Quản lý của chính quyền huyện diễn châu tỉnh nghệ an đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

49.000

Category:

Quản lý của chính quyền huyện diễn châu tỉnh nghệ an đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Quản lý của chính quyền huyện diễn châu tỉnh nghệ an đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Quản lý của chính quyền huyện diễn châu tỉnh nghệ an đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

fff

Quản lý của chính quyền huyện diễn châu tỉnh nghệ an đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

fff

Quản lý của chính quyền huyện diễn châu tỉnh nghệ an đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

fff

Quản lý của chính quyền huyện diễn châu tỉnh nghệ an đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

fff

Quản lý của chính quyền huyện diễn châu tỉnh nghệ an đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

fff

Quản lý của chính quyền huyện diễn châu tỉnh nghệ an đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN

PHẠM THỊ HƯƠNG

QUẤN LÝ CỦA ( HÌNH QUYỀN HUYÊN DIỄN ( HẤU, TỈNH NGHẸ AN DÕI VỚI C ẤP GIẤY CHƯNG NHẠN QUYÈNSŨ DỤNG ĐẤT

Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TÍ: VÀ CHÍNH SÁCH Mồ ngành: 8340410

LUẬN VĂN THẠC sì QUÁN LÝ KINH TÉ

Người hướng dẫn khoa học Quản lý của chính quyền huyện diễn châu tỉnh nghệ an đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất : TS. vũ THỊ MINH LOAN

HÀ NỘI, NĂM – 2018

ít

LỜI CAM ĐOAN

Tôi đà dọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thục trong học thuật. Tôi cam kêt bảng danh dự cá nhân rang nghiên cứu này này do lôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

Tác giá luận vãn

Phạm Thị Hương

LỜI CẤM ƠN

Quản lý của chính quyền huyện diễn châu tỉnh nghệ an đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Sau khi hoàn thành luận van này. tôi xin được bày ló lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đến TS.VÙ Thị Minh Loan, người đà tận tình hướng dần và truyền dạt nhửng kiên thức và lạo mọi điêu kiện thuận lọi cho tôi trong SUÔI quá trinh thực hiện luận văn này. Tôi cùng xin gứi lời cam ơn đến Ban Giám hiệu, các cán bộ Viện Dào tạo sau Dại học. các thây, cô giáo Khoa Khoa học quán lý trường Dại học Quản lý của chính quyền huyện diễn châu tỉnh nghệ an đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Kinh tế Quốc dàn. dà hưởng dần vã hồ trợ tôi trong thời gian học tập vã nghiên cứu tại trưìmg.

Tòi xin gưi lời cam ơn chân thành dến các dồng chi lành dạo và dồng nghiệp đang làm việc lại UBND huyện Dicn Châu đà giúp đờ tòi trong quá trinh thực hiện luận vãn nãy.

Cuối cùng, lòi xin cám <m gia đinh, bạn be. người thân luôn bên cạnh động viên, khích lệ tòi trong suốt quá trinh học tập và Quản lý của chính quyền huyện diễn châu tỉnh nghệ an đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoàn thảnh luận vãn.

Dê luận vãn được hoàn thiện hom. lôi râl mong nhận được sự góp ý của các quý thầy cò giáo và quý bạn dọc.

I rân trọng cám om. .

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

Tác giã luận văn

Phạm I hi Hương

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CẤC TỪ VỈÉT TẤT

DANH MỤC BÀNG, so DỒ

DANH MỤC Sơ ĐO TÓM I ẢT Quản lý của chính quyền huyện diễn châu tỉnh

nghệ an đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất LI ’An văn

PII.ÍN MỚ ĐẤU

CHƯƠNG 1: CO SỜ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIÊM THỤC TIỀN VẺ QUÀN LÝ

CỦA CHÍNH QUYÊN CAP IIUYẸN ĐOI VỚI CẤP CIẲY CHỨNG NHẠN

QUYỀN sứ DỤNG l)ÁT

 • 1.1.3. Khái niệm, nguyên tắc và diều kiện cấp giấy chúng Quản lý của chính quyền huyện diễn châu tỉnh nghệ an đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhận quyền sú dụng

đất

 • 1.2. Quàn lý cùa chinh quyển cấp huyện đối với cấp giấy chứng nhận quyển

sứ dụng dất

 • 1.2.1. Khái niệm và mục tiêu quan lý cua chính quyền cấp huyện dổi với cấp

giây chửng nhận quyên sứ dụng đảl

 • 1.2.2. Bộ mây quan lý cua chinh quyển cắp huyện dối với cắp giấy chứng nhận

quyên sử dụng đâl

Bộ máy quan lý cua chính quyền huyện tham gia vào việc cấp giấy chứng nhận Quản lý của chính quyền huyện diễn châu tỉnh nghệ an đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sử dụng đai gồm:

 • 1.2.3. NỘĨ dung quan lý cùa chính quyền cấp huyện dối với cấp giấy chửng nhận

quyền sử dụng đai………………………………………………………………………………..16

 • 1.2.4.  Các nhân tố ánh hương đến quan lý cua chinh quyền cấp huyện dối với cấp

giấy chửng nhận quyền sử dụng đất……………………………………………………….26

1.3. Kinh nghiệm quan lý cua một số (lịa phương dối vói cấp giấy chứng nhận qusển sừ dụng đất vã bãi học rút ra cho chinh quyền huyện Diễn Châu, tinh Quản lý của chính quyền huyện diễn châu tỉnh nghệ an đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nghệ An…………………………………………………………………..29

 • 1.3.1. Kinh nghiệm quan lý cùa chính quyền huyện Nghi Lộc. tinh Nghệ An dối

với cấp giấy chứng nhận quyền sứ dất

 • 1.3.2. Kinh nghiêm quân lý của chính quycn huycn Yen 1 hành, tinh Nghệ An

dổi với cấp giấy chứng nhận quyền sư dầt

 • 2.1. Khái quát về huyện Diễn Châu và kết quá cấp giấy chứng nhận quyền sú dụng dất cùa chính quyền huyện Diễn Châu Quản lý của chính quyền huyện diễn

châu tỉnh nghệ an đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , tinh Nghệ An33

 • 2.1.3. Kết qua cấp giấy chứng nhận quyển sư dụng dất cua chính quyền huyện

Diễn Châu giai đoạn 2015-2017

 • 2.2. Thực trạng quán lý của chính quyền huyện Diễn Châu dối vói cấp giấy

chúng nhận quyền sử dụng dất

 • 2.2.1. Bộ máy quán lý cua chính quyền Quản lý của chính quyền huyện diễn châu tỉnh nghệ an đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Diễn Châu dổi với cấp giấy

chứng nhận quyền sứ dụng đât

 • 2.2.2. Thực trạng lập kế hoạch giấy chứng nhận quyển sữ dụng dất cùa chinh

quyền huyện Diễn Châu

 • 2.3. Đánh giá quăn lý của chính quyền huyện Diễn Châu dối vói cấp giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất Quản lý của chính quyền huyện diễn châu tỉnh nghệ an đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 • 2.3.1. Đánh giá sự thực hiện mục tiêu cúa chính quyền huyện Diễn Châu đồi với cấp

giấy chững nhận quyền sử dụng đất

 • 2.3.3. Điềm yếu trong quan lý cua chính quyền huyện Diễn Châu đối với cấp

giấy chửng nhận quyền sử dụng đất

CHƯƠNG 3: GIẢI PHẤP HOÀN THIỆN QUẢN LỲ CÙA CHÍNH QUYỀN III YẸN DIẺN CHÂU, TỈNH NGHẸ AN ĐÓI VỚI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QU YỀN SÙ’ DỤNG DÁT Quản lý của chính quyền huyện diễn châu tỉnh nghệ an đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 77

 • 3.1. Định hướng hoàn thiện quan lý của chính quyền huyện Diễn Châu dối

với cấp giấy chửng nhận quyển sừ dụng đất

 • 3.1.1. Mục tiêu cấp giấy chứng nhận quyển sư dụng dầt cùa chinh quyền huyện

Diễn (.’hâu đến năm 2020

 • 3.1.2. Phương hướng hoàn thiện quan lý cùa chinh quyền huyện Diễn Châu dối

với cấp giấy chứng nhận quyền sứ dụng đắl

 • 3.2. Một số giải pháp nham hoàn thiện quán lý cùa chính quyền huyện Diễn

Châu đối Quản lý của chính quyền huyện diễn châu tỉnh nghệ an đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với cấp giấy chửng nhận quyển sừ dụng đất

 • 3.2.1. Hoàn thiện bộ mây quan lý cua chính quyền huyện Diễn Châu dối với cấp

giây chứng nhận quyền sử dụng đâl

 • 3.2.3. Hoàn thiện tố chức thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sứ dụng đất …80

KÉT LU ẬN

TÀI LIẸU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý của chính quyền huyện diễn châu tỉnh nghệ an đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quản lý của chính quyền huyện diễn châu tỉnh nghệ an đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quản lý của chính quyền huyện diễn châu tỉnh nghệ an đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart