Quản lý bồi dưỡng năng lực giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên THCS quận ngô quyền, thành phố hải phòng

Add your review

32.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

32.000

Quản lý bồi dưỡng năng lực giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên THCS quận ngô quyền, thành phố hải phòng

Quản lý bồi dưỡng năng lực giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên THCS quận ngô quyền, thành phố hải phòng

fff

Quản lý bồi dưỡng năng lực giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên THCS quận ngô quyền, thành phố hải phòng

fff

Quản lý bồi dưỡng năng lực giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên THCS quận ngô quyền, thành phố hải phòng

fff

Quản lý bồi dưỡng năng lực giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên THCS quận ngô quyền, thành phố hải phòng

fff

Quản lý bồi dưỡng năng lực giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên THCS quận ngô quyền, thành phố hải phòng

fff

Quản lý bồi dưỡng năng lực giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên THCS quận ngô quyền, thành phố hải phòng

fff

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊN

TRƯỜNG_ĐẠI_HỌC_sư_PHẠM vũ HOA HUỆ

QUẤN LÝ BÒĨ DƯỜNG NĂNG Lực GIÁO DỤC KỸ NĂNG SÓNG CHO GIÁO VIÊN THCS QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHÓ HAI PHÒNG

LUẬN VĂN THẠC ST KHOA HỌC GIẢO DỤC

THÁI NGUYÊN-2014

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊN

TRƯỜNG_ĐẠI_HỌC_sư_PHẠM vũ HOA HUỆ

QUẤN LÝ BÓT DƯỠNG NĂNG Lực

GIÁO DỤC KỸ NĂNG SÓNG CHO Quản lý bồi dưỡng năng lực giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên THCS quận ngô quyền, thành phố hải phòng GIÁO VIÊN THCS QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHÓ HAI PHÒNG

Chuyên ngành: ỌUẢN LÝ GLÍO DỤC Mà số: 60 14 01 14

LUẬN VĂN THẠC sỉ KHOA HỌC GĨÁO DỤC

Người hướng dẫn khoa học: TS. LỶ TIÉN HÙNG

THÁI NGUYÊN – 2014 LỜI CAM ĐOAN

Tòi xin cam đoan đày là còng trinh nghiên cứu cùa bán thân, được xuất phát lừ yêu cầu phát sinh trong còng việc đe hình thành hướng nghicn cứu. Các số liệu cỏ Quản lý bồi dưỡng năng lực giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên THCS quận ngô quyền, thành phố hải phòng nguồn gốc rõ ràng tuân thủ đúng nguyên tắc và kết quả trinh bày trong luận văn thu thập được trong quá trinh nghicn cứu là trung thực chưa từng dược ai công bố trước đây.

Thái Nguyên, tháng 8 num 2014

Tác giâ

Vù Hoa Huệ

LỜI CẤM ON

Với tinh cảm chân thành, tôi xin trân trọng cam ơn Ban Giám hiệu, đội ngũ cán bộ và giăng viên của trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên dà hết lòng giang dạy, tận Quản lý bồi dưỡng năng lực giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên THCS quận ngô quyền, thành phố hải phòng tinh giúp đờ tôi trong quá trinh học tập và nghiên cứu.

Bậc biệt, tòi xin bày tó lòng biết ơn sâu sắc tói TS.I.ỷ lien Hùng, người hướng dẫn khoa học đà tận lâm chi bào. hướng dẫn lôi nghiên cứu và hoàn thành luận ‘Vãn này.

Tôi xin chân thành cam ơn: ƯBND Quận, phòng Giáo dục và Dào lạo quận Ngô Quyền, Ban Giám hiệu vả các thay giáo, cô giáo trường TIICS Quang Trung. THCS Quản lý bồi dưỡng năng lực giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên THCS quận ngô quyền, thành phố hải phòng Lạc Viên, THCS An Dà. THCS Lý Tự Trọng, các bạn dong nghiệp vã nhùng người thân dã tận tình giúp dờ, tạo diều kiện thuận lợi cho tôi học lập. lighten cứu và hoàn thành hum văn.

Trong quá trinh nghiên cửu và hoàn thành luận vãn, mặc dù bản thân tôi đà rât cổ gang, nồ lực, song hum vấn chác chan khó tránh khói nhùng thiếu sót và hạn che. Rất mong nhận dược những kiên dỏng góp cúa các Quản lý bồi dưỡng năng lực giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên THCS quận ngô quyền, thành phố hải phòng thày giáo, cô giáo và các bạn dong nghiệp dể luận vãn dược hoàn thiện hon.

Xin trân trọng cảm ưn ỉ

ỉ hái Nguyên, tháng 8 năm 2014

Tác già

Vù Hoa Huệ

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐO AN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỰC

DANH MỤC CẤC CHỪ VIÊT TAT

DANH MỤC CÁC BẢNG

MỜ»ẢU

1………….,………………………………………………………………………………………….I

do chọn dề tài

Quản lý bồi dưỡng năng lực giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên THCS quận ngô quyền, thành phố hải phòng

Chưong 1: CO SÒ LÝ LUẬN VỀ QLẤN LÝ BÔI DƯỠNG NĂNG

Lực GIÁO DỤC KỸ NĂNG SÓNG C HO GIÁO MÊN THCS

 • 1.1. Tông quan nghiên cứu van đe……………………………………………………………….

Quản lý bồi dưỡng năng lực giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên THCS quận ngô quyền, thành phố hải phòng 7

 • 1.1.5.  (‘ác yếu to ánh hướng vả dặc điểm của giáo dục KNS cho học sinh

THCS ờ các thành phố lớn

 • 1.3. Nhừng nét dặc trưng của quăn lý bồi dường nâng lực giáo dục KNS

cho giáo viên THCS

 • 1.3.2.  Quan lý của Hiệu trưởng VC Quản lý bồi dưỡng năng lực giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên THCS quận ngô quyền, thành phố hải phòng bôi dường nang lực giáo dục KNS cho

giáo viên rues

 • 1.4.  Các phương pháp quân lý của Hiệu tuning về bồi dường năng lực

giang dạy KNS cho giáo vicn THCS

 • 1.5. Nội hàm của quân lý bồi dường năng lực giảo dục KNS cho giáo viên

T1ICS

 • 1.5.1. Nội hàm cùa quàn lý bồi dường nấng lực giáo dục KNS cho giáo

viên TIICS

 • 1.5.2.  MỘI so van đe câp tliict trong bôi dường nang lực giáo dục KNS

cho Quản lý bồi dưỡng năng lực giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên THCS quận ngô quyền, thành phố hải phòng giáo viền

 • 1.6. Nội dung quán lý bồi dường năng lực giáo dục KNS cho giáo viên

THCS

1.6.4……………………………………………………………………………………………….

Kiêm tra, đánh giá công tác bồi dường năng lực GDKNS cho GV

 • 1.7.  Các yếu to ánh hường đen quan Quản lý bồi dưỡng năng lực giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên THCS quận ngô quyền, thành phố hải phòng lý bổi dường nàng lực giáo dục KNS

cho giáo viên

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1

Sô hóa bới Trung tâm Học liệu

http://www. Irc-tnu. edtt. vn/

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý bồi dưỡng năng lực giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên THCS quận ngô quyền, thành phố hải phòng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu, nâng cấp hệ thống kích từ nhà máy thủy điện ka nak
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Lam phát bất đẳng hướng dưới điều kiện constant roll cho mô hình dirac born infeld
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận án Tiến sĩ Giáo dục đạo đức cách mạng thông qua hoạt động xã hội cho sinh viên đại học ở Hà Nội hiện nay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
35.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính tại công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ pitp
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
Quản lý bồi dưỡng năng lực giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên THCS quận ngô quyền, thành phố hải phòng
Quản lý bồi dưỡng năng lực giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên THCS quận ngô quyền, thành phố hải phòng
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart