GI HD: TS. Phạm I ‘ãn Beo

Sỉ TH: Ngô Mỹ Yên


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phòng vệ chính đáng trong luật hình sự việt nam hiện hành”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh du lịch lăng cô
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kiểm sát thi hành án treo và hình phạt cải tạo không giam giữ từ thực tiễn tỉnh Bình Dương
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
75.000
Sold by
@ xcnguyen220
Phòng vệ chính đáng trong luật hình sự việt nam hiện hành
Phòng vệ chính đáng trong luật hình sự việt nam hiện hành
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart