Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10

Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10

fff

Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10

fff

Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10

fff

Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10

fff

Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10

fff

SỚ GIẢO DỰC VÀ ĐÀO TẠO ĐỎNG NAI TRƯỜNG THPT THÔNG NHÁT A

SÁNG K1ÉN KINH NGHIỆM • PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

THEO CHỦ ĐÈ TÍCH HỌP TRONG MÒN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hăng

Lĩnh vực nghiên cứu:

Quan lý giáo dục

Phương pháp dạy học bộ môn: Giáo dục còng dàn s Phương pháp giáo dục

Lĩnh vực khác:

Có đinh kèm:

Mò hình □ Phần mềm n Phim ành □ Hiện vật khác n

sơ Lược_LỲ_LỊCH_KHOA nọc

 • I. THÔNG TIN CHUNG VÉ CÁ NHÂN

 • 1.  ỉ lọ và tên: Nguyền Illi ỉ lẳng

 • 2. Ngày tháng năm sinh: 25 02 1981

 • 3. Nam, nữ: Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10 Nừ

 • 4.  Địa chi: Áp 2 – Xà Sông Trầu – I luyện lìãng Bom – lình Đồng Nai.

 • 5.  Diện thoại: 0613.864198(CQ) : DTDD: 097.2288799

 • 6.  1’ax:                    lí-mail: [email protected]

 • 7.  Chức vụ: Phó chù tịch Công đoàn

 • 8. Nhiệm vụ dược giao: Giàng dạy mòn Giáo dục công dàn lớp 10 và 12.

 • 9. Đơn vị công tác: Trường THPT Thống Nhất A Trâng Bom. Dồng Nai.

 • II.  Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10 TRÌNH Độ DAO TạO

 • –  Học vị (hoặc trinh độ chuyên môn. nghiệp vụ) cao nhất: Cứ nhân

 • – Năm nhận bằng: 2005

 • –  Chuyên ngành dào tạo: Giáo dục chinh trị

 • III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC

 • –  Lĩnh vực chuycn môn có kinh nghiệm: Giảng dạy môn Giáo dục công dàn.

Số năm có kinh nghiệm: 09

 • –  Các sáng kiến kinh nghiệm đà có trong 5 năm gan đây: 02

I rich họp giáo dục bao vệ môi trường trong giang Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10 dạy giáo dục còng dân lớp

10.

I Vận dụng kiến thức liên mòn trong giảng dạy giáo dục công dân lớp 10 – Phần thứ nhất: (’ông dân với việc hình thành thể giới quan, phương pháp luận khoa học.

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO C HỦ ĐÈ TÍCH Hựp TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10

 • I. LÝ DO CHỌN ĐÉ TÀI

Môn giáo dục công dân có mục tiêu giáo dục học sinh THPT trở thành người công dân Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. đáp ứng yêu cầu xây dựng và bao vệ tó quốc Việt Nam. Nói cụ thể hơn. mòn GDCĐ góp phẩn đào tạo thế hệ trê trớ thành người có ích cho xà hội. hình thành nhùng phàm chất, năng lực. nhân cách của người công dàn mới. Thế nhưng, đa số trong trường học và tư tường cùa phụ huynh và học sinh xem môn này chi là môn "phụ ”, từ đó tác động đến thái độ học Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10 tập của học sinh trong tình trạng không học. học thụ động.

Một thực trạng nừa trong giang dạy môn GDCD ờ trường phò thông hiện nay là chương trinh khá dài và nặng, một số nội dung sảp xếp chưa phù hợp với trinh độ và khã năng nhận thúc của học sinh THPT, thời lượng giảng dạy không dũ dế giáo viên truyền tai sâu hơn nội dung khối lượng kiến thức trim tượng và khá phức tạp cua môn học. giáo cụ trực quan phục Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10 Ị1 việc dạy – học ít được quan tâm. đầu tư hồ trợ. Ngoài ra. môn học còn phái tích hợp rất nhiều các nội dung giáo dục xà hội cẩn thiết cho học sinh.

Tir đó. với chương trinh như hiện nay, giáng dạy môn GDCD rất cẩn sự tâm huyết cùa giáo viên trong việc lựa chọn nội dung, nêu ví dụ sinh động đề học sinh dề tiếp thu. Đế dạt được yêu cầu hiểu biết và rèn luyện nhàn cách cho học Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10 sinh trong cuộc sống hiện tại và tương lai đặt cho giáo viên giáo dục công dân nhiệm vụ: Lãm thế nào nâng cao chất lượng dạy và học giáo dục còng dân. kích thích sự hửng thú học tập. tìm hiểu cho học sinh. Để hoàn thành nhiệm ỊI này đòi hoi giáo viên không chi có kiến thức vừng vãng về bộ mòn giáo dục công dàn mà còn phái có nhừng hiểu biết cơ bân về các bộ môn địa li, văn học, lịch sử Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10 . hóa học. vật li. sinh học… dề vận dụng làm phong phú và hấp dần thêm bài giáng.

Từ thực trạng cũa vấn đề trên, tòi chọn dề tài "Phươngpháp dạy học theo chủ dề tích họp trong môn giáo dục cóng dán lóp 10" nhẩm trao đỏi với đồng nghiệp trong việc tim ra phương pháp tích cực đế giăng dạy môn giáo dục công dàn.

 • II. Cơ SỜ LÝ luận vÀ tHục tiềN

1. Cơ sở lý luận

"Những Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10 người theo quan điểm duy vật biện chứng khẳng định tính thống nhất vật chất cua thế giới lã cơ sờ cua mối liên hệ giừa các sự vật, hiện tượng. Các sự vật, hiện tuợng tạo thành thế giới, dù có da dạng, phong phú. có khác nhau bao nhiêu, song chúng đều chí lã nhưng dạng khác nhau cua vật chất. Nhờ có tính thống nhất đó. chúng không thề tồn tại biệt lập, tách rời nhau, mà tồn tại trong sự Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10 tác dộng qua lại. chuyên hóa lần nhau theo nhùng quan hệ xác định. Chinh trên cơ sớ đó. triết học duy vật biện chứng khẳng định rằng, liên hệ là phạm trù triết học dùng đê chì sự quy định. sự tác động qua lại. sự chuyền hôa lần nhau giữa các sự vật. hiện tượng hay giữa các mặt cua một sự vật, cua một hiện tượng trong thế giới”.

Các sự vật, hiện tượng tạo thành thế giới luôn có mối Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10 quan hệ gắn bó với nhau, tồn tại trong sự tác động qua lại và chuyền hóa lần nhau theo những quan hệ xác định. Sự thay đòi sự vật. hiện tượng này có thê bắt nguồn tử sự thay đỏi sự vật hiện tượng khác, và đồng thời nó sẽ ảnh hưởng đến một sự vật. hiện tượng khác nữa. Do đó. khi nhận thức về một vấn đề. chúng ta phai có quan điếm toàn diện, tránh quan điểm phiến diện chi xét sự Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10 vật. hiện tượng ở một mối liên hệ rồi vội vàng kết luận bân chất và quy luật của chúng. Vi vậy, đề nhận thức đúng đán một vấn đề phái dặt chúng trong mối liên hệ giừa các bộ phận, giừa các yếu tố. giừa các mặt cùa chính sự vật, hiện tượng đỏ. trong sự tác dộng qua lại giữa sự vật đó với sự vật khác, kể cá mối liên hệ tạrc tiếp và mối liên hệ gián tiếp, trên cơ sơ đó Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10 ta mới nhận thức đúng và đầy đu một vấn đề.

Con người là tống hòa cua các mối quan hệ xà hội. Trong cuộc sống, con người không ngừng hoàn thiện bân thân minh, và đề tồn tại trong xã hội con người phái có tri thức. Con người tiếp nhận kiến thức thòng qua quá trinh học tập, học trong nhà trường. học ngoài xà hội. Tri thức con người tiếp nhận bao gồm tri thức tự nhiên và tri thức xà hội. Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10 Có như vậy. con người mới phát triển một cách toàn diện.

Tử đó, cho thấy giừa các bộ môn khoa học xà hội và khoa học tự nhiên có quan hệ mật thiết với nhau, kiến thức cùa các môn có thế bố sung, hỗ trợ cho nhau.

Phương pháp dạy học theo chu đề tích hợp là một trong nhùng nguyên tắc quan trọng trong dạy học nói chung và dạy học giáo dục công dân nói riêng ờ trường phố thông. Đây thực Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10 chất là sự vận dụng nhũng nội dung và phương pháp các lình x ực. các môn học có liên quan đề nhẩm làm tăng thêm hiệu qua giáo dục. hướng đến mục tiêu giáo dục toàn diện con người, chống lại hiện tượng con người phát triển thiếu hài hòa và mất cân đối.

 • 2. Cơ sờ thực tiễn

Nhìn chung trên thế giới, nhiều nước có xu hướng tích họp các môn học thuộc lĩnh vực khoa học xà hội như Lịch sư. Địa li, Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10 Giáo dục công dân…đế tạo thành môn học mới, với hình thúc tích họp liên môn và tích hợp xuyên môn. Xu hướng thứ hai là việc thực hiện quan diêm tích hợp nhưng không tạo môn học mới. Đại diện cho xu hướng này là Cộng hòa Liên bang Đức: Hà Lan…

ơ iệt Xam thoi Pháp thuộc, quan điểm tich hop đa được the hiéỉi trong một món học cùa tnróng tiêu học.Tư những nam 19S7. việc nghiẻn cửu xây Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10 dựng món Tự nhiên – xă hói theo quan điểm tích lx»p đa được thực hiện và đá được thiết ké đưa vảo đợy học tũ lớp 1 đen lóp 5 Cho đen nay việc nghiên cứu quan điềm tích họp trong quá trinh day h«?c chưa được thực hiện một cách hệ thòng, đáy đù. đạc biệt la ở bậc trung học. Tuy nhiên uong những nam gán đây. do yêu cầu cùa xã hội, nhieu nội dung mói đa được tĩch họp vảo môn Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10 học

Qua quá trinh dạy học, tôi nhận thấy việc tham kháo tài liệu từ các lình xực khác có vai trò quan trọng trong việc hình thành quan niệm về thế giới quan và hình thành nhân cách con người. Qua dó giúp học sinh tránh được cái nhin chung chung về thế giới và con người. Ngoài ra. việc sư dụng tài liệu từ các môn học khác còn giúp người học có thêm cơ sở để năm ững bân chất cùa sự vật hiện tượng, Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10 hình thành khái niệm, hiểu rõ quy luật, bài học thực tiễn, rèn luyện cho người học thói quen nghiên cứu tim hiểu.

Vận dụng phương pháp dạy học theo chủ dề tích hợp sè làm chơ bài học nhẹ nhàng, hấp dần. hứng thù đối với học sinh. Bài học trờ nên cụ thê bớt trừu tượng, học sinh dề tiếp thu; là phương tiện cớ hiệu quã đế giúp giáơ viên làm rò nội dung sách giáo khoa, kích thích sự hứng Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10 thù học tập cùa học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học giáo dục công dàn.

III. TÓ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP

1. Nội dung, biện pháp thực hiện các giài pháp của đề tài

a. Nội dung thực hiện của đề tài

Qua nghiên cứu, tìm hiểu và thực tế giang dạy tòi nhận thấy rằng có thề vận dụng kiến thức các môn học trong giảng dạy giáơ dục công dàn lớp 10, cụ thể:

Bài Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.

Bâi 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất.

Bâi 4: Nguồn gốc vận dộng, phát triền của sự vật và hiện tượng.

Bài 5: Cách thức vận động, phát triền của sự vật và hiện tượng.

Bâi 6: Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng.

Bài 7: Thực tiền và vai trò cùa thực tiền đối với Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10 nhận thức.

Bâi 9: Cơn người là chủ thế cũa lịch sử lã mục tiêu phát triền cũa xà hội.

Bài 10: Quan niệm về đạo đức.

Bài 11: Một số phạm trù cơ ban cùa đạo đức học.

Bâi 12: Công dân với tinh yêu, hôn nhàn và gia đinh.

Bài 13: Công dân với cộng đồng.

Bâi 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bão vệ Tổ quốc.

Bài 15 Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10 : Công dân với một số vắn đề cấp thiết của nhân loại.

Bâi 16: Tự hoàn thiện bân thân.

h. Điểm míýi cùa đề tài

Đề tài khẳng định rõ hơn vai trò. ý nghĩa cua việc sử dụng kiến thức các mòn học khác trong dạy học giáo dục công dân đế gây hửng thú học tập chơ học sinh. Qua thực tiền đề tài sè góp phần đánh giá đùng thực trạng việc dạy học và sư dụng kiến thức liên môn trong Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10 dạy học ờ trường phơ thông. Xác định dược nội dung kiến thức các môn khoa học tự nhiên và khoa học xà hội cần và có thê sử dụng trong dạy học giáo dục công dân. đồng thời đề xuất các biện pháp sư dụng kiến thức liên môn nham gây hứng thú học tập chơ học sinh.

c. Giài pháp thực hiện đề tài

Trong chương trinh bộ môn Giáo dục còng dân lớp 10, nội dung mang tinh trừu tượng, khó hiểu khác với Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10 các môn học khác mã từ trước các em chưa được tiếp cận cùng như tim hiếu một cách rờ ràng, đầy đũ. Vi vậy, qua thực tế giảng dạy tôi nhận

5

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Doi quan trong bong dem chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
đánh giá và tuyển chọn các tổ hợp lai cà chua quả nhỏ ở vụ thu đông năm 2012 và 2013
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
42.000
Sold by
@ xcnguyen220
Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10
Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart