Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết

Add your review

97.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

97.000

Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết

Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết

fff

Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết

fff

Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết

fff

Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết

fff

Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết

fff

Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết

fff

Chuyên đề : "Phươngpháp so sánh quy luật di truyền liên kết vói quy luật di truyền phân ly dộc lộp. Cách giai hài tập di truyền liên kết "

PHÂN I: MO ĐÂU

 • I. Lí DO C HON ĐÊ TÀI


 • 1. Cơ sỡ lí luân

Sinh học là bộ môn khoa học thực nghiêm có vi trí hểt sức quan trọng trong hê thống tri thức khoa hoc cua nhân loai, có ý nghía thiết thực với đời sổng, kinh tể và xà hội loài người, giúp học sinh cô kiến thức sau này ứng dụng trong sân xuất và đời sống sa u này. Trong hê thống Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết chương trình Sinh học cap THCS nói chung và Sinh học lớp 9 nói riêng, bèn canh những kiến thức thuộc về lí thuyết được mỏ ta còn co mang kiến thức không kem phẩn quan trọng là bài tâp sinh học.

Mặt khác sinh học là một bộ môn khó và mang tính chất trừu tượng cao vi nó nghiên cứu về các cơ thê sống, các quá trinh sống và đặc biệt nó gắn liền với hoạt dộng thực tiền cùa con người. Vi vậy nắm bất tốt Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết các kiến thức sinh học sè góp phần nâng cao đời sống loài người. Đồng thời việc tìm ra phương pháp nâng cao chất lượng dạy học là một vấn dề cực ki quan trọng. Nhiêm vụ cua người giáo viên ngày nay không nhùng phai cung cap cho học sinh một vốn tri thức cơ ban mà quan trọng là còn phai trang bi cho học sinh kha năng tự làm việc, tự nghiên cứu để tỉm hiểu và tự chiếm lình tri thức. Trong những năm qua sự phát Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết triển trỉ tuê học sinh ngày cang tăng nhanh chóng, nhu cẩu học tâp các môn học ngày càng nhiều. Bộ mòn Sinh học trong nhà trường cùng không ngừng bổ sung, di sâu và mơ rộng. Nhiều nội dung trước đây (từ năm 2005 trơ về trước) thuộc chương trình lớp 11 và 12 thỉ hiên nay (theo chương trình thay sách giáo khoa từ 2002 – 2003) lai được đưa vào chương trình lớp 9. Chỉnh vì vây bô món Sinh học lớp 9 Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết không nhùng dược mơ rộng về lí thuyết mà côn có nhiều dang bài tap nhàm kiểm tra kha năng vân dụng các kiến thức lí thuyết cua học sinh.

 • 2. Cợ sợ thực tiễn

Qua thực tiền giang day bộ môn Sinh học ơ trương THCS Yên Lạc, tôi nhân thấy học sinh có nhiều vướng mắc, lúng túng trong vi.êc học tâp bộ mòn. Phần lớn các em coi đây như một môn học phụ nên không dành nhiều công sức học tap một cách nhiêt Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết tình. Nhắt là đối với lớp 9 lai là lớp cuối cap trung học cơ sỡ,các em phai chuẩn bi cho kì thi vào lớp 10 trung học phổ thông với ba môn công cụ là Ngừ văn,Toán và Tiểng Anh. Chính vì áp lực như vây nên dường như ca phụ huynh và học sinh đểu không mấy chú ý dển bộ mòn Sinh học nói chung và chương trình bổi dường học sinh gioi nói riêng. Bên canh đó thỉ yêu cẩu giai bài tap trong Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết dể thi học sinh gioi các cap lai rat cao. d.ăc biềt là bài tap về các quy luật Trường THCS Yên Lạc – tó Khoa học tự nhiên năm học 20ỉ 5 – 2016 Giáo viên LẺ SY 1 CƯƠNG

Chuyên đề : "Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết vói quy luật di truyền phân ly dộc lộp. Cách giai hài tập di truyền liên kết "

di truyền, có thể nói không có đề thi học sinh giòi nào lai Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết thiểu đi phẩn kiến thức này.

Bên cạnh đó kha nâng tư duy, ghi nhớ còn rất hạn chế, học sinh còn nhiều vướng mắc, lúng túng trong giãi bài tập. đặc biệt là bài tập có sự tư duy logic, cần sự tính toán nhanh nhạy hay nhũng dạng bài tập na ná giống nhau đế đánh lừa thì học sinh côn hay bị nhầm lần. trong đó có dạng bài tập về di truyền độc lập và di truyền liên kết. Vi vậy. Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết trong nhiều năm trơ lại đây số lượng học sinh của trường đạt giái cấp Tinh còn chưa nhiều. Đề dạt được mục tiêu cao trong bồi dường học sinh giòi thi vấn đề chọn phương pháp giáng dạy cho học sinh ơ đội tuyến là rất cần thiết và quan trọng.

Xuất phát từ thực trang đó tôi muốn tỉm một giãi pháp gitip các em học sinh không bị nhầm lẫn khi gặp dạng bãi tập quy luật di truyền, đồng thời giúp học sinh giãi bài tập quy Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết luật di truyền một cách tự tin và thành thục nên tòi manh dan viết chuyên đề: “Phươngpháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giãi hài tập di truyền liên kết

 • II. MỤC ĐÍCH CỦADÊ ĨÀI

 • –  Thông qua bài giang kiến thức cơ ban giúp học sinh hiếu và nắm vừng, khắc sâu kiến thức, hiếu và so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly dộc lập. đồng Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết thời nhận dạng dược bài tập quy luật di truyền liên kết. Qua đó học sinh cũng khắc sâu kiến thức li thuyết về quy luật di truyền độc lập cua Menden và quy luật di truyền liên kết eũa Moocgan. Cách giăng này khác với giang dạy đại trà trên lớp.

 • – Coi đề tài là một tài liệu đế nghiên cứu và tham kháo cho dồng nghiệp và học sinh.

 • III. ĐÓI TI. Ơ5G VÀ KHÁCH THE XGHIÊX CI. I

 • 1. Dối tượng nghiên cứu

 • – Hướng Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết dần học sinh phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. đồng thời nhận dạng được bài tập quy luật di truyền liên kết. dựa trên cơ sơ lí thuyết đà học.

– Rèn kỳ năng giãi bài tập quy luật di truyền liên kết, từ đó nâng cao khá năng tư duy trim tượng và phân tích cùa học sinh.

 • 2. Khách thề nghiên cứu

 • – Học sinh gioi lớp 9 trường THCS Yên Lạc

 • – Giáo viên Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết trực tiếp giăng dạy bộ mòn Sinh học lớp 9.

Chuyên đề : "Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật dì truyền phân ly dục lụp. (’ách giai bài tập di truyền ỉiên két "

 • IV. NHIỆM VỤ NGHIÊN củv

 • –  Tim hiểu Ihực trạng khi giáng dạy học sinh giỏi môn Sinh lớp 9 ờ nội dung quỵ luật di truyền dộc lập cua MenĐen và quy luật di truyền liên kết cua Moocgan.

 • –  Phân tích kiến thức cơ bán Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết là cơ sớ cho việc xây dựng các phương pháp giai bài tập củng như cách nhận dạng bài lập đề tránh nhầm lãn.

 • – Phương pháp nhận dạng quy luật di truyền liên kết cua Moocgan.

 • –  Kiêm chứng các giãi pháp đà đưa ra trong chuyên đề vào thực liền giáng dạy bồi dường học sinh gioi.

 • V.  PHI ONG PHÁP NGHIÊN (Tì

 • 1. Nghiên úruTUhuyếl

Nghiên cứu nhừng lài liệu liên quan đến đề lài: SGK- SGV Sinh học 9. Câm nang ôn luyện Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết Sinh học. Phương pháp giái bài tập Sinh học, các dề thi học sinh giói cùa các tinh …

 • 2. Điều tra cơ bân

 • –  Điều tra chất lượng học tập cùa học sinh:

+ Đối tượng điều tra: Học sinh lớp 9

+ Hĩnh thức kiêm tra: kiếm tra viết so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập, giãi bài tập quy luật di truyền lien kết cùa Moocgan thông qua bài học. bài kiêm tra Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết 15 phút, kiềm tra 1 tiết.

 • –  Diều tra tình hình giáng dạy cũa giáo viên:

+ Trao đôi trực tiếp với giáo viên dạy môn Sinh học trong trường và một so đồng nghiệp trường bạn.

I )ự một sỗ giờ thao giang.

 • 3. Phương pháp thực lìghiệiìì

 • – Dạy trong thời gian bồi dường học sinh gioi

 • – I .ồng ghép dạy trong các tiểt học về các thí nghiệm cua MenDen và Moocgan.

Chuyên đề : "Phươngpháp so sánh quy Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết luật di truyền liên kết vói quy luật di truyền phân ly dộc lộp. Cách giai hài tập di truyền liên kết "

PHẢN II. NỌI DUNG CHUYÊN ĐÈ

A, Kiến thức cơ bàn về quy luât di truyền liên kết của Moocgan:

 • – Nội dung: Di truyền liên kết là hiện tượng các gen cùng năm trên một nhiễm sắc thê hình thành nhóm gen liên kết, cúng phàn li và cùng tồ hợp trong quá trinh phát sinh giao tử và thụ tinh, Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết số nhóm gen liên kết thường tương ứng với số nhiễm sắc thề dơn trong bộ nhiễm sắc thế đơn bội cũa loài.

 • – Thi nghiệm: Moocgan cho lai hai dòng mồi giấm thuần chung thân xám. cánh dài với thân den, cánh cụt được FI toàn thân xám. cánh dài. Cho mồi đực FI lai phân tích với mồi cái thân đen. cánh cụt thu được Fb có ti lệ kiêu hình là: 1 xám. dài : 1 den, cụt

Giúi thích thi Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tâp di truyền liên kết nghiêm:

Hước ỉ: Quy ướcgen:

Vi p thuần chung thân xám. cánh dài và thân đen. cánh cụt và F1 toàn thân xám. dài.

 • –  Xét riêng tửng cặp tính trạng ta có:

 • –  Thân xám lã trội, ký hiệu: A. thân đen là lặn. ký hiệu: a

 • –  Cánh dài là trội, ký hiệu: B. cánh cụt là lặn. ký hiệu: b

(F1 dị hợp tữ 2 cặp gen (tức Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết Aa, Bb)

Bước 2: biên luận xác định kiêu gen P:

Trong lai phân tích: Fb phàn ly theo tý lệ: 1 Xám. Dài : 1 Đen. Cụt (tý lệ 1 : 1) chứ không phãi là 1 : 1 : 1 : 1 , mặc dù dày là phép lai phàn tích cùa 2 cặp tính trạng.

Fb có 2 tó hợp = 2 loại giao tư X 1 loại giao tử.

Trong khi đó ruồi cái đen Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết . cụt (kiểu hình lặn) chi cho 1 loại giao tữ ab , như vậy mồi đực F1 phai cho cho 2 loại giao tư AB = ab = 50% ( khác với F1 cho 4 loại giao tữ như trong phàn ly dộc lập cùa Menden)

Như vậy: Trong quá trình phát sinh giao tư ớ mồi đực Ft:

 • •   Gen A và B dã di truyền (phân ly) cùng nhau do cùng nảm trên 1 nhiễm sắc thể ki hiệu lã AB

 • •   Gen Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết a và b luôn di truyền (phân ly) cùng nhau phàn ly củng nhau do cùng nằm trên nhiễm sắc thê tương đổng còn lại, kí hiệu là ab_

ỉậy 2 Tinh trạng màu thân vù độ dài cành đà di truyền liên kết với nhau.

Điểu đó chứng to gen A và gen B , gen a và gen b phái cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thề (tức AB và ab) hay côn gọi là liên kết gen.

Vi vậy ta có Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết kiều gen p như sau:

Trường THCS Yên Lạc – tỏ Khoa học tự nhiên năm học 20ỉ 5 – 2016 Giảo viên LẺ SY 4 CƯƠNG

Chuyên đề : "Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết vói quy luật di truyền phân ly dộc lộp. Cách giai hài tập di truyền liên kết "

A f’      ……

 •  p thuần chung thân xám. cánh dài có kiêu gen:–.

AB

x.                           , ,ab Phương pháp so sánh quy luật di

truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết

 •  p thuàn chung thân đen. cánh cụt có kiêu gen:–

ab

Bước 3: Lập sư đồ lai:

X                              ab z4

p(t. c) :        –(xám. dài) X–(đen. cụt)

AB               ab

Gp :        AB ab

F i :                      –(xám . dài)

ab

Lai phân tích:

-X -42? z ,ab

–(xám _Phương pháp so _ sánh quy _ luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết , dài) X cái -— (đen. cụt)

ab                     ab

G : 1/2 AB , 1/2 ab

1 ạb


Fb :        1:1 77

ab              ab

Tì lệ kiều hình :    1 xám. dài :            1 đen. cụt

lây: “ Di truyền liên kết là hiện tượng ỉ nhóm tinh trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên 1 NST cùng phân li trong Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết quá trình phân bào ”.

Chuyên đề : "Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết vói quy luật di truyền phân ly dộc lộp. Cách giai hài tập di truyền liên kết "

B5 l’hãii biet điiih hiát phân ly dôc lâp và hiA yăp linh trụng*___________________________

<<<123>>>

Di truyền phân ly độc lập

Di truyền liên kết

p (t/c):

AABB (V, T) X aabb (X, N)

Gp : Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết 1 AB 1 ab

P(t/c):

, ■’,     ,,.v „      .ạb      .  .„

—(xám, dài) X — (đen, cut) AB ạb

Gp: 1 AB     _         1 ab

* 1          AB                  1

F1 : min–(100% xám . dài) ab

Lai phân tích:

Fi: AaBb (V,T) X aabb (X,N)

G: Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết 1/4AB, l/4Ab, 1.4aB. 1 4ab lab

Fb : lAaBb : lAabb : laaBb : laabb

Lai phân tích:

F1 3       (X.D) X ?        (Đ,C)

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Cô dâu tỷ phú hồng châu
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đề xuất giải pháp phát triển kinh tế hộ gia đình địa bàn huyện Võ Nhai.
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hồng hà
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bộ môn công nghệ Portal – Bài tập lớn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
9.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Máy gia tốc van de graff
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
9.000
Sold by
@ xcnguyen220
Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết
Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart