Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài

Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài

fff

Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài

fff

Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài

fff

Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài

fff

Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài

fff

Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài

fff

LÒI CẢM ƠN.

KHOA LUẠT

Trong quá trinh tiến hành và hoàn thành khóa luận này, ngoài sự lố lực của băn thân, tôi đà nhận đirợc sự quan tàm giúp đờ của các thay cò trong khoa Luật, nliảt lã các thay cỏ thuộc tổ Kinh te – Quốc te. Đặc biệt lã sự chi bão, hưởng đản tận tinh. chu đáo, đay trácli nhiệm của giảng viên Trần Thị Vân Trà. Nhân dịp nãy cho phép tói được bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sac tới quý thay cỏ. Đong thời tôi xin hứa sè tiếp tục cổ gang trên bước dưỡng cóng tác đê xúng đáng vởi sự quan tâm diu Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài dắt của quý thay cỏ và cò giảo hướng dần.

Ngoài ra. tói cùng mong muon bây tô sự biết on đối với gia đinh, bạn bẽ đà dành cho tói nhiều sự quan tâm ini ái. giúp đờ tói hoàn thành tỗt công trinh nghiên cửu nãy.

lình, tháng 5/201Ị

Trang

A – Mờ đẩu

  • 3.  Mục đích và nhiệm vụ nhiên Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong hợp

đồng dân sự có yếu tố nước ngoài cứu cùa đề tài

B- Nội dung

Chương 1: Lý luận về xung đột pháp luật trong họp đổng dân sự có

yểu

tố nước ngoài

  • 1.2.  Xung đột pháp luật trong họp đổng dân sự Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài có yếu tố nước ngoài…. 11

sự có yêu tô nước ngoài ờ một sô quốc gia

  • 2.2.    Phuong pháp giái quyết xung dột pháp luật trong họp dong dân

sự có yếu tố nưóc ngoài ò’ Việt . Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài Xam

Chuông 3: Hướng hoàn thiện các quy định cứa pháp luật Việt Nam về

giài quyết xung đột pháp luật trong hợp đổng dân sự có yếu tô nưóc

ngoài

  • 3.2.    Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giãi quyết xung dột pháp luật

trong họp đồng dân sự có yểu tố nước ngoài Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài

  • 3.2.2.  về quỵ định căn cứ áp dụng pháp luật đề giãi quyết xung đột pháp luật về năng lục pháp luật và nâng lực hãnh vi giao kểt họp dồng doi VỚI người nước ngoái là người không có quốc tịch và người nước ngoài có

hai hay nhiều quốc tịch khác nhau

  • 3.2.4.       Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài Quy dinh về van de áp dụng pháp luật nước ngoài trong họp dong 63

3.2.5

quy định dãn chiêu 11 ong họp dõng có you lõ nước ngoài

c – Kct Luân

Tùi liíhi thum Lhùn

A-MỚ ĐẤU

1. Tinh cấp thiết cùa đề tài.

Thực hiện còng cuộc đồi mới đất nước do Đáng Cộng sán Việt Nam kliời xướng và lành đạo (từ Đại hội VI tháng 12 năm Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài 1986). tiếp tục dầy mạnh còng nghiệp hóa, lũện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế khu vực vã thế giới. Việt Nam đà đạt được những thành tựu quan trọng tiên tầt cã các linh vực chinh trị. ngoại giao, kinh tế – xà hòi. an ninh quốc phóng. Đến nay. Việt Nam đ<ì có quan hệ ngoại giao với hơn 170 nước trên thế giới; có quan hệ họp tác kinh tế. tài chính, tin dụng VỚI hơn Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài 200 tổ chức quốc te và diếu đàn quốc te: có quan hệ buôn bán với hơn 100 nước, trong đó với hơn 60 nước đã ki kết Hiệp định về thương mại ở cấp Chinh phũ. Tháng 7 năm 2000 đà ký kết Hiệp định tlnrong mại Việt – Mỳ. Sau đó. Việt Nam đã tích cực đâm phán và gia nhập Tò chức Thương mại the giới (WTO) năm 2005. Hiện nay. trong hoạt động tương trợ tư pháp quốc te trên đây đủ Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài các linh vực, Việt Nam đà ký 26 Hiệp định tương trợ tư pháp với các nước trong đó 15 Hiệp định điêu chinh tương trợ tư pháp về dân sự. thương mại.

Cũng tir sau khi nước ta gia nhập Tỏ chức Thương mại The giới, người nước ngoài và tái săn của họ ở nước ta nhiều hơn. cóng dãn nước ta ở nước ngoài cũng tăng lẻn đáng kê. Cùng VỚI đó. so lượng klrách du lịch nước ngoài và người Việt Nam định Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài cư ở nước ngoài nhập cành Việt Nam cùng ngày một gia tâng. Từ đó phát sinh moi quan hệ giừa cóng dân. pháp đói hói phái được pháp luật các nước điều chỉnh. Các quail hệ về hôn nhàn và gia đinh, thừa ke… đặc biệt lã quan hệ họp đong có yếu tố nước ngoài trong các năm qua cũng tâng lên.

Như    vậy. cùng với nhịp đò                 phát triền mạnh mè cùa các

quan hè kinh

tế – thương Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài          mại có yếu tố nước ngoài trong bối cành năng đòng tại các quốc

gia hiên nay. đà lãm phát sinh ngày càng nhiều các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, trong đó phai kè đến quan hệ hop đồng dân sự có yểu tố nước ngoài. Tình     lìinlì     dó

tất yếu sè kéo theo những hàu qua            làm phát sinh

các vụ tranh chap về các      van đe liên quan den hop đồng dánsự có yếu Phương pháp

giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài tố

nước ngoài đòi hỏi phải được giãi quyết kịp thời, van đe này chi có thê giãi quyết được khi có đũ cơ sờ pháp lý càn thiết cho cơ quan nhã nước có đủ thảm quyên xem xét vụ việc.

Khác với việc giai quyết quan hê họp dồng thông thường, việc giải quyết quan hệ họp dồng có yếu tố nước ngoài thường liên quan đến việc chọn luật áp dung vì nó xây ra hiện tượng “xung dột pháp luật". Vì vậy. việc Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài nghiên cứu vấn dề pháp lý về phương pháp giãi quyết xung đột pháp luật trong hợp dồng dân sự có yểu tố nước ngoài hiện nay ờ Việt Nam cùng như ờ các nước là điêu rat can thiết. Các phương pháp giãi quyết nãy được ghi nhận trong hệ thong pháp luật quốc gia cũng như các Điều ước quốc tế mã các nước Lã thành viên.

Trong bơi cành mở lộng quan hê quốc té theo xu hướng hội nhập cùa

.!.;*♦ IX «.m.x: Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài – đinh các quan hệ liên quan đến hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài, thúc đầy pliát triển kinh tế và hội nhập kinh tể quốc tề cùa Việt Nam trong thời kỳ mới. Bèn cạnh đó. việc tìm hiểu pháp luật cùa một số nước về vần đề này có ý nghĩa tliiết thực trong việc hoàn thiện thêm các quy đinh cùa pháp luật Việt Nam diều chinh lình vực này.

Từ những lý do trên, tỏi lựa chọn vấn để: “ Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng dân sự có yếu tổ nước ngoài ” làm để tài cho luận vãn tot nghiệp của minh. Đe tãi có ý nghĩa thiết thực về phương diện lý luận và thực tiễn.

2. Tình hình nghiền cứu cùa đề tài.

Ớ nước ta. vấn đề họp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài mặc dù đà được một so nhã nghiên cứu quan tàm. nỉnmg cãc còng trinh mang tinh chất chuyên khảo về Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài vấn đề này còn rất khiêm tốn vấn đề hợp đồng (Làn sự có yểu tồ nước ngoài chi là một phan nồm trong các công trinh nghiên cứu như chuyên đề. luận vãn tốt nghiệp Cữ nhân, luận văn Thạc sì và một số bài nghiên cứu đăng tiên các tạp clú chuyên ngành.

Sau klũ Bộ luật dân sự năm 1995 ra đời đà có những còng trinh khoa học nghiên cứu liên quan đền vấn đề này. Tiêu biểu: Luận văn tốt nghiệp cừ nhan Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài hiật "Bước đầu tìm hiêu cóc quy định cùa Bộ luật dân sự Việt Nam Ỉ995quan hệ dân sự có yểu tồ nước ngoài" (năm 1996) cùa Đinh Trọng

3

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
an investigation on the use of pictures in teaching english vocabulary to high school students
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
34.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu thành phần alkaloid trong cây hoàng liên ôrô  khoá luận tốt nghiệp đại học
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ phát triển hợp tác xã nông nghiệp tỉnh tuyên quang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn phát triển vùng nguyên liệu mía của công ty cổ phần mía đường lam sơn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Vẽ kỹ thuật 1 (Nghề Bảo trì thiết bị cơ điện Trình độ Trung cấp)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Sold by
@ xcnguyen220
Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài
Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart