Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh

Add your review

36.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

36.000

Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh

Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước - từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh

fff

Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước - từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh

fff

Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước - từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh

fff

Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước - từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh

fff

Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước - từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh

fff

Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước - từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh

fff

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHÔ Hô CHÍ MINH

PHẠM PHÍ QUÓC

QUẢN LÝ HIỆU QUẢ VÒN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ Nước – TỪ THỰC TIỀN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CỦA THÀNH PHO Hố CHÍ MINH

LUẬN ÁN TIÉN Sĩ

Chuyên ngành: Tài chinh ngân hàng Ma số: 62. 34. 02.01

TP HÔ CHÍ MINH ‘- 2015

PHẤN MỞ ĐÀI

1. Lý do chọn đê tài

Với mục tiêu xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hưởng xà hội chú nghía, trong nhiều năm Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh qua. Đang và Nhã nước ta dà không ngửng chú trọng hoàn thiện và hài hòa hóa các thành phân kinh tỏ. Trong Cương lĩnh Xây dựng đầl nước trong thời kỷ quá độ lên chu nghĩa xà hội (Bố sung, phát triển nãm 2011) và Hiến pháp 2013, Dâng luôn kháng định kinh tê Nhà nước giừ vai trô chú đạo, thành phân kinh tế tư nhân Là một dộng lực quan trọng. Tuy doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là mọt bộ phận cứa Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh thành phân kinh lè nhà nước, nhưng cùng như các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác đều phai hoạt dộng theo cơ chế thị trường, binh dằng vã cạnh tranh theo pháp luật. Theo Diêu 51 và Diêu 52 Hiên pháp 2013, nên kinh lê Việt Nam Là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chu nghĩa với nhiều hĩnh thức sờ hừu, nhiêu thành phàn kinh le, trong đó, kinh lè nhà nước giừ vai trò chú đạo. Nhà nước luôn xây Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh dựng và hoàn thiện thê chế kinh tế, diều tiết nền kinh tế trên cơ sỡ tôn trọng các quy luật thị trưìmg, thực hiện phân công, phân câp, phân quyên trong quán lý nhà nước nhằm dam báo tinh thống nhất cùa nền kinh tế quốc dân.

Vào tháng 04 năm 2001, Dại hội Dâng lân thứ IX đà thông qua (‘hiến lược phát triển kinh tế – xà hội 2001 – 2010. trong dó dà xác định rõ “Vai trò chu dạo kinh Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh le nhà nước được tăng cường, chi phôi các lình vực then chòi của nên kinh lè; DNNN dược dồi mới. phát triền, san xuất, kinh doanh có hiệu quà”[u]. Sau 10 năm thực hiện, tháng 12 năm 2011. Hội nghị báo cáo lông kết việc thực hiện Chiền lược này đà được tố chức tại Ilà Nội. Theo Báo cáo cùa Ban Chi dạo thi kết quà dạt dược là DNNN giâm vê sô lượng, nhưng doanh nghiệp trong nhùng ngành, Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh lình vực quan trọng thi quy mò vốn tăng lên. hiệu quà hoạt dộng tốt hơn. cơ bàn thực hiện dược vai trò nòng cốt của kinh tế nhã nước, làm công cụ vật chất để Nhà nước định hướng và điều nết vì mò, bao dam an sinh xà hội. dây mạnh tăng trưởng kinh tế và tạo nền tàng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhìn chung, kết quá đổi mới và phát men doanh nghiệp mang tính tích Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh cực và khả quan. Hiện dà có 4.750 DNNN dà được sẳp xếp lại|67J. Riêng tại Thành phố nồ Chi Minh (TP.HCM). việc sắp xếp, đoi mới DNNN được thực hiện chu yếu theo hai hình thức, (1) Đa dạng hóa nguồn von đầu tư: thực hiện cò phần hóa các DNNN, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người lao động hoàn toàn tự chu trong cơ chế năng động, nâng cao hiệu quá sán xuất kinh Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh doanh. Hiệu quã của việc cổ phẩn hóa các doanh nghiệp tại TP.HCM trong thời gian qua đả làm nguôn thu ngân sách nhà nước lảng 40% và thu nhập lao động tâng trên 24%; (2) Nhà nước quán lý trực tiếp vỏn thông qua dại diện chú sớ hữu vồn: mô hình dược thực hiện từ 432 doanh nghiệp năm 1997. đen nay sau khi hoàn thành việc sáp xêp, chuyên đôi mồ hình, sô doanh nghiệp do UBND TP.IICM Lãm Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh chu sờ hừu 100% vốn nhã nước chi côn 107 Công ty trách nhiệm hừu hạn một thành viên ((‘ông ty 1 NHH MTV) nám giử 57.756 lý đông, trong dó có 17 tòng công tỵ vã công ty lớn. nấm giừ khoang 51.554 tỷ dồng và hoạt dộng theo mô hĩnh công ly mẹ – công ly con, đà phát huy được thè chữ động và nâng cao năng lực. hiệu qua san xuất kinh doanh cùa dơn vị.

Theo Dự Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh thào Vân kiện Dại hội lần thứ XII (2016 2021) cùa Dáng, việc lái cơ cấu DNNN cùng dã dạt dược nhưng thành tựu nhất dịnli. Sau kin cơ cấu lại. một bộ phận DNNN cơ bân thực hiện lối các nhiệm vụ được giao; lập trung hon vào những lình vực then chốt, quốc phòng, an ninh. cung ứng hàng hóa vã dịch vụ còng thiết yếu, quản lý nhà nước được láng cường. Hệ thống pháp luật VC DNNN được hoàn thiện Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh . Xác định rõ quyền, trách nhiệm cua chu sở lìừu nhà nước tại doanh nghiệp và công khai, minh bạch hoạt động của DNNN. cô phân hóa và thoái xôn đâu tư ngoài ngành theo cơ chế thị trường dược dấy mạnh. Năng lực quan trị. tiềm lực tài chinh và hiệu quã sàn xuầl kinh doanh của DNNN được nâng lên; von nhà nước được báo loàn và phát triển; giá trị tài sàn tăng; tỷ lệ nợ trên vốn chú sờ hừu trong giới Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh hạn quỵ dịnli. (‘ác doanh nghiệp sau cổ phần hóa đều đạt hiệu quà sàn xuất kinh doanh lốt hơn.

Tuy nhiên, Dự tháo Vãn kiện cũng xác định là DNNN hoạt động kém hiệu quá, chưa thế hiện dược vai trò lực lượng nòng cốt của kinh tể Nhà nước. Tái cơ cấu DNNN, cổ phần hóa, thoái vốn ờ một số doanh nghiệp chưa đạt tiến độ. Tí lệ vốn dược cổ phần hỏa còn thấp. Quan trị doanh nghiệp dối mới Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh còn chậm; kiềm tra. giám sát nội bộ còn hạn chế. Hiệu quà sán xuất kinh doanh của nhiều DNNN thấp, chưa tương xứng vói tài sân và nguồn lực. thất thoát, làng phi còn lớn.

Nhiều nhà nghiên cứu cùng nhấn mạnh rang vấn đề quăn lý vốn nhà nước tại các DNNN còn nhiều bất cập như đối với đầu tư khu vực nhà nước chiêm tý trọng cao nhưng không tập trung mà bồ trí dàn trãi, nhiều còng trình dầu tư không Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh đồng bộ và mục đích dầu tư không phũ hợp với mục đích sử dụng nên hiệu quả sứ dụng vốn rất thấp11. Bèn cạnh dỏ. một số tập đoản, tổng còng ty dã thành lập các công ty con vả đầu lư vào nhùng lình vực ngoài nhiệm vụ chính được giao nhung kiếm soát thiếu chặt chè lảm phàn tán nguồn lực. ành hường dến hiệu qua sữ dụng vốn cùa doanh nghiệp; tổ chức thực hiện quyền, nghĩa vụ cùa chủ sô hừu nhà nước đối Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh vói DNNN tuy dà rõ hơn nhưng vẫn còn nhiều lúng túng và quán lý kém hiệu quả… Do dó. nhà nước cân có một co chè quàn lý von đê tránh tình trạng này. Ngoài ra, cùng cân có các giai pháp dế giúp các DNNN. dặc biệt Lã các Tòng còng ụ-, các C òng ty TNIIII MTV đang nam giừ 100% vón nhà nước và hoạt động theo mô hĩnh công ty mẹ – công ty con quan lý thật hiệu quá vốn nhà nước Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh nhằm nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh trong cơ chế thị trường.

Bèn cạnh nhừng vấn dể về quan lý vốn nhà nước mang tinh chất thực tiễn như trên, vân đê lý luận cùng đóng một vai trò hêt sức quan trọng. Trong thời gian qua, killing pháp lý về hoạt dộng cũng như cơ chế, hệ thống giâm sát tài chinh doanh nghiệp luôn được nhà nước quan tâm và hoàn thiện, sao cho cơ chè giám sát tài chính cùng như chính sách Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh hồ trợ doanh nghiệp phù hợp với diều kiện cùa Việt Nam và thòng lệ quốc lề. Phưtmg thức quán lý vòn nhà nước cùng được đôi mới lừ quân lý hãnh chinh sang quan hệ dầu tư. kinh doanh vốn. Trong mối quan hệ giừa chú sơ hừu vốn và người điêu hành doanh nghiệp, pháp luật cùng xác định rò mức độ và giới hạn giữa hai bên trong mối quan hệ này sao cho tăng cường thêm tinh tự chu cùa doanh nghiệp có vốn nhà nước16* Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh 1.

Nhiều nhà nghiên cứu. nhà lập pháp dà dặc biệt quan tàm đến cơ sơ lý luận trong việc quàn lý vốn như việc xác dinh khái niệm vốn. khái niệm DNNN. cơ chế kiêm tra. giám sát về quăn lý vốn lại các DNNN cùng như mỏ hình lô chức thực hiện chức năng sơ hữu dối VỚI DNNN vã vốn nhá nước tại các doanh nghiệp, vắn dề nãy được đặt ra bời lè trên thực tê còn râl nhiêu bất cập.

Chinh Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh vì nhừng thực tế như trên mà lác giã đã mạnh dạn lựa chọn dề tài “Quân lý hiệu quà vồn tại các Doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cùa Thành phổ Hồ Chi Minh ”dế làm luận án tiến sỳ. Công trinh nghiên cứu này sè nghiên cứu về cã quy định của pháp luật vả thực trạng quân lý von các DNNN, nhất là các các công ly TNHH Mì V đang nam giừ 100% vốn nhà Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh nước trực thuộc UBND TP.IICM. dè tim ra nhùng giai pháp hừu hiệu nhất trong việc quân lý vòn nhà nước.

2. l óng quan vê tinh hình nghiên cứu cùa đê tài

Liên quan đến vấn dề quàn lý vốn nhà nước, dà có nhiều công trình nghiên cứu VỚI nhiều cách tiếp cận khác nhau. Nhìn từ góc dộ quân lý hành chinh công. Luận án tiến sĩ “Quàn ỉý nhà nước dổi với rồng cóng ty 90-91 theo hướng Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh hình thành tập doàn kinh lề" cúa Lê Hông I ịnh nàm 2010 đà nghiên cứu được bân châl, vị trí. vai trò cứa các tông còng ty 90-91. các tập doãn kinh tế trong nền kinh tế thị trường; dà dánh giá được thực trạng hoạt động cùa các lông cồng ly 90-91, các lập đoàn kinh lề và việc quán lý nhà nước dối với các tòng còng ụ- 90-91 theo hướng hĩnh thành tập doàn kinh le tại Việt Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh Nam; đà đưa ra các kiến nghị về phưmig hướng và hệ thống giãi pháp nham thực hiện hoàn thiện quàn lý nhà nước đôi vói các lồng công ly 90-91 theo hư<’mg hình thành tập doàn kinh tể tại Việt Nam.

I uy nhiên, ớ đề lài nghiên cứu này, lác giá luận án chưa đe cập đen lính đặc thù trong hoạt dộng quan lý vồn nhà nước tại các tòng công ty nhà nước, các tập doàn kinh tê nhà nước, Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh được gọi chung là DNNN; các giãi pháp cụ thê đê nàng cao hiệu quà quân lý vốn nhã nước tại các tống còng ty nhà nước, các tập doãn kinh tế nhà nước, các DNNN.

Luận án liên sì của Nguyền Xuân Nam về đề tài “Đối mói cơ chế quàn lý vốn và tài sán dối với các tông công ty 91 phát triền theo mô hình tập đoàn kinh doanh ớ Việt Xam " nám 2005 cùng đà tiến hành đánh giá thực trạng và đề Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh xuất giãi pháp đối mới cơ chế quan lý vốn và tài sân dối với các tống công ty 91 phát triển theo mò hình tập đoàn kinh doanh ờ Việt Nam. Điêm tương đổng của công trinh nghiên cứu trên với dể án này là củng nghiên cứu về vấn dề quan lý vốn trong phạm vi DNNN nhưng chi ờ một góc nhìn hẹp về chú thể bị quân lý vả cơ chế quân lý mã chưa có nghiên cứu bao quát về vấn dề quan lý vốn cùa loại hình DNNN Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh .

Ngoài hai luận án cơ băn trên, còn khá nhiều công trinh liên quan như Luận vãn cùa Nguyền nồng Thẳng về dề tài “Quàn lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sau khi có phần hóa DAW.V (nghiên cứu vận dụng tại Nhà máy Len Hà Dòng) ”, nảm 2010. Nhùng thành còng cùa đề tài này là Lãm rò dược những vần dề lý luận cơ ban về doanh nghiệp sau cô phân hóa DNNN, vôn nhà nước và quàn lý vòn nhà nước Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh tại các doanh nghiệp sau cò phần hỏa. Luận vãn cùng dà dánh giá dũng thực trạng quan lý vốn DNNN trong thời gian qua ờ Việt Nam. Tuy nhiên, có thề nhận thây ràng lác già luận vãn chu yếu chi dưa ra các giai pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu qua quan lý vốn nhà nước lại các doanh nghiệp sau cồ phân hóa, chưa đặt vân đê vê quân lý vồn nhà nước cùa các DNNN. mã tại dó Nhã nước vần nắm giừ 100% Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh vốn nhà nước; dồng ihời. các giãi pháp đê xuàl cùa luận vãn cùng chi vận dụng lại một doanh nghiệp điên hình, chưa nghiên cứu bao quát ờ phạm vi lớn hơn vã toàn diện hơn về việc quan lý vốn Irong loại hình DNNN.

Ngoài các công trình cụ ihc nêu Iren, liền quan đên đê lài này còn có các công trinh nghiên cứu liên quan khác. Có thê phân nhóm các công trinh này thảnh hai dạng: 1) Quán lý nhà nước Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh vê DNNN và 2) Quân lý vón nhà nước Irong các loại hình doanh nghiệp (bao gồm ca co chế quan lý vốn).

Đồi vcýi nhóm ihử nhài, các chủ đê lập Irung vào các đôi lượng chù yêu là DNNN. vi dụ như "Xảy dựng và phát triển tập đoàn kinh tế ớ Việt Nam ""Quân ìý nhà nước về kinh lể ” “Nhùng nền lãng cơ hán cứa nền kinh lề thị trường theo định hưởng xã hội chù nghía",?l: Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh "Cổphần hóa Doanh nghiệp nhà nước – Một số khía cạnh lý luận cần được nhận thức đúng" “Bão đàm tinh lự chú kinh doanh cứa DNNN theo cơ chế thị trưởng nước ta hiện nay"’: “Một sổ giãi pháp riếp tục chuyển đối DNNN theo Luật Doanh nghiệp mới ” ,4 ’; “Báo cào nghiên cứu m KhoThuVien. com

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bài tập cuối tuần tv lớp 2 kntt
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Bất Đẳng Thức Và Bài Toán Cực Trị Trong Lớp Các Đa Thức Và Phân Thức Hệ Số Nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý hiệu quả vốn tại các doanh nghiệp nhà nước – từ thực tiễn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của thành phố Hồ Chí Minh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart