Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng á châu chi nhánh hà nội

48.000

Category:

Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng á châu chi nhánh hà nội

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng á châu chi nhánh hà nội

Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng á châu chi nhánh hà nội

fff

Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng á châu chi nhánh hà nội

fff

Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng á châu chi nhánh hà nội

fff

Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng á châu chi nhánh hà nội

fff

Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng á châu chi nhánh hà nội

fff

Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng á châu chi nhánh hà nội

fff

1

LÒI C AM ĐOAN

Tòi xin cam doan dày là công trinh nghiên cứu khoa học cùa riêng tôi dưới sự hướng dần cùa I lốn sì Nguyễn I hị Nguyệt, (‘ác nội dung trong luận vàn chưa từng dược công bổ tại bất kỳ công trinh nghiên cứu nào. các số liệu sư dụng trong luận vãn là trung thực. Các tài liệu tham kháo có nguồn gốc xuẩl xứ rò ràng.

Hà Nội, ngày 03 thảng ỉ 1 năm 2015

Nguôi thục hiện luận vãn

Nguyễn Mạnh Cường

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin chân thành cam ơn Tiến sì Nguyễn Thi Nguyệt và Tiến sì BÚI Thi Hỏng Việt Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng á châu chi nhánh hà nội đã tận tinh hướng dẫn. dộng viên và giúp tòi trong suốt quá trinh thực hiên luận vãn

Tôi xin cảm ơn các thầy, cò giáo của khoa Khoa học quăn lý – Đại học Kinh tế quốc dân đà cung cấp cho tỏi nhùng kiến thức, phương pháp tiếp cận toàn diên trong thời gian qua.

Tôi xin cảm ơn sự quan tâm. tạo điều kiện cua ban Lành đạo và các đồng nghiệp ngân hàng Á Châu – Chi nhánh Hà Nội đã giúp đờ nhiệt Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng á châu chi nhánh hà nội tình trong quá trinh nghiên cứu và hoàn thành luận văn.

Hủ Nội, ngày 03 tháng 1 ỉ nàm 2015

Người thực hiện luận văn

Nguyền Mạnh Cường

MỤC LỤC

Trang DANH MỤC CÁC TỪ NGỮ VIÉT TẤT DANH MỤC BẢNG, BIẺU, so ĐÒ TÓM TẤT KẺT QUẢ NGHIÊN cứu LUẬN VÃN MỞ ĐÀU………………………………….1

CHƯƠNG1:CƠSỞLÝLUẬNVẾQUẢN LÝCHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH CỬANGÂN HÀNGTHƯƠNGMẠI

 • 1.1. Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Quản lý cho vay khách hàng cá

nhân tại ngân hàng á châu chi nhánh hà nội chi nhánh ngân hàng thương mại

 • 1.1.2 ………………………………………………………………………………………….

Đặcđiêm cho vay khách hàngcá nhân

 • 1.1.3 ………………………………………………………………………………………….

Vaitròcủahoạt động cho vay khách hàng cá nhân

1.1.4. Cácsânphẩmcho vay khách hàng cá nhân

 • 1.2.  Quan ỉý cho vay khách hàng cá nhân tại chi nhánh ngân hàng thương mại

…………………………………………………………………………………………

 • 1.2.1. Khái niệm quân lý cho vay khách hãng cá nhân tại chi Quản lý cho vay

khách hàng cá nhân tại ngân hàng á châu chi nhánh hà nội nhánh ngân hàng thương mại

 • 1.2.2. Mục tiêu quàn lý cho vay khách hàng cá nhân tại chi nhánh ngân hàng

thương mại

 • 1.2.3. NỘI dung quán lý cho vay khách hàng cá nhân cùa chi nhánh các ngân

hàng thương mại

 • 1.2.4. Các yếu tố ánh hướng đến quan lý chơ vay khách hàng cá nhân tại các chi

nhánh ngân hàng thương mại

CHƯƠNG2: PHÂN TÍCH THựC TRẠNGQUÃN LÝCHO VAY KHẤC TI HÀNG CÁNHÂN TẠINGÂN HÀNGTMCPÁ CHÂU – CHI Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng á châu chi nhánh hà nội NHÁNH HÀ NỘI………………………………..

………………………….. 28

 • 2.1. Khái quát về ngân hàng thương mại cô phần À Châu (ACB) – Chinhánh Hà

Nội………………………………………………………………………………………………… 28

 • 2.1.1. Lịch sứ hĩnh thành và phát triển cùa ngân hãng ACB – Chi nhánh Hit

Nội………………………………………………………………………28

 • 2.1.2. Chức nãng, nhiệm vụ và cơ cấu tô chức cùa ngân hàng ACB – Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng á châu chi nhánh hà nội Chi nhánh

Hà Nội…………………………………………………………………………………………….29

 • 2.2. Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân t(ũ ngân hàng ACB – Chi nhánh

Hà Nội…………………………………………………………………………………………….. ỉ

 • 2.2.1.  Các san phàm cho vay khách hàng cá nhàn tại ngân hàng ACB – Chi

nhánh Hà Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng á châu chi nhánh hà nội Nội

 • 2.2.2. Kết quá cua hoạt dộng cho vay khách hãng cá nhân tại ngàn hàng ACB –

(‘hi nhánh Hà Nội

 • 2.3. Thực trạng quàn lý cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng ACIỈ — Chi

nhánh Ilà Nội

 • 2.3.1.  Bộ máy quan lý cho vay khách hãng cá nhân tại ACB – Chi nhánh Ilà

Nội………………………………………………………………..’

 • 2.3.2.  Thực trạng lập kế hoạch cho vay khách hàng cá nhân Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng á châu chi nhánh hà nội tại ACB (‘hi nhánh

Hà Nội………..’.

 • 2.3.3.  Thực trạng tố chúc thực hiện kế hoạch cho vay khách hàng cá nhân … 57

 • 2.4. Đánh giá quăn lý cho vay khách hàng cá nhân tụi ngân hàng ACB – Chi

nhánh Hà Nội

2 .4.2 Điếm manh trong quàn lý cho vay khách hàng cá nhân cùa ngân Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng á châu chi nhánh hà nội hàng ACB

– Chi nhánh Hà Nội

 • 2.4.3. Điềm yếu trong quan lý cho vay khách hàng cá nhân cua ngân háng ACB –

Chi nhánh Hà Nội……….’

CHƯƠNG 3: GIẢI PILVP HOÀN TIIIẸN QUÁN LÝ CHO VAY KILÌCII HÀNG CÁ NHẤN 1ẠI NGÂN HẢNGTMCP Ấ CHÂU-CHI NHẢNH HẤ NỘI

 • 3.1. Mục tiêu phát triền và mục tiêu cho vay khách hàng cá nhân cua ACB – Chi nhánh Hà Nội. Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng á châu chi nhánh hà nội 80

 • 3.1.1. Mục lieu phát triền cùa ngân hàng ACB Chi nhánh Hà Nội đen năm

2020 ………:

3.1.2 Mục tiêu cho vay khách hãng cá nhân cua ngân hàng ACB – Chi nhánh Ilà Nội đen năm 2020

 • 3.2. Các giải pháp hoàn thiện quán lý cho vay khách hàng cá nhân tợi ngân

hàng ACB – Chi nhánh Hà Nội

chi nhánh hà nội hoạch cho vay khách hàng cá nhân……………………………………..83

 • 3.2.3.  Hoàn thiện tố thửc thực hiện kế hoạch cho vay khách hàng cá nhân…. 84

 • 3.2.4.  Hoàn thiện công tác kiêm soát hoạt động cho vay khách hàng cá nhân . 88

KÉT LUẬN Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng á châu chi nhánh hà nội ……………

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC TỪ NGỮ VIẺT TẮT

ACB:     Ngân hàng TMCP Ả Châu

KHCN:    Khách hàng cá nhân

KHDN:    Khách hàng doanh nghiệp

NHNN:    Ngân hàng Nhả nước

NHTM:    Ngân hàng thương mại

DANH MỤC BẢNG, BIẺU, sơ ĐỎ

Bàng

Báng 2.1:   Tinh hình huy động vốn của ACB – Chi nhánh Hà Nội

Bâng 2.2: Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng á châu chi nhánh hà nội Cơ cấu huy động von khách hàng cá nhân tại ACB- Chi nhánh Hà NỘI

Bâng 2.3:    Tinh hình hoạt động cho vay tại ACB-Chi nhánh Hà Nội

Bâng 2.4:    Tỷ lệ nợ quá hạn tại ACB – Chi nhánh Hả Nội

Bâng 2.5:    Bâng thu nhập, chi phí cùa ACB – Chi nhánh Hà Nội

Bâng 2.6:    Cơ Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng á châu chi nhánh

hà nội cáu dư nợ cho vay khách hàng cá nhân theo sàn phẩm            tạiACB –

Chi nhánh Hà Nội

Bâng 2.7: Cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng cá nhân theo thời hạn vay tại ACB

Bâng 2.8: Cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng cá nhân theo hình thức đâm bão tại ACB

Báng 2.9: Chi tiêu cho vay Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng á châu chi nhánh hà nội khách hàng cá nhân cua ACB – Chi nhánh Hã Nôi 50

Bâng 2.10: Tông hợp các chương trinh cho vay khách hàng cá nhân được thực hiện

trong năm 2012,2013,2014 của ACB – Chi nhánh Hà Nội

Bâng 2.11: số lượng nhân viên tối thiêu đẻ thực hiện kế hoạch cho vay khách hàng cá nhân tại ACB – Chi nhánh Hà Nội trong năm 2012, 2013,

2014

Báng 2.12: Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng á châu chi nhánh hà nội


Xác định rủi ro có thê có và biện pháp hạn che…………………………..56

Bâng 2.13:  Biến động nhân sự của ACB – Chi nhánh Hâ Nội……………………….57

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng á châu chi nhánh hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng á châu chi nhánh hà nội
Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng á châu chi nhánh hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart