quản lý hành chính theo tiêu chuẩn iso 9001:2008 tại khối cơ quan tổng công ty quản lý bay việt nam

Add your review

34.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

34.000

quản lý hành chính theo tiêu chuẩn iso 9001:2008 tại khối cơ quan tổng công ty quản lý bay việt nam

quản lý hành chính theo tiêu chuẩn iso 9001:2008 tại khối cơ quan tổng công ty quản lý bay việt nam

fff

quản lý hành chính theo tiêu chuẩn iso 9001:2008 tại khối cơ quan tổng công ty quản lý bay việt nam

fff

quản lý hành chính theo tiêu chuẩn iso 9001:2008 tại khối cơ quan tổng công ty quản lý bay việt nam

fff

quản lý hành chính theo tiêu chuẩn iso 9001:2008 tại khối cơ quan tổng công ty quản lý bay việt nam

fff

quản lý hành chính theo tiêu chuẩn iso 9001:2008 tại khối cơ quan tổng công ty quản lý bay việt nam

fff

quản lý hành chính theo tiêu chuẩn iso 9001:2008 tại khối cơ quan tổng công ty quản lý bay việt nam

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỌ NÓNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIẸP VIỆT NAM

NGUYÊN ANH TUÂN

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH THEO TIÊU CHUẢN ISO 9001:2008 TẠI KHÓI Cơ QUAN TÒNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SỲ QUẢN TRỊ KINH DOANH

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Bộ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

NGUYỀN ANH TUẤN

QUẤN LÝ HÀNH CHÍNH THEO TIÊU CHUẢN ISO 9001:2008 TẠI

KHÓI Cơ QUAN TÒNG CÔNG TY QUÀN quản lý hành chính theo tiêu chuẩn iso 9001:2008 tại khối cơ quan tổng công ty quản lý bay việt nam LÝ BAY VIỆT NAM

LUẠN VĂN THẠC SỸ

Chuyên ngành: QUẤN TRỊ KINH DOANH Mã ngành: 60.34.01.02

Ngưòi hướng (lẫn khoa học: TS.BÙỈ Thị Gia

LỜI CAM DOAN

Tôi xin cam đoan rằng:

Số liệu và kết quà nghiên cửu trong luận vân này là hoàn toàn trung thực và chưa từng được sử dụng hoặc công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác.

Mọi sự giúp đờ cho việc quản lý hành chính theo tiêu chuẩn iso 9001:2008 tại khối cơ quan tổng công ty quản lý bay việt nam thực hiện luận vãn này đà được câm ơn và các thông tin inch dãn trong luận vãn dều dược ghi rõ nguồn gốc.

Tác già luận văn

Nguyễn Anh Tuấn

LỜI CẤM ƠN


Đề hoàn thành luận văn thạc sỳ quân trị kinh doanh của mình, ngoài sự nồ lực cố găng của bản thân, tôi đã nhận được sự giúp đờ nhiệt tình của nhiều cá nhân và tập thế.

Nhân dtp này. tôi xin bày tò lòng biết ơn sâu sắc lới quản lý hành chính theo tiêu chuẩn iso 9001:2008 tại khối cơ quan tổng công ty quản lý bay việt nam sự giúp đờ. chi báo tận tình của các thầy, cô giáo Khoa Kế toán và Quân tri kinh doanh – Học viện Nông nghiệp Hà Nội. Đặc biệt, tôi xin câm ơn sự quan tâm, chi dản tận tình của cô giáo TS Bùi Thị Gia đă trực tiếp hướng dần tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn.

Tôi cũng xin chân thành căm ơn tói Tổng Công ty Quàn lý bay Việt Nam đã tạo điều kiện giúp đờ tôi trong suốt quá trình quản lý hành chính theo tiêu chuẩn iso 9001:2008 tại khối cơ quan tổng công ty quản lý bay việt nam nghiên cửu và thu thập tài liệu phục vụ cho luận văn.

Qua đây tôi cũng xin cảm ơn gia đình, bạn bè. đồng nghiệp đã giúp đờ. động viên tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.


Tác giả luận văn


Nguyền Anh Tuấn


MỤC LỤC


Lời cam đoan


Trang

1 i


Lời cảm ơn


2i


Mục lục

Danh mục viết (ắt


3i


4i


Danh mục báng

Danh quản lý hành chính theo tiêu chuẩn iso 9001:2008 tại khối cơ quan tổng công ty quản lý bay việt nam mục sơ đồ

 • 2. Cơ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỀN VÈ HẸ THÓNG QUÀN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẢN ISO 9001:2008

 • 2.1. Ị. Khái niệm về chất lượng và hệ thống quán lý chất

4 lượng

 • 2.1.2. Những nét chính về HTQLCL theo tiêu chuẩn qitồc tể quản lý hành chính theo tiêu chuẩn iso 9001:2008 tại khối cơ quan tổng công ty quản lý bay việt nam ISO 9001:2008

 • 2.1.3. Khái niệm quàn lý hành chính và quàn lý hành chính theo tiêu chuắn ISO 9001:2008

 • 2.2. Cơ sờ thực tiền                                           16

 • 2.2.1.  Quá trình xây (lựng và áp (lụng HTQLCL theo tiêu

chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động cùa các cơ quan trên 16 địa bàn tinh

Lào Cai

 • 2.2.2.  Quá trình áp (lụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại TCT cổ phần Chề biến Kinh (loanh Lương 20 thực – Thực phẩm Hà Nội

 • 3. quản lý hành chính theo tiêu chuẩn iso 9001:2008 tại khối cơ quan tổng công ty quản lý bay việt nam ĐẶC ĐIẾM ĐỊA BAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CƯU

ỉ. ỉ. ỉ. Điều kiện tự nhiên

 • 3.  1.2. Giới thiệu tổng lỊuan về TCT Quàn lý bay Việt Nam 24

 • 4. KẾT QUẢ NGHIÊN cứu VÀ THÀO LUẬN             32

  • 4.1.  Thực trạng áp dụng Hệ thống Quàn lý chất quản lý hành chính theo tiêu chuẩn iso 9001:2008 tại khối cơ quan tổng công ty quản lý bay việt nam lượng

ISO 9001:2008 tại Khối cơ quan Tổng Công ty Quàn lý 32 bay Việt Nam

 • 4. ỉ. ỉ. Trách nhiệm cùa lãnh đạo                              32

4. 1.2. Hiện trạng áp dụng các tiêu chuấn. quy trình cùa Hệ

,         …. 1 .                 __32

thống quân lý chất lượng ISO 9001:2008

 • 4.1.3. Những kết quá đạt được của Tong Công ty sau khi áp 7g dụng Hệ thống quân lý chất lượng ISO quản lý hành chính theo tiêu chuẩn iso 9001:2008 tại khối cơ quan tổng công ty quản lý bay việt nam 9001:2008 đến nay

 • 4.2. Hoàn thiện Hệ thống Quàn lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cùa Tổng Công ty Quàn lý bay Việt

Nam

4.2.2 Một sẻ giải pháp hoàn thiện

 • 5. KÉT LUÂN VÀ KIÉN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỊ LỤC 01: Phiếu điểu tra cán bộ Khơi cơ quan

PHỊ LỤC 02: quản lý hành chính theo tiêu chuẩn iso 9001:2008 tại khối cơ quan tổng công ty quản lý bay việt nam Phiếu điểu tra nhân viên Khối cơ quan

Chính sách chất lượng cùa Tổng Công ty Quàn lý bay

Việt Nam năm 2014

Mục tiêu chất lượng Ban Kể hoạch năm 2014

Học viện Nông nghiệp Vi ft Nam – Lutịn lYĨ/r Th(tc íỹ Khoa học Kinh tẻ

Page ỉv

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “quản lý hành chính theo tiêu chuẩn iso 9001:2008 tại khối cơ quan tổng công ty quản lý bay việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nâng cao hoạt động marketing mix tại công ty cổ phần asoft
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
83.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
SKKN CÁCH sử DỤNG át lát địa lý VIỆT NAM TRONG dạy học địa lý
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
197.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng Techcombank
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
9.000
Sold by
@ xcnguyen220
quản lý hành chính theo tiêu chuẩn iso 9001:2008 tại khối cơ quan tổng công ty quản lý bay việt nam
quản lý hành chính theo tiêu chuẩn iso 9001:2008 tại khối cơ quan tổng công ty quản lý bay việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart