Quản lý giám định viên bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la

48.000

Category:

Quản lý giám định viên bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Quản lý giám định viên bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la

Quản lý giám định viên bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la

fff

Quản lý giám định viên bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la

fff

Quản lý giám định viên bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la

fff

Quản lý giám định viên bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la

fff

Quản lý giám định viên bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la

fff

Quản lý giám định viên bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la

fff

LỜI C AM ĐOAN

Tôi đà đọc và hiều về các hành vi vi phạm sự tiling thực trong học thuật. Tòi cam kết bằng danh dự cá nhân Tôi. nghiên cứu này do tôi thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật. Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ: "Quan lý giám định viên BHYT tại Báo hiềm xữ hội tình Sơn La" thực hiện dưới sự hướng dẫn cùa PGS. T$. Mai Ngọc Anh đây là công trinh nghiên cứu cùa riêng tôi. Dừ liệu trong luận vãn là trung thực, chinh xác. các tãi liệu trích dan có nguồn gốc rõ ràng. Kết qua nghiên cứu chưa từng được công bố dưới bất ki hình thức nào, Tôi tự nghiên cứu Quản lý giám định viên bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la , kháo sát và thực hiện./.

Hà Nội, tháng 10 nởm 2017

Học viên

Trần Quốc Quỳnh

LỜI CẤM ON

Đề hoàn thành chương trinh Cao học và viết luận văn này, tôi xin chân thành cam ơn đến các Thầy, các Cồ trường Đại học Kinh tế Quốc dân và trường Đại học Tây Bắc, đặc biệt lâ các Thầy, Cô trong khoa Khoa học Quàn lý, Viện Đào tạo sau Đại học trường đại học Kinh tế Quốc dân đà tận Quản lý giám định viên bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la tinh hướng dần. giúp đờ dạy bào cho tòi suốt thời gian tôi học tập tại trường.

Tôi xin gưi lời biết ơn sâu sấc dến PGS.TS Mai Ngọc Anh dã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết hướng dần nghiên cứu và giúp tôi hoàn thành luận văn này.

Đổng thời, tôi cùng xin câm ơn các anh. chị trong ban Lành đạo Bão hiếm xà hội tinh Sơn La. phòng Tồ chức cán bộ. phòng Giám định BHYT, phòng Công Quản lý giám định viên bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la nghệ thông tin. phòng Kế hoạch – Tài chính đà tạo điều kiện cung cấp số liệu, điều tra khảo sát dề có dữ liệu tốt nhất thực hiện luận văn này. Củng với đó là lời biết ơn dơi với người thân trong gia đinh, bạn bè trong lớp Cao học K24 – Sơn La, chuyên ngành Quân lý Công đà tạo điều kiện về thời gian cùng như tinh thằn đê tôi thực hiện tốt Luận vãn này.

Mặc dủ đã cớ nhiều cố gắng hoãn Quản lý giám định viên bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la thiện luận văn băng tất cà sự nhiệt tinh và năng lực của mình. Tuy nhiên, không thề tránh khỏi những thiếu sót. rất mong nhận được những đóng góp quỷ báu cúa các Thầy, các Cô và các bạn.

Hà Nội, tháng 10 năm 2017

Học viên

Trần Quốc Quỳnh

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VÉT TẢT

DANH MỤC BÀNG BIÉƯ

DANH MỤC Sơ Đỏ

LỜI MÒ ĐÀU

CHƯƠNG 1 Quản lý giám định viên bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la : Cơ SÔ LÝ LUẬN VẺ QUÀN LÝ GIÁM ĐỊNH VÊN

BÁO HIẺM Y TÉ CỦA BAO HIÉM XÀ HỘI TINH

 • 1.1. GIÁM ĐỊNH VIÊN BAO HIỂM Y TÊ CỦA BẢO HIÊM XÂ HỘI TỈNH … 6

ỉ. 1.2. Chức năng của giâm định viên BHYT.

 • 1.2. QUẢN LÝ GIÁM ĐỊNH VIÊN BHYT CỬA BẢO HIỂM XÀ HỘI TỈNH … 8

 • 1.2.1. Khái niệm quàn lý giám định viên BHYT8 Quản lý giám định viên bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la

1.23. Bộ máy quán lý giam định viên BHYT cùa Bão hiềm xà hội tinh

 • 1.2.7.  Đánh giá sự thực hiện công việc của giám định Quản lý giám định viên bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la viên BHYT cũa Bão hiếm xà

hội tinh

ỉ.2.8. Đào tạo giám định viên BHYT cùa Bão hiểm xà hội tinh

1.2.9. Đài ngộ giám định viên BHYT cúa Bao hiếm xà hội tinh

1.3. CÁC NHAn to anh hường đén quán lý giám định viên bhyt

CỦA BÁO HIẺM XÀ HỘI TÍNH

7.3.2 Các yếu tố bên trong Quản lý giám định viên bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la cùa BHXH

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIẤ THỰC TRẠNG QUÁN LÝ GIÁM ĐỊNH VIÊN BHYT

CỦA BÁO HIẺM XÀ HỘI TÍNH SƠN LA

 • 2.1. ĐỌI NGỦ GIÁM ĐỊNH VÉN BHYT CỦA BẢO HIÊM XÀ HỘI TỈNH SƠN

LA…………………………………………………………………………………………

2. ỉ. ỉ. Quá trình hình thành và phát triển cùa Bão hiểm xà hội tinh Sơn La 23

2.13. Kết quà giám Quản lý giám định viên bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la định BHYT của Bão hiếm xà hội tinh Sơn La

 • 2.2. ‘ THỰC TRẠNG QUAN LÝ GIÁM ĐỊNH VIÊN BHYT CỦA BAO HIÉM XẢ

HỘI TỈNH …………………………………………………………………………………….

 • 2.2.1. Mục tiêu quàn lý giám đinh viên BHYT cua Bao hiểm xà hội tinh Sơn la… 32

 • 2.2.2.  Bộ mảy quán lý giam định viên BHYTcùa Bão hiềm xà hội tinh Sơn La… 32

 • 2.2.4.  Tuyến dụng giám định viên BHYTcủa Bão Quản lý giám định viên bảo hiểm y

tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la hiểm xà hội tinh Sơn La

 • 2.2.6.  Đành giá sự thực hiện cùa giâm định viên BHYT cua Bao hiếm xã hội tính Sơn

La

 • 2.3. ĐÁNH GIẢ QUẢN LÝ GIÁM ĐỊNH VIÊN BHYT CỬA BẢO HIỂM XÂ HỘI Quản lý giám định viên bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la TĨNH SƠN LA 46

  • 2.3.1.  Đánh giá thực hiện mục tiêu quàn lý giám định viên BHYT cúa Báo hiếm xà

hội tinh Sơn La

 • 2.3.2.  Điềm mạnh trong quân lý giám định viên BHYT cũa Bão hiểm xà hội tinh Sơn

La…………………………………  

 • 2.3.3.  Điểm yểu trong q ì lãn lý giám định viên BHYT của Bào hiếm xà hội rinh Sơn

La…………….………………..?

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ Quản lý giám định viên bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la ĐỊNH VIÊN BHYT CỦA BẢO HIỀM XÀ HỢI TĨNH SƠN LA

 • 3.1. ĐỊNH HƯỚNG QUÁN LÝ GIÁM ĐỊNH VIÊN BHYT CÙA BAO HIÉM XẢ

HỘI TĨNH SƠN LA E)ÊN NÁM 2020

 • 3.1.1.  Quan điếm phát triển giám định viên BHYT trên địa bàn tính Sơn La đến

năm 2020

 • 3.1.2. Phương hướng quàn lý giám định viên BHYT trên địa bàn tinh Sơn La đến

năm 2020

 • 3.2.  GIÃI PHÁP HOÀN THEỆN QUẢN LÝ GIÁM ĐỊNH VÊN BHYT CỦA BAO

HẼM Quản lý giám định viên bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la XÀ HỘI TINH SƠN LA  

 • 3.2.1.  Giãi pháp hoàn thiện hộ mảy quân lý giám định viên BHYT của Bão hiểm

xà hội tinh Sơn La

 • 3.2.2.  Giai pháp hoàn thiện lập kế hoạch giám định viên BHYT cùa Bão hiếm xà

hội tinh Sơn La

 • 3.2.3.  Giãi pháp hoàn thiện tuyển dụng giam định viên BHYT cùa Bào hiềm xà hội

tinh Sơn La

 • 3.2.4.  Gỉái pháp sứ dụng giám định viên BHYT cùa Báo hiểm xã hội tinh Sơn La. 57 Quản lý giám định viên bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la

 • 3.2.5.  Giãi pháp về đánh giá sự thực hiện của giám định viên BHYT cùa Bão hiểm

xã hội tình Sơn La

 • 3.2.6.  Giãi pháp về đào tạo, bồi dường đối với giám định viên BHYT cùa Báo

hiềm xà hội tinh Sơn La

 • 3.2.7.  Giãi pháp về chế độ đài ngộ đổi với giám định viên BHYT của Bão hiểm xà

hội tinh Sơn La

KÊT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHAO

D ANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẤT

<<<123>>>

Viết tắt

Viết đây đu

NNL

BHXH

BHYT

BHTN

ccvc

LĐHĐ

CĐBHXH

CNTT

GĐBHYT

KH-TC

TC-HC

TN&QLHS

Nguồn nhân lực Bão hiểm xã hội Báo hiềm y tể Bão hiếm thất nghiệp Còng chức, viên chức Lao động Quản lý giám định viên bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la hợp đồng Chế độ bào hiểm xà hội Công nghệ thông tin Giám định bão hiềm y tế Kế hoạch tài chinh Tổ chức hành chinh Tiếp nhận và quân lý hố sơ

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý giám định viên bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quản lý giám định viên bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la
Quản lý giám định viên bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart