Quản lý nguồn nhân lực giáo viên tại trường trung học phổ thông huế, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng

50.000

Category:

Quản lý nguồn nhân lực giáo viên tại trường trung học phổ thông huế, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Quản lý nguồn nhân lực giáo viên tại trường trung học phổ thông huế, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng

Quản lý nguồn nhân lực giáo viên tại trường trung học phổ thông huế, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng

fff

Quản lý nguồn nhân lực giáo viên tại trường trung học phổ thông huế, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng

fff

Quản lý nguồn nhân lực giáo viên tại trường trung học phổ thông huế, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng

fff

Quản lý nguồn nhân lực giáo viên tại trường trung học phổ thông huế, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng

fff

Quản lý nguồn nhân lực giáo viên tại trường trung học phổ thông huế, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng

fff

Quản lý nguồn nhân lực giáo viên tại trường trung học phổ thông huế, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng

fff

i

MỤCLỤC

LÒI CAM ĐOAN

LỞI CẢM ƠN

DANH MỤC CẤC rì VIẾT 1Ấ1

DANH MỊ c BẢNG, BILL ĐỎ, so ĐỒ

TÓM TẤT LUẬN VĂN

MỜ DẤU

CinrơNG 1: cơ SỜ LÝ LUẬN VẾ QUẢN Ĩ.Ý NGUỠN NHÂN Tực GIÁO VTF.N TẠT TRƯỜNG TRUNG TTỌC PĩĩO TĩĩÔNG

 • 1.1  Quản lý nguồn nhân lực giáo viên tại trường trung học phổ thông huế, huyện trùng khánh,

tỉnh cao bằng Trường trung học phô thông và giáo viên trung học phô thông

1.1.3 Nhũng yêu cầu đỗi với nguồn nhân lực giáo viên trường trung học phố thông

 • 1.2.1  Khái niệm quan lý nguồn nhân lực giáo viên trường tiling học phổ thông 17

 • 1.2.2  Mục tiêu cúa quàn lý Quản lý nguồn nhân lực giáo viên tại trường trung học phổ thông huế, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng nguồn nhàn lực giáo viên trung học phố thòng

17

 • 1.2.3 ……………………………………………………………………………………………………

Nội dung quàn lý nguồn nhân lực giáo viên tiling học phô thông

 • 1.2.4  Các yếu tố ánh hưởng đến quân lý nguồn nhân lực giáo viên trung học phô

thông

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH Tllực TRẠNG QUẢN I V NGUỎN NHÂN Lực GLÝO VIÊN TẠI TRƯỜNG THPT THÔNG HUÈ

 • 2.1.1.  Điều kiện kinh lề xà hội lác động Quản lý nguồn nhân lực giáo viên tại trường trung học phổ thông huế, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng đen phát iriên giáo dục cua huyện Trùng

Khánh

 • 2.2.3  .Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực giáo viên trường Quản lý nguồn nhân lực giáo viên tại trường trung học phổ thông huế, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng THPT ihông

Huề ..44

 • 2.3.1.  Thực trạng xây dựng ke hoạch quan li nguồn nhân lực giáo viên trường

THPT Thông Huề

 • 2.3.5.  Thực trạng chế độ Quản lý nguồn nhân lực giáo viên tại trường trung học phổ thông

huế, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng đài ngộ giáo viên nhà trường

 • 2.4.2.  Điếm mạnh cua quán lý nguồn nhân lực giáo viên tại Trường THPT Thòng

Huề

 • 2.4.3.  Điềm yếu và nguyên nhân điềm yếu trong quán lý nguồn nhân lực giáo

viên tại Trường THPT Thông Huề

Tiêu kết chương 2

CHƯƠNG 3: MỘT SỠ Quản lý nguồn nhân lực giáo viên tại trường trung học phổ thông huế, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng GLÀI PHÁP HOÀN THIỆN QUÀN LÝ NGUÕN NHÂN Lực GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT THÔNG HUẾ ……………………………………………………………………………………………………………..76

 • 3.1. Định hướng phát triển nguồn nhân lực giáo viên cũa Nhà trường đến năm

2020

 • 3.1.2.  Quan diêm về quán lý nguồn nhàn lực giáo viên tại Trường THPT Thông

Huề

 • 3.2. Giãi pháp hoàn thiện quán lý nguồn nhàn lực giáo viên cúa Trường THPT

Thòng Huề

3.2.1…………………………………………………………………………………………………..

Hoãn Quản lý nguồn nhân lực giáo viên tại trường trung học phổ thông huế, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng thiện việc xây dựng kế hoạch phát triền nguồn nhân Ẹrc giáo viên

3.3. Một số kiến nghị

 • 3.3.2.  Kiến nghị với Quản lý nguồn nhân lực giáo viên tại trường trung học phổ thông

huế, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng tinh Cao Băng

KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

<<<123>>>

DANH MỤC TỨ MÉT TÁT

STT

Kí hiệu viết tát

Cụm từ

1

BGH

Ban Giám hiệu

2

CNH-HĐH

Công nghiệp hóa. hiện đại hóa

3

GD & ĐT

Giáo dục và Đào tạo

4

GVCN

Giáo viên chú nhiệm

5

GVBM

Giáo viên bộ mòn

6

KT-XH

Kinh tế – xả hội

7

NQTW

Nghị quyết Tiling trong

8

THCS

Trung học cơ sờ

9

THPT

Trung học phố thông

10

ƯBND

ủy ban nhân dân

11

XHCN

Xà hội chú nghĩa

DANH MỤC BẢNG, BIỂU, sơ DỒ

BÀNG:

Báng 2.1: số lượng giáo Quản lý nguồn nhân lực giáo viên tại trường trung học phổ thông huế, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng viên

của trường THPT Thòng Huề từ năm 2012-2016

Báng 2.2:(Định mức giờ chuẩn giăng dạy của giáo viên trường THPT Thông Huề 41 theo từng chức danh)

Bâng 2.3: Cơ cấu giáo viên theo độ tuồi đến năm 2016

Báng 2.4: Cơ cấu theo trinh độ đào tạo

Báng 2.5: số lượng giáo viên theo trình độ chuyên môn năm 2015 – 2016 Quản lý nguồn nhân lực giáo viên tại trường trung học phổ thông huế, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng

Báng 2.6: Trinh độ tin học. ngoại ngừ cùa giáo viên không phái là giáo viên tin học và ngoại ngừ

Báng 2.7: Thống kè số lượng sáng kiến kinh nghiệm được nghiệm thu cua giáo viên trường THPT Thông Huề

Báng 2.8: Thống kê số lượng giáo viên đạt giáo viên dạy giói từ năm học 2011- 2012 đến 20152016

Báng 2.9: Kết quá thanh tra Quản lý nguồn nhân lực giáo viên tại trường trung học phổ thông huế, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng hoạt động sư phạm giáo viên trường THPT Thông Huề. 51 Báng 2.10: Kết quà xếp loại hạnh kiêm học sinh trường THPT Thông Huề

Báng 2.11: Kết quà xếp loại học lực học sinh trường THPT Thông Huề

Báng 2.12. Kết quá 11 lệ đồ tốt nghiệp, đại học, cao dẳng và trung học chuyên nghiệp cùa học sinh lớp 12 trường THPT Thông Huề

Báng 2.13.Trinh độ chinh Quản lý nguồn nhân lực giáo viên tại trường trung học phổ thông huế, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng trị của giáo viên trường THPT Thông Huề tính đến tháng

5/2016

Bang 2.14: số lượng giáo viên được tuyển dụng, giáo viên dạy hợp đồng, giáo viên tăng cường qua các năm của trường THPT Thông Huề

Báng 2.15: Kết quả trình độ giáo viên ngoại ngừ trước và sau khi bồi dường

Báng 2.16: Lương binh quân của giáo viên trường THPT Thòng Huề qua các năm

Báng Quản lý nguồn nhân lực giáo viên tại trường trung học phổ thông huế, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng 2.17: Số lượng giáo viên được khen thường qua các năm:

Báng 2.18: Tông hợp kết quả lấy ý kiến học sinh về chất lượng nguồn nhân lực giáo viên trường THPT Thông Huề

BIÊU:

Biếu đồ 2.1: Số lượng giáo viên theo giới tinh cũa trường THPT Thông Huề năm học 2015-

2016

Sơ ĐO: Sơ đồ 1.1: Killing nghiên cứu luận văn

Sơ đồ Quản lý nguồn nhân lực giáo viên tại trường trung học phổ thông huế, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng 2.1: Cơ cấu tồ chức Trường THPT Thông Huề năm 2016

MỞ ĐẢU

1. Tính cấp thiết của đề tài:

(Đất"’nước ta đang bước vào giai đoạn"CNH-HĐH,"với mục tiêu đến năm 2020. Nhân tố"quyết định thẳng lợi của CNH-HĐH và trên công cuộc hội"nhập quốc tế chính là con người -nguồn nhân lực cũa nước’Việt Nam phát triển trên phương diện về chất lượng và số lượng dựa Quản lý nguồn nhân lực giáo viên tại trường trung học phổ thông huế, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng trên cơ sờ dược nâng cao mặt băng dàn trí.)

(Quân lý nguồn"nhân lực giáo viên có một vai trò hết sức quan trọng vi đây là yếu tố quyết định đẩíchẩt lượng và hiệu"quá cúa giáo dục trong nhà”trường. Bước vào"thời kỳ mói. toàn ngành vần đang tiếp tục thực hiện việc đấy”mạnh phương châm Học tập và lãm theo tấm"gương đạo đức cùa chủ tịch Hồ Chí Minh, các cuộc vận động.(Nghị quyết Quản lý nguồn nhân lực giáo viên tại trường trung học phổ thông huế, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng TW2 khoá VIII cũng khẳng định "Muốn tiến hành công nghiệp hoá – hiện đại hoá thăng lợi phái phát triền mạnh giáo dục và đào tạo, phát huy nguồn lực con người, (yếu tố cơ bán của sự phát triển nhanh và bền vừng"). Chất lượng ngành GD đâm bào đê phũ hợp với nhùng thay đôi và yêu cẩu của xà hội hiện nay, dội ngũ GV )đóng vai trò rất quan trọng. Điều dó đă được(Luật Giáo dục cũng như Nghị quyết Quản lý nguồn nhân lực giáo viên tại trường trung học phổ thông huế, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng TW2(khoá VIII khăng định: "Nhà(giáo giữ vai trô quyết định)trong việc đâm bão)chất lượng giáo dục", "Giáo(viên là nhân tố quyết định Khất 1- ượng cùa giáo dục".

(Trong hệ thống cúa giáo dục quốc dân hiện nay thi giáo dục)THPT có vị thế đặc biệt quan trọng góp phần lớn trong việc nâng cao nhận thức cùa dân tri và đào tạo ra nguồn)nhân lực có chất lượng, tạo ra người Quản lý nguồn nhân lực giáo viên tại trường trung học phổ thông huế, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng tài(cho đất nước. Đối với giáo dục THPT có mục tiêu chính)nhằm hĩnh thành kiến thức, học vấn phổ thông cho)học sinh, một số kiến thức cơ ban về kĩ thuật, cờng nghệ và hướng nghiệp, lãm nền tâng đẽ học sinh"tiếp tục tham gia việc nâng cao nhận thức cùa minh ờ các hĩnh thức học tập cao ‘hon hoặc áp dụng các kiến thúc đã học vận dụng vào cuộc"sống công việc; đào tạo nên những con Quản lý nguồn nhân lực giáo viên tại trường trung học phổ thông huế, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng người lao"động có lý"tường sống, có sức khỏe, kỳ nãng. hoài bào và động lực học tập"trong lao động. Ó các trường THPT. việc

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý nguồn nhân lực giáo viên tại trường trung học phổ thông huế, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quản lý nguồn nhân lực giáo viên tại trường trung học phổ thông huế, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng
Quản lý nguồn nhân lực giáo viên tại trường trung học phổ thông huế, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart