Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó

Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó

fff

Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó

fff

Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó

fff

Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó

fff

Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó

fff

Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó

fff

Tiêu luận môn: Tâm lý học pháp lý

ỉ)ề tài: Quan client cua tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cô điên) về nguồn gốc, bản chất cùa tội phạm và ý nghĩa rút ra đổi với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan diêm dớ.

1. Lời mơ đẩu

Tâm lý học pháp lý được hình thành vào cuối thê kỷ XVI – XVII ớ phương Tây và bát đầu phát triển mạnh mẽ vào XIX và đầu thê kỷ XX. Hầu hêt các ngành tâm lý chuyên biệt: Tâm lý học nhận thức. Tâm lý học phát triền, Tâm lý học xà hội Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó . Tâm lý học nghệ thuật, Tâm lý học quàn sự. Tâm lý học tội phạm,Tâm lý học sáng tạo, Tâm lý học lao dộng, Tâm lý học trị liệu,Tâm lý học tư vấn, Tâm lý học kinh tê,…. Trong đó học thuyêt của S.Phơrơt – cha đé cua tâm lý học phân tâm và học thuyêt cua Watson – đại diện cho tâm lý học hành vi cô sự chi phối mạnh mẽ. Đặc biệt, những quan điêm của tâm Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó lý học hành vi và tâm lý học phân tâm là cơ sờ đề xác định nguồn gốc, bân nghiên cứu nhùng quan diêm đó.

Vận dụng quan diêm cùa tâm lý học hành vi và tâm lý học phân tâm. giữa thê kỷ XIX, Trezare Lòmbôrơđơ là một trong những người đầu tiên thử giãi thích bân chất cùa hành vi phạm tội dưới góc độ chùng tộc học. Đên nay, thuyêt cua ỏng vần được kê tục.

Còn dối với nước Đức, tâm Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó lý học tư pháp dà được dặc biệt quan tàm và có sự phát triền mạnh lum cã. Ỡ đày, lần đầu tiên người ta dà tiên hành tổng hợp theo kinh nghiệm tất cá nhừng yếu tố liên quan đến đặc diêm tâm lý cua hành vi phạm tội, nhân cách cùa người phạm tội và lới khai cua người làm chứng, về hoạt dộng tư pháp và về nhân thân người phạm tội đà thúc đẩ sự phát triền của tàm lý họ pháp lý.

Vào nhừng Quan điêm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điên) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điêm đó năm đẩu cua chính quyền Xô Viết, sự quan tàm cua xà hội đến các vấn đề về hoạt động tư pháp và nhàn thân người phạm tội đà góp phần thúc đầy sự phát triên cùa tàm lý học tư pháp. Ngay từ những ngày đầu thành lập, nhà nước Xô Viết đà bắt đầu tim kiếm các biện pháp phòng ngừa tinh trạng phạm tội và các cách thức đề giáo dục. cai tạo và cam hóa người vi phạm pháp luật.

Đỗi với Việt Nam, Quan điêm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điên) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điêm đó tâm lý học pháp lý lả một chuyên ngành rất mới trong hệ thống khoa học tâm lý, tuy nhiên nó đà mang lại nhùng tác dụng to lớn trong việc đấu tranh phòng và chống tội phạm, dam bào sự công bằng trong hoạt động bão vệ pháp luật và đâm bão pháp chế xã hội chủ nghía.

2. Quan diêm cua tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cô điên) về nguồn gốc, bàn chất của tội phạm.

2 Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó . ỉ. Quan điểm cùa tâm lý học hành vi và tâm lý học phân tâm

Thuyết của S.PhoTơt cho răng cấu trúc hành vi người được thúc đẩy bới các thành tố cơ bàn là ý thức-tiềm thức-vô thức, dựa trên cơ chế "thoa màn và dồn nén".

Khối vô thức là khối bân năng, trong đô bân nảng tinh dục giữ vị tri trung tâm. Khối vô thức là thùng năng lượng tàm thằn chất chứa nhừng khát vọng Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó bán năng sói sục. hoạt động theo nguyên tắc khoái cam đòi hói sự thoa màn ngay lập tức những khát vọng bàn năng. Vò thức là cái ngấm ngầm diều khiển, diều chinh hành vi con người.

Khối ý thức tương đương với cái “tôi”. Cái tỏi được hĩnh thành do áp lực thực tại bên ngoài đến toàn bộ khối bàn năng. Nó đàm báo các chức năng tâm lý như chú ý, tri nhớ.. .Hoạt động của cái tòi theo nguyên tấc Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó thực tại. Nhiệm vụ của cái tôi là làm cho cái ban năng thoa màn mà không làm tốn hại đến cơ thề. làm giám sự căng thằng một cách tốt nhất.

Siêu tỏi là tô chức bên trong bao gồm tất ca phạm trù xã hội. dạo dửc. nghệ thuật, giáo dục. Siêu tôi hoạt dộng theo nguyên tắc kiêm duyệt.

Cá ba khối này theo nguyên lắc chung là ờ trạng thái thang bang tương đoi: Con người lúc ấy ờ trạng Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó thái binh thường. Nhưng cá ba khối này luôn luôn xung dột với nhau, sự xung dột này là cơ chế cua hoạt dộng tâm thằn.

Từ quan niệm như trên S.Phơrơt nêu ra cư che hoạt động lâm lý cùa con người. Dó là cư chế kiêm duyệt, chèn ép. cư che biến dạng, cư che siêu thảng, cơ chế suy thoái.

(’on người sổng gồm các ban năng. Xu hướng cua các bàn năng này là luôn vươn Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó lên chiếm đoạt nhừng cái khác (cái tôi và siêu tôi). Nhưng cái ban năng luôn bị sự chèn ép, kiêm duyệt của câi tòi. Do dó, nô phái biến dạng bang một hình thức nào đó như bệnh tàm thằn, hoặc tim cách giãi tõa như hành vi phạm tội.

Cái siêu tôi thề hiện ơ sự dạy dồ, quy định cua bố mẹ, thê hiện trong truyền thống cũa the hệ trước truyền lại. Cư che tâm lý cùa việc hình thành Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó siêu tòi là sự đồng nhất hoá – cá nhân đồng nhất với cha mẹ và những người giáo dục.

1 lọc thuyết phân tâm cua s. Phơrơt: dã dưa ra giá thuyết về vỏ thức tiềm thức là nhũng mật quan trọng trong đời song tâm lý của con người, s. Phơrơt dà khám phá một thế giới vô thức mã trước dây chưa dược khám phá. Mặt khác, dóng góp cua s. Phơrơt còn ớ chồ dưa ra một số cơ chế tâm lý Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó như cơ chế lự vệ, dồn nén. mặc câm. đồng nhất hoá, các giai đoạn phát triền nhân cách. Từ nhùng quan diem trên, có thể đánh giá một người có phạm lội hay không, dộng cơ, mục dich phạm tội,…

Trên cư sớ học thuyết cùa s. Phưrưt, một vài lý thuyết lâm lý học cho rang tội ác là kct quá của thiêu năng nhân cách. Thiêu nàng nhân cách có the xuất phát tử nhiều nguyên nhân, từ Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó việc học tập quá sức đến những tốn thương tâm lý từ thuơ nho… Khi tiến hành nghiên cứu ơ nhưng tên giết người hàng loạt khét tiếng như Ted Bundy hay Jeffrey Dahmer, người ta phát hiện thấy đa số chúng đều phái chịu những biến cố tàm lý từ lúc nhô với nhiều dạng và cấp độ khác nhau. Chúng đểu là nhưng ke tâm thằn mang nhũng nhân cách chống xà hội. Chủng không thế biết minh bị thiểu năng và luôn câm thấy bị xà hội quấy Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó rầy. Mức độ của những ám ảnh vô hình ngày càng tăng và đến một thời diêm nhất định ké mắc bệnh sè có nhùng hành động mang tinh bạo lực nhẩm giai toa sự ức chế đó. Do đó, dựa trên quan diêm này, các nhà tội phạm học phân biệt ranh giới giừa bệnh nhân tâm thần và tội phạm.

Nếu tâm lý phàn tâm lấy điều kiện bên trong làm nguyên tắc quyết định thì tâm lý học hành vi lại lấy điều kiện bèn ngoài Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó quyết định cho tâm lý con người. Nhừng cương lình đầu tiên của chú nghía hành vi do Watson xây dựng lên. đà thể hiện rất rò điều ấy qua các nội dung cụ thề:

Tâm lý học hành vi tuyên bố không quan tâm đến việc mô tá, giang giãi các trạng thái tâm lý của ý thức mà chì quan tâm đến hành vi cua tồn tại người, đối tượng của tâm lý học hành vi là hãnh vi con người. Hành vi dược xem là Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó tổ hợp các phân ứng cũa cơ thế trước các kích thích cùa môi trường bèn ngoài.

Theo Watson có 4 loại hành vi: hành vi bên ngoài, hành vi bên trong, hành vi tự động minh nhiên và hành vi tự dộng mặc nhiên. Theo ông. mọi việc con người làm kể cã suy nghi đều thuộc một trong bốn loại hành vi này. Nghiên cứu dùng các phương pháp khoa học khách quan, sử dụng phương pháp ghi chép các sự kiện kiếm soát Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó được về quá trinh cơ thế. thích nghi x ới môi trường.

Trong tâm lý học hành vi cố điên, hãnh vi của động xật và người bị giàn đơn hóa thành nhừng cư động cơ thề. Nhờ những cư động đó x ới tinh cách là “một cơ quan biết phan ứng” hay “một hệ thống vật lý” thích nghi với mỏi trường đế đâm bao sự sống còn. Quan sát cùng như giáng giai hành vi đều phai tuân theo công thức s Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó – R. Trong đó s là kích thích. R lã phàn ứng. Kích thích có thế là một tinh huống tồng quát của môi trường hay một điều kiện bên trong nào đó của sinh vật. phàn ứng là bất cứ cái gi mã sinh vật làm và nó bao gồm rất nhiều thử.

Với còng thức s – R. Watson đà đặt cho thuyết hành vi mục đích cao cã là điều khiên hành vi động vật và con người. Lấy nguyên tắc "thư – Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó sai" làm nguyên tắc khới thuy điều khiên hành vi. Hành vi chi là mối liên hệ trực tiếp “cơ thề – mòi trường”.

Theo quan điềm cua tâm lý học hành vi thi việc con người thực hiện hãnh vi phạm tội là do sự kích thích cùa môi trường chứ không phái do ý thức bèn trong.

2.2. Ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó

Từ quan điềm của tâm lý Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó học phân tâm là hãnh vi phạm tội cùa một người là do những ức chế bên trong cằn giãi tòa và quan điềm cũa tâm lý học hành vi là hành vi phạm tội do sụ tác động cùa yếu tố môi trường, dà chứng tô rằng việc dần đến hành vi phạm tội cùa một người có thê do rất nhiều yếu tố tâm lý tác dộng. Chính vi vậy, khi diều tra. xét xử vụ án. các cơ quan bão vệ pháp luật phải tập trung làm Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó rò những vấn dề cơ bân sau:

2.2.1. Vấn đề thứ nhất: Dộng cơ, /nục đích, ý định phạm tội

về động cơ: Đây lã động lực bên trong thúc đầy người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội. Hình vi cũa con người trong trạng thái tâm lý đều dược diễn ra do sự thúc đầy cua một hoặc một số động cơ nhất định. Thường nhừng trường hợp phạm tội do cố ý được thực hiện do Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó xung đột tinh cam được tích tụ lại đến một mức độ mã ban thân người ta không kiêm soát được, phái giai tòa. Hành vi phạm tội càng được thúc đây nhanh hơn nếu như có sự kích thích, tác động của mòi trường.

Ví dụ: Một kẽ phạm tội hiếp dâm. theo quan điểm phân tâm họe cổ điển thì đó là do tinh dục trong con người này rất mạnh mà không được đáp ứng nên dằn tích tụ, dồn nén khiển người này Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó luôn mong muốn được thỏa màn dụe vọng. Và hành vi hiếp dâm dà xây ra khi kẽ dó tình cờ gặp một cô gái tại một quàng đường vắng, tức là theo tâm lý học hành vi, lúc nãy yếu tố môi trường (thuận lợi) đà thúc đây hành vi phạm tội.

Mục đi ch phạm tội: Là cái mà người phạm tội đặt ra trong tri óc cũa mình dưới dạng hình anh. biêu tượng và mong muốn đạt được nó thông qua hãnh vi Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó phạm tội. Người phạm tội khi thực hiện tội phạm đều nhẩm tới nhùng mục đích nhất định.

Việc lựa chọn mục đích là do dộng cơ quyết định. Từ dộng cơ, kẽ phạm tội xác định mục đích hãnh động và vạch ra kế hoạch đề có thê đạt được kết qua tối ưu.

Ví dụ: Năm 2008, một Ị1 án đà gây chấn động nước Áo và dư luận thế giới, đó là vụ án ông Josef Fritzl đã giam cầm con Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó gái là Elisabeth Fritzl 24 năm dưới một tầng hầm đê phục vụ nhu cầu tinh dục cua ông ta và hậu quà là Elisabeth Fritzl dà sinh ra tới 7 đứa chinh bố đẽ của minh.

Các nhà tâm lý học tư pháp cho ràng, sở dì người cha có hành vi phạm tội kinh khung như vậy có thể vì ỏng ta luôn có khao khát tinh dục đối với cỏ con gái xinh đẹp và ban năng đà thỏi thúc ông ta chiếm hữu cỏ. Đè thục hiện Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó mục đích cùa minh, Josef Fritzl đà dụ dỏ Elisabeth Fritzl di vào tằng hầm căn nhã cua họ ờ thị trấn Amstetten, cách thu đô Vienna gần 130km về phía tày.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
25 đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 9 có đáp án
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
9.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản lý xúc tiến đầu tư của sở kế hoạch và đầu tư tỉnh sơn la
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
nghiên cứu hoạt động bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh hải dương
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
42.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bộ Đề Ôn Thi HSG Ngữ Văn 6 Có Đáp Án
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó
Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart