Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học.

Add your review

97.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

97.000

Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học.

Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học.

fff

Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học.

fff

Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học.

fff

Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học.

fff

Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học.

fff

Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học.

fff

CHUYÊN ĐẺ BÔI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔNíVẬT LÝ

Ngưòi thực hiện: Trần Thị Phượng

•          •                         •           • V-

Chức vụ: Giáo viên

Đơn vị cống tác: Trường THCS Lập Thạch

– huyện Lập Thạch- Vĩnh Phúc

Ten chuyên đề: Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyến

động cơ học.

Dự kiến số tiết bồi dường: 18 tiết

Đối tưựng Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học.

bồi dưỡng: Học sinh giỏi lớp 8

A- PHẢN MỜ ĐẤU

Qua nhiều năm bồi dường học sinh giói vật lý 8, tôi nhận thấy các em học sinh gặp nhiều khó khăn trong việc giai bài tập phần chuyên động cơ học. Nhẩm tháo gờ khó khăn, đồng thời tạo cho các em sự tự tin cũng như hứng thú học tập bộ mòn. tôi mạnh dạn viết chuyên dề “ Phương pháp giãi một số dạng bãi tập chuyển dộng cơ học”. Tôi hy Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học. vọng chuyên để này sẽ giúp đờ các em trong quá trinh ôn tập. chuân bị cho các kỳ thi học sinh giói. Dù đà cố gắng nhiều, nhưng chắc chẩn không thể tránh khói thiếu sót. Rất mong được nhiều ý kiến đóng góp đê chuyên đề hoàn thiện hơn.

B- PHẢN NỌ1 DUNG DẠNG I: ĐỊNH VỊ TRÍ VÀ THÒI GIAN CÁC CHUYÊN ĐỌNG GẠP NHAU

 • 1. Lý thuyết:

 • – Độ lớn của vận tốc cho biết sự nhanh hay chậm cùa Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học. chuyển dộng. Nó dược tinh bảng quàng dường đi trong một dơn vị thời gian.

 • –  Công thức tinh vận tôc: V =

 • Nếu hai chuyển động trên một đường thẳng, không đổi hướng và xuất phát ờ cùng một địa diêm thì khi gặp nhau chúng đi được những quàng đường bằng nhau .

 • – Nếu hai chuyến dộng xuất phát cùng một thời điếm thi khi gặp nhau chủng đi được những khoáng thời gian bằng nhau.

 • 2. Phương pháp:

 • –  Xác định vị trí Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học. và thời điếm xuất phát của các chuyền động. Xem chúng chuyển động cùng hay ngược chiều.

 • –  Tính quàng đường S1.S2 ….( hoặc thời gian ti, t;…) cũa các chuyển dộng cho tới khi gặp nhau.

 • –  Tim mối liên hệ giừa St, s>… (hoặc ti, t>..) với các dừ kiện của bài toán đê lập phương trinh về quàng đường hoặc phương trinh về thời gian.

 • – Dùng các phép biên đôi toán học dè tính toán.

 • – Biện Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học. luận kết quà tim được ( nếu cằn).

* Chú ý: Khi các vật xuất phát vào các thời diêm khác nhau. Đê đơn gian ta chọn mốc thời gian gắn với vật xuất phát đầu tiên —*• thời gian vật xuất phát đầu tiên là t.

KJii đô vật xuất phát ( sau vật đầu tiên thời gan ‘ữ ) sẽ có thời gian là (t – tộ). Sau đó ta lãm như phương pháp nêu trên.

 • 3. Ví dụ:

VI) 1 Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học. :

Hai người xuất phát cùng một lúc từ hai địa diem A và B cách nhau 100km. Người 1 đi xc máy lừ A đen B với vận lốc 40km 11 .Người 2 đi xe máy lừ B ngược VC A với vận tốc 1 okm h.Sau bao làu hai người gặp nhau? Xác định chỗ gặp nhau dó? (‘oi chuyên dộng cùa hai người là dều.

Hướng dân:

Gọi l lù thời gian hai người đi đên gập nhau.

 • –  Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học. Quàng đường hai người đi được cho đen khi gặp nhau lần lưựl là;

– V, .ĩ- 40r_________________________________________________________________________

S2 V2 7 – I Or

Mặt khác:            S + *2 “ ■

I «=» 40t I l()t ”100 (km) — t2h

 • – Vậy sau 2h thi hai người gặp nhau.

 • – Vị tri gặp nhau cách A: 40.2 =80km

VD2:

Hai xe máy đồng thời xuất phát, chuyên động Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học. đều đi lại gặp nhau. Một xe đi từ thành phố A đến thành phố B, một xe đi từ thành phố B về thành phố A. Sau khi gặp nhau tại c cách A 30km hai xe tiếp tục hành trinh cũa minh với vận tốc cũ. Khi đà tới nơi quy định ca hai xe đêu quay ngay trơ lại và gặp nhau lân hai tại D cách B 36km.Coi AB lã thẳng. Tìm AB và tí số vận tốc cua hai xe.

Hướng Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học. dần:

Ta lập phương trinh về thời gian chơ hai lân gặp nhau:

 • –  Gọi V1.V2 lần lượt là vận tốc cua xe xuất phát từ A và từ B.

 • –  Thời gian từ khi hai xe xuất phái den khi hai xe gặp nhau tại c là:

z x         30 AB-30

………… 37«……..L………………

 • –  rhỡi gian từ lúc hai gặp nhau tại (‘ dền lúc hai xe gặp nhau tại 1) lả:____________________

.IR-.io Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học. I 36

30 I /íS-36 ’ AR I 6 ’/ÍB-6 , ■■■

-I.ấy(l):(2) — AB – 54km , thay vào (1)

V I) 3:                                      ,               ,

Lúc 7 giờ mội người đi bộ từ A đến B với vận lốc 4 kni h. Lúc 9 giờ một người đi xe đạp lừ A đuôi theo với vận lốc 12km h.

 • a.  Tính thời diêm và vị Irí họ gặp nhau.

 • b,  Lúc Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học. mầy giờ họ cách nhau

2 km?

Hưóng dần:

Gọi t (h) là thời gian gặp nhau cua hai người ( kẻ từ khi người di bộ xuất phát).

Vậy thời gian cùa người đi xe đạp là (t – 2) (h)

 • –  Quàng đường người đi bộ đi được là: = Vj/ = 4/

 • –  Quàng đường người đi xe đạp đi được là: = V2(/ – 2) = 12/ – 24

 • – Khi người Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học. đi bộ và người đi xe đạp gặp nhau thi:

1= $2 —»4/ = 12/ – 24 —I = ih

 • –  Vậy hai người gặp nhau lúc 7+ 3 = 10 giờ.

 • –  Vị tri gặp cách A là : * = 51 = = 12Ả7M

b, Lúc mấy giờ họ cách nhau 2km.

THI: Họ cách nhau 2km trước khi gặp nhau:

Gọi t (h) là thời gian kê từ khi người đi bộ xuất phát Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học. đến khi hai người cách nhau 2km, vậy thời gian cua người đi xe đạp khi đó là (t – 2) (11)

 • –  Quàng đường người đi bộ đi được là: •$! = V/ = 4/

 • –  Quàng đường người đi xe đạp đi được là: $2 = V2(/ -2) = 12/ -24

 • –  Ta có :     = 2 — / = 2.75/1

Vậy lúc 9 giờ45 phút thi hai người cách nhau 2km Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học. .

TH2: Họ cách nhau 2km sau khi gặp nhau:

Tương tự ta có: 5Ì = ‘ự = 4/

|0-,=v,(/-2) = 12/-24

Dẻ thấy: $2 -í, = 2 -*/ = 3.25/; = 3/;15

Vậy lúc 10 giờ 15 phút thì hai xe cách nhau 2km.

VI) 4:

Người ta rai đều bột cua một chất dề cháy thành một dai hẹp dọc theo một đoạn Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học. thảng từ A dên B và đông thời châm lữa đôt từ hai vị tri D1, D;. Vị tri thử nhất D] cách A một đoạn bảng 110 chiều dài của đoạn AB, vị trí thứ hai D: năm giữa D.B và cách vị tri thứ nhất một đoạn 1 = 2.2 nì. Do có gió thối theo chiều tử A đến B nên tốc độ cháy lan cua ngọn lửa theo chiêu gió nhanh gấp 7 lần theo chiều ngược lại. Toàn bộ Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học. dai bột sè bị cháy hết trong thời gian ti=60 giây. Nếu tăng I lèn gấp đôi giá trị ban đầu thi thời gian cháy hết là t2=61 giây. Nếu giám I xuông còn một nửa giá trị ban dầu thi thời gian cháy hết lã t3=60 giây. Tinh chiều dài cùa đoạn AB.

Hướng dẫn:

 • –  Đặt chiều dài AB là L, V là vận tốc cháy của ngọn lửa ngược chiều giô. khi dó vận tốc cháy theo chiều Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học. gió sẽ là 7v.

 • –  Các diêm đốt lứa sè chia AB làm 3 phần:

+ phần đầu phía A với chiều dài L 10 sè cháy với vận tốc V.

+ phần giừa có chiều dãi X cháy với vận tốc 8v (do hai ngọn lưa cháy tử hai đầu lại với vận tôc tương ứng là V và 7v).

+ phần cuối có chiều dài 1AL,Xy cháy với vận tốc 7v.

Thời gian cháy hết đoạn AB lã thời gian cháy Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học. lâu nhất của một trong ba đoạn trên đây. Ta xét các khâ năng có thề: a) Trong trường hợp đần khi x=ỉ

 •  Thời gian cháy lâu nhất không phãi là ờ đoạn giừa vi nếu như vậy thi khi tăng X đến giá trị 21 thi thời gian cháy cũng phái tăng gấp đói. tửc là t;=2ti —> màu thuần gt.

 • –  Thời gian cháy lâu nhất cũng không phai lã đoạn phía đầu B vi nếu như vậy thi khi giam / Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học. xuống đến ỉ/2 thì thời gian cháy phai tâng lèn —* mâu thuẫn gt.

 • – Vậy thời gian cháy lâu nhất là ở đoạn đầu và bàng tu t,=yA-=60s (1)

b/ Khi rủng X đển 21, ỉ ương ỉ ự ỉa xét các khá năng:

 • – Thời gian cháy lâu nhất không phãi là phần đầu A vi đoạn này như cũ nên thời gian cháy trên đó không thay đôi.

 • – Thời gian cháy lâu nhất cũng không phái là Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học. đầu B vi đoạn này được nít ngắn lại so với trường hợp trên.

………………. ,  ,                               , ■ , ■ , , ■                                                                                                       2/

 • –  Vậy thời gian cháy lâu nhât chi có thè là đoạn ở giừa: r2 = ỹ- = 616 (2)

t t                     A          r 1507

I ừ (1) và (2) ta tính được chiêu dài cũa đoạn AB: L =       = 5.4m

61

 • 4. Bài tập vận Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học. dụng:

Bài 1: Một người đi bộ khơi hành từ c đến B với vận tốc V1= 5km h. sau khi đi được 211 người ấy ngồi nghi 30 phút, rồi di tiêp về B. Một người khác di xe đạp khới hãnh từ A (AB>CB và c năm giừa A và B) cùng di về B với vận tốc V2 =15km 11 nhưng khới hành sau người di bộ Ih.

 • a. Tinh quàng đường AB và AC biết 2 người đó Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học. đến B cùngmột lúc và khi người đi bộ bát dâu ngòi nghi thi người di xe đạp đà di dược % quàng đường AC.

 • b.  Để gặp người đi bộ tại chồ ngồi nghi, người đi xe đạp phái đi với vận tốc bang bao nhiêu?

Bài 2: Ba người cùng khới hãnh lữ A lúc 811 dế đến B (AB=S=8km) do chi có 1 xe đạp nên người thử nhắt chơ người thử hai đến B với vận tốc V]=16km Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học. 11. rồi quay lại đón người thứ 3. trong lúc đó người 3 đi bộ đến B với vận tốc Vj=4km h.

 • a. Người thứ ba đến B lúc mấy giờ? Quàng đường phãi di bộ là bao nhiêu?

 • b.  Để đến B chậm nhất lúc 911. người thứ nhất bo người thứ hai tại diêm nào đó rồi quay lại đón người thứ ba. Tim quàng đường đi bộ cùa người thír hai và thử 3, người thú’ hai den B lúc mấy giờ Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học. ?

Bài 3. Lúc 611 một xe tai đi từ A về c, đến 61130 một xe tai khác đi từ B về c với cùng vận tốc với xe tãi 1. lúc 711 một ô tô di từ A về c, ô tô gặp xe tài thứ nhất lúc 9h, gặp xe tài thú’ hai lúc 9h30’. Tim vận tốc cùa xe tãi và ò tô. Biết AB = 30km.

Bài 4. Lúc 611 sáng một người đi xe gắn máy từ thành Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học. phố A đi về phía thành phố B ơ cách thành phố A 300km, với vận ốc vi=50km h. lúc 711 một xe ô tô đi từ B về phía A với vận tốc V2=75km 11.

a.Hoi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và cách A bao nhiêu km ? b.Trèn đường có một người đi xe đạp lúc nào cũng cách đều 2 xe trên. Biết răng người đi xe đạp khơi hành lúc 7h. hoi:

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học.”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đặc điểm giải phẫu ứng dụng gân gấp ngón chân cái dài
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giai đoạn tiền hợp đồng trong pháp luật việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đầu tư phát triển kinh tế tỉnh nghệ an thực trạng và giải pháp
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học.
Phương pháp giải một số dạng bài tập chuyển động cơ học.
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart