Quản lý kênh phân phối tại công ty tnhh phân phối công nghệ viễn thông fpt

48.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Quản lý kênh phân phối tại công ty tnhh phân phối công nghệ viễn thông fpt

Add your review

Quản lý kênh phân phối tại công ty tnhh phân phối công nghệ viễn thông fpt

Quản lý kênh phân phối tại công ty tnhh phân phối công nghệ viễn thông fpt

fff

Quản lý kênh phân phối tại công ty tnhh phân phối công nghệ viễn thông fpt

fff

Quản lý kênh phân phối tại công ty tnhh phân phối công nghệ viễn thông fpt

fff

Quản lý kênh phân phối tại công ty tnhh phân phối công nghệ viễn thông fpt

fff

Quản lý kênh phân phối tại công ty tnhh phân phối công nghệ viễn thông fpt

fff

Quản lý kênh phân phối tại công ty tnhh phân phối công nghệ viễn thông fpt

fff

LỜI C AM ĐOAN

l ôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của chính bân thân tôi. Các số liệu sir dụng phàn tích trong luận văn theo đúng quỵ định vã trung thực, nêu có gì sai trái lòi hoàn loàn chịu trách nhiệm.

HỌC VIÊN

Trịnh Xuân Giáp

LỜI C ẢM ON

Tác giả xin được bày lõ lời cảm ơn chân llìành lới càc Thây. Cò trong khoa Khoa học quan lý Quản lý kênh phân phối tại công ty tnhh phân phối công nghệ viễn thông fpt của trường Dại học Kinh tế quổc dân và dặc biệt ìà sự giúp dờ chỉ báo tận linh của PGS. TS. Doàn Thị Thu Hà.

Tác gia cùng xin dược bày to lời câm ơn tới Ban lành dạo Công ty TNHH Phân phoi (‘ông nghệ Tiễn thông FPT. các bạn đong nghiệp trong (‘ông ly. gia dinh và các bạn thân dà tạo mọi diều kiện dộng viên giúp dờ rác gia hoàn thành luận van này.

HỌC VIÊN

Trinh Xuân Giáp Quản lý kênh phân phối tại công ty tnhh phân phối công nghệ viễn thông fpt

MỤC LỤC

LỜI CAM DOAN

LỜI CẤM ƠN

MỊ c LỤC

DANH MỤC CÁC CIIĨ” VIÉT TẤT

DANH MỤC BẢNG BIẺU

DANH MỤC HÌNH

TOM TÁ I LUẬN VĂN…………………………………………..Error! Bookmark not delined.

LỜI MÒ DẪU

(‘hương 1: co SÒ LÝ LI ẬN VÈ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHÓI SÀN PHẤM CÙA

DOANH NGHIỆP

 • 1.1.1.  Khái niệm kênh phân phôi sán phầm6 Quản lý kênh phân phối tại công ty tnhh phân phối công nghệ viễn thông fpt

1.1.3 Phân loại kênh phân phối

 • 1.3.  Các yếu tố ành hường đến quàn lý kênh phân phối Quản lý kênh phân phối tại

công ty tnhh phân phối công nghệ viễn thông fpt

Chuông 2: PILXN TÍCH Tllực TRẠNG QUẤN LÝ KÊNH PHÂN PHỚI SẢN PHẨM TẠI (‘ÔNG TY TNHH PHẤN PHÓI (’ÔNG NGHỆ VIỀN THÔNG FPT GIAI ĐOẠN 20102014

 • 2.1. rúng quan về (’ông ty TNHH Phần phổi (‘ông nghệ Viền thông FPT….28

  • 2.1.1. Quá trinh hình thành vã phát triền cùa còng tỵ TNIIII Phàn phối công nghệ viền Quản lý kênh phân phối tại công ty tnhh phân phối công nghệ viễn thông fpt thòng FPT

28

 • 2.1.2.  Chức năng, nhiệm vụ c ùa Công ty TNHH Phân phối Công nghệ viền

thông FPT

 • 2.1.3.  Cơ cấu tồ chúc và nhân sự công tỵ TNHH Phân phối Công nghệ Viền

thòng FPT

 • 2.1.4.  Kct quà kinh doanh cùa (‘ông tỵ TNHH Phân phối (‘ông nghệ viễn

thông FPT giai đoạn 2010-2014

 • 2.2.  Hệ thống kênh phân phối sàn phẩm cùa (‘ông ty TNHH Phân phối

(‘óng nghệ Viền thông FPT trong Quản lý kênh phân phối tại công ty tnhh phân phối

công nghệ viễn thông fpt giai đoạn 2010-2014

 • 2.2.1.  (‘âu trúc kênh phân phôi sán phàm cúa Công ty TNHH Phân phôi

Công nghệ Viền thòng FPT

 • 2.2.2.  Dặc diem kênh phân phôi sân phầm của còng ly TNHH Phân phôi

Công nghệ Viền thòng FPT

 • 2.3.  Thực trạng quàn lý kênh phân phối sàn phẩm cùa (‘ông ty TNHH

Phân phối Công nghệ Viễn thông FPT

 • 2.3.1.  I.ựa chọn thành viên và giao chi lieu doanh số bán cho các thành viên Quản lý kênh phân phối tại công ty tnhh phân phối công nghệ viễn thông fpt

kênh

 • 2.3.2.  rhực trạng lạo động lực và giãi quyêt xung đột giừa các thành viên

kênh

 • 2.4.  Đánh giá thục trạng quan lý kênh phân phối cùa Công ty TNIIII Phân

phối (’ông nghệ Viền thông FPT

Quản lý kênh phân phối tại công ty tnhh phân phối công nghệ viễn thông fpt

 • 2.4.3.  Nguyên nhân cùa nhũng điểm yếu trong quan lý kênh phân phối cua

(‘ông ty

Chương 3: GIẢI PHẤP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ KÊNH PHẤN PHÔI SẢN PHẢ.M

CÙA CÔNG TY TNHH PHÂN PHÓI ( ỎNG NGHỆ VIỀN THÔNG FPT

3.1. Mục tiêu và định hướng hoàn thiện quan lý kênh phàn phối sân phẩm cùa Công ty TNHH Phân phối Công nghệ Viễn thông FPT

 • 3.1.1  Mục tiêu hoãn thiện quan lý kênh phân phối cua Công ty TNHH Phân

Quản lý kênh phân phối tại công ty tnhh phân phối công nghệ viễn thông fpt phối Công nghệ Viễn thông FPT đến năm 2020

 • 3.1   2 Định hướng hoàn thiện quan lý kênh phân phối san phẩm cua Công ty

TNHH Phân phổi Công nghệ Viễn thông FPT

 • 3.2.1 ……………………………………………………………………………………………..

Hoàn thiện hệ thông kênh phân phôi điện thoại di động

 • 3.2.2. Hoãn thiện việc lựa chọn thành viên kênh vã giao chi tiêu doanh số Quản lý kênh phân phối tại công ty tnhh phân phối công nghệ viễn thông fpt

cho các thành viên kênh phân phối

3.2.3 Hoàn thiện các chính sách tạo động lực và giâi quyct xung đột giừa các thành viên trong kênh phàn phối

.3.2.4 Hoàn thiện kiêm soát, đánh giá hoạt động cúa kênh phân phôi sán phầm

.3.2.5. Giãi pháp khác nhàm hoàn thiộn quân lý kênh phân phôi cúa (’ông ly 1’NHH Phần phối (‘ôngnghệ Viễn thông FPT Quản lý kênh phân phối tại công ty tnhh phân phối công nghệ viễn thông fpt 81

KÉT L1.-ẶN

TÀI LIẸU TIIAM KIIAO

<<<123>>>

DANH MỤC CÁC CHỮ V1Ẻ1 TẮT

Chừ viết tẩt

CES

Diễn giài

: Chuỗi Cửa hàng điện máy

Công ty

:Công tỵ TNHII Phàn phối Công nghệ Viền thông TPT

F9

: Công ly 1NHH phân phối công nghệ viễn thông FPT

FTG

: Công ụ- TNIIII Thương Quản lý kênh phân phối tại công ty tnhh nbân nbối côm> nơbệ viễn thônơ fr>t mi TPT

: rập đoàn nghiên cứu thị trưìmg điện thoại di động

GTK

cùa Đửc có tụi sơ tại hơn 100 quốc gia dựa vào lơi sồng, cách suy nghi và hành vi cúa người lieu dùng

GR

: Nhà bán le

: rập đoàn Nghiên cứu Thị trường hàng dâu thề gũh toong lĩnh

IDC

vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

KAs

: rài khoán chính

MD

: Nhà bán buôn Quản lý kênh phân phối tại công ty tnhh phân phối cônơ noliệ viễn tliôno fint

TCR INI)

: Chuỗi cửa hàng bán le độc lập cùa lư nhân

: Trách nhiệm hừu hạn

TNHH

<<<123>>>

TW

: Tning Ương

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý kênh phân phối tại công ty tnhh phân phối công nghệ viễn thông fpt”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quản lý kênh phân phối tại công ty tnhh phân phối công nghệ viễn thông fpt
Quản lý kênh phân phối tại công ty tnhh phân phối công nghệ viễn thông fpt
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart