QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT HÀNH TIỀN GIẤY

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT HÀNH TIỀN GIẤY

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT HÀNH TIỀN GIẤY

fff

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT HÀNH TIỀN GIẤY

fff

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT HÀNH TIỀN GIẤY

fff

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT HÀNH TIỀN GIẤY

fff

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT HÀNH TIỀN GIẤY

fff

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT HÀNH TIỀN GIẤY

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

KHOA KINH TÈ CHỈNH TRỊ

Tiêu luận

Môn: Kinh tể Chính trị

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT HÀNH TIÈN GIẤY

Họ tên: Nguyền Thị Huyền Thương

Lớp: Pháp 2 – NNTM2 – K49 Giáo viên: Th.Sĩ Vũ Thị Quế

Anh

HÀ NỘI, THÁNG 5 NĂM 2010

MỤC LỤC

TÀI EIÉU..ĨHAM. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT HÀNH TIỀN GIẤY KHAO..-NgHỴ.ên.tắc.Dhálhànli.diraưêrfnA«A»iỂftỂvtaBệiAiáậ

3…….1.  .2…………………..Nguyên ■ tãc. pliáx -hãnh tiền. -CÓ dam litoibahgt

himgdw

  • 2  ………………………………………………………………………..Các kênh phát hành

tiền

  • 3  …………………………………….Phát hành tiền nguyên nhân chính gây ra lam phát

Trang

PHẢN MỞ ĐẢU

  • 1. Vấn đề nghiên cứu

Từ rất sớm trong lịch sứ loài người đà xuất hiện nhu cầu phái có một hình thức tiên tệ làm trung gian trao QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT HÀNH TIẼN GIÂY đôi. Thô dân ờ các bờ biên châu Á, châu Phi. trước đây đà dùng vò sô, võ ốc lâm tiên tệ. Lúa mi và đại mạch được sir dụng ở vùng Lường Hà, gạo được dùng ớ quân đao Philippines, trước Công nguyên, ờ Trung Quòc kê và lụa dược sư dụng làm tiên tệ… Dùng tiền tệ bàng hàng hoá như trên có những bài tiện nhất định trong quá trinh phục vụ trao đòi. như dề hư hòng, không đông nhài QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT HÀNH TIẼN GIÂY ,… nên không dược mọi người mọi noi chấp nhận, do đó dẫn đến việc sữ dụng tiên tệ bàng kim loại. Nhưng sô lượng các kim lọai quý như vàng bạc không có nhiêu so với nhu câu trao đòi hàng hóa ngày càng tăng cúa mọi người, lừ dó dà dẫn đèn sự ra đời và phát triển cua tiền giấy. Tiền giấy dược coi lã loại tiền lệ tiên tiến nhất.

Vậy tại sao tiền giấy lại ra đời và nô được phát hãnh dựa trên QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ nguyên tắc phát hành TIẼN giây nguyên lăc nào? Tiêu luận này chinh là nghiên cứu về cơ sớ hình thành và nguyên tắc phát hành tiên giấy.

  • 2. Mục đích nghiên cứu

Chi ra lịch sử hình thành và chức năng của tiền tệ. từ đó. đưa ra quá trình hình thành tiền giấy, cũng vói các nguyên tắc phát hành tiền giấy từ đó giãi thích hiện tượng lạm phát.

I. TIẺN TỆ

Tiền giấy được coi lã loại tiền tệ tiên tiến nhất. Do đó. đế QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT HÀNH TIỀN GIẤY có thê biết được quá trinh hình thành tiền giấy, cần biết được lịch sử ra đời và chức năng của tiên tệ.

1. Lịch sử ra đời và bàn chất cùa tiền tệ

Tiền tệ có giá trị không phái vì nó có giá trị tự thân mà vi những gi liền tệ có thè trao đôi được. Lịch sử cua tiên tệ chinh là lịch sứ phát triên các hình thái giá trị từ thấp đèn cao. lừ hình thái gián đon cho đèn hình thái QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT HÀNH TIỀN GIẤY đây đu nhài là tiên tệ.

• Sự phát triển các hình thái giá trị

Hình thái giá tri gian âưn hay ngân nhiên’.

Đây là hình thái phôi thai của giá trị. nó xuất hiện trong giai đoạn đầu của trao đói hàng hoá. trao đôi mang tinh chất ngầu nhiên, người ta trao đỏi trực tiếp vật này lấy vật khác. Ví dụ: Im vải = 10 kg thóc, ơ đây, giá trị cùa vãi được biêu hiện ở thóc. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT HÀNH TIỀN GIẤY Còn thóc là cái được dùng lãm phương tiện đê biêu hiện giá trị cùa vãi. Hàng hoá (vải) mà giá trị của nó được biêu hiện ở một hàng hoá khác (thóc) thi gọi là hình thải giả trị tương đồi. Còn hàng hoá (thóc) mã giá trị sữ dụng cùa nó biêu hiện giá trị cùa hàng hoá khác (vái) gọi là hình thái vật ngang giá.

Hình thái giá trị mong đối và hình thái vật ngang giá là hai QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NGUYÊN TắC phát hành tiền giấy mặt không thế tách rời. đổng thời là hai cực đối lập của một phương trinh giá trị. Trong hình thải giãn đơn hay ngan nhiên thì tỷ lệ trao đối chưa thế cổ định.

Hình thái giã tri đầy ch/ hay mờ rông:

Khi lực lượng sán xuất phát triền hon, sau phân công lao động xà hội lẩn thứ nhất. Chăn nuôi tách khói trông trọt, trao đôi trở nên thưởng xuyên hon, một hàng hóa này có thê quan hệ với QUÁ tRÌnH hình thành và nGuyÊn tắc phát Hành tiền GIẤY nhiêu hàng hóa khác. Tưong ứng với giai đoạn này là hình thái đầy’ đù hay mờ rông.

Ví dụ:z-

10 kg thóc hoặc Im vài J = 2 con gà hoặc …

0.1 chì vâng hoặc


Đây là sự mờ rộng hĩnh thái giá trị giàn đơn hay ngầu nhiên. Trong ví dụ trên, giá trị cùa Im vải được biêu hiện ở 10kg thóc hoặc 2 con gà

hoặc 0,1 chi vàng… Như vậy, hình thãi vật ngang giả đà được mờ rộng ra ờ nhiều hàng hóa khác nhau. Tuy nhiên là trao đôi chưa cổ định.

Hình thái QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT HÀNH TIỀN GIAY chung cua giã tri:

Với sự phát triền cao hơn cùa lực lượng sân xuất và phân công lao động xà hội, hãng hóa được đưa ra trao đỏi thường xuyên, đa dạng và nhiều hơn. Nhu cầu trao đói trờ nên phức tạp hơn. người có vãi muôn đói thóc, người có thóc lại không cần vải mà lại cần thứ khác. Trong tình hình đó người ta chấp nhận đi đường vòng, mang hãng hóa cùa minh đôi lây thứ hàng hóa được nhiêu QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT HÀNH TIỀN GIẤY người ưa chuộng, rói đem hãng hóa đó đòi lấy thứ hàng hóa mình cân. Khi đó. thì hình thái chung của giá trị xuất hiện.

Ví dụ:

v.v…


10 kg thóc I

Hoặc 2 con gà I = Im vãi

Hoặc 0.1 chi vãng

Ớ đậy, tất cà các hảng hôa đêu biêu hiện giá trị cúa minh ớ cùng một thứ hàng hóa đông vai trô là vật ngang giá


chung. Tuy nhiên, vật ngang giá chung chưa ôn định ờ một thứ hàng hóa nào. Mồi địa phương lại có hảng hóa ua chuộng khác nhau.

Hình QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NGUYÊN TẤC PHÁT HÀNH TIỀN GIẤY thái tiền tê

Khi lực lượng sân xuất và phân công lao động xà hội phát triển hơn nừa, sân xuất hàng hóa và thị trường ngày câng mờ rộng lãm cho trao đỏi giừa các địa phương vấp phái khó khăn, đói hỏi khách quan dần đến phái hình thành vật ngang giá chung thòng nhất. Khi vật ngang giá chung được cỏ định lại ờ một vật độc tôn và phô biên thì hình thải tiền tệ của giá trị xuât hiện.

Lúc đầu có nhiều kim QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT HÀNH TIẼN GIÂY loại đóng vai trò tiền tệ. nhưng về sau được cố định lại ở kim loại quỷ: vàng, bạc và cuối cùng là vàng. Đèn đây, giá trị trao đôi hàng hóa đà có một phương tiện biêu hiện thòng nhat. Ti Ịê trao đôi được cô định.

• Băn chất cùa tiền tệ

C.Mác đà nghiên cứu và tìm thấy nguồn gốc và bàn chất của tiền tệ.

Tiền tệ ỉà hàng hóa đặc biệt được tách ra tie trong the QUÁ TRÌNH HÌNH THANH VÀ NGUYÊN TẤC PHÁT HÀNH TIỀN GIẤY giới hàng hóa ỉàm vật ngang giá chang thong nhất cho các hàng hóa khác, nõ thê hiện ỉ ao động xà hội và biêu hiện quan hệ giừa người sàn xuất hàng hóa.

2. Các chức năng cua tiền tệ

Thước đo giá tri

Tiền tệ dùng đê biêu hiện và đo lường giá trị cùa các hàng hóa. Đe đo lường giá trị hãng hóa không cẩn thiết phái là tiên mật mà chi cân so sánh x ới lượng x àng nào đó một cách QUÁ tRìNH HÌnH thành và nguyên tắc phát hành TIẽN giây tường tượng. Sở dĩ có thê làm được như vậy. vì giừa giá trị cũa x àng và giá trị cùa hãng hóa trong thực tế đà có một tỷ lệ nhất định. Cơ sờ cùa ti lệ đó là thời gian lao động xà hội cần thiết hao phi đê sân xuất ra hàng hóa đó.

Phương tiện ỉưu thòng

Với chức năng lãm phương tiện lưu thông, tiền làm mỏi giới trong quá trinh trao đôi hãng hóa. Đê làm chức năng lưu thòng hàng QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NGUYEN TẮC PHÁT HÀNH TIẼN GIÂY hóa ta phài có tiên mặt. Trao đôi hãng hóa lấy tiền làm mòi giới gọi là lưu thông hàng hóa.

Phương tiên cất trừ:

Lâm phương tiện cất trử, tức lã tiền được rút khòi lưu thông đi vào cất trừ. Sớ dĩ tiên làm được chức năng này là vì: tiên đại biêu cho cúa cái xã hội dưới hình thức giá trị. nên cất trừ tiên là một hình thức cất trừ cúa cãi. E)ê làm chức năng phương tiện QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT HÀNH TIẼN giây càt trử, tiên phai có đu giá trị. tức là tiên x àng, bạc. Chức năng cất trữ làm cho tiên trong lưu thông thích úng một cách tự phát với nhu câu tiên cân thiêt cho lưu thông.

Phương tiên thanh toán:

Làm phương tiện thanh toán, tiên được dùng đê trà nợ, nộp thuế… Khi sán xuất và trao đòi hàng hóa phát triên đên trinh độ nào đó tât yêu nãy sinh việc mua bán chịu. Trong hình thức giao QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT HÀNH TIẼN GIÂY dịch này, trước tiên tiền lãm chức năng thước đo giá trị đê định giá cá hàng hóa. Nhưng vi là mua bán chịu nén đên kỳ hạn tiền mới được đưa vào lưu thông đê lãm phương tiện thanh toán.

Tiỉn tê thé giớiỊ-

Kill trao đồi hàng hóa vượi khỏi biên giới quốc gia thì tiền làm chức năng tiền tê thế giới. Với chức năng này, liên phài có đù giá trị, phai trơ lại hình thái ban đâu cua nỏ là vang QUÁ TRÌNH HÌNH THANH VÀ nGuyẾN tắc phát hành TIẼN giây . Trong chức năng này, vàng được dùng lâm phương tiện mua bán hãng hóa, phương tiện thanh toán quốc lê và biêu hiện cua cùa cái nói chung cua xà hội.

2

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT HÀNH TIỀN GIẤY”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Pro bash programming
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây lắp và thương mại an bảo
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ chính sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện hướng hóa, tỉnh quảng trị
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT HÀNH TIỀN GIẤY
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT HÀNH TIỀN GIẤY
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart