Quản lý cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh

55.000

Category:

Quản lý cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Quản lý cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh

Quản lý cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Quản lý cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Quản lý cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Quản lý cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Quản lý cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Quản lý cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ ỌUÓC DÂN

NGUYÊN HŨU SƠN

QUÀN LÝ CHO VAY ĐÓI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÉN NÔNG THÔN VIỆT NAM -CHI NHÁNH HÀ TĨNH

Chuyên ngành: QUẢN LÝ CÒNG

LUẬN VĂN THẠC sỉ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. NGUYÊN DÍNH nƯƠNG

Ilà Nội-2018

LỜI CAM ĐOAN

ròi đà đọc và hiên vê các Quản lý cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh hành vi vi phạm sự trung ihực trong học thuật. I ôi cam kết bằng danh dự cá nhân lẳng nghiên cứu nãy do tôi tự thực hiện vã không vi phạm yêu câu vê sự trung thực trong học thuật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

Tác giá luận vãn

Nguyễn Hữu Sơn

LÒI C ẢM ON

Qua thòi gian học lập và nghiên cứu lại lớp Cao học khóa 24 của trưimg Dại học Kinh tế Quốc dân dược sự hướng dần tận tinh cùa Quản lý cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh các giáo viên bộ môn. sự quan lâm của các thầy cô giáo Irong vicn Dào lạo sau đại học, các thây cô trong Khoa Khoa học quan lý và cũng với sự cố gắng nồ lực cua ban thân, dặc biệt Là sự hướng đản nhiệt lình cùa GS.TS Nguyen Dinh Hương, đen nay lôi đà hoàn thành luận vãn tốt nghiệp với dề tài: "Quàn ìỷ cho vay dối với doanh nghiệp nho và vừa tại Ngán hàng Nông nghiệp và Phát triển nóng thôn Quản lý cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh”. Qua dày. cho phép tòi dược gừi lõi cam ơn chân thành dền tập thè gião viên Viện Dào tạo sau đại học, các thầy cô trong Khoa Khoa học quán lý đặc biệt là GS.TS Nguyễn Đinh Hương đà giúp đờ tỏi hoàn thành luận vãn này.

Ngoài ra đề có thể hoàn thành tốt luận vãn phải kể đến công lao cua các đồng chí. bạn bè đổng nghiệp tại Ngân hảng Nông nghiệp và Phát triển nòng Quản lý cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Tình đà giúp đờ lòi hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cám ơn các anh chị. bạn bẽ đồng nghiệp đà tạo mọi điều kiện để tôi có thê hoàn thành luận văn này.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIÉT TẤT

DANH MỤC BÀNG

DANH MỤC HÌNH – PHỤ LỤC

TÓM TẢT LUẬN VÃN……………………………………………………………………………………..i

PHẤN MỜ ĐÀU……………………………………………………………………………………………….1

CHirơNG 1 Cơ Quản lý cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh SỜ LÝ LUẬN VÊ QUÀN LÝ CHO VAY DOANH NgHiệP

NHÒ VÀ VỪA TẠI CHI NHÁNH LOẠI I CÙA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI..7

 • 1.1 2. Các loại hình cho vay khách hàng doanh nghiệp nhò và vừa cùa Ngân

hàng (hương mại

 • 1.2.  Quàn lý cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi nhánh loại I của Ngân

hàng thương mại

Quản lý cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh

 • 1.2.1 Khái niệm quán lý cho vay DNNVV tại Chi nhánh loại I của NHTM… 14

 • 1.3.  Các yếu tố ãnh hưởng đển quàn lý cho vay DNNVV tại Chi nhánh loại I

của NHTM

 • 1.3.1. Các yếu tố thuộc về ngân hàng Quản lý cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh thương mại 21

 • 2.1.3.  Kết quả hoạt động kinh doanh tại Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh giai đoạn

Quản lý cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh 2014-2016

 • 2.2. Thực trạng cho vay DNNW tại Agribank Chi nhánh Hà Tỉnh giai đoạn

2014-2016

 • 2.2.7. Lợi nhuận từ cho vay doanh nghiệp nhỏ Quản lý cho vay đối với doanh

nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh và vừa

 • 2.3.  Thực trạng quàn lý cho vay đối với DNNW tại Agribank Chi nhánh Hà

Tĩnh

 • 2.3.2. Ban hãnh chính sách cho vay và lập kê hoạch cho vay đoi VỚI DNNW

tại Agribank Chi nhánh Hả Tình

 • 2.3.3. Tò chức thực hiện ke hoạch cho vay DNNVV tại Agribank Chi nhánh

Hà Tình

2.3.4 Kiêm soát hoạt động cho vay Quản lý cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh DNNVV tại Agribank Hà Tình đôi với các Chi nhánh loại II……………………..66

 • 2.4. Đánh giá chung về quan lý cho vay DNNVV tại Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh..69

CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHO VAY ĐÓI VÓI DNNVV TẠI

AGRIBANK CHI NHẢNH HÀ TĨNH………………………………………………………………….88

 • 3.1. Định hướng quàn lý hoạt động Quản lý cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh cho vay DNNVV cùa Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đến năm 2020………………………………….88

 • 3.1.1. Quan điêm quân lý hoạt động cho vay DNNVV tại Agribank Chi nhánh

Hà Tình

 • 3.1 2. Định hướng quan lý cho vay DNNVV tại Agribank Chi nhánh Hà Tình 90

 • 3.2.  Giãi pháp hoàn thiện quàn lý cho vay đối với DNNVV tại Agrỉbank Chi

nhánh Hà Tĩnh

 • 3.2.1 Hoàn thiên bộ máy quan lý hoạt động cho vay DNNW tại Agribank Chi

nhánh Hà Tĩnh

 • 3.2.2.  Hoàn thiện Quản lý cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh chính sách cho vay và lập kế hoạch cho vay DNNW tại

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh

 • 3.2.3. Hoàn thiện công tác tồ chức thực hiện kế hoạch cho vay DNNVV tại

Agribank Chi nhánh Hà Tình

 • 3.2.4. Hoàn thiện công tác kiêm soát cho vay DNNVV tại Agribank Hà Tình 96

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quản lý cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh
Quản lý cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart