Quan hệ nuôi con nuôi giũa cha dượng với con riêng của vợ giữa mẹ kế với con riêng của chồng

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

Quan hệ nuôi con nuôi giũa cha dượng với con riêng của vợ giữa mẹ kế với con riêng của chồng

Quan hệ nuôi con nuôi giũa cha dượng với con riêng của vợ giữa mẹ kế với con riêng của chồng

fff

Quan hệ nuôi con nuôi giũa cha dượng với con riêng của vợ giữa mẹ kế với con riêng của chồng

fff

Quan hệ nuôi con nuôi giũa cha dượng với con riêng của vợ giữa mẹ kế với con riêng của chồng

fff

Quan hệ nuôi con nuôi giũa cha dượng với con riêng của vợ giữa mẹ kế với con riêng của chồng

fff

Quan hệ nuôi con nuôi giũa cha dượng với con riêng của vợ giữa mẹ kế với con riêng của chồng

fff

Quan hệ nuôi con nuôi giũa cha dượng với con riêng của vợ giữa mẹ kế với con riêng của chồng

fff

Ọuan hệ nuôi con nuôi giũa chu (lượng với con riêng cũa VỢ& giữa mẹ kế với con riêng của chổng

LÒI CAM ỚN ‘

KHỎA LUẬT

Đẽ hoàn thành đè tài này. người viết xin chân thành cám ơn sự tận tinh giáng (lạy của quý thầy cò khoa Luật trường Đại học can Thơ trong bon năm học vữa qua. đặc biệt lã cỏ Huỳnh Tin Trúc Giang – người đã tận tinh hướng dân. tniyên đạt những kiên thức, ur liêu cùng như kinh nghiệm đê người viết có thê hoàn thành đe tài này.

Cám ơn Gia đinh và lất nhiều bạn bè đà động viên, tạo mọi điều kiện hỗ trợ đê người viết Quan hệ nuôi con nuôi giũa cha dượng với con riêng của vợ giữa mẹ kế với con riêng của chồng hoàn tlìàiìlì luận văn.

Do kiến thức cỏn hạn chế vã thực hiện trong thòi gian ngắn nên luận vãn không thế tránh khỏi nhùng thiêu sót. Rat mong được sự đóng góp chi bão của quý thay cô nham giúp người viết có thê hoàn thiện đề tài cùa minh và nâng cao sự hiéu biết, kinh nghiêm cho ban thán trong còng việc sau nãy.

Q1


yZXm kinh chúc quýThây có luôn dôi dào sưc khỏe vã hoàn thành tỏt Quan hệ nuôi con nuôi giũa cha dượng với con riêng của vợ giữa mẹ kế với con riêng của chồng cóng tác.

RIÊNG CUA CHÓNG

Giàng. yién hướng.ứần


Sinh yiêỉí ÍỈIỈK hiên
Trang 2        51 ‘TH: Hoàng Nguyên Bào Cháu

cần_Thơ._05/2012

NHẶN XÉT CÙA GIÀNG VIÊN HƯỚNG DÀN

NHẬN .XÉT cì A11Ọ1 ĐÒNG PHẢN BIỆN

LỜI MỜ ĐẨU

  • I. Tinh cấp thiết cùa đề tài

Trong xâ hội Việt Nam. từ bao đời này việc nuôi con nuôi đã tồn tại tù rất lân. với nhiều lý do vã mục đích khác nhau nhưng tat cá đều xuất phát Quan hệ nuôi con nuôi giũa cha dượng với con riêng của vợ giữa mẹ kế với con riêng của chồng tù lòng thương người, sự cưu mang, giúp đờ những con người lơi vào hoãn cành khó khăn đến nỗi phải cho con minh lãm con nuôi cùa người khác. Nuôi con nuôi lã van đe mang tính nhân đạo sâu sắc. thê hiện tinh thương ỵẻu. tinh thân trách nhiệm cao và hon hết đó là mang đến cho các em có một gia đinh hoàn chinh.

Vần đề nuôi con nuôi giữa cha dương với con riêng cùa vợ và giữa mẹ kề với con riêng Quan hệ nuôi con nuôi giũa cha dượng với con riêng của vợ giữa mẹ kế với con riêng của chồng của chồng Là một vấn đề mới đươc ghi nhận tại điềm a khoan 1 Điều 5 của luật nuôi con nuôi. Và tuy dày là vấn để mới dược ghi nhận nhưng trước dây luật cũng có quy định về việc khuyên khích nhùng người thân thuộc nhận nuôi. Có thê nói đây lã một quy định het sức tiên bộ vì nó thừa nhận một quan điẽiu mới và đăm bão cho trê có một cuộc sống tốt hơn trong gia đình gốc cùa minh. Có thế nói ờ thời Quan hệ nuôi con nuôi giũa cha dượng với con riêng của vợ giữa mẹ kế với con riêng của chồng điểm hiên tại. luật khuyến khích quan hệ nuôi con nuôi đặc biệt giừa con riêng và cha dương, mẹ kế nhưng chi được quy định ớ điều 5 về thứ tự tru tiên nhận nuôi và khoản 3. điều 14 đối VỚI việc áp dụng ngoại lệ về điều kiện nhận nuôi khi cha dượng, mẹ ke muon nhận nuôi con nẻng. Chinh vi tinh mới của quan hệ nãy và đật trường hợp lieu có xây ra tranh chap thi với hai quy định nãy của luật không Quan hệ nuôi con nuôi giũa cha dượng với con riêng của vợ giữa mẹ kế với con riêng của chồng thê não được giãi quyết thỏa đáng một khi có hanh chap xàỵ ra. Cùng vì sự bức thiết cùa quan hệ nuôi con nuôi mới này và chinh diều này đà thòi thúc em lựa chọn dề tài này vì với mong muốn nho bé của minh có thê đóng góp vào nhùng đề tài nghiên cửu khoa học có tinh ứng dụng cao váo đời song.

Tữ những nghiên cửu này đỏi hỏi các nhà lâm luật nên có những động thái tích cực tạo điều kiện cũng như xây Quan hệ nuôi con nuôi giũa cha dượng với con riêng của vợ giữa mẹ kế với con riêng của chồng dựng luật một cách rò lãng đổi VỚI quan hệ nuôi con nuôi giữa cha dượng, mẹ kể nói riêng và quan hệ nuôi con nuôi nói chung dè nỉiằm rạo cho trê dươc hường sự chăm sóc. giáo dục dặc biệt là sự phát triển trong mõi trường gia đinh gốc.

  • 2. Phạm vi nghiên cứu

Nguồn thòng tin và tài liệu: chu yếu tù sách. Giáo trinh của các trường Đại hoc. báo tạp chi chuyên ngành và Internet

về nội (lung: Đe Quan hệ nuôi con nuôi giũa cha dượng với con riêng của vợ giữa mẹ kế với con riêng của chồng tài chi nghiên cứu ờ phạm vi quan hê nuôi con nuôi giữa cha dượng với con riêng cùa vợ và giữa mẹ kế với con riêng cua chồng.

  • 3. Mục đích cùa việc nghiên cứu

Đe tài nghiên cứu về các vấn đề xét trong mối quan hệ giữa cha dương, mẹ kề với con riêng của vợ. chong. Dựa trẽn nhũng phàn tíclr về cãc van đe như điều kiện xãc lập. trình tự thù tục xác lập. chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi vã Quan hệ nuôi con nuôi giũa cha dượng với con riêng của vợ giữa mẹ kế với con riêng của chồng cãc hệ quà pháp lý của việc chain dirt nuôi con nuôi. Từ cãc quy định về hiện hãnh đoi chiếu VỚI thực tế vã có những kiến nghị, hướng hoàn thiên vì quan hệ con nuôi giừa con riêng với cha dượng, mẹ kề lã quy đinh môi nên khi có nhừng tranh chap xây ra sè gặp rất khó khăn khi giai quyết. Do vậy. từ những quy định nãy đỗi chiếu trên thực te vã có nhùng kiên nglụ. hưởng hoàn thiện xung quanh van đe Quan hệ nuôi con nuôi giũa cha dượng với con riêng của vợ giữa mẹ kế với con riêng của chồng này. Tir đó. trao đòi. củng co vã ôn lại nhùng kiến thúc đã tiếp thu trong quá trinh học tập.

  • 4. Phương pháp nghiên cứu

CHVƠNG1

S. Nguyễn Ngọc Oiẹn. Gíão trinh Inịt Hòn Nhàn vá Gia Đinh, Đạt học càn Thơ, trang 38

Quan hệ nuôi con nuôi giũa cha dượng với con riêng cũa VƠ& giữa me kề vth’ con riềng cùa chồng

LÝ LUẬN CHUNG VÈ NUÔI CON NUÔI VÀ QUAN HẸ Nl ÔI CON NUÔI Quan hệ nuôi con nuôi giũa cha dượng với con riêng của vợ giữa mẹ kế với con riêng của chồng GIỮA CHA DƯỢNG VỚI CON RIÊNG CÙA VỢ VÀ GIỮA MẸ

KÉ VỚI CON RIÊNG CÙA C HÒNG

1.1 Một số khái niệm về nuôi con nuôi

7.7.7 Khái niệm về quan hệ cha mẹ nuôi – con nuôi

Theo cách hièu thông thường nuôi con nuôi là việc thiết lập mối quan hệ mới – quan hệ cha mẹ nuôi và con nuôi trẽn cơ sở thỏa thuận và đong tình của người nhận nuôi và người được nhận lãm con nuôi. Do Quan hệ nuôi con nuôi giũa cha dượng với con riêng của vợ giữa mẹ kế với con riêng của chồng vậy. đe bão đăm nhùng quyền, lợi ích hợp pháp giữa người nhận nuôi và người được nhận làm con nuôi cùng như những cơ sở pháp lý được đặt ra đè điều chinh nhùng vần đề liên quan đền nuôi con nuôi

Có the hiếu quan hệ cha mẹ nuôi theo một cách đon giãn – con nuôi là quan hệ ràng buộc một người hoặc hai người khác, nhưng người cỏ liên quan không có moi liên hệ huyết thong vói nhau như cha mẹ ruột – con ruột Quan hệ nuôi con nuôi giũa cha dượng với con riêng của vợ giữa mẹ kế với con riêng của chồng . Người nuôi xem như cha mẹ cùa người được nuôi, dù không sinh ra người được nhận nuôi, người được nuôi vê phàn minh. COI người nuôi như cha mẹ ruột. Đó là quan hệ cha mẹ – con không băng đường sinh săn mà theo nguyện vọng cùa các bên trong quan hệ cha mẹ nuôi – con nuôi và theo quy định cùa cơ quan nhà nước có tham quyền trên cơ sớ đáp ừng nguyện vọng cùa cãc đương sự. đạc biệt là cùa người nuôi1 ,J"’ahệ nuôi con nuôi giũa cha dượng với con riêng của vợ giữa mẹ kế với con riêng của chồng

.

Một kliia cạnh khác vẽ nuôi con nuôi theo giáo trinh trường Đại học Luật Hã Nội thi nuôi con nuôi – một hiện tượng xà hội, một che đinh pháp lý dà xuất hiện từ lâu trong lịch sứ pháp luật Việt Nam. Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ gĩừa cha mẹ. con giữa người nhận nuôi con nuôi và người được nhận làm con nuôi dựa trên ý chỉ chù quan cùa các chù thê tham gia quan hệ nuôi con nuôi •

Khái Quan hệ nuôi con nuôi giũa cha dượng với con riêng của vợ giữa mẹ kế với con riêng của chồng niệm nuôi con nuôi được đinh nghĩa khá rò ràng theo tài liệu nghiên cứu ở trong một sổ giáo trình, nlnnig cân cử vào quy đinh của Luật nuôi con nuôi năm 2010 đã tiep tục kế thừa khái niệm nuôi con nuôi theo luật Hỏn nhân và gia đình, nham kiến tạo hệ thống các thuật ngừ pháp lý về nuôi con nuôi Theo khoăn 1 Điều 3 Luật nuôi rnn mini năm 9010 thi1 "Vr/ôi con »wZi là vipr vác làn nttnn hê cha VHP vA Quan hệ nuôi con nuôi giũa cha dượng với con riêng của vợ giữa mẹ kế với con riêng của chồng mn oiừa

As. Nguyễn Van Cứ. Gião trinh luịt Hón nhan vá gia đinh Việt Nam, Trướng Oại học ItiỊt Hã Nộí. NXB Cóng

an nhàu dân. Trangl71

GỈHD: Huỳnh Thị Trúc Giang

Trang 8

st TH: Hoàng Nguyễn Bao Chán

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quan hệ nuôi con nuôi giũa cha dượng với con riêng của vợ giữa mẹ kế với con riêng của chồng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ bước đầu nghiên cứu kỹ thuật nhân giống cây bương lông điện biên tại đoan hùng phú thọ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Cac de luyen thi (1)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Sold by
@ xcnguyen220
Quan hệ nuôi con nuôi giũa cha dượng với con riêng của vợ giữa mẹ kế với con riêng của chồng
Quan hệ nuôi con nuôi giũa cha dượng với con riêng của vợ giữa mẹ kế với con riêng của chồng
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart