Quản lý của sở công thương hà nội về gian lận thương mại

51.000

Category:

Quản lý của sở công thương hà nội về gian lận thương mại

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Quản lý của sở công thương hà nội về gian lận thương mại

Quản lý của sở công thương hà nội về gian lận thương mại

fff

Quản lý của sở công thương hà nội về gian lận thương mại

fff

Quản lý của sở công thương hà nội về gian lận thương mại

fff

Quản lý của sở công thương hà nội về gian lận thương mại

fff

Quản lý của sở công thương hà nội về gian lận thương mại

fff

Quản lý của sở công thương hà nội về gian lận thương mại

fff

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan luận văn thạc sỷ: "’Quản Ịý của Sớ Công Thương Hà Nội về gian lận thương mại " là công trinh nghiên cứu cùa riêng em. Các sỗ liệu và trích dẫn trong luận văn hoàn toàn trung thực. Các kết quà nghiên cửu cua luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trinh khoa học nào.

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016

Người viết

Phạm Thị Thủy

LỜI CẤM ON

Trong quá trinh viết Quản lý của sở công thương hà nội về gian lận thương mại luận văn này, Em đà nhận được rất nhiều sự giúp đờ. Em xin được bày tô lỏng biết ơn chân thanh tới giáo viên hướng dần tôi PGS.TS Trần Văn Bão thầy đà hướng dẫn. chi bão tận tình cho tôi trong suốt quá trinh nghiên cứu và hoàn thiện luận văn này. Em xin chân thành bày tõ lời câm ơn tới các thầy cô Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện đào tạo sau đại học. Viện thương mại và kinh tế quốc Quản lý của sở công thương hà nội về gian lận thương mại tế đà quan tâm. tham gia đóng góp ý kiến và hồ trợ tác già trong quá trình nghiên cứu giúp tác giá có cơ sớ kiến thức và phương pháp nghiên cửu, giúp em hoàn thiện luận văn thạc sỳ cùa mình.

Em xin chân thành cám ơn tới cán bộ Sớ Công Thương Hà Nội đà quan tâm , cung cấp tài liệu, thông tin cằn thiết, tạo được cho tác giã có cơ sờ đề nghiên cứu hoàn thiện luận vãn.

Cuối củng, Quản lý của sở công thương hà nội về gian lận thương mại em xin chân thành câm ơn gia đình, bạn bẽ đà hồ trợ động viên tòi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận văn.

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016

Người viết

Phạm Thị Thủy

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

D ANH MỤC CÁC TƯ MÉT TÁT

DANH MỤC BÀNG VÀ HÌNH

TÓM TẤT LUẬN VÀN……………………………………………Error! Bookmark not defined.

LỜI MỜ ĐÀU

CHƯƠNG 1: MỌT SÓ Quản lý của sở công thương hà nội về gian lận thương mại VÁN ĐÈ cơ BÀN VẺ Quản ly cùA sỏ còng

THƯƠNG VÈ GL4N LẶNTHƯƠNG MẠI

 • 1.2. Nội dung quan K cùa các Sở công Thương đối với gian Quản lý của sở công thương hà nội về gian lận thương mại lận thương mai 19

 • 1.2.1.  Tố chức triển khai thực hiện và hoãn chinh các vãn bân pháp luật quỵ định

xử lý vi phẩm về gian lận thương mại

 • 1.3.1.  Cóng cụ hành chính Quản lý của sở công thương hà nội về gian lận thương mại 23

 • 1.4.  Các nhân tố anh hướng tới quan lý của sờ công Thương trong gian lận

thương mại

CHƯƠNG 2: THỰC trạng quân lý cùa sờ ( ÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

VẺ GIAN LẶN THƯƠNG MẠI.

 • 2.1.1.  Chức năng nhiệm vụ cúa Sớ Công Thương Hà Quản lý của sở công thương hà nội

về gian lận thương mại Nội

 • 2.2 Phân tích thực trạng quàn lý của Sớ Công Thương Hà Nội về gian lận thương

mại

 • 2.2.2.  Phân tích thực trạng các hoạt động quân lý cùa Sở Công Thương Hà Nội về

gian lận thương mại

 • 2.2.4.  Kết quà quán lý Quản lý của sở công thương hà nội về gian lận thương mại gian

Lận thương mại của Sở Công Thương Hã Nội

 • 2.3. Đánh giá hoạt động quàn lý cùa Sỡ Công Thương Hà Nội đối với gian lận thưong mại 64

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÃ MỌT SÓ GIÃI PHẤP NHẤM TÁNG CƯỜNG QUÀN LÝ GIAN LẶN THƯƠNG MẠI CỦA SỞ ( ÔNG THƯƠNG HÀ NÔI Quản lý của sở công thương hà nội về gian lận thương mại 73

 • 3.1.1.  Dự báo tinh hĩnh gian lận thương mại trên địa bàn tình Hã Nội đến năm

2020

 • 3.2  Giai pháp tăng cường khá nãng quan lý gian lận thương mại của Sớ

Công Thương Hà Nội về gian lận thưong mại

3.2.1 Hoàn thiện các văn bán pháp quy

 • 3.2.2.  Tăng cường cơ sớ vật chất Quản lý của sở công thương hà nội về gian lận thương mại trang thiết bị cho hoạt động phông chống gian lận

thương mại

 • 3.2.3.  Tâng cường nguồn nhân lực trong còng tác phòng chống gian lận thương

mại

 • 3.2.5.  Tăng cường hoạt động tuyên truyền pháp luật nàng cao thức cùa người dân

và thương nhân trên địa bàn

 • 3.3.1.  Hoàn thiện hệ thống pháp luật Quản lý của sở công thương hà nội về gian lận

thương mại về phòng, chống gian lận thương mại

 • 3.3.2.  Đối mới hình thức và phương pháp tuyên truyền, vận động quần chúng

tham gia hoạt động phòng chống và quan lý gian lận thương mại

 • 3.3.3.  Tâng cường phối hợp đồng bộ. trao đồi thông tin giừa các lực lượng chức

nâng trong ngành. liên ngành

 • 3.3.4.  Đào tạo. bồi dưỡng lực lượng lãm công tác kiểm tra. kiểm soát có trinh độ

chuyên mòn nghiệp vụ và trong sạch Quản lý của sở công thương hà nội về gian lận thương mại 85

 • 3.3.5.  Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế. phối họp với các nước, khu vực

trong công tác quân lý gian lận thương mại

 • 3.3.6.  Tạo công ăn việc làm cho người lao dộng, chăm lo đời sống vật chất và tinh

thần cho nhân dân

KÉT LUẬN

TÀI LIỆl THAM KHẢO

DANH MỤC C ÁC TỪ VIÉT TẤT

<<<123>>>

ATVSLĐ-PCCN

: All toàn vệ sinh lao động- phông chống cháy Quản lý của sở cômi thươno hà nộị về man lân thươmi mi nồ

ATVSTP

: An toàn vệ sinh thực phẩm

BVTV

: Bão vệ thực phẩm

CN

: Công nghiệp

GLTM

: Gian lân thương mại

HĐND

: Hội đồng nhân dân

KH-TC

: Ke hoạch – tài chinh

NK

: Nhập khẩu

QLTT

: Quăn lý thị trường

TCCB

: Tô chức cán bộ

TNHH

ƯBND

: Trách nhiệm hữu hạn

Quản lý của sở công thương hà nội về gian lận thương mại : ủy ban nhàn dân

VPHC

VSATTP

: Vi phạm hành chinh

: Vệ sinh an toàn thực phàm

XNK

: Xuất nhập khấu

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý của sở công thương hà nội về gian lận thương mại”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quản lý của sở công thương hà nội về gian lận thương mại
Quản lý của sở công thương hà nội về gian lận thương mại
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart