Phương hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng bắc trung bộ đến năm 2010

48.000

Category:

Phương hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng bắc trung bộ đến năm 2010

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Phương hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng bắc trung bộ đến năm 2010

Phương hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng bắc trung bộ đến năm 2010

fff

Phương hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng bắc trung bộ đến năm 2010

fff

Phương hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng bắc trung bộ đến năm 2010

fff

Phương hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng bắc trung bộ đến năm 2010

fff

Phương hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng bắc trung bộ đến năm 2010

fff

2.9.


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ’ QUCC DÃN

TRẰN NGỌC HÙNG

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GlÁí PHÁP

CHUYEN DỊCH Cơ CẤU NGÀNH KINH TẾ 7 ■            ’           _______: . 7-. ‘                          ‘

VÙNG BĂC TRUNG BỘ BEN NĂM 2010

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TẾ

HÀ NỘI – 2003

LỜI CÀM ƠN

Trong thời gian học cao học tại Trường đại học Kinh tẽ quốc dãn, được sự quan tâm và giúp đờ của Khoa Sau Đại học, Khoa Kế hoạch và Phát triển cùng các khoa, mộ môn chuyên ngành khác đã giúp tỏi hoàn thành chương trình cao học chuyên ngành Kinh tế Phát triển.

Tỏi xin chân thành bày tò lòng biết ơn, Phương hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng bắc trung bộ đến năm 2010 kính trọng đến các Tháy, Cò đả trực tiếp quàn lý, giảng dạy và hướng dẫn tôi những vấn đề kinh tế xã hội rát quan trọng với các phương pháp nghiên cứu và tiếp cận khoa học cà vé lý luận và thực tiễn.

Tôi xin bày tò lòng biết ơn, kính trọng Tháy giáo Tiến sĩ Lè Huy Đức – người dã trực tiếp hướng dẳn và tạo điều kiện thuận lợi cho tói hoàn thành bàn luận vần này.

Yêu cẩu cùa các bàn luận Phương hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng bắc trung bộ đến năm 2010 vãn cao học rát cao, nhưng thời gian nghiên cứu và nâng lưc có hạn, nên luận van không tránh khỏi nhừng hạn chế. Tác già mong sê có dịp đi sâu hơn nữa trong việc tiếp lục nghiên cứu đẻ tài này và nhận được chỉ dẫn, góp ý sâu sắc cùa các Tháy, Cô, các dóng nghiệp, các nhà khoa học để cóng trình được hoàn thiện hơn.

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 nảm 2003

Người thực hiện

Tran Ngoe Phương hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng bắc trung bộ đến năm 2010 Hùng

Chuyên viên

Bỏ Ké hoạch và Đau tư

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: NHŨNG VẮN ĐỂ CHUNG VỂ cơ CÀU KINH TÉ VÀ CHUYÊN DỊCH cơ

CẤU KINH TẾ

 • 1.1. Cơ cấu kinh tẽ và chuyến dịch chuyên dịch cơ cấu kinh tẻ’ 1

 • 1.1.2 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và qui luật phổ biẻn của cơ 6 câu kinh tẻ

 • 1.2.1 Nhóm các yếu tỏ’ khách Phương hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu

ngành kinh tế vùng bắc trung bộ đến năm 2010 quan

 • 1.2.2

các yếu tố chủ quan

1.3 Các lý thuèt cơ bản VC cơ cấu kinh tẻ’ kinh té

 • 1.4   Kinh nghiệm chuyển dịch cơ cáu kinh tẽ ờ nước ngoài và 15 trong nước

 • 1.4.1 Kinh nghiệm Phương hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh

tế vùng bắc trung bộ đến năm 2010 ờ nước ngoài

CHƯƠNG II: THỰC TRANG cơ CẤU KINH TỂ NGÀNH KINH 19 TẾ VÙNG BẤC

TRUNG BỘ THỜI KỸ 1991 ĐẾN NÁM 2002

 • 2.2. Đánh giá chung vé chuyến dịch Phương hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng bắc trung bộ đến năm 2010 cơ cảu ngành kinh tẻ Bắc 28 Trung bộ thời kỳ 1991-2002

 • 2.2.1  Khái quát vé tâng trưởng và chuyên dịch cơ cấu ngành 28 kinh tè Bấc Trung bộ

 • 2.2.2  Chuyển dịch cơ cảu kinh tế trong nội bỏ các ngành kinh tờ 30

 • 2.2.2.1                                                              Nông,

lảm, nghiệp                                                      30

 • 2.2.2.1.1 Nội bộ ngành nóng nghiệp

 • a. Trồng trọt                                                         33

 • b. Chân nuôi

37

 • 2.2.2.2 Chuyến dịch cơ cấu kinh tẻ’ trọng nội bộ ngành làm 38 nghiệp

 • 2.2.2.3 Chuyến dịch cơ câu kinh tẻ trọng nội Phương hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng bắc trung bộ đến năm 2010 bộ ngành ngư 41 ngiệp

2.2.2.2 Công nghiệp

 • 2.2.2.2.1 Chuyên dịch cơ cấu nội bộ các phàn ngành công 44 nghiệp

 • 2.2.2.3.1.

thương mại

 • 2.3     Những kết luận rút ra từ thực trạng chuyển dịch cơ cấu

ngành kinh tế bắc trung bộ thời kỳ 1991-2002

 • 2.3.2 Những hạn Phương hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

vùng bắc trung bộ đến năm 2010 chế

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VA GIẢI PHAP CHUYỂN DỊCH 58 Cơ CẤƯ

NGÀNH KINH TỂ BÁC TRUNG BÕ ĐÉN NAM 2010

 • 3.1 Những căn cứ khoa học xác định phương hướng, mục (iẻu 58 chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tỏ vùng bắc trung bô

 • 3.1.1 Xuất phát lừ chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đãt 58 nước và địa phương

 • a. Vị trí địa Phương hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng

bắc trung bộ đến năm 2010 lý thuận lợi

 • c. Nguón nhân lực rói dào, giá lao động tương dối thãp, klìà 59 nâng phát triển kỹ nang lao động cao

hướng phát triển khoa học còng nghệ

 • 3.2. Quan diêm, phương hướng vã mục lièu chuyển dịch cơ cáu 62 kinh tẻ’

 • 3.2.1. Quan điểm Phương hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng bắc trung bộ đến năm 2010 chuyến dịch CƯ câu ngành kinh tê Bãc Trung 62 bộ

 • 3.2.1.1 Ưu tiẻn phát triển vùng theo hướng trọng lãm, trọng 62 điểm, cõng tác qui hoạch phâi đi trước một bước

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phương hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng bắc trung bộ đến năm 2010”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phương hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng bắc trung bộ đến năm 2010
Phương hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng bắc trung bộ đến năm 2010
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart