Quản lý của chính quyền huyện kiến thụy thành phố hài phòng đối với đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt trên địa bàn huyện

48.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Quản lý của chính quyền huyện kiến thụy thành phố hài phòng đối với đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt trên địa bàn huyện

Add your review

Quản lý của chính quyền huyện kiến thụy thành phố hài phòng đối với đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt trên địa bàn huyện

Quản lý của chính quyền huyện kiến thụy thành phố hài phòng đối với đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt trên địa bàn huyện

fff

Quản lý của chính quyền huyện kiến thụy thành phố hài phòng đối với đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt trên địa bàn huyện

fff

Quản lý của chính quyền huyện kiến thụy thành phố hài phòng đối với đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt trên địa bàn huyện

fff

Quản lý của chính quyền huyện kiến thụy thành phố hài phòng đối với đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt trên địa bàn huyện

fff

Quản lý của chính quyền huyện kiến thụy thành phố hài phòng đối với đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt trên địa bàn huyện

fff

LỜI CAM ĐOAN

‘l òi xin cam đoan luận văn “ Quán /ý cũa chinh quyền huyện Kiến Thụy, thành pho Hái Phòng đoi với đấu già quyền sử dụng đất xen kẹt trên địa bàn Huyện " là còng trinh nghiên cứu của ricng lôi và tôi xin chịu trách nhiệm về lời cam đoan này.

Các so lieu và ket qua nghicn cửu trong luận van là trung thục và chưa dược sứ dụng dế bảo vệ một học vị nào. Mọi thông tin trong luận vàn dều được chi rò nguồn gốc.

Hà Nội, ngày ì5 tháng ì Quản lý của chính quyền huyện kiến thụy thành phố hài phòng đối với đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt trên địa bàn huyện () năm 2Ỉ)Ì4

Tác già luận vãn

Dào Hồng Nhung

LỜI CẤM ƠN

Trong quá trinh thực hiện Đẽ tài này, tòi dà nhận dược sự quan tâm giúp đừ rat lớn cua nhiều cá nhân và tập thê.

Tôi xin bày to lòng bict on sâu sac đen TS. Trân Tiên Dũng (Viện trướng Viện Kinh te xây dựng vã dô thị – 1 lọc viện (‘án bộ quán lý xây dụng và đô thị – Bộ Xây dựng) – người Quản lý của chính quyền huyện kiến thụy thành phố hài phòng đối với đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt trên địa bàn huyện đà lận lình chi bao. giúp đờ tôi thực hiện và hoàn thành dề tãi này.

Tôi xin chân thành cam ơn các thây cô giáo trong khoa Khoa học quán lý và các cán bộ Viện Đào tạo Sau dại học – Trường Đại học Kinh tế Quốc dàn dã tạo mọi diêu kiện thuận lợi giúp dờ tôi trong suốt quả trình học tập và nghiên cứu.

Xin chân thành câm ơn các dong chí Lãnh dạo huyện, các phòng, ban. đon vị và đặc Quản lý của chính quyền huyện kiến thụy thành phố hài phòng đối với đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt trên địa bàn huyện biệt là cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường, trung làm Phát triền quỳ dất huyện Kiên llìụy dà tạo diều kiện giúp dờ tôi trong quá trinh điều Ira. thu thập số liệu đê hoàn thành để tài nghiên cứu.

Xin cám ơn gia dinh, bạn bè và dong nghiệp dã giúp dờ, dộng viên tôi trong suốt quá trinh học tập vả thực hiện luận vãn tốt nghiệp.

Hà Nội, ngày 15 thủng 10 năm 2014

l ác giả luận vãn

Quản lý của chính quyền huyện kiến thụy thành phố hài phòng đối với đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt trên địa bàn huyện Dào nồng Nhung

MỤC LỤC


LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN

MỊ c LỤC

DANH MỤC CẤC CHự MÉT TẤT

DANH MỤC BẢNG BIEU, sơ DÒ

TÓM tai’ luận vàn

LỜI MỜ DẦU.’………………………………….  ..

CHƯƠNG 1: Cơ SÒ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÙA CHÍNH QUYỀN

HUYÊN ĐỎI ÓI DẤU GIÁ ‘ QUYỀN sù’ DỤNG DẢ I XEN KẸT?

 • 1.1.1.  Quản lý của chính quyền huyện kiến thụy thành phố hài phòng đối với đấu giá

quyền sử dụng đất xen kẹt trên địa bàn huyện Bất xen kẹt

 • 1.2.   Quàn lý cùa chính quyền huyện đối vói đấu giá quyền sứ dụng đất

xen kẹt

 • 1.2.2.  Mục tiêu quản lý của chinh quyền huyện doi với dấu giá quyền sứ dụng

dất xen kẹt

 • 1.2.3.  Nội dung quân lý cúa chinh quyên huyện doi với dấu giả quyền sứ dụng

đai xcn kẹt

 • 1.2.4.  Các yen tô anh hường đen quan lý cùa Quản lý của chính quyền huyện kiến thụy thành phố hài phòng đối với đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt trên địa bàn huyện chính quyền huyện đôi với đau

giá quyền sứ dụng đai xen kẹt

1.3. Kinh nghiệm quản lý cùa một sơ đĩa phương đối với đấu giá quyền sứ dụng

đất xen kẹt và bài học rút ra chơ chính quyền huyện Kiến 1 hụy. 27

 • 1.3.1.  Kinh nghiệm quàn lý của chính quyền huyện Vĩnh Bảo – thành pho 1 lài

Phông

 • 1.3.2.  Kinh nghiệm quan lý cua chính quyền huyện An Lào – thành phố Hai

Phòng

 • 1.3.3.  Bài Quản lý của chính quyền huyện kiến thụy thành phố hài phòng đối với đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt trên địa bàn huyện học cho chính quyền huyện Kiến

  Thụy 32


CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH Tllực TRẠNG QUẢN LÝ CỦA ( HÌNH QUYỀN III YÊN KIỀN THỤY DÔI VÓI DẢlỉ GIÁ QUYỀN sứ DỤNG DAT XEN KẸT TRÊN DỊA BÀN HUYỆN

 • 2.1.1.  Diều kiện tự nhiên

 • 2.1.2.  Diều kiện kinh tế – xà hội………………………………………………………………….36

 • 2.1.3.  Hiện trạng sử dụng đất huyện Kiến Thụy năm 2013 ………………………………38

 • 2.2. Thực trạng đất xen kẹt và kết quà đấu giá Quản lý của chính quyền huyện kiến thụy thành phố hài phòng đối với đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt trên địa bàn huyện quyền sử dụng đất xen kẹt trên địa bàn huyện Kiến Thụy giai đoạn

2011 den tháng 5 nãm 2014

 • 2.2.2.  Kết quà đau giá quyền sứ dụng đất xen kẹt trên địa bàn huyện Kiến

Thụy giai đoạn 2011 đến tháng 5 năm 2014

Kiến Ihụy dối với dắu giá quyền sứ dụng dắt xen kẹt

 • 2.3.2.  Ihực trạng lập ke hoạch dấu giá quyền SŨ dụng dắt xen kẹt trên dịa bàn

huyện

 • 2.3.3.  Thực trạng lô chức đấu giá quyền su dụng đất xcn kẹt trên địa bàn

huyện

 • 2.3.4.  Ihực trạng kiếm soát dắu giả quyền sứ dụng dắt xen kẹt trên dịa bân

huyện

 • 2.4. Dánh giá quàn lý cùa chính quyền huyện Kiến Thụy dối với dấu Quản lý của chính quyền huyện kiến thụy thành phố hài phòng đối với đấu giá quyền sử

dụng đất xen kẹt trên địa bàn huyện giá quyền sử dụng dat xen kẹt trên dịa bàn huyện

 • 2.4.2.  Diềm mạnh trong quan lý cua chinh quyền huyện Kiến Thụy đòi với

đau giá quyền su dụng đai xen kẹt

 • 2.4.3.  Diêm yếu Irong quan lý cùa chính quyển huyện Kiền Thụy đoi với đau

giá quyền sử dụng dất xen kẹt

CHƯƠNG 3: MỌT SÓ GLU PILÍP HOÀN THIỆN Quản lý của chính quyền huyện kiến thụy thành phố hài phòng đối với đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt trên địa bàn huyện ỌVẢN LÝ CỦA CHÍNH ỌUYẺN ÌỉVYẸN KIÉN THỤY DÓI VỚI DAU GIẢ ỌUYẺN sư DỤNG DAT XEN KẸT TRÊN DỊA BÀN HUYẸN 89

 • 3.1.  -Mục tiêu, phương hướng hoàn thiện quán lý cùa chinh quyền huyện

Kiến Thụy đối vói đấu giá quyền sứ dụng đất xen kẹt trên địa bàn huyện đến năm 2020……………………………?.…………………..T………      89

 • 3.1.1.  Mục tiêu quán lý của chinh quyền huyện Kiên rhụy doi với đau giá

quyen sứ dụng đất xen kẹt trên Quản lý của chính quyền huyện kiến thụy thành phố hài phòng đối với đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt trên địa bàn huyện địa bàn huyện đen năm 2020

 • 3.1.2.  Phương hướng hoàn thiện quan lý cua chính quycn huyện Kiến Thụy đòi với đau giá quyền sư dụng đất xcn kẹt trcn địa bàn huyện đen năm 2020.. 90

 • 3.2. Giải pháp hoàn thiện quán lý cúa chính quyền huyện Kiến Thụy đối vói đấu

giá quyền sứ dụng đất xen kẹt trên địa bàn huyện

 • 3.2.2. Giãi pháp hoàn thiện lập ke hoạch đau giá quyên sử dụng đất xen kẹt… 94

 • 3.3.2.  Kiên Quản lý của chính quyền huyện kiến thụy thành phố hài phòng đối với

đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt trên địa bàn huyện nghị đối với Uy ban nhân dân thành phố Hai Phòng

KẾTLVẬN …………………………………….

DAMI Mục tài liêu tham khảo • *

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý của chính quyền huyện kiến thụy thành phố hài phòng đối với đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt trên địa bàn huyện”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quản lý của chính quyền huyện kiến thụy thành phố hài phòng đối với đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt trên địa bàn huyện
Quản lý của chính quyền huyện kiến thụy thành phố hài phòng đối với đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt trên địa bàn huyện
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart