Quản lý chi ngân sách nhà nước của chính quyền phường quyết tâm, thành phố sơn la, tỉnh sơn la

49.000

Category:

Quản lý chi ngân sách nhà nước của chính quyền phường quyết tâm, thành phố sơn la, tỉnh sơn la

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Quản lý chi ngân sách nhà nước của chính quyền phường quyết tâm, thành phố sơn la, tỉnh sơn la

Quản lý chi ngân sách nhà nước của chính quyền phường quyết tâm, thành phố sơn la, tỉnh sơn la

fff

Quản lý chi ngân sách nhà nước của chính quyền phường quyết tâm, thành phố sơn la, tỉnh sơn la

fff

Quản lý chi ngân sách nhà nước của chính quyền phường quyết tâm, thành phố sơn la, tỉnh sơn la

fff

Quản lý chi ngân sách nhà nước của chính quyền phường quyết tâm, thành phố sơn la, tỉnh sơn la

fff

Quản lý chi ngân sách nhà nước của chính quyền phường quyết tâm, thành phố sơn la, tỉnh sơn la

fff

Quản lý chi ngân sách nhà nước của chính quyền phường quyết tâm, thành phố sơn la, tỉnh sơn la

fff

p———————————————————————ĩ

LỜI CAM ĐOAN

Tôi đã nhận thức V à hiêu rò ấn đề i phạm về học thuật, lôi cam kết bán luận vãn nảy do chinh tôi soạn tháo; Những nội dung tra cứu. thu thập các số liệu, dữ liệu tir các tài liệu tham khảo dểu có trinh dẫn nguồn gốc. l òi xin khảng định C sự (rung (hực cùa lời cam kcl (ren.

TÁC GIA LUẠN VÀN

Lò Phong Nam

LỜI CẢM ƠN

Trên thực tể không có sự thành còng nào mà không gắn liền với nhưng Sự hồ trợ, giúp đờ dù il hay nhiêu, dù trực ticp hay gián tiếp cua người khác, ỉ rong suốt thời gian qua. từ khi bat đầu học tập đến nay, bân thân dà nhận được sự quan lâm. lạo điêu kiện và giúp đờ cua các thầy giáo, cô giáo, bạn bè vá dong nghiệp trong cơ quan:

Dê có thê hoàn thành được luận văn thạc sỳ này, lòi xin chân thành cám ơn các thầy giáo, cô giảo của Viện dào tạo sau dại học, cúa Khoa khoa học quân lý (rường Dại học Kinh le Quốc dân Quản lý chi ngân sách nhà nước của chính quyền phường quyết tâm, thành phố sơn la, tỉnh sơn la Hà Nội đà tận lầm giang dạy, truyền dạt những kinh nghiệm thực tiền, nhưng kiên thức vô củng thiết thực và quý báu cho bản thân tôi trong suốt quá trình học tập tại nhã trường. Xin trân trọng cam ơn PGS. TS. Doàn Thị Thu Hà. người đà trực liếp hướng dan và tận tình chi dần cho bán thân tôi trong quá trình thực hiện bản luận vãn này. Bèn cạnh đó tòi cùng xin chân thành cam ơn UBND thành pho, phòng l Quản lý chi ngân sách nhà nước của chính quyền phường quyết tâm, thành phố sơn la, tỉnh sơn la ãi chinh – Ke hoạch thành pho Sơn La, IIĐND-UBNI) phường Quyết l âm đà cung cấp số liệu, đóng góp ý lương giúp tôi hoàn (hành hum văn này.

Tuy nhiên, do nhận thức vả trình dộ của cả nhân còn nhiều mặt hạn chế cho nên không tránh khôi những khiếm khuyết, kính mong các ihằy cỏ giáo, các dong chí và các bạn quan tâm, chi dần vã giúp dờ.

Tỏi xin trân trọng cam ơn!

Quản lý chi ngân sách nhà nước của chính quyền phường quyết tâm, thành phố sơn la, tỉnh sơn la TÁC GIẢ H ẬN VĂN

Lò Phong Nam

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ON

MỤC LỤC

DANH MỤC CẤC TỪ MÉT TẤT

DANH MỤC BÁNG BIẺU, HÌNH

PHẢN MỎ DẦU

CHƯƠNG 1: Cơ SỚ LÝ LUẶN VẺ QUẤN LÝ CHI NGẤN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA

CHÍNH ỌUYẺN CÁP PHƯỜNG

 • 1.1.2. Chi ngàn sách nhã nước cấp phường Quản lý chi ngân sách nhà nước của chính quyền phường quyết tâm, thành phố sơn la, tỉnh sơn la 9

 • 1.2.1. Khái niệm và mục liêu quán lý chi NSNN cúa chính quycn câp phường. .16

 • 1.2.4. (‘ác ycu lô ánh hướng đen quân lý chi ngần sách nhà nước cứa chinh quycn

Cấp phường

(HUONG 2: PHẤN I ÍCH TH ực TRẠNG QUÀN LÝ Quản lý chi ngân sách nhà nước của chính quyền phường quyết tâm, thành phố sơn la, tỉnh sơn la CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÚA CHÍNH QUYÊN PHUONG QUYẾT TÂM, THÀNH PHÓ SƠN LA, TỈNH SƠN LA……………………………………………………………………………………….30

 • 2.1. Dặc điểm lự nhiên, kinh lế-xà hội và linh hĩnh thu, chi NSNN cùa phường

Quyết râm, thành phố Sưn l.a, linh Sưn La

2.1.3 Thực Irạng Quản lý chi ngân sách nhà nước của chính quyền phường quyết tâm, thành phố sơn la, tỉnh sơn la phái Iricn xà hội

 • 2.1.4.  (‘ông lác quàn lý tài chính thu, chi ngân sách của phường Quyct râm giai

đoạn 2014 -2016

 • 2.2. Thực trạng quàn lý chi NSNN cùa chinh quyền phường Quyết râm, thành

phố Son La, tỉnh Son La

 • 2.2.5. Thực trạng kiểm soát chi ngân sách nhà nước của phường Quyết Tâm …48

 • 2.3. Đánh giá quân lý chi NSNN của chính quyền phường Quyết Tâm, Thành phổ Sem

La, tình Sơn La

 • 2.3.2. Điểm mạnh về quán lý chi NSNN cua chinh quyền phường Quyết Tàm ..51

 • 2.3.3. Điểm yếu về quàn lý chi NSNN chinh quyển phường Quyết Quản lý chi ngân sách nhà nước của chính quyền phường quyết tâm, thành phố sơn la, tỉnh sơn la Tâm …53

CHI JONG 3: MỘI SÓ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUÀN LỶ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯÓ’C CỦA CHÍNH QUYỀN PHƯỜNG QUYẾT TÂM, THẢNH PHÓ SON LA, TỈNH

SON LA

.3.1.1. Mục lieu phát tri en kinh lê – xà hội

 • 3.1.2. Phưcmg hướng hoàn thiện quán lý chi Quản lý chi ngân sách nhà nước của chính quyền phường quyết tâm, thành phố sơn la, tỉnh sơn la NSNN cùa chính quyền phường đen

năm 2020

 • 3.2. Một sổ giài pháp hoàn (hiện quàn lý chi NSNN cùa chính quyển phường

Quyết Tâm, thàuh phố Son La, tíuh Son La

 • 3.2.1. Hoàn thiện tô chức bộ máy quan lý chi NSNN cùa chinh quyền phường

Quyết Tàm. thành phố Son La. tinh Sơn La

 • 3.2.3. Hoàn thiện công tác chầp hành dự toán chi Quản lý chi ngân sách nhà nước của

chính quyền phường quyết tâm, thành phố sơn la, tỉnh sơn la NSNN

KÉT LUẶN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỊ LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TẮT

<<<123>>>

NSNN

: Ngân sách nhà nước Quản lý chi ngân sách nhà nước

NSTW

: Ngân sách Trung ưưng

NSĐP

: Ngân sách địa phương

HDND

; Hội đóng nhân dân

UBNI)

: Uy ban nhản dân

KBNN

: Kho bạc nhà nước

DANH MỤC BẮNG BIỂU, HÌNH

BẢNG

Bâng 1.1. Quy trinh lập dự toán ngân sách cấp phường

Bảng 2.1. Một số chi tiêu kinh te dà dạt dược cứa phường Quyết Tâm giai đoạn Quản lý chi ngân sách nhà nước của chính quyền phường quyết tâm, thành phố sơn la, tỉnh sơn la 2014-2016

Bâng 2.2. Ket quá thu ngân sách phường năm 2014-2016

Bang 2.3. Cơ câu chi ngân sách phường Quyết Tâm trong cân đôi và ngoài cân đối nám 2014-2016……….*………………………………………………..

Bang 2.4. Chi ngân sách phường Quyết Tàm năm 2014 -2016

Bâng 2.5. Cân doi thu, chi ngàn sách phường Quyết l âm

Bâng 2.6. Quản lý chi ngân sách nhà nước của chính quyền phường quyết tâm, thành phố sơn la, tỉnh sơn la Bâng đánh giá thực trạng lập dự toán chi NSNN cúa chinh quyên phường Quyết l âm

Bâng 2.7. Thực trạng chắp hành dự toán chi ngân sách phường

Bang 2.8. Quyết toán chi NSNN cũa chính quyền phường Quyết Tàm giai đoạn 20142016………………………………….."

Bang 2.9. Sô liệu kết qua giám sát. kiêm tra quan lý chi NSNN cua chính quyên phường Quyết l âm giai đoạn 2014- Quản lý chi ngân sách nhà nước của chính quyền phường quyết tâm, thành phố sơn la, tỉnh sơn la 2016

Bảng 2. ỉ 0. Đánh giá về bộ máy và cán bộ quân lý chi ngân sách

Báng 2.11. Đánh giá thực trạng lập dự toán cúa chinh quyền phường Quyết l âm .. 54 Bang 2.12. Thực trạng chấp hành dự toán NSNN cua phường Quyết Tâm. 55 Bang 2.13. Dánh giá thực trạng quyết toán NSNN cùa chinh quyên phường Quy Ct Tàm55 Bảng 2.14. Đánh giá Quản lý chi ngân sách nhà nước của chính quyền phường quyết tâm, thành phố sơn la, tỉnh sơn la kiêm soát chi NSNN phường Quyết l âm………..56

Bảng 3.1. Ý kiến kháo sát về mức dộ can thiết của các biện pháp nham hoàn thiện công

tác quân lỷ chi NSNN trên dịa bàn phường Quyết Tâm………………..65

BIÊU DÒ

Biêu đồ 2.1. Kết quà thu ngân sách phường năm 2014-2016……………………………35

Biêu đồ 2.2. Kct qua chi đau lư phát triển và chi thường xuycn ngân sách phường Quyết Tâm giai doạn 2014- Quản lý chi ngân sách nhà nước của chính quyền phường quyết tâm, thành phố sơn la, tỉnh sơn la 2016………………….39

IIÌMI

Hình 1.1. Hệ thống ngân sách nhà nước…………………………………………………………7

Hình 2.1. Bộ máy quàn lý chi ngân sách phường…………………………………………..42

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý chi ngân sách nhà nước của chính quyền phường quyết tâm, thành phố sơn la, tỉnh sơn la”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quản lý chi ngân sách nhà nước của chính quyền phường quyết tâm, thành phố sơn la, tỉnh sơn la
Quản lý chi ngân sách nhà nước của chính quyền phường quyết tâm, thành phố sơn la, tỉnh sơn la
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart