Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên

55.000

Category:

Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên

Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên

fff

Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên

fff

Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên

fff

Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên

fff

Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên

fff

Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên

fff

LỜI CAM DOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu độc lập của riêng lôi. dưới sự hướng dần khoa học cùa TS. Lê Việt Thủy. Đề tãi dược thực hiện với các số liệu kháo sát rò ràng, có nguôn gôc. Nhửng kêl luận khoa học của luận văn chưa từng dược công bố trong bất kỳ công trinh nghiên cứu nào.

l ác già luận ván

Lê Thị Thu Hương Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên

LỜI C ẮM ƠN

Đê hoãn thành ban Luận văn tốt nghiệp này. lời đầu tiên tôi xin chân thành cam ơn thầy giáo hướng dần khoa học TS. Lê Việt Thủy, các thầy giáo, cò giáo Khoa Khoa học quân lý và Viện đào lạo sau đại hoc Trường Đại học Kinh lê Quôc dân. đặc biệt là cô giáo PGS.TS. Nguyen Thị Ngọc Huven lời cám om sâu sẫc và kinh trọng nhất. VỚI tấm lòng bao dung, sự chi bao Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên nghiêm túc, nhiệt tinh thầy cô dà mang hết nhiệt huyết cua minh dê giang dạy. tore tiếp hướng dần. chi bao cho tôi trong suốt quá trinh học tập và hoàn thành luận vãn tốt nghiệp.

rồi xin chân ihành cám om Ban giám hiệu. các anh chị em đông nghiệp lại 1 rường Cao đãng Kinh Kinh lê – Kỳ ihuậl Diện Biên đà lạo điêu kiện, cung càp cho tôi nhùng tư liệu về thực trạng nhân lực giâng viên vã công tác quan lý Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên nguồn nhàn lực giang viên tại Trường Cao dăng Kinh tế – Kỹ thuật Điện Biên, giúp tôi có cơ sơ dê hoãn thành luận văn tốt nghiệp dứng chuyên ngành mà tôi dang nghiên cứu.

Với những kicn thức đà liềp thu được lừ các thây giáo, cô giáo cùng nhùng kinh nghiệm đà lích lũy được Irong quá trinh học lập, công lác và nỏ lực cùa bân thân dà giúp tòi hoàn thành luận vãn tốt nghiệp VỚI dề tài: "Quan lý nguồn nhân lực Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên giang viên tại Trường Cao dăng Kinh tế – Kỳ thuật Điện Biên’ ’.

Tuy nhiên do nhận thức cũa bân thân và thời gian có hạn nên những nội dung được đe cập trong luận vàn không Iránh khôi nhừng hạn chè, ihièu sót, lôi râl mong liềp lục nhận được ý kiên tham gia của các thay giáo, cô giáo và nhừng người quan tâm dề luận vãn cũa tỏi dược hoàn thiện và cỏ tính khà thi cao kill vận dụng vào thực tiền còng ĩãc tại Trưởng Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên Cao dăng Kinh Kinh tế – Kỹ thuật Điện Biên.

Tỏi xin kính chúc các thầy giáo, cỏ giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và cỏ nhiều niềm vui trong sự nghiệp đào tạo.

Xin trân trọng cám ơn!

‘l ác già luận vãn

Lê Th| Thu Hương

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CIIỮ VIÉT TẤT

DANH MỤC BÁNG BIEU

DANH MỤC SO DỎ

TÓM TẤT LVẠN V ẤN

Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên MỜ DẪU .

…………………….. 1

CHƯƠNG 1: (X) SỜ LÝ LUẬN VÈ QUÀN LÝ NGUỒN NHẤN Lực GIÀNG VIÊN TẠI

TRƯỜNG CAO ĐANG………………………………………………………………’

 • 1.2.1.  Khái niệm quan lý Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường cao đẳng kinh tế

kỹ thuật điện biên nguồn nhân lực giáng viên trường cao dăng

1.2.3…….      …………………………………..

Nội dung quàn lý nguôn nhân lực giáng viên trường cao đáng


1.2.4. Các nhân tố ành hương dến quán lý nguồn nhân lục giang viên tnrờng cao dăng. 24 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỤC TRẠNG QUẤN LÝ NGUÒN NHÂN Lực GIÀNG VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO DÀNG KINH TÉ-KỲ THUẬT DIỆN BIÊN..* 29

2.1. rông quan về ITường Cao đang Kinh Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường


cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên tế – Kỳ thuật Diện Biên

 • 2.1.1.  Quá trinh hình thành và phát triển Trường Cao dăng Kinh tế – Kỹ thuật

Điện Biên

 • 2.1.2.  Chức nâng, nhiệm vụ và càu tô chức của I rường (‘ao đãng Kinh lè –

Kỳ thuật Điện Biên

2.1.4…………………………………………………………………………….

mô đào tạo của Nhà trường

 • 2.2. Thực trạng nguồn nhân lực giàng viên tại Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên Trường (’ao đang Kinh tế – Kỳ thuật

Điện Biên

 • 2.3.  Thực trạng quân lý nguồn nhân lực giáng viên của Truông Cao dang Kinh tế

– Kỳ thuật Diện Biên

 • 2.3.4.  Thực trạng đào tạo Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường cao đẳng kinh tế

kỹ thuật điện biên , bồi dường giảng viên

 • 2.4. Đánh giá quàn lý nguồn nhân lực giâng viên tại Trường Cao đãng Kinh tế – Kỹ thuật

Điện Biên

 • 2.4.1.  Đánh giá việc thực hiện mục tiêu quan lý nguồn nhân lực giáng viên tại

Trường (‘ao đang Kinh tế – Kỳ thuật Diện Biên

 • 2.4.2.  Diêm mạnh trong quán lý nguồn nhân lực giáng viên Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên cứa Trường Cao đăng

Kinh tế – Kỳ thuật Điện Biên

 • 2.4.3.  Diêm yêu trong quân lý nguon nhân lực giăng viền lại Trường (‘ao đãng

Kinh te – Kỳ thuật Diện Biên

 • 2.4.4.  Nguyên nhãn cua diêm yểu trong quan lý nguồn nhân lực giăng viên tại

Trường Cao dẳng Kinh tế – Kỹ thuật Điện Biên

CHI’ÔNG3: MỌ I sồ G1ÀI PHẤP HOÀN I HIỆN Ql ẤN IÁ NGUỒN NHẤN l.ực GIÀNG VIÊN TẠI TRUÔNG CAO DẲNG KINH TÉ Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên – KỲ THUẬT DIỆN BIÊN ĐÉN NĂM 2020 VÀ TẢM NHÌN ĐÉN NÁM 2025…………………………………………………………………………….*………72

 • 3.1.  Định hướng hoàn thiện quán lý nguồn uhân lực giàng siêu cùa Truông Cao dăug

Kinh te – Kỹ thuật Điệu Biêu dếu năm 2020 và tầm uhìu dến năm 2025

 • 3.1.1.  Mục tiêu phát triền nguồn nhân lực giáng viên cùa Trường Cao dăng

Kinh le – Kỹ thuật Diện Biên

 • 3.1.2.  Phương hướng hoàn thiện quán lý nguôn nhân lực giáng viên cúa I rường Cao đáng Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên

Kinh tế – Kỳ thuật Điện Biên

 • 3.2.  Một số giãi pháp hoàn thiệu quáu Ịý nguồn nhâu lực giáug viên tại Truông Cao dẩug

Kinh tế – Kỳ thuật Diện Biên

nâng cao nàng lực nghiên cứu khoa học cùa giáng viên

3.2.1 Kiến nghị với Trường Cao dằng Kinh tế – Kỹ thuật Điện Biên

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên LIỆU THAM KHAO

PHỤ LỤC

DANH MỤC CIlC VIÉT TẤT

<<<123>>>

(‘hừ viết tat

UBND

Y nghĩa ữy ban nhân dần

Cao dăng

DH

Đại học

KTKT

Kinh tế – Kỹ thuật

CBQL

NNL

Cán bộ quân lý Nguồn nhân lực

GV

Giàng viên

IISSV

NCKH

IIọc sinh – Sinh viên Nghiên cứu khoa học

KIICN

Khoa Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường cao đẳng kinh

CN&HTQT

BGII

Còng nghệ và hợp lác quòc le Ban giám hiệu

NCS

Nghiền cứu sinh

CNTT

TCCB

Còng nghệ thông tin Tô chúc cán bộ

IIN.TVVL

Hướng nghiệp, tư vấn việc lãm

CI.GI)

Chât lượng giáo dục

TT

Trung tâm

BM

Bộ mồn

VII

Vãn hỏa

Xỉ)

VP

Xây dựng Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường cao đẳng

Vãn phòng

XH

Xà hội

GDQP-AN

Giáo dục quốc phòng – an ninh

GDTC

Giáo dục the chat

DANH MỤC BẢNG

Bâng 2.1:      Đội ngũ cán bộ. giảng viên, nhân viên của Trường Cao đăng Kinh lê

– Kỹ thuật Điện Biên theo giới tinh và trinh độ dào tạo tinh đến 31/12/201633 Bang 2.2:      Quỵ mò dào tạo Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường cao đẳng kinh tế

kỹ thuật điện biên cùa Trường Cao dẳng Kinh tế – Kỹ thuật Điện Biên

(giai đoạn 2012-2016)

Bang 2.3:      số lượng giang viên theo dơn vị công tác cua Trường Cao dăng

Kinh te – Kỹ thuật Diện Biên giai đoạn 2012 2016

Bâng 2.4:      Cơ càu giáng xiên cứa Trường Cao đàng Kinh lề – Kỳ thuật Diện Biên

theo môn học (học phân) giảng dạy (lính đền 31 12 Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên 2016)

Bâng 2.5. Quy đôi sô lượng HSSV trên một giáng viền cúa Irưìmg Cao đáng Kinh tế – Kỹ thuật Điện Biên năm 2016

Bang 2.6:      Cơ cấu giang viên cũa TrườngCao dăng Kinh tế – Kỳ thuật Điện Biên

theo chức danh (tinh dến 31 tháng 12 năm 2016)

Bang 2.7:      Cơ cấu giang viên cùa TrườngCao dăng Kinh tế – Kỳ thuật Điện Biên

theo dộ Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên tuổi giai doạn 2012-2016

Bang 2.8:      Cơ cấu giang viên theo giới tinh cùa Trường Cao dăng KTKT Điện Biê

theo giới lính (lính đen 31 12/2016)

Báng 2.9:      Trình độ cùa giáng viên Trường (‘ao đáng Kinh lê – Kỳ ihuậl Diện Biên

(giai đoạn 2012 2016)

Bâng 2.10:     riêu chuần tuyên dụng giáng viên của Irường (‘ao đàng Kinh lê Quản lý nguồn

nhân lực giảng viên tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên –

Kỳ thuật Điện Biên

Bang 2.11: số lượng giáng viên dược tuyến dụng theo dơn vị cùa Trường Cao dẳng Kinh tế – Kỳ thuật Điện Biên từ năm 2012 dến tháng 12 năm 2016

Bâng 2.12: Kết quà diều tra hoạt dộng tuyển dụng giăng viên Trường Cao dằng Kinh tế – Kỳ thuật Diện Biên

Báng 2.13: Nhiệm vụ cùa giáng viên Trường (‘ao đang Kinh tế – Kỳ thuật Diện Biên Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên 52

Bâng 2.14:     Kết quà điều tra về sừ dụng nhân lực giáng x iên của Trường Cao đang

Kinh tế – Kỵ thuật Điện Biên

53


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên
Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart