Quản lý chống buôn lậu của ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn

55.000

Category:

Quản lý chống buôn lậu của ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Quản lý chống buôn lậu của ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn

Quản lý chống buôn lậu của ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn

fff

Quản lý chống buôn lậu của ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn

fff

Quản lý chống buôn lậu của ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn

fff

Quản lý chống buôn lậu của ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn

fff

Quản lý chống buôn lậu của ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn

fff

Quản lý chống buôn lậu của ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỐC BẢN ——————–frfy, LJ ————-

LÂM VÀN CHIÉN

QUẢN LÝ CHÓNG BUÔN LẬU CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

CĨĨUYÊN NGÀNIT: QUÂN LÝ CÔNG MÃ NGÀNĨĨ: 8340410

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẨN LÝ KINH TÉ

Ngiròi hưóiig (ỉẫtì khoa học: PGS.TS PHAN KIM CHIẾN

HÀ NỘI – 2018

LỜI CAM DOAN

Tôi đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự ti ling thực trong học thuật. Tôi cam kết bang danh dự cá nhân rằng nghiên cứu nãy do tỏi tự thực hiện và không vi phạm yêu câu Quản lý chống buôn lậu của ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn vê sự trung thực trong học thuật.

Hà Nội, ngày


í háng nám 20 Ị 8


l ác già luận ván

Lâm Văn Chiến

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC NHŨNG TỪ VIẾT TẤT

DANH MỤC CÁC BÂNG

DANH MỤC CẤC BIÉU ĐO VÀ sơ ĐÓ róVI TẢT LUẬN V ÀN

LỜI NÓI ĐÀU

CHƯƠNG 1: Cơ SỜ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỤC TIỀN VÈ QUẤN

LÝ CHONG BUÔN LẠU Quản lý chống buôn lậu của ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn CUA ÚY BAN NHẤN DAN Cấp tỉnh………………….‘………….……………………………….

l. 1.1. Buôn lậu và đặc diem của buôn lậu

 • 1.2.2.  Mục liêu quân lý chông buôn lậu Quản lý chống buôn lậu của ủy ban nhân dân tỉnh

lạng sơn của úy ban nhân dân cấp linh

1.2.4……………………………………………………………………………………………………

Bộ máy quàn lý chông buôn lậu cùa ùy ban nhân dân càp lính

1.2.5. Nội dung quàn lý chống buôn lậu cùa ũỵ ban nhân dân cấp tinh

 • 1.3.  Các nhân tố ãnh hirỏug dến quán lý chống buôn lậu cùa úy ban nhân

dân cáp tình

 • 1.3.1.  Các nhàn lố thuộc ùy ban nhân dần cấp lính Quản lý chống buôn lậu của ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn 19

 • 1.4.2.  Kinh nghiệm chống buôn lậu tại lính Cao Bằng

  1.4.3. Bài học kinh nghiệm về chống buôn lậu cho úy ban nhân dân unh Lạng Son…. 24

  CHƯƠNG 2: 26PHẢN TÍCH THựC TRẠNG QUẢN LÝ CHÕNG BUÔN

  LẬU CÙA ỦY BAN NHÂN DÂN TÌNH Lạng SƠN26 Quản lý chống buôn lậu của ủy ban


nhân dân tỉnh lạng sơn

 • 2.1.2.      Thực trạng buôn lậu trcn địa bàn tinh Lạng Sơn giai đoạn 2015-201 7 29

 • 2.2.  Thực trạng quản lý chống buôn lậu của ủy ban nhân (lân tinh Lạng Son

giai đoạn 2015- 2017…… Quản lý chống buôn lậu của ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn 37

 • 2.2.1.  Co’cau tổ chức hí) ntáy quàn lý chổng buôn lậu cùa ỉ /LVD tinh Lạng Son31

 • 2.2.2.  Thực trạng xây dụng và ban hành kế hoạch chống buôn lậu cua ủy ban

nhân dân tinh Lạng Sơn

 • 2.2.3.  Thực trạng tò chức thực hiện kế hoạch chống buôn lậu cùa ủy ban nhàn

dàn linh Lạng Sơn

 • 2.3.1.  Đánh giá thực hiện mục tiêu quan lý chổng buôn lậu cua ủy ban nhàn

dân linh Lạng Sim

 • 2.3.3.  1 )iỏm yêu trong quân lý chông buôn lậu của Ly ban nhân dân linh I . ạng Son .60

CHƯƠNG 3: 65GIAI PHÁP HOÀN TIIIẸN QUẤN LÝ CHÕNG BUÔN LẶU Quản lý chống buôn lậu của ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn

65CỦA ủy ban nhân dân tình lẠng Sờn

 • 3.1. Định hướng hoàn thiện quán lý chống buôn lậu cùa ủy ban nhân (lân tinh Lạng

Sun thời gian đến nám 2020

 • 3.1.2.  Mục tiêu quan lý chống buôn Lậu cua úy ban nhân dàn tinh Lạng Sơn

đen năm 2020

 • 3.1.3. Phương hướng quán lý chống buôn Lậu cua úy ban nhân dân tinh Lạng

Sơn Quản lý chống buôn lậu của ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn đến năm 2020

 • 3.2.  Những giải pháp hoàn thiện quan lý chống buôn Lậu cua úy ban nhân

dân tình Lạng Sun

 • 3.2.1.  Giai pháp về bộ máy quan lý chồng buôn lậu cua Uy ban nhân dân tinh …67

 • 3.3.   Quản lý chống buôn lậu của ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn Một sổ kiến nghị … 74

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIEU THAM KIIAO

PHỤ LỤC

<<<123>>>

DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẺT TẤT

ASEAN

: Hiệp hội các quốc gia Dông Nam Á

GRDP

: Tông san phấm trên địa bân

ƯBND

Quản lý

: Uy ban nhân dân

USD

WTO

: Đô la Mỳ

: Tô chức thưcmg mại thề giới

XNK

: Xuất nhập khẩu

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý chống buôn lậu của ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quản lý chống buôn lậu của ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn
Quản lý chống buôn lậu của ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart