Phương hướng, biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty dệt nha trang

48.000

Category:

Phương hướng, biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty dệt nha trang

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Phương hướng, biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty dệt nha trang

Phương hướng, biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty dệt nha trang

fff

Phương hướng, biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty dệt nha trang

fff

Phương hướng, biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty dệt nha trang

fff

Phương hướng, biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty dệt nha trang

fff

Phương hướng, biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty dệt nha trang

fff

MỤC LỤC

‘Trang PHẦN MỞ BẦU

CHƯƠNG THỨ NHẤT

NHỮNG VÂN BỀ LÝ LUẬN cơ BẢN VE HOẠT ĐỘNG

KINH DOANH XUAT NHẬP KIlẨU CỦA DOANH NGHIỆP

 • 1.1.1.  Phát triển hoạt động thương mại quốc tế là một lâì yếu khách 4 quan

 • 1.1.2.  Các hình thức hoai động thương mại quốc tế của doanh nghiệp 8

 • 1.2.1.  Chuẩn hị giao dịch, đàm phán, ký kết hợp dồng ngoại thương 12

 • 1.3. Các nhân tô’ ảnh hưởng đến hoạt (lộng Phương hướng, biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty dệt nha trang kinh (loanh xuâì nhập 19 khâu của doanh nghiệp

khẩu

CHƯƠNG Phương hướng, biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty dệt nha trang THỨ HAI

ĐÁNH GIÁ THựe TRẠNG HOẠT DỘNG KINH DOANH

XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY DỆT NHA TRANG

 • 2.1. Quá trình phát triển vù một sô’ đặc điếm chủ yếu cùa Công ty 27 dột Nha Trang

  • 2.1.2.                                                                                   Tô’

chức sản xuất và lố chức quản lý cùa Công (y

sô nút đặc (rưng vổ sản xuâl kinh doanh

 • 2.2. Phân tích (hực trụng hoụt động kinh doanh xuất nhập kháu của 43

Công (y dột Nha Phương hướng, biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty dệt nha trang Trang

CHƯƠNG Tliứ BA

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHẤP cơ BÂN DÁY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH

DOANH XUÂT NHẬP KHAU CỦA CÔNG TY DỆT NHA TRANG

 • 3.2.  Một sô’ hiện pháp đẩy mụnh hoạt động kinh doanh xuất nhập 74 khẩu của Công ty

dột Nha Phương hướng, biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty dệt nha trang Trang

sán phẩm, ihúc dẩy hoại dộng xuâì khâu nâng cao hiệu quả nhập khấu

 • 3.3.3.   Dào lạo dội ngũ cán bộ thương mại. kỹ thuật, công nhân lao 83 dộng

 • 3.3.4.   Quan hệ liên doanh liên kcl, hợp lác trong hoại dộng xuất nhập 84 khẩu

Phương hướng, biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty

dệt nha trang KẾT LUẬN                                                91

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN MỞ ĐẦU

1- Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN cưứ

Cũng như các ngành công nghiệp khác, ngành dệt may nưđc ta đang trong quá trình phát triển. Nhiều công ty dệt may đang từng bưóc đầu tư mđi, đầu tư chiều sâu, tổ chức lại sản xuâì, đồng bộ hoá dây chuyền công nghệ, trang bị thêm thiết bj hiện đại kèm theo công nghệ mới kỹ thuật cao. Kim Phương hướng, biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty dệt nha trang ngạch xuất khẩu ngành dệt may hiện tại đang đứng thứ hai sau ngành dầu khí, đóng góp một phần không nhỏ vào quá trình phát triển nền kinh tế quốc dân.

Nhưng muốn tồn tại và đứng vững trong nền kinh tế mỏ, các doanh nghiệp cần phải thấy rõ tầm quan trọng của hoạt dộng kinh doanh xuất nhập khẩu. Đó là một xu thế phát triển tất yếu của các doanh nghiệp, phù hỢp vói chính sách hướng ngoại, chiến lược (hay thế nhập Phương hướng, biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty dệt nha trang khẩu, nhằm phát huy lợi thế của đâì nưđc.

vơi ngành dệt may, nguyên liệu chính phục vụ cho sản xuất hàng xuât khẩu và kể cả một sô mặt hàng nội địa, chủ yêu nhập ngoại. Hoạt dộng xuất khẩu và nhập khẩu trong các doanh nghiệp không tách rời mà có quan hệ gán bó mật thiết. Đo dó, dê’ thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuâì nhập khấu của một doanh nghiệp cũng như ngành dột may nói chung, phải giải quyêì nhiều Phương hướng, biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty dệt nha trang vân đé, như tổ chức, thị trường đầu vào và dầu ra, môi tương quan giữa các xí nghiệp, công nghệ, lao động,…

Công ty dệt Nha Trang (Khánh Hoà) là một doanh nghiệp vào loại lơn thuộc ngành dệt may núơc ta cung ơ trong bối cảnh nêu trôn. Thực tế những năm hoạt

– 2-động vưà qua cũng còn nhiều vân đề tồn tại trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, vừa làm vưà rút kinh nghiệm, phải thích nghi vơi Phương hướng, biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty dệt nha trang môi trường luôn biến động trong điều kiện cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nươc. Căn cứ vào tình hình chung của ngành và tình hình pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuâì nhập khẩu của Công ty dệt Nha Trang" là mang lính cấp thiết,

 • 2) MỤC DÍCH NGHIÊN cưú CỦA LUẬN ÁN

Mục đích nghiên cứu của luận án là hệ thống hoá cơ sở khoa học và thực tiên của viộc thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của một doanh Phương hướng, biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty dệt nha trang nghiệp trong nền kinh tế thị trường, nghiên cưú các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp dệt may nưđc ta, nghiên cứu các cơ sở khoa học trong sự gắn bó chặt chẽ vơi chủ trương của Đảng và Nhà nươc về việc dề ra phương hương và biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty dệt Nha Trang.

 • 3) ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN Cưú CỦA LUẬN ÁN

Đôi tượng nghiên cưú của luận Phương hướng, biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty dệt nha trang án là Công ty dệt Nha Trang. Luận án nghiên cưú đánh giá thực trạng lình hình hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trong thời gian qua của Công ty dệt Nha Trang, từ đó đặt trong mối quan hộ vơi các chế độ chính sách kinh tế vĩ mô của Đảng và Nhà nươc làm cơ sơ phân tích những mặt tích cực và những hạn chế cũng như các nguyên nhân của nó nhằm đề xuất những phương hương và biện pháp thúc đẩy hoạt dộng xuất nhập khẩu của Phương hướng, biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty dệt nha trang Công ly dệt Nha Trang.

 • 4) PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CƯÚ CỦA LUẬN ÁN

Trong quá trình nghiên cứu và phân tích, các phương pháp được sử dụng trong luận án là phương pháp duy vật biộn chứng, phương pháp duy vật lịch sử. Ngoài ra còn sử dụng các phương pháp nghiên CƯÚ khoa học khác, như phương

-1 –

pháp sơ đồ minh hoạ, mô hình hoá, phương pháp hệ thống hoá, phân lích so sánh đánh giá định lính định lượng,…

 • 5) NHỮNG ĐÓNG GÓI’ Phương hướng, biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty dệt nha trang CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ẤN

– Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuâl nhập khẩu của các doanh nghiệp nói chung và các doanh

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phương hướng, biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty dệt nha trang”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phương hướng, biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty dệt nha trang
Phương hướng, biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty dệt nha trang
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart