QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

fff

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

fff

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

fff

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

fff

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

fff

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

fff

Website: http://WWW,kilobooks.com Email: [email protected]

LƠI Mơ ĐAU

Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời ki quá độ lèn chủ nghĩa xà hội ở Việt Nam. Ờ thế ký XVII-XVIII, khi cách mạng còng nghiệp được tiến hành ở Tây Âu, Còng nghiệp hoá được hiểu là quá trinh thay thế lao động thu công bằng lao động sử dụng máy móc. Khái niệm công nghiệp hoá mang tính lịch sử, tức là luôn có sự thay đổi củng với sự phát triển của nền sân xuất xà hội, cũa khoa học công nghệ. Do đỏ, việc nhận thức đủng đắn khái niệm này trong nhưng giai đoạn phát triển cua nền sàn xuất xà hội có ý nghĩa to lớn cà QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY về lý luận và thực tiền.

Kế thừa và chọn lọc những tri thức văn minh của nhân loai .rút kinh nghiệm trong lịch sử tiến hành công nghiệp hoá, và từ thực tiền còng nghiệp hoá ớ Việt Nam trong thời ki đối mới. Hội nghị Ban Chấp hành Tiling ương lần thứ 7 khoá VI và Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ VII Đãng Cộng Sân việt Nam dà xác định xông nghiệp hoá – hiện đại hoá là quá trinh chuyển đối căn bân, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY toàn diện các hoạt động san xuất, kinh doanh, dịch vụ và quan lý kinh tế từ sử dụng lao động thủ công là chinh sang sư dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại dựa trên sự phát triển của còng nghiệp và tiến bộ khoa học – công nghệ nhẩm tạo ra năng suất lao động xà hội cao.

Do nhưng biến đôi cua nền kinh tế thế giới và điều kiện cụ thê QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY cua đất nước, công nghiệp hoá ơ nước ta hiện nay mang nhừng đặc điếm cơ bán như: công nghiệp hoá gắn liền với hiện dại hoá, nhảm mục tiêu độc lập dàn tộc và chũ nghía xà hội. Trong điều kiện cơ chế thị trường có sự điều tiết cùa nhã nước và bối cành toàn cầu hoá kinh tế, mờ cưa nền kinh tế. phát triển các quan hệ kinh tế quốc tế là tất yếu đối với đất nước ta.

Vậy hiện nay, QUAN ĐIÊM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VẼ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY thực tiền quá trinh công nghiệp hoá hiện đại hóa ở nước ta đang dièn ra như thế não và nhùng tiền đề. biện pháp để thực hiện thắng lợi quá trinh đó,chinh là nội dung tôi muốn tim hiếu trong bài tiếu luận cũa minh. Nội dung và hình thức cua bài tiểu luận còn nhiều hạn chế, tôi rất mong được sự góp ý sửa chừa của thầy giáo và các bạn.

Tôi xin chán thành câm ơn ỉ

  • 1. MỤC TIÊU CỦA CỒNG NGHIỆP IIOẢ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY – HIỆN DẠI IỈOẤ

* lìm hiếu lịch sứ những ý tướng duy tân gắn vói (’Nil – 111)11

Lịch sử Việt Nam có nhiều cuộc câi cách khi xuất hiên ớ nliừng thời diem khác nhau. Tuy nhiên, xct VC V lường và nội dung, phái đen các nhà duy lân cuối thế ký XIX mới dược coi là sự kiện thê hiện tinh thẩn công nghiệp hoá. Mục tiêu cúa các đe án duy lân lúc đó nham đuôi kịp trinh độ lien lien QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ờ các nước đà thực hiện công nghiệp hoá. Trước het. nguy CƯ xâm lưực nước ta không phâi lừ các quốc gia láng giềng phương Bấc, mà là dế quốc phương l ây. Các nhà duy tân hiếu rằng chi có thế chồng lại kỳ thuật hiện dại bằng cách phai trang bị kỳ thuật hiện dại. Nguyện vọng cứu nước, chống Pháp và nguyện vọng duy lân thống nhất là một. Chinh xu hướng duy tân đất nước xuất hiện từ năm 1861. khi Phan QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Thanh Gian vào đàm phán với Pháp ớ Gia Định, Nguyễn Trường Tộ lãm phiên dịch cho Pháp dã viết thư cho Phan Thanh Gian đề nghị phai cấp bách tiến hành duy tân. Mặt khác, quan điểm thức thời ờ nhừng người được đi ra nước ngoài, chứng kiến tận mắt cành tượng “thần kỳ” cũa the giới tư bân cùng định hĩnh mục tiêu duy tân đất nước.

Những đe nghị duy lân chứa đựng nhiều tinh thằn công nghiệp hoá. Ví dụ. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Nguyền Trường Tộ cô các dề xuất: Phát triển công nghiệp khoáng san và ngành luyện kim: Nhà nước vay tiền cua các ngàn hãng nước ngoài (như Ngân hàng Anh ờ Hương Cáng) đê có liền mờ mang kỳ nghệ; Dê cao giáo dục kiến thức thực dụng, kiến thức hiện đại và học tập khoa học phương Tây; De nghị nhà nước cứ người đi du học nước ngoài, nhất lã sang Anh hay Pháp, vi dây lã những nước tiên tiến nhất. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Như vậy, phong trào duy lân cuoi the kỷ XIX chứa trong minh hoài bào lớn. Dứng như nhà sứ học Pháp Jean Chcsncaux so sánh; Phong trào duy lân cuối the ký XIX ơ Việt Nam giống trào lưu hình thành ờ Trung Quốc sau năm 1895.

Định hướng còng nghiệp hoá thời kỳ này không thế hiện rò ơ ban thân những luận thuyết. Các ý kiến mang ra tranh cài. như Paul Bernard thuyết trinh tại Dại hội Liên hợp thực dân Pháp (tiêu QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ban Dòng Dương) cuối năm 1937, nhan dể “Nhũng Vấn đề đặt ra bới sự phát triển công nghiệp ờ Đông Dương”; G.Kherian trong cuốn sách “Có cằn công nghiệp hoá Đông Dương hay không?”… chưa thè coi lã những còng trinh nghiên cữu nghiêm túc về còng nghiệp hoá. Có xét hoàn cánh khách quan lúc đó mới bộc lộ tinh chất cũa vấn đề. Sau khủng hoàng 1930 – 1931, do chiều hướng thu hẹp thị trường trong hệ thống tư ban QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY chu nghĩa, sự cạnh tranh không ngừng phát triền, mâu thuần giữa các nước đế quốc với nhau ngày câng sâu Sắc. Riêng tư bân tài chinh Pháp ờ Đòng Dương đà vấp phái những khó khản rất nặng nề về thị trường. Mâu thuần giừa các nhóm tư ban tài chinh Pháp phát triền gay gắt hơn trước. Tinh hình đó nẩy sinh xu hướng độc lập. tự lực phát triển cùa lực lượng kinh tế ờ Đòng Dương, thậm chí cá xu hướng cạnh tranh với QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY các ngành còng nghiệp tại chinh quốc.

Sự kiện còng nghiệp hoá Đóng Dương đà nhanh chóng đi vào dĩ vàng, bơi dú sao Chinh phũ Pháp không bao giờ chấp nhận cạnh tranh từ phía các nước thuộc địa. Kết cục này cho phép rút ra kết luận: Độc lập, tự chù dân tộc là diều kiện tiên quyết tiến hãnh công nghiệp hoá. Công nghiệp hoá sè nấy sinh nhừng màu thuần và chi đứng trên lợi ích tuyệt đối của dàn tộc, nỏ lực QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY cua ban thân dân tộc mới giai quyết theo hướng tích cực các mâu thuần dó.

Hoàng Xuân Long

(KHCN tháng 4. 2006)

Trong diều kiện ngày nay, Đãng ta xác định; Còng Nghiệp Hóa (CNH) là quá trinh chuyên đồi cơ ban toàn diện các hoạt động san xuất, kinh doanh, quan lý kinh tế, xà hội tử dựa vào lao dộng thủ còng là chính sang dựa vào lao dộng kết hợp cùng với phương tiện, phương pháp QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY công nghệ, kỳ’ thuật, tiên tiến hiện dại dế tạo ra năng suất lao động cao. (Theo đại hội đàng 10)

ỉ ới mục tiên lâu dài: la xây dựng nước Việt Nam trơ thành nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỳ thuật hiện dại. quan hệ cơ cấu kinh tế hợp lý. quan hệ san xuất tiến bộ phủ hợp với trinh độ phát triển cua lực lượng san suất, đời sống vật chất tinh thần cao. quốc phòng an ninh QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY vừng chắc, dân giàu, nước mạnh xà hội

công bằng, dân chú, vãn minh. Ra sức phấn đấu để đến năm 2020 nước Việt Nam cơ ban trơ thành nước công nghiệp (có tỳ trọng ngành còng nghiệp vượt trội hơn các ngành khác).

Mưc tiên cụ thê : Đén năm 2010, Việt Nam cơ bàn trờ thành một nước còng nghiệp với ti trọng trong GDP cua nông nghiệp chiếm 16-17%, công nghiệp khoảng 40-41%, dịch vụ chiếm QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 42-43%, tý trọng lao động trong tống lao dộng xà hội, lao động còng nghiệp và dịch vụ là 50%, nông nghiệp là 50%.

  • II. QUAN ĐIẾM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN MẸT NAM VỀ CÒNG NGHIỆP HOẤ -H1ẸN ĐẠI HOẤ Ờ VIỆT NAM HIÊN NAY

– Giữ vững độc lập tự chú, đi dôi với hợp tác, mờ rộng, hợp tác quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ kinh tế quốc tế. Dựa vào nguồn lực trong nước là QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY chính, đi đỏi với tranh thu tối đa nguồn lực từ bèn ngoài, xây dựng một nền kinh tế mở cửa hội nhập hướng mạnh về sân xuất cho xuất khấu, đòng thời thay thế sân phẩm nhập khấu cho có hiệu quả.

  • – CNH-HĐH là sự nghiệp cùa toàn dân. được mọi thành phần kinh tế tham gia. trong đó nền kinh tế nhà nước là chu đạo.

  • – Lấy việc phát huy yếu tố con người lãm chù đạo, tảng trưởng kinh tế QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY gắn liền với cãi thiện đời sống người dân, tăng cường dân chú, thực hiện tiến bộ công bảng xà hội.

  • – Khoa học công nghệ là động lực cua CNH-HĐH. kết hợp công nghệ truyền thống và công nghệ hiện dại. tranh thù đi nhanh vào công nghệ hiện dại ờ nhửng khâu có tinh chất quyết định.

  • – Lấy hiệu qua kinh tế – xà hội tông thê là tiêu chuẩn cơ bàn đê xây dựng phương án phát triển, lựa chọn dự án QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY đầu tư phát triển và công nghệ, đầu tư có chiểu sâu dể khai thác tối da nguồn lực hiện có, trong phát triền mới ưu tiên phát triển quy mỏ vừa và nhó, công nghệ tiên tiến, tạo nhiều việc lãm. thu hồi vốn nhanh, đồng thời xây dựng một số công trinh qui mô lớn thật cần thiết và có hiệu quá.

  • – Kết hợp chặt chỗ toàn diện, phát triển kinh tế quốc phòng. – an ninh đất nước

  • III. NHỮNG TIÊN QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ĐÉ THựC HIẸN THÁNG LỢI sự NGHIỆP CÒNG NGHIỆP HOÁ ,HIẸN ĐẠI HOẢ Ò NƯỚC TA

HIỆN NAY

1. Đào tạo nguồn nhân lực

Nhân tài. hiền tài – là nguyên khi cua quốc gia. Nguyên khí thịnh thi nhân tài. hiển tài nhiều. Nguyên khi suy thì nhân tài hiếm, hiền tài càng không có. Vào các thời mạt vận của các triều đại phong kiến xưa. có lúc có tinh trạng: “Nhân tài như lá mùa thu. Tuấn kiệt QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY như sao buổi sớm" tức là rất hiếm.

Chủ lịch Hồ Chí Minh với cảc dại biểu dự Hội nghị giảo viên loàn miền Bác lại Thù đô Hà Nội. ì 958.

Đất nước ta, dưới thời thực dân phong kiến cũng vậy, nhiều tài năng bị thui chột, nhân tài do đó chì đếm được trên đầu ngón tay. Còn hiền tài thi chi được hun đúc trong gian khổ hy sinh cùa cách mạng. Trong hai cuộc kháng chiến QUAN ĐIÊM CUA ĐANG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY chống Pháp, chống Mỳ. biết bao thanh, thiếu niên thông minh, hiếu học đà phái hiến thân cho Tố quốc khi chưa được đào tạo đê trơ thành nhàn tài.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đồ án đồ án công nghệ chế tạo máy này chi tiết dạng càng xác định dạng sản xuất và phương pháp chế tạo phôi
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tổ chức và hoạt động của thanh tra viện ksnd thành phố hồ chí minh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chương 4  dầm trên nền đàn hồi
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
74.000
Sold by
@ xcnguyen220
QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart