Quản lý đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất phục vụ dự án thủy điện sơn la của chính quyền thị xã mường lay, tỉnh điện biên

49.000

Category:

Quản lý đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất phục vụ dự án thủy điện sơn la của chính quyền thị xã mường lay, tỉnh điện biên

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Quản lý đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất phục vụ dự án thủy điện sơn la của chính quyền thị xã mường lay, tỉnh điện biên

Quản lý đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất phục vụ dự án thủy điện sơn la của chính quyền thị xã mường lay, tỉnh điện biên

fff

Quản lý đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất phục vụ dự án thủy điện sơn la của chính quyền thị xã mường lay, tỉnh điện biên

fff

Quản lý đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất phục vụ dự án thủy điện sơn la của chính quyền thị xã mường lay, tỉnh điện biên

fff

Quản lý đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất phục vụ dự án thủy điện sơn la của chính quyền thị xã mường lay, tỉnh điện biên

fff

Quản lý đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất phục vụ dự án thủy điện sơn la của chính quyền thị xã mường lay, tỉnh điện biên

fff

Quản lý đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất phục vụ dự án thủy điện sơn la của chính quyền thị xã mường lay, tỉnh điện biên

fff

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN

vũ X UÂN LinH

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGHÈ

CHO LAO ĐỘNG BỊ THU HÒI ĐÁT PHỤC vụ Dự ÁN THỦY ĐIỆN SON LA CỦA CHÍNH QUYÉN THỊ XẢ MƯỜNG LAY, TỈNH ĐIỆN BIÊN

€ huyên ngành: quán lý kinh tế và chính sách

LUẬN VĂN THẠC sĩ KÍNH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Người hướng dân khoa học:

IS. BÌỈI THỊ HÒNG VIET

HÀ NỘI-2017

LỜI C AM ĐOAN

Nhùng kết qua nghiên cứu được trinh bày trong luận văn là hoán toàn trung thực, của lôi. không vi phạm bat cứ điều gì trong luật Quản lý đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất phục vụ dự án thủy điện sơn la của chính quyền thị xã mường lay, tỉnh điện biên sở hừu trí tuệ và pháp luật Việt Nam Nếu sai. tôi hoàn toán chiu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội. ngày 15 tháng 7 năm 20 Ị 7

Tác già

Vù Xuân Linh

LÒI C ẢM ƠN

Đế hoàn thành luận vãn này tôi xin bày to lòng biết ơn sâu sắc tới:

TS. BÙI Thị Hồng Việt giáng viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân;

Các thầy, cò giáo Khoa Khoa học Quàn lý và các thầy Quản lý đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất phục vụ dự án thủy điện sơn la của chính quyền thị xã mường lay, tỉnh điện biên , cò giáo trong trường Đại học kinh tế quốc dân đà giáng dạy và giúp đờ tôi tận lình trong quá trinh học tập và nghiên cứu:

(ìiáo vicn chủ nhiệm l<ýp (‘ao học K24 Diện Biên và các cán bộ cùa Viện Đào tạo Sau dại học dà tạo diều kiện thuận lợi về thú tục hành chinh trong suốt quá trình lôi học lập lại Trường Dại học Kinh le quốc dân;

Lành dạo UBND và các phòng ban chức năng cua thị xã Quản lý đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất phục vụ dự án thủy điện sơn la của chính quyền thị xã mường lay, tỉnh điện biên Mường Lay dà cung cấp số liệu cho lôi thực hiện luận văn này.

Tòi XUI trân trọng câm ơn!

Hà Nội. ngày 15 tháng 7 năm 2017

Tác gin

Vù Xuân Linh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CHƯ VIÉT TẤT

DANH .MỤC BANG BIEU

TÓM TÁ I LUẬN VÃN

PHẤN MỚ ĐẢÚ………………………………………………………………………………………1

CHƯƠNG 1: Cơ SỚ LÝ LUẠN VẺ QUẤN LÝ ĐÀO TẠO NGHE CHO LAO ĐỌNG Quản lý đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất phục vụ dự án thủy điện sơn la của chính quyền thị xã mường lay, tỉnh điện biên BỊ Till IIÕI ĐẤT CUA CHÍNH QUYÊN CẤP IỈUYẸN………………………………………………………………….8

LL Đào tạo nghề cho lao dộng bị thu hồi dất

1.2. Quàn lý đào tạo nghê cho lao động bị thu hôi đầt cùa chính quyên cấp huyện … 11


 • 1.2.1.  Khái niệm quàn lý đào lạo Quản lý đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất phục vụ dự án thủy điện sơn la của chính quyền thị xã mường lay, tỉnh điện biên nghe cho lao động bị ihu hôi đàl 11

 • 1.2.4.  Nội dung quán lý đào lạo nghe cho lao động bị ihu hôi đàl cứa chinh

quyền cap huyện

 • 1.3. Nhân lổ ãnh hường đến quàn lý đào lạo nghề cho lao động bị         Ihuhồi đất

cùa chinh quyền cấp huyện

 • 1.3.1.  Nhân Quản lý đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất phục vụ dự án thủy điện sơn

la của chính quyền thị xã mường lay, tỉnh điện biên lố thuộc về chinh quyền cấp huyện

CIRĨƠNG 2: Tllực TRẠNG QUÁN LÝ ĐÀO TẠO NGHÉ CIIO LAO ĐỌNG BỊ TIR HÔI ĐẤT PIR C T Dự .VN TIRA ĐẸN SơN la của chính quyên thị XÃ MƯỜNG LAY, TỈNỈI ĐiẸN biên ..’. .

 • 2.1.1.  Quá trình hình thành và phát triên thị xà Quản lý đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất phục vụ dự án thủy điện sơn la của chính quyền thị xã mường lay, tỉnh điện biên Mường

Lay

2.1.2

điểm kinh lế – xà hội ihị xà Mường Lay

2.2. Lao động bị thu hồi đất phục vụ Dự án thủy điện Sơn La thuộc địa bàn thị


xà Mường Lay………………………………………………………………………………………………….26

2.2.1 .Thu hôi đât phục vu I )ự án thúy điện Son I .a thuộc địa bàn thị xà M ường I xiy…. 2 6

 • 2.2.2. Thực trạng lao dộng bị thu hồi dất phục vụ Dự án thúy diện Sơn La Quản lý đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất phục vụ dự án thủy điện sơn la của chính quyền thị xã mường lay, tỉnh điện biên thuộc

địa bân thị xà Mường Lay

 • 2.3.  Thực trạng quàn lý dào tạo nghề cho lao dộng bị thu hồi dất phục vụ dự án

thủy điện Son La của chính quyền thị xã Mường Lay

 • 2.3.3.  Thực trạng tố chức thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động Quản lý đào tạo

nghề cho lao động bị thu hồi đất phục vụ dự án thủy điện sơn la của chính quyền thị xã

lay, tỉnh điện biên bị thu

hồi đất

 • 2.4.  Đánh giá quàn lý đào tạo nghề cho lao động bị thu hổi đất phục vụ dự án thủy diện

Sơn La của chinh quyền thị xã Mường Lay

 • 2.4.2.  Ưu điểm trong quàn lý dào tạo nghề cho lao dộng bị thu hồi đất phục vụ

dự án thúy diện Sơn La của chính quyền thị xà Quản lý đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất phục vụ dự án thủy điện sơn la của chính quyền thị xã mường lay, tỉnh điện biên Mường Lay

 • 2.4.3.  Hạn chỏ trong quân lý đào tạo nghe cho lao động bị thu hôi đât phục vụ

dự án thuy diện Sơn La cũa chính quyền thị xà Mường Lay

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOAN TIIIẸNỌUẤN LÝ ĐÀO TẠO NGHE CHO LAO ĐỌNG BỊ Till* HÔI ĐÃT PHỤC vụ Dự ẤN THÚY ĐIẸN SƠN LA CỦA CIÌÍNII qUyên Thị Xã Mường lay, tÍnH điẹn biên …..

 • 3.1. Định hướng hoàn thiện quàn lý Quản lý đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất phục vụ dự án thủy điện sơn la của chính quyền thị xã mường lay, tỉnh điện biên đào tạo nghề cho lao dộng bị thu hồi dất phục vụ dự án Ihùy điện Sơn l.a cùa chính quyên thị xà Mường Lay……………………………………………………………………………………………………..71

 • 3.1.2.  Mục tiêu dào tạo nghề cho lao dộng bị thu hồi dất phục vụ dự án thuy

điện Sem l.acủa chính quyên thị xà Mường Lay đèn năm 2020

động bị thu hồi đất phục vụ dự án thủy điện sơn la của chính quyền thị xã mường lay, tỉnh điện

biên lao dộng bị thu hổi

dầĩ phục vụ dự án thúy diện Son La cùa chinh quyển thị xà Mường Lay dến nàm 2020.. :

 • 3.2.  Một số giãi pháp hoàn thiện quán lý dào tạo nghề cho lao dộng bị thu hồi

đât phục vụ dự án thủy điện Sơn La cùa chính quyên thị xà Mường Lay đền năm 202074

 • 3.2.2.  (hái pháp vê lập ke hoạch đào tạo nghè cho Quản lý đào tạo nghề cho lao động bị

thu hồi đất phục vụ dự án thủy điện sơn la của chính quyền thị xã mường lay, tỉnh điện biên lao động bị thu hôi đàl

 • 3.2.3.  Giai pháp về tò chức thực hiện kề hoạch dào tạo nghề cho lao dộng bị thu

hồi đất

KẾT LUẬN

DANH .Mục tài liệu tham khảo

PHỤ LỤC

DANH MỤC CHỮVIÉT TẤT

<<<123>>>

Ký hiệu     „

Quản lý đào tạo nghề ■ ■

Diễn giải

K11

Ke hoạch

ĨĨDND

llội dồng nhân dân

TTĨ

Thực hiện

UBND

Uy ban nhàn dân

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất phục vụ dự án thủy điện sơn la của chính quyền thị xã mường lay, tỉnh điện biên”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quản lý đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất phục vụ dự án thủy điện sơn la của chính quyền thị xã mường lay, tỉnh điện biên
Quản lý đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất phục vụ dự án thủy điện sơn la của chính quyền thị xã mường lay, tỉnh điện biên
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart