Quản lý hiện vật viện bảo tàng HỒ CHÍ MINH

Add your review

9.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

9.000

Quản lý hiện vật viện bảo tàng HỒ CHÍ MINH

Quản lý hiện vật viện bảo tàng HỒ CHÍ MINH

fff

Quản lý hiện vật viện bảo tàng HỒ CHÍ MINH

fff

Quản lý hiện vật viện bảo tàng HỒ CHÍ MINH

fff

Quản lý hiện vật viện bảo tàng HỒ CHÍ MINH

fff

Quản lý hiện vật viện bảo tàng HỒ CHÍ MINH

fff

Quản lý hiện vật viện bảo tàng HỒ CHÍ MINH

fff

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUÉ KHOA CÒNG NGHỆ THÔNG TIN

4»- □

CÔNG NGHỆ PHẢN MÈM

ĐÈ TÀI

QUẢN LÝ HIỆN VẬT VIỆN

BẢO TÀNG HÒ CHÍ MINH

Giảo viên hướng dẫn: LÊ VĂN TƯỜNG LÂN

Thành viên nhỏm:

1 .Huỳnh Trọng Tấn {nhóm trướng)

 • 2. Bùi Phước Trung

 • 3. Trằn Xuân Nghĩa

 • 4.  Võ Đại Lợi

 • 5.  Trằn Văn Sơn

 • 6. Phạm Văn Thanh

7-Nguyền Vãn Châu

Huế 2011

Quản lý hiện vật bảo tàng H’ô Chí Minh Thừa Thiên Huế

Mục lục

Đặt vấn đề

II. Nghiên cứu hiện trạng

 • a. NỌI dung phóng vấn4 Quản lý hiện vật viện bảo tàng HỒ CHÍ MINH

Sơ đồ chức năng nghiệp vụ

e. Biêu đồ DFD

r    A

I. Đặt vân đê

 • 1. Giới thiệu

Irong thời dại bùng nồ thòng tin. việc áp Quản lý hiện vật viện bảo tàng HÔ CHÍ MINH dụng còng nghệ thông tin vào việc quan ty ngày càng trờ nen quan trọng và cấp bách. Phan mem quán lý hiện vật ra đời nham phục vụ công tác quán lý hiện vật trong các viện báo tâng và di tích, cụ thè là hỗ trự cho việc lưu trừ, sẳp xếp. tim kiếm, thống kẻ. báo cáo và trao dôi thông tin về các hiện vật giừa các bao làng, di lích cùng như với Cục ván hoá di sán trừ nen nhanh chóng và Quản lý hiện vật viện bảo tàng HÔ CHÍ MINH hiệu quá hơn.

(5 dây cũng vậy, hệ thống quan ty hiện vật ơ viện Bao tàng 1 lồ Chi Minh- Ibừa Thiên Hue cùng đà được tin học hoá song vẫn còn những van đe chưa the đáp ứng tất cà các yêu cầu cua người sư dụng ,như: chưa hiện thực hoá tất ca các vấn dể cằn quàn ty, giao diện không thân thiện với người sứ dụng

 • 2. Những câu hỏi thường gặp

X- Chương trinh quàn lý hiện vật Quản lý hiện vật viện bảo tàng HÔ CHÍ MINH có chức năng gi?

Chương trinh quán ty hiện vật có chức năng quan lý các phiếu hồ sơ về các hiện vật (cũa các bão tàng và di tích) cho phép khai thác các thông tin đó như: tim kiếm , tòng hợp, chiết xuất, báo cáo nhẩm hồ trợ cho công tác quân lý và nghiên cứu.

Lâp kế hoạch – lập lịch

<<<123>>>

1D

Nội dung

Băt đầu

Kẽt thúc

Sỏ ngày

Tliáng 3

Tháng Quản lý hiện vật viện bảo tàng HÔ CHÍ MINH 4

Thảng 5

2 |2 |2 |2 |2 |2 |3

7|8| 1 1 1 1 1 1 1 |2 |2

5 1« 1 7 Ị 8

<<<123>>>

4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 1 1 1 4 1 5 1 8 1 9 1 0 1 1                              1  1  1  1

1

Thàííi quiỉi Quản lý hiện vật viện bảo

’4 3 2011

27 32011

44

1——————1——————————————————-

Pháo tkh yêu riu

’S3 2011

30 32011

34

1__________ 1

3

u víu ciu

74 2011

3 4 2011

24

4

Phác tích ht thóns

1542011

15 42011

24

5

Huíc kí Quản lý hiện vật viện bảo tàng HỔ

13 42011

21 42011

44

6

Cx hè thónĩ

5 5 2011

8 5 2011

44

Nghiên cứu hiện trạng

1. Nội dung phong vấn

-Hình thức phông vấn từng nhàn viên trong việc quàn lý hồ sơ hiện vật trong viện bao tàng Hồ Chí Minh – Thừa Thiên Huế nhẩm hiểu rõ về hình Quản lý hiện vật viện bảo tàng HÔ CHÍ MINH thức và cách thức quan lý các hiện vât:

<<<123>>>

PHIÊU PHONG VÃN

Địa Điêin Khảo Sát:

Cơ Câu Tó Chúc:

Ho Vá Tên

Chức Vu :

Còng Việc Cụ Thẻ:

Đánh ơiã Cõng Việc

Thuận Lọi:

Khó KliSn:

Nguyên nhân (Nêu cỏ):

2. Hoạt động cua hệ thống quân lý hồ sơ hiện vật viện bào tàng Hồ Quản lý hiện vật viện bảo tàng HÔ CHÍ MINH Chí Minh

Hệ thống được tô chức gồm 3 phần chinh:

X Quán trị hệ thống: Cung cấp các chức năng quan trị hệ thống, trong đó bao gồm chức nảng quân trị người sử dụng, quân lý các danh mục, trích xuất và ghép nhập dừ liệu

r Quàn lý dử liệu: Cung cấp các thao tác xử lý dữ liệu như: nhập thèm bàng ghi hiện vật, xem thông tin hiện vật, sưa và cập nhật dừ liệu

X Khai Quản lý hiện vật viện bảo tàng HỒ CHÍ MINH thác dữ liệu: Cung cấp các chức năng khai thác thông tin hiện vật, bao gồm: xem nội dung các bâng ghi về hiện vật trong cơ sờ dữ liệu, tim kiếm hiện vật. tỏng hợp dừ liệu vào kết xuất báo cáo

 • 3. Đặt tà hệ thống

3.1 Quàn trị hệ thống

Mục “Quân trị hệ thống” giúp cho người sư dụng biết các chức năng quan trị cua phần mềm dế quân lý hệ thống, bao gồm: quân trị người Quản lý hiện vật viện bảo tàng HÔ CHÍ MINH dùng, thay đổi mật khấu truy cập vào hệ thống, thay đôi một số danh mục,…. Các chức năng quan trị hệ thống được tích hợp vào chương trinh quân lý hiện vật. Tuy nhiên, chi những người quàn trị mới có quyền truy nhập và sử dụng các chức năng này.

Nhóm các chức năng quàn trị hệ thống bao gồm các chức năng con sau:

X Khai báo danh sách cán bộ công chức r Khai báo phạm vi truy nhập dừ liệu r Quản lý hiện vật viện bảo tàng HÔ CHÍ MINH Khai báo tài khoán truy cập hệ thông r Quân lý các danh mục cũa chương trinh

 • 1) Khai báo danh sách cán bộ

Mồi một tài khoăn đều được quân trị cấp phát cho mộ cán bộ. Do đó. quân trị phải quan lý được danh sách cán bộ có trong đơn vị của minh, những người sè được họ cấp phát tài khoăn sứ dụng phần mềm. Các thông tin của một cán bộ dược cằn được quàn lý bao gồm: Họ và tên. chức vụ Quản lý hiện vật viện bảo tàng HỒ CHÍ MINH, số điện thoại, địa chi email, địa chi hèn lạc (cơquan hay nhà riêng) . Chức năng “Khai báo danh sách cán bộ” cho phép người quân trị có thế quân lý thông tin về cán bộ, bao gồm các tác vụ tạo mới. huy bõ.sửa dổi thông tin cùa một cán bộ.

 • 2) Khai báo nhóm phạm vi truy cập dừ liệu

Hằu hết các tài khoan người dùng trong hệ thống đều được thuộc một đơn vị quan lý: Quản lý hiện vật viện bảo tàng HÔ CHÍ MINH một bão tàng hay một di tích cụ thề. Khi dó, tài khoản cùa nhũng người sir dụng phần mềm thuộc một đơn vị hoặc một vài đơn vị quan lý có thê liên kết chặt chè với nhau sè được gộp vào trong một nhóm phạm vi sử dụng, nhóm này sỗ liệt kê các đơn vị mà người dùng này được phép truy câọ dừ liệu. Ví dụ các di tích “Lăng Khai Định’’, “Chùa Linh Mụ" nếu được đạt vào trong cúng nhóm phạm Quản lý hiện vật viện bảo tàng HÔ CHÍ MINH vi truy cập là "Ban quân lý di tích Thừa Thiên Huế" thi bất cử tia khoan người dũng nào thuộc vào nhóm “Ban quan lý di tích Thừa Thiên Huế" đều có thế truy cập đến dừ liệu cùa 2 di tích trên.Đề quân lý các nhóm phạm vi truy cập dữ liệu thông qua các thông ún.nhómphạtn vi gốc, các nhóm phạm vi con, tên nhóm phạm vi con hiện thời, các chủ sở hừu thuộc nhóm con . Thông qua Quản lý hiện vật viện bảo tàng HÔ CHÍ MINH chức năng này,quản trị có hẽ tạo mới các nhóm phạm vi truy cập, phân phát người dùng vào các nhóm, thêm hoặc loại bo bớt các dơn vị khôi các nhóm, xoá bõ các nhóm và nhũng người dùng thuộc nhỏm đấy,…

 • 3)  Khai báo quyền truy cập hệ thống

Mỏi người dùng khi tham gia hệ thống đều phái sử dụng một tài khoản đảng nhập. Các tài khoán mang thông tin về người dùng, bao gồm các thòng tin cá nhàn như: Quản lý hiện vật viện bảo tàng HÔ CHÍ MINH tên cán bộ sử dụng tài khoản, tên đảng nhập, mậ khẩu đảng nhập,… và các thông tin bão mật cũa hệ thống: nhóm chu sớ hừu , cấp độ quyền truy cập. Mồi tãi khoán đề do một quan trị quan lý: tạo dựng, thiếu lập các hạn chế về phạm vi dử liệu và quyền truy cập, phàn phát cho người dùng cũng như thu hồi lại. Khi đó. quyền truy cập và phạm vi dừ liệu cua tài khoan luôn năm trong Quản lý hiện vật viện bảo tàng HÔ CHÍ MINH giới hạn quyền truy cập và phạm vi dữ liệu (tức là ít quyền hơn và phạm vi dừ liệu hẹp hơn)

 • 4) Cập nhật các danh mục cua hệ thống

Các danh mục trong hệ thống được Quan trị hệ thống quan lý. có nhừng danh mục được phép thèm bớt danh mục. cô nhừng danh mục không được thèm bớt mà chi được xem

3.2 Quán lý dừ liệu

Dừ liệu về hiện vật là trung tâm cùa hệ thống. Việc quàn lý Quản lý hiện vật viện bảo tàng HÔ CHÍ MINH dừ liệu cùa các hiện vật dược thông qua các tác ỊÌ sau:

r Thêm bàn ghi hiện vật r Sưa đôi ban ghi hiện vật r Xoá bân ghi hiện vật

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý hiện vật viện bảo tàng HỒ CHÍ MINH”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ xác định tỷ lệ nhiễm enterovirus ở bệnh nhi vào điều trị tại bệnh viện nhi trung ương năm 2011
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đối chiếu động từ trải nghiệm trong tiếng anh và tiếng việt
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
Quản lý hiện vật viện bảo tàng HỒ CHÍ MINH
Quản lý hiện vật viện bảo tàng HỒ CHÍ MINH
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart