PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ

Add your review

97.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

97.000

PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ

PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ

fff

PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ

fff

PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ

fff

PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ

fff

PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ

fff

PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ

fff

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LẶP THẠCH TRƯỜNG. THCS.lẠp_ THACH

CHUYÊN ĐÈ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SÒ DẠNG PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ Ờ CÁPTHCS

Người thực hiện: Trần Mạnh Hùng

Đon vị công tác: GV THCS Lập Thạch – Vĩnh Phúc

Đối tượng bồi (lưỡng: HSG iớp 9

Dự kiến số tiết bồi (lưỡng: 16

Lập Thạch, tháng 10 năm 2015

Trần Mạnh Hùng – Trường THCS Lập Thạch – lĩnh Phúc

PHẢN I – PHÀN MỞ ĐÀU.

 • I- LÍ 1)0 CHỌN ĐÊ TÀI:

Một trong những vấn đề rất cơ bân của PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ đại sổ khối THCS là việc nam được các phương trinh sơ cáp đơn giãn và cách giãi nhùng phương trinh đó với nhừng đổi tượng là học sinh đại trà, ngoài ra mờ rộng các phương trinh đó ớ dạng khó hơn, phức tạp hơn đoi với đối tượng học sinh khá – giói.

Thực trạng sổ lượng bài về phương trình vô ti trong SGK. rat ít và là nhùng bài đơn giãn thường đưa về phương trình trị tuyệt đối hoặc binh phương đưa vê phương trinh PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ bậc nhắt một ân, song thực tế theo dời trong các kì thi học sinh giời lớp 9. các đe thi vào lớp 10 THPT chuyên hang năm tỏi nhận tháy chu đề phương trinh vô ti thường xuyên xuất hiện với số lượng bài tương đối nhiều và thường là những bài khó, không đơn gian chì giãi bảng phương pháp thông thường.

Với mồi phương trình vô ti, tùy dặc diêm cụ thè có thê có nhiêu cách giãi khác nhau. Có một số phương trinh PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ vô tì nếu giai bằng phương pháp nàng lèn lũy thừa đê làm mat căn thức thường dẫn đến một phường trình bậc cao. mà phương trinh bậc cao đó việc tim nghiệm nhiều khi không đơn gián chút nào.

Với mong muon tháo gờ một so khó khăn trong quá trình dạy và hoc về phương trinh vô ti, từ dớ nàng cao chất lượng, hiệu qua giáo dục. Sau dây tòi xin mạnh dạn trinh bày nhùng suy nghĩ cùng như nhũng gì mà tôi tim hiểu PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ , tham khảo, đà từng áp dụng về phương trinh vô ti qua đề tài ‘Thương pháp giãi một so dụng phương trình vô ti ỡ cấp TIICS " kinh mong quý thay cò cùng các bạn đóng góp ý kiên cho tôi đê đề tài được áp dụng rộng rãi hơn.

 • II- MỤC ĐÍCH NGHIÊN cứu CÙA ĐÊ TÀI:

 • – Nham trang bị cho học sinh một sổ kiến thức về giãi phương trình vô ti từ đó phát triển năng lực tư duy, nâng cao chat lượng môn toán PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ , giúp các em tiếp thu bài một cách chù động, sáng tạo và là công cụ giãi quyết nhùng bài tập có liên quan đến phương trinh vô ti.

 • – Tạo ra được hứng thủ học tập cho học sinh khi làm bài tập trong SGK. sách tham khao giúp học sinh giai dược một so bài tập.

 • – Giai đáp được những thắc mẳc, sữa chửa được những sai lam thường gặp khi giãi phương trình vô ti trong quá trinh dạy và học.

 • – Giúp học PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ sinh nắm vừng một cách có hệ thong các phương pháp cơ ban và áp dụng thành thạo các phương pháp đó vào giãi bài tập.

 • – Thông qua việc giãi phương trinh vô tĩ giúp học sinh thấy rõ mục đích của việc học toán và học tot hơn các bài tập về phương trinh vô tí. Đong thời góp phan nàng cao chất lượng và hiệu quá giáo dục.

 • III- PHẠM VI NGHIÊN cứu – ĐÓI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:

Trần Mạnh Hùng – Trường THCS Lập Thạch – lĩnh Phúc

Phát triển năng lực tư duy toán học của PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ học sinh thông qua các bài toán giãi phương trình vô ti đoi với học sinh THCS.

Đe tài này áp dụng đối với học sinh THCS chù yếu là Đội tuyên HSG khối 9 luyện thi HSG cấp tinh và thi vào THPT chuyên.

 • IV- CÁC PHƯƠNG PHẤP NGHIÊN cứu VÀ TIÊN HÀNH:

 • 1. Phương pháp nghiên cứu:

+ Tham khao thu thập tài liệu.

+ Phân tích, tòng kết kinh nghiệm.

+ Kiêm tra kết quá chat lượng học sinh.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ + Đưa ra bàn luận theo tô. nhóm chuyên môn. cùng nhau thực hiện.

+ Phương pháp điều tra. trác nghiệm.

+ Ngoài ra tôi còn sử dụng một so phương pháp khác.

 • 2. Phương pháp tiến hành:

Thông qua các dạng phương trinh vô ti cơ bản đưa ra phương pháp giãi, hướng khác phục những sai lam thường gặp và dưa ra các dạng bài tập tự giãi.

PHÀN II- NỘI DUNG CỦA ĐÈ TÀI

 • I- Cơ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ SỜ LÝ LUẬN:

Như chúng ta biết Toán học là một môn khoa học công cụ, nó giừ vai trò chú đạo trong các nhà trường cũng như doi với các ngành khoa học khác. Toán học như một kho tâng tài nguyên vô cùng phong phú và qui giá nếu ai đà di sâu tim hiêu, khai thác thi sỗ thay rat mê say, ham muốn khám phá và thay được Toán học cũng thú vị, làng mạn không kém nhừng môn khoa học khác.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ Các bậc phụ huynh, các thay cô giáo, các thế hệ học sinh luôn mơ ước học giỏi bộ mòn Toán, tuy nhiên dè đạt được diều dó thật chảng dễ dàng gi. Hiện nay, trong các nhà trường đặc biệt là nhà trường THCS, ngoài việc dạy kiên thức cơ bân cho HS thi việc dạy cách học, cách nghiên cứu và phát triên kiến thức cho các em rất được chú trọng.

Với mong muốn giúp các em học sinh hiểu bài cơ bán PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ và ngày một say mê bộ mòn Toán, bàn thân mỗi người giáo viên phải tự minh tim ra nhừng phương pháp giãi sao cho phủ hợp với từng đối tượng học sinh và kích thích lòng ham muốn học Toán của các em, từ dó tim ra được nhũng học sinh có năng khiếu về bộ môn này, đè có thê bồi dường các em trơ thành nhũng học sinh giói, có ích cho xà hội.

Phương trinh là một mang kiến thức quan trọng trong chương trình PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ Toán phô thông. Giãi phương trình là bài toán có nhiêu dạng và giãi rất linh hoạt, với nhiều học sinh kê cá học sinh khá giòi nhiều khi còn lúng túng trước việc giái

Trần Mạnh Hùng – Trường THCS Lập Thạch – lĩnh Phúc

một phương trinh, đặc biệt là phương trinh vôi ti.

Phương trình vô tì là một dạng phương trinh không mẫu mực, đê giai dược phương trình vô ti đòi hỏi người học phái có một nen tâng kiên thức vừng vàng, tư duy sáng tạơ, biết phàn tích, tòng hợp PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ nhiều loại kiên thức đà học từ đó tim ra hướng giái quyết chơ từng dạng bài cụ thè, đặc biệt là can năm chắc các dạng phương trinh vô tì và phương pháp giãi từng dạng đó.

Phương trình vô ti là một dạng phương trinh hay và khó. việc giãi phương trinh vô ti đánh giá được năng lực giãi toán và năng lực tư duy toán học của người học nên phương trinh vô ti luôn được xuất hiện trong các đe thi học sinh giòi cùng như PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ trên các tạp chí toán học.

Vì vậy, việc trang bị cho học sinh, đặc biệt là đội tuyên HSG những kiến thức liên quan đen phương trinh vô ti kèm với phương pháp giãi chúng là rat quan trọng nên tôi xin trình bày đe tài: "Phương pháp giải một số dạng phương trình vô ti ờ cấp THCS "

Trong đe tài. tôi đưa ra một sổ dạng phương trinh vô ti cơ bân và phương pháp giãi, phù hợp với trình độ của PHƯƠNG PHÁP GIẢI Phương trình vô tỷ học sinh ThCs.

Trang bị cho học sinh một số dạng toán vả phương pháp giãi phương trinh vô ti cơ bàn áp dụng đê làm bài tập.

Rút ra một số chủ ý khi làm từng phương pháp.

Chọn lọc một so bài tập hay, phù hợp cho từng phương pháp giải, cách biến đôi.

Vận dụng giài các bãi toán có liên quan den phương trinh vô tí.

Tòi hy vọng de tài này sè giúp ích cho học sinh ờ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ trường THCS, đặc biệt là dội tuyên HSG trong việc học và giài phương trình vô tỉ. Qua đó các em có phương pháp giãi đúng, tránh được tinh trạng định hướng giãi bài toán sai hoặc còn lúng túng trong việc trình bày lời giai, giúp học sinh học tập tích cực hơn. đạt kêt quả cao trong các ki thi học sinh giòi các cap, cùng như thi vào THPT chuyên.

 • II- Cơ SỜ THỰC TIỀN:

Trong chương trinh Toán THCS, phương pháp giải phương trình vô tỷ các bài toán về phương trinh vô ti được đe cập đen không nhiều, nhưng nó lại có rat nhiêu dạng và có vai trò rắt quan trọng trong tat cà các ki thi. Các bài toán dạng này đòi hòi học sinh phái năm chắc và vận dụng thật nhuần nhuyễn, có hệ thống một số kiến thức khác như: phương trình bậc nhát một ân. phương trinh tích. ĐK của một số loại biêu thức…Nó nâng cao khả năng vận dụng, phát triền khá PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ nâng tư duy cho HS, ngoài ra nó còn là một trong những kiến thức được sư dụng thi HSG. thi tuyên sinh vào lớp 10 PTT H chuyên dưới dạng bài tập khó.

Trên thực te, với kinh nghiệm bản thân trong nhiều năm giáng dạy Toán 9 và ôn thi vào lớp 10 THPT tôi thấy HS thường không giãi được hoặc mac một số khuyết diêm sau khi giai phương trinh vô ti như:

– Thiếu hoặc sai ĐK cùa phương trinh (chù yen ỉ à PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG

Trần Mạnh Hùng – Trường THCS Lập Thạch – lĩnh Phúc TRÌNH VÔ TỶĐK cùa củn thức).

 •  Chi giải được dạng phương trinh đơn giàn trong SGK.

 • – Khi binh phương hai vế cùa phương trinh đê làm mat CBH thường các em không tim ĐK đê cả hai vế đều dương.

 • –  ơ dạng phức tạp hơn thi các em chưa có điêu kiện nghiên cứu nên kĩ năng giai rat hạn chế, các em thường không có cơ sờ kiến thức đê phát triên phương pháp giãi.

 • – Có rat ít tài liệu đề cập sâu về dạng phương trình PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ này.

 • – Không đổng đều về nhận thức trong một lớp nên việc phát triển kiến thức về phương trinh vô ti trong các tiết dạy là rat khó.

Qua kết quà kháo sát. kiêm tra trước khi áp dụng đề tài với 35 học sinh tôi thay kết qua tiếp thu về giãi phương trình vô ti như sau:

<<<123>>>

Diêm dưới 5

Điểm 5-6

Diềm 7 – 8

Diềm 9 – lơ

SL

%

SL

%

SL PHƯƠN

%

SL

%

18

51.4

12

34.3

4

11.4

1

2.9

Một trong những nguyên nhàn dần tới những khó khăn trên cua HS đó là các em chưa phân biệt được các dạng phương trình vô ti và phương pháp giãi nó, việc tim tòi, khám phá về phương trinh vô tì cùng gặp rat nhiều khó khăn vì các tài liệu về phương trinh vô ti cùng chưa PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ nhiều.

Đê giúp các em HS nắm dũng, nám chác từng dạng và phương pháp giãi từng dạng từ đó phát triển năng lực tư duy nham đem lại niêm vui và hứng thú học tập cho học sinh, tôi mạnh dạn viết chuyên đe "Phương pháp giát một so dạng phương trình vô ti cơ hàn ờ cap THCS " áp dụng cho đội tuyên HSG khối 9 với hy vọng phan nào tháo gờ nhưng khó khăn cho các em HS khi gặp dạng phương trinh này vả PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ cũng là một tài liệu nhỏ đè tham khảo đối với các bạn đồng nghiệp.

 • III- NỘI DUNG CÙA DẺ TÀI:

A- PHƯƠNG PHẤP GIAI MỌT SÕ DẠNG PHƯƠNG TRÌNH VÓ TI cơ BẤN:

Trần Mạnh Hùng – Trường THCS Lập Thạch – lĩnh Phúc

1. Phương pháp nâng lên luỹ thừa: a) Dạng 1: yjf(.x) = c (1) (c ỉà hăng sổ. Đây là dạng đơn gian nhất của PT vô ti

Sơ đồ cách giai:

 • – Nen c < 0 phương trình PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ (1) vô nghiệm.

 • – Neu c = 0 thi (1) ** f(x) = 0. Giài phương trinh này ta tìm được nghiệm cua (1)

 • – Neu c> 0 thi (1) ** f(x) = c;. Giai PT này ta tim được nghiệm cùa (1)

Ví dụ 1: Giãi phương trinh: V.v: + 5.V + 6 = ơ

Gợi ý: Ta có: V.v2+5x+6 = 0 « A-‘ + 5x + 6 = 0 « x=.3 _2 <TM)

Vậy tập nghiệm của phương trình là PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ s = { ”3: “2;

Ví dụ 2: Giãi phương trinh: a/a-: – 3.V +1 = 5

3.V + 1 = 25« A’ – 3.V – 24 = 0 «

Gợi ý: Ta có:

Vậy tập nghiệm cua phương trình là: 5 – ?

b) Dạng 2: slf(x) = g(x)

Ễig(x)ằ0

Sơ đồ cách giai

&                             l(x) = Ịg(x)Ị*

Ví dụ 1: Giãi phương trinh : V-v + 3 PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ =x-3

(1)

Gợi ý:        ĐK: X – 3 £ 0 ~ X 3

Ta có: (1)~ x+3 = (x-3)2 ~x2-7x + 6=0 ~ (x-l)(x-6) = 0 <=>

Vậy phương trinh có nghiệm duy nhắt X =6.

Ví dụ 2: Giai phương trinh: A + Va–1 = 13            (1)

Gợi PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ ý: Ta cộ: (1) « Ự.V -1 = 13-A- (2) ịv-12 0          ịvăl

 • I. –     „ « I * « 1 s A- s 13

 • (13-a >0     (a-<13

Binh phương hai vế của (2) ta được : (2) -V -1 = (13 – A-)* « A- – 27 X+170 = 0

X-ỈO = O x-Ị7 A- = 1O

«« (X-10 ị(X -ỉ7) = 0 ««            _                  _

= 0 ~         a– = 17

Chi có PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ -V =1° thỏa mãn đk. Vậy nghiệm

cua phuơng trinh là -V = 10 c) Dạng 3: y/f(x) = ựg(A-)

Chuyên để: Phương pháp giải một sô dụng phương trình vô ti ờ cap THCS

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo thực tập tổng hợp công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển ict việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dịch Vụ Kinh Doanh Karaoke Tại Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHẦN TỈ LỆ THỨC MÔN ĐẠI SỐ LỚP 7.
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghị Định Về Quản Lý Chất Lượng Và Bảo Trì Công Trình Xây Dựng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chiến lược kinh doanh công ty cổ phần thương mại và đầu tư poscom giai đoạn 2020 2030
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ
PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart