Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công

Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công

fff

Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công

fff

Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công

fff

Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công

fff

Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công

fff

Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công

fff

Quán lý nguồn nhàn ì ực trong khu vực công

Nguôn nhân lực là một trong nhừng nhân tô quan trọng hàng đau đôi với phát triên kinh tế – xà hội của một đất nước. Nói đen nguôn nhân lực. người ta thường quan tâm đông thời đen cã hai yếu tô chat lượng và sô lượng, trong đó đặc biệt quan tâm den chat lượng nguôn nhân Quản lý nguôn nhân lực trong khu vực công lực. Những yếu tô nào tạo nên chat lượng nguôn nhàn lực đang là vấn đê rat được quan tâm hiện nay? Trên thực tế có nhiêu cách tiếp cận và phân tích nội dung chat lượng nguôn nhàn lực.

Sự nghiệp công nghiệp hoá. hiện đại hoá đất nước đang đặt ra yêu cầu bức thiết doi với việc nâng cao chat lượng và so lượng nguôn nhàn lực. Trên thực tế, nhùng chiên lược phát triển nguôn nhân lực của mỗi quôc gia có thê có Quản lý nguôn nhân lực trong khu vực công nhừng diêm khác nhau. Song, vấn đe cơ ban nhất mà hau như tat ca các nước đêu dành sự quan tâm đặc biệt trong chiến lược phát triên nguôn nhân lực là phát triên giáo dục. đào tạo.

Chu tịch Hô Chi Minh từng dạy: con người nếu chi có phẩm chat dạo đức tôt. bân lĩnh chinh trị vừng vàng, mà thiếu tri thức, kiến thức khoa học, tức là có đức mà không có tài. thi cùng chẳng khác gì ông Quản lý nguôn nhân lực trong khu vực công Bụt ngoi trên toà sen. không làm điêu gi xấu nhưng cũng chăng làm được việc gì có ích cho đời. Tri thức, tri tuệ thực sự là yeu tô thiết yếu cua môi con người, bơi vì, tat cá những gì thúc đẩy con người hành động đêu phải thông qua tri tuệ của họ. Sự yếu kém vê trí tuệ sẽ là lực can dẫn đến sự thất bại trong hoạt động cua con người.

Đôi với quân lý nguôn nhân lực trong khu vực Quản lý nguôn nhân lực trong khu vực công công, tôi xin được nêu lên những vấn đê xung quanh ‘“ ‘Chien lược nguồn nhân lực và những nội (lung cần quan tâm ” ờ Việt Nam trong giai đoạn mới.

  • 1. Nguồn nhân iực và chiến lược nguồn nhân lực

ỉ. Khái niệm nguồn nhân lực:

Theo nghĩa rộng nguồn nhàn lực chinh là nguồn lực con người của mộ quốc gia iing lãnh thổ, là một bộ phận cua các nguồn lực có khá nâng huy động, quân lý đê tham Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công gia vào quá trinh phát triển kinh te xà hội như nguồn lực vật chat, nguồn lực tài chính.

Theo nghĩa hẹp nguồn nhàn lực là kha năng lao động cùa xà hội, bao gom nhóm dân cư trong độ tuổi lao động có khả năng lao động.

  • 2. Chiến lược nguồn nhân lực:

Chien lược nguồn nhân lực là một trong những chiến lược cùa tò chức như chiến lược sân xuất, chiên lược kinh doanh, chiến lược tài chinh… Nham tim ra những Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công cách thức phát triển nguồn nhân lực đè tô chức có thê cái thiện hiệu suất cạnh tranh cúa minh bang cách cân nhác, xem xét và sử dụng nguồn nhân lực một cách hữu hiệu.

II. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam trong giai đoạn mói

7. Sự cần thiết của việc phát triển nguồn nhàn lực

Với tư cách là thành viên cua WTO, thành viên cua ASEAN, Việt Nam đang thực hiện quá trinh hội nhập mạnh mè vào Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công đời sống kinh tế quốc te. Sự hội nhập ấy tạo cho Việt Nam một “the” thuận lợi. Tuy nhiên, điều quan trọng là phái có “lực” thực sự mới có the giừ vừng “the” đó và phát triển. Liên quan đến tạo “lực”, một trong những bài toán đang dặt ra là nhân lực. Có thè nói. không có nhàn lực. không có con người, lực lượng lao động với tay nghe, phàm chat can thiết thi Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công không thê vận hành nen kinh tế – xà hội.

Không chì các nhà đau tư, các doanh nghiệp nước ngoài mà ngay cá các nhà đau tư. các đơn vị sử dụng lao động của Việt Nam cùng rat can nhân lực. với số lượng lớn và chat lượng cao. Thị trường sán xuất, dịch vụ ngày càng dõi hỏi ở người lao động nhừng phàm chat đặc dụng của nghe nghiệp, nhừng phẩm chat có tính chuyên nghiệp cho một nen công nghiệp hiện đại Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công và có tinh toàn cầu. Đặng Vàn Minh – HCCÌ6M                                               2

Tầm quan trọng cùa nguồn nhân lực

Nhàn lực là van đe hết sức quan trọng và là một trong nhưng điềm mấu chốt của lực lượng sân xuất. Nhân lực là sự quyết định mang tính nền tâng bởi nó trá lời cho câu hoi: Ai là người che tạo và vận hành máy móc, công nghệ? Ai tạo ra sân phâm. các giá trị? Khi kinh tế càng phát triên, toe Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công độ đau tư, tốc độ kinh doanh càng quay nhanh, công nghệ càng hiện đại. phương thức sán xuất càng đôi mới, trinh độ sân xuất của xà hội càng tiến nhanh từ nen kinh te tự động hoá tới nen kinh tế tri thức thi sự đòi hoi đoi với lực lượng lao động câng cao. Nhân lực không chi đáp ứng van đe sổ lượng mà còn đâm bão vấn đề chắt lượng cùa lực lượng san xuất. Và ban thân nhàn lực còn có thè tự Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công thân vận động và làm phát triên nó bên cạnh việc phát triên sân xuất.

Trình độ lao động và nhừng đòi hói cùa ỉhị trường nhà đầu tư người sư dụng lao động

Thực trạng lao động của Việt Nam hiện nay đang bộc lộ sự mắt cân đoi. Neu như trước kia Việt Nam thiếu vốn tram trọng thi nay lại bị thiếu nhân lực ớ mức đáng báo động. Hãng ngàn dự án đau tư đang trong giai đoạn triển khai hoặc sẳp được triển khai có Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công nguy cơ phai dừng lại hoặc phai kéo dâi, thậm chi có thê bị huý bò vi thị trường lao động cùa Việt Nam không đáp ứng nôi nhu cầu nhân lực do thiếu lao dộng có tay nghề cao. thiếu thợ lành nghe, thiếu lực lượng lao động có tác phong công nghiệp dù Việt Nam đang “sở hừu” lực lượng lao động hùng hậu với trên 50 triệu người trong độ tuối lao dộng. Điêu đó cho thay, việc đào tạo và phát triền nguồn nhân Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công lực hiện nay bức thiết đến mức nào.

Cung ứng nhàn lực cho thỉ trường lao động quốc tế

Một trong nhũng mục tiêu chiên lược cua Việt Nam trong những năm tới là đưa được số lượng lớn người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Việc đưa lao động Việt Nam di làm việc ớ nước ngoài không chi nhằm giái quyết việc làm cho người lao động mà còn hướng tới mục tiêu tâng thu nhập và thu hút ngoại tệ; đong thời góp phan rèn Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công luyện tay nghề, kỷ năng, tác phong cua người lao động. Giừa hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động thu hút đau tư nước ngoài vào Việt Nam có moi liên hệ khá mật thiết và bô sung, nâng đờ cho nhau. Cho nên. ớ khia cạnh nào đó, việc đưa người lao động đi làm việc ớ nước ngoài cùng góp phan thu hút đau tư nước ngoài vào Việt Nam.

2. Chiến lược đào tạo Ọuản lý nguồn nhân lực trong khu vực công nguồn nhàn lực và nhừng vấn đề đặt ra đồi với việc hoạch định và triển khai chiến lược phát triên nguồn nhân ỉ ực ờ Việt Nam

Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực được hiểu là phương châm vả biện pháp mang tinh toàn diện về việc dào tạo lực lượng lao dộng bao gồm những người lao động với nhũng kỳ năng, kỳ thuật và trình độ nhất định đê họ có thẻ tiếp cận với công việc trong hệ thong kinh te – xà hội. Mồi thời kỳ Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công phát triển xã hội có một chiến lược đào tạo nguồn nhàn lực phủ hợp với yêu cầu của thời kỳ đó. Và thêm nửa. chiên lược dâo tạo nguồn nhàn lực cua một quốc gia còn phụ thuộc vào quan diêm của các nhà lành đạo, của Chính phũ đứng ra chi huy và vận hành nen kinh tế xà hội.

Chien lược đào tạo nguồn nhân lực lã phương châm có tinh ôn dinh trong một thời gian dài và phái phủ hợp với chiến lược phát triển Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công kinh tế – xà hội. Bỡi vi xét cho cùng, việc đào tạo nguồn nhàn lực chinh là nhăm dám bào cho nhu cầu nhân lực của các ngành kinh tế quốc dân. Không thê tồn tại một chiến lược đào tạo nguồn nhân lực năm ngoài không gian kinh te – xã hội cùa quốc gia.

Chiến hrợc đào tạo nguồn nhân lực là vấn đề có tinh định hướng. Sự định hướng không phai tập trung ớ việc xác định số lượng mà còn tập trung ờ Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công chúng loại và chat lượng lao động. Toàn bộ nen kinh tế, mỗi ngành kinh te quốc dàn. mỗi địa phương, mỗi tập đoàn, thậm chí mồi doanh nghiệp đều có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực của riêng minh. Sở dĩ có hiện tượng này là do mỏi khu vực kinh tế đều có quy hoạch riêng và mục tiêu phát triển riêng mà nguồn nhân lực là một trong những điều kiện không thê thiếu bên cạnh những điều kiện khác như: tài chính, Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công thị trường, công nghệ…

Bên cạnh đó, chiên lược dào tạo nguồn nhân lực luôn đi kèm với các biện pháp hay giãi pháp thực thi. Các giãi pháp được đe ra luôn phải phủ hợp với

Quán lý nguồn nhàn ì ực trong khu vực công phương châm vả năng lực đào tạo. Tuy nhiên, giai pháp đào tạo nghe có thè được xây dựng irợt trên khả năng đào tạo hiện có nhưng có tính khá thi nham đạt đirợc mục tiêu đà đề Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công ra.

Càu hòi đặt ra là, chúng ta đà có chiên lược phát triển nguồn nhàn lực hay chưa? Đê giãi đáp cho câu hỏi trên phái xem xét ờ nhiều khia cạnh. Tuy nhiên, có thê nói. ờ bat cử giai đoạn nào của sự phát triển xà hội, việc xây dựng, duy trì và cung ứng một lực lượng lao động giàu kỳ năng, có tinh than trách nhiệm và có tác phong lao động tot là yêu cầu luôn luôn được đặt Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công ra. Nguồn nhân lực có chat lượng cao càng là đòi hỏi của nen sân xuất xà hội. Bỡi lè, ngày nay, trong tương lai gần, và trong nhiều năm nừa, Việt Nam được coi lã một trong những tiling tâm thu hút đau tư của khu vực và the giới. Điều đó có nghĩa, việc chuẩn bị nguồn nhân lực du khả năng tiếp nhận được những thành tựu còng nghệ, quán lý, luôn là vấn đề được quan tâm sâu sac. Vi Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công the, muốn xác định được sự hiện diện của một chiên lược nguồn nhàn lực thi diều đơn giàn nhắt phái cát nghĩa là đà có hay chưa một định hướng, một quy hoạch hoặc một kế hoạch rô ràng, ôn định trong một thời gian nhâm tạo ra, phát triên lực lượng lao dộng cho các hoạt động kinh te – xà hội. Nhùng hoạch định dài hơi và có tam bao quát về lực lượng lao dộng đó có giá trị khá vững vàng và có quan hệ Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công với tat cá các ngành kinh tế quốc dàn. vừa là điêu kiện đê phát triển kinh te, cãi tạo xà hội, mặt khác, vừa là kết qua cua sự phát triển kinh tế.

– Vấn đề chất lượng và số lượng cùa nguồn nhàn lực

Có thè nói. kỳ năng nghe, kỳ nâng làm việc cùa người lao động luôn được coi là van đe quan trọng hàng đau. Kỳ năng thực hành các hoạt dộng trong quá trình sản xuất kinh doanh của Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công người lao động thường được coi là thước đo có ý nghĩa quyết dịnh cua nguồn nhân lực. Trong thời đại công nghiệp hoá và toàn cầu hoá. kỳ năng lao động không còn là tài sân của nguồn nhân lực của một quốc gia. Đối với Việt Nam, cái thiếu lớn nhất hiện nay chinh là chat lượng lao động. Với lực lượng lao động đông đảo, lại được bỏ sung thường xuyên hàng năm. Việt Nam có một nguồn nhàn lực doi dào. thuộc loại Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công hàng đau cua khu

vực. Tuy nhiên, do sự mat cân doi trong dâo tạo. tý lệ lao động kỳ thuật phục ỊI cho nhu cầu sân xuất kinh doanh chưa tương xứng, số lượng lao động phô thông chiêm tý lệ khá cao trong so người thuộc độ tuổi lao động. Nhưng, nói như vậy không có nghĩa là so lượng lao động không có vai trò trong hệ thống nguồn nhân lực. Mồi ngành kinh te đều can một lực lượng lao dộng với Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công nhiều loại lao động khác nhau, vẫn có nhùng vị trí. nhừng khu vực kinh te không đòi hói cao về trinh độ cua người lao động. Hơn nửa, nen kinh tế với sức phát trièn mạnh mè cần có lực lượng lao động dự trừ, thay the và bỏ sung kịp thời cho thị trường lao động. Lực lượng lao động chưa đạt trình độ cao vần có cơ hội tạo nên năng lực lao động có trinh độ cao do được dan dan tiếp cận thông tin Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công . kỳ năng, tác phong lao động hiện đại trong xu hướng cạnh tranh việc làm vả thu nhập.

  • – Vấn đề chuyên giao công nghệ trong làn sóng đầu tư

Các nhà hoạch định chiến lược cùa của các quốc gia đang lo ngại rang, chat lượng nguồn nhân còng cua Việt Nam chinh là vấn đe ánh hướng đen chính sách đau tư. Với nhừng công nghệ tiên tiến được chuyên giao, các nhã đau tư nước ngoài rat lo lăng vi hiện tại trinh độ nhân Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công còng cùa Việt Nam chưa đu kha năng tiếp nhận và sư dụng, vận hành. Sự lo lảng này dà được Thú tướng Chinh phú eúa Việt Nam một lan nữa khẳng dịnh trong hội nghị tòng kết thu hút đau tư nước ngoài cuối năm 2007.

  • – Cung cách ìơo động mới hay ỉà sự đối mặt VỚI văn minh còng nghiệp thực sự

Ngày nay, quá trinh lao động, sán xuất đôi hòi người lao dộng không chí có kỳ nàng, kỳ thuật, tay nghe Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công thực hành cao mà còn đòi hỏi họ có ý thức, tác phong và văn hoá khi tham gia vào quá trình sân xuất, kinh doanh. Điều đó xuất phát từ yêu cầu của quá trinh hợp tác, cạnh tranh nội bộ, và hơn nừa. của việc duy tri và phát triển các mối quan hệ với công chúng. Neu lực lượng lao động có ý thức, tác phong chăc chẩn sẽ tạo nên mòi trường lâm việc có văn hoá, có kỷ luật và dĩ Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công nhiên là có điều kiện tạo ra và đạt được các mục tiêu năng suat, chắt lượng, hiệu quá.

  • – Sự hạn che ve tinh định hướng trong đào tạo nhàn lực

Đặng Văn Minh – HCC16M

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển tại công ty duong minh logistics co , ltd
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bài giảng tiếng việt 5 tuần 27 bài luyện từ và câu   mở rộng vốn từ   truyền thống
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
9.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
PHÂN LẬP VI KHUẨN HÒA TAN KALI TRONG ĐẤT
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ cung ứng dịch vụ hành chính công trên địa bàn huyện trảng bàng, tỉnh tây ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Viên Chức Của Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Lào Cai
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công
Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart